מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

טעות סופר אחת וכמה דיותות נשתפכו

מילתא דתמיהא, בשורת ספרים חדשים, עיטורי סופרים ומטפחת ספרים.
נוטר הכרמים
הודעות: 7141
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

טעות סופר אחת וכמה דיותות נשתפכו

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ש' ינואר 07, 2012 11:48 pm

תופעה די שכיחה בעולם השו"ת היא, ששאלה מסוימת נשאלת בכמה מקומות, ולפעמים בו זמנית ישבו על המדוכה, וכיון שלא היו הספרים מצויים כ"כ, לא ידעו החכמים זה מזה, והשיבו את אשר השיבו מבלי ששזפה עיניהם תשובות נוספות בנידונם, אף שכבר ראו אור הדפוס. לעיתים, כיוונו האחד לסברות חבירו, ויש שכתבו סברות הפוכות. יש והסכימה דעתם ומסקנתם למעשה, ויש שנחלקו להלכה באין יודע.

בנידון שלפנינו מצינו את כל המרכיבים האלו כאחד, גם חוסר מידע מהאחד למשנהו, אף סברות ומסקנות זהות וגם סותרות, והשאלה מענינת מאוד ונדירה למדי.

בתשובות הגרע"א קמא סי' ע מופיעה שאלה זו: בס"ת שנמצא כתוב בפרשת ויחי, 'ויאמר יעקב אל יוסף אל שדי', והיה כתוב רק ויאמר יעקב אל שדי, וב' תיבות 'אל יוסף' נחסרו. וצדדי השאלה הם – 'ונסתפק רו"מ אם יש למחוק איזו תיבות מקודם ולכתוב ויאמר יעקב אל יוסף דמאן לימא לן דשכח הסופר לכתוב אל יוסף, דילמא כתב ויאמר יעקב אל, ושכח לכתוב יוסף אל, וא"כ תיבת אל לא נכתב בקדושת השם, וגם א"א להעביר עליו קולמוס ולקדשו עתה דהא קיי"ל כחכמים דר' יהודה (גיטין כ,א) דאין זה מצוה מן המובחר.

הגרע"א בתשובתו מפלפל בדין העברת קולמוס בארוכה, בונה וסותר כדרכה של תורה, ובסוף כותב: ונ"ל תיקון אחר, והיינו לתלות בין שיטי, בין תיבת אל לתיבת שדי, שני תיבות אלו יוסף אל, ולקדש שם אל ההוא, אף דגם בזה יש לפקפק, אולי כתב הסופר בכוונת אל בקדושה ועתה ע"י תליית יוסף אל, יהיה נקרא תיבת אל הראשון בשם אל, והוי כמו מחיקה לעשות מן אל אל, [ויעו"ש באורך שמביא סברא כזו מדברי הלבוש ושו"ת עבודת הגרשוני], דכיון דבנ"ד הוי ספק אין לחוש מספק שמא ע"י תליית שני תיבות יוסף אל, יסברו דתיבת אל מקודם הוא אל, והוא חול ויבואו למוחקו, כיון דאפילו אם ימחקו אפשר דלא עבדי איסורא דדילמא באמת לא נתקדש מעולם, י"ל דלא חיישינן כולי האי.

בשו"ת כתב סופר סי' קלא מצינו שהשיב נכדו של הגרע"א על אותה שאלה ממש, להג"ר אהרן שמואל אסאד, בנו וממלא מקומו של מהר"י אסאד, לאחר אריכות גדולה בענין העברת קולמוס הוא כותב: וכאשר בינותי בספרים וחפשתי חפש מחופש אולי אמצא נידון כזה או כיו"ב, מצאתי ראיתי שאהבה נפשי כי כבר נשאלה שאלה זו ממש וכבר הורה בה זקן קדושת זקיני מ"ו מאוה"ג מו"ה עקיבא איגר זצ"ל בספרו אשר בשם תשובת ר' ע"א יכונה, ושם בסי' ע' וכו', ובדבריו שם דן בכל דבריו. [קצת מוזר שהכת"ס לא היה בקי ורגיל בספרי הגרע"א עד שיגע ומצא].

בהמשך הוא מוסיף: ועוד אני אומר דליכא ספק השקול דמסתבר יותר שכתב אל שלא לשם קדושה והיה מכוין לכתוב ויאמר יעקב אל, וכאשר ראה אח"כ בתיקון סופרים שלפניו לכתוב עוד (שאסור לכתוב אפילו אות אחת שלא מתוך הכתב) סבור היה שעומד בשם אל וכתב שדי, אבל כשנאמר שכתב אל שדי הב' שמות, צ"ל שטעה ודילג ב' תיבות מיעקב עד אל שדי, הגם שאפשר אבל אינו מצוי' כ"כ, וקרוב יותר שכתב יעקוב אל בב"א והפסיק וראה בחומש שלפניו וטעה, ובא לו הטעות מפני שפסק בתיבת אל, וסבור דקאי באל שדי, וכתב שדי אצל אל שכתב תחילה, הגם שאין לסמוך ע"ז מ"מ ספק השקול ליכא, וחזי לצרופי למה שכתבנו, ובהא סלקינן לעשות כאשר העלה זקנן ורבן של ישראל אאמ"ו זקני מאוה"ג זצ"ל כי הוראתו בקדושה הוא ואנחנו קיימנוה וחזקנוה בעז"ה.

נוטר הכרמים
הודעות: 7141
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

Re: טעות סופר אחת וכמה דיותות נשתפכו

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ש' ינואר 07, 2012 11:50 pm

בשו"ת מהר"י אסאד יהודה יעלה יו"ד סי' רסט משיב ג"כ לבנו באותה שאלה, ומסברא הוא מסכים לסברת בנו - להיפך מסברת הכת"ס - שהסופר בודאי קידש שם אל בגררא דשם שדי הסמוך לו, ומוסיף: והנני מוסיף נופך קצת, כיון דבכולי תנ"ך לא מצינו תיבת אל שהוא חול סמוך ממש לשם שדי, בודאי ידע הסופר שהם שני שמות סמוכים וקדשם יחד והשמיט את החול 'את יוסף'. ולבסוף מסיק לתקן אחרת: ב' תיבות אל יוסף תולה ביני שיטי או גורר קודם וכותבם על הגרר, והשם אל שדי בקדושתו אל חי וקים הוא, כנ"ל להלכה ולמעשה בס"ד.

בסוף תשובתו מתייחס לתשובת הכת"ס הנ"ל, וכותב על דבריו ודברי הגרע"א 'אם אמנם דבריהם מיוסדים על אדני פז, דפח"ח, אין דעתי מסכמת למעשה בזה.

בספר קסת הסופר (להג"ר שלמה גאנצפריד בעל הקיצוש"ע) סי' יא סקט"ו הביא מעשה דומה בסופר שבפס' ויאמר ה' אלקים אל הנחש דילג את השם אלקים ונסתפק אח"כ מה היתה כוונתו בכתבו תיבת אל, אם היתה כוונתו רק לתיבת אל ואת השם אלקים שכח לגמרי, או אולי היתה כוונתו לכתוב את השם וכתב שתי האותיות אל ושכח וכתב הנחש, וכתב 'והורה המורה כי למחוק תיבות אל אינו רשאי שמא קדשו, ולמחוק תיבת הנחש ולהשלים את השם לשתי אותיות אלו ג"כ אינו רשאי דשמא לא קדשו, ע"כ יקדר תיבת אל ויכתוב מחדש את השם הקודש. וב'לשכת הסופר' הערה מקורו משו"ת חינוך בית יהודה סי' עב.

ושוב הביא שם דברי הגרע"א ומאריך בהם, ומעניין מאוד שכותב שראה בספר 'בית אהרן' שהוא היה השואל דבר זה, ודעתו שיש לתלות כי מסתמא הסופר דילג תיבות אל יוסף וקידש שם אל שדי, יען כי בכל התורה כולה לא נמצא שם שדי לבד, וע"ז דוחה בלשכת הסופר, דמש"כ ששם שדי לבד לא נמצא בכל התורה כולה, זה אינו כי מצאנו בפר' תולדות ואת שדי ויברכך, ובפר' בלק שני פעמים מחזה שדי, ומ"מ מסכים עמו בסברא, ועוד מוסיף ע"ז סברא שמסתבר יותר לומר ששכח לכתוב אל יוסף וכתב ויאמר יעקב אל (בצירי) שדי, שיש לזה פירוש וכוונה, אבל לומר שטעה וכתב ויאמר יעקב אל (בסגול) שדי שאין לזה שום פירוש וכוונה, זאת לא אמרינן ולעולם תלינן במצוי, ואמנם כל זאת אם הסופר היה בר אוריין, יעו"ש.

סברא זו של בעל הקיצוש"ע, כתב גם הגאון מהר"ש קלוגר בשו"ת קנאת סופרים בתשובה לרא"ש אסאד הנ"ל, וכן מכריע לדינא דשם אל שדי כשר, ויהיה כותב תיבת אל יוסף. וכן הכריע ג"כ בשו"ת יד אלעזר (לר' אלעזר הלוי הורביץ אב"ד וויען) בתשובתו לרא"ש הנ"ל, והוסיף בזה עוד להתיר מצד ס"ס, ואכמ"ל. [הובאו דבריהם בשו"ת שאילת שמואל להגרא"ש אסאד, מכון זכרון ב"ב תשס"ה, סי' כג –כד].

המהרי"ל דיסקין בקונטרס אחרון סי' קסט מביא את דברי הגרע"א ,ומכריע שאין כאן נידון של מחיקת שם כלל, ובודאי התיבה אל מתייחסת כ'אל יוסף', וזאת משום סברא שכאן הרי הכתיבה כסדר היא לכתוב אל – חול ולא אל קודש, ובזה לא משגיחינן בכוונתו, ומה שהשמיט אח"כ הוא דילוג השם.

חיימקה
הודעות: 1141
הצטרף: א' ספטמבר 04, 2011 2:30 am

Re: טעות סופר אחת וכמה דיותות נשתפכו

הודעהעל ידי חיימקה » א' ינואר 08, 2012 2:27 pm

ייש"כ בדיוק היום גילו לי רעק"א זה


חזור אל “מטפחת ספרים ועיטור סופרים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 94 אורחים