מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

דברים שמהרח"ו לא נהג כרבנו האר"י ז"ל

איתור מקורות נעלמים, מילתא דתמיהא, בשורת ספרים חדשים, עיטורי סופרים ומטפחת ספרים.
מורה צדק
הודעות: 1560
הצטרף: ד' יולי 14, 2010 12:03 am

דברים שמהרח"ו לא נהג כרבנו האר"י ז"ל

הודעהעל ידי מורה צדק » ו' ינואר 20, 2012 12:11 am

בחפשי אחר מקומות שמהרח"ו נהג דלא כרבו האר"י ז"ל (או שלא הקפיד על מי שלא נהג כוותיה) מצאתי את הדברים דלהלן, ואודה למי שיפנה אותי לעוד מקומות.


דברים שמהרח"ו לא נהג כרבו
א. ציצית בטלית קטן, כתב בשער הכוונות (שער הו' ענין הציצית דף ז' ע"ב), שהאר"י היה עושה ב' נקבים סמוכים זל"ז, כעין ניקוד הצירי בכל כנף מד' כנפות, והיה מוציא את החוטים דרך הנקבים באופן שמתגלים שני הקצוות בצד א' החיצון, ולא היה עושה כן אלא בציצית קטן ולא בגדול. וכתב שם מהר"ש ויטאל שלא ראה לאביו מהרח"ו שעשה כן ואפי' בטלית קטן, ולכן גם הוא לא נהג לעשות כן.
ב. תפילין שימושא רבא, כתב בשעה"כ (ענין תפילין דרוש ו'), שהאר"י ז"ל היה מניח בתחילה של רש"י ור"ת יחד, ובמנחה לא היה מניח אלא ר"ת, ואח"כ עשה זוג תפילין דרש"י כסברת שימושא רבא. וכתב בנגיד ומצוה (דף צז), שמהרח"ו היה מניח במנחה תפילין דר"ת.
ג. חליצת התפילין של יד קודם של ראש, כתב בשער הכוונות (ענין התפילין סוף דרוש ה'), שיש לחלוץ של יד מיושב ואז של ראש מעומד, וכתב מהר"ש ויטאל שבש"ע והפוסקים משמע שיש לחלוץ של ראש קודם ואח"כ של יד, ואפשר שאין הדברים חלוקים, דמ"ש להסיר של יד קודם, היינו הג' כריכות על האצבע, וכן נהגתי אני כל ימי, וכמדומה שכ"נ אבא מארי.
ד. בנוסח ברכת יוצר המאורות, כתב בשער הכוונות (ענין תפלת מנחה דרוש א'), דאין לומר כמנהג האשכנזים והתקין מאורות קודם חתימת הברכה, אלא כמנהג הספרדים, ובספר חיים שנים ישלם (סי' נט) כתב בשם מהרח"ו שכל א' ינהג כמקומו, ואני שמואל ראיתי למורי ז"ל שלא היה אומרו. משמע דלא קפיד עליה אף שיצא מפי האר"י.
ה. וכן בנוסח אהבת עולם, כתב בשער הכוונות (ענין כוונת יוצר דרוש א') שאין ראוי לומר אהבה רבה שהיא בחסד שבעולם האצילות, ועתה אנו בהיכלות הבריאה ולכן יש לומר אהבת עולם. וכתב בספר חיים שנים ישלם (סי' ס') בשם מהרח"ו שהגאונים כתבו לומר בשחרית אהבה רבה ובערבית אהבת עולם, וכל מנהג כפי מקומו, והעיד מהר"ש ויטאל על מהרח"ו שהיה אומר בין בשחרית ובין בערבית אהבת עולם, וממ"ש שכל מנהג כפי מקומו משמע דלא קפיד עליה, וכנז'.
ו. בפיוטים בראש השנה, כתב בשער הכוונות (דף נ' ע"ג) שהאר"י ז"ל לא היה אומר שום פזמון או פיוט ובקשה מאלה שסידרו האחרונים וכו', ובפרט פיוט יגדל וכו', אבל היה אומר התפלות והבקשות שתקנו הראשונים, כמו תפלת ר"ע, רבי אלעזר הקליר, לפי שכל אלו הראשונים תיקנו דבריהם ע"פ חכמת האמת, והיו יודעים מה שתקנו. ע"כ. ואילו בנו מהר"ש ויטאל כתב בהגהותיו שם, שאע"פ שמהרח"ו כתב כן, ראה אותו כשהיה ש"ץ בימים נוראים שהיה אומר כל הוידויים הנז' משום שמנהג ישראל תורה. ועי' בספר חיים שנים ישלם סי' סח. וכתב בתשו' באר מים חיים (סי' יט), וזכורני בימי בחרותו בהיות אבא מארי בחייו והיו מתפללים בפניו או תוקעין בפניו או עושין איזה דבר בפניו שלא כרצונו, לא היה רוצה ליסר ולהוכיח לשום אדם, ואדרבה היה שותק כדי שלא להלבין פנים של כל נברא, אבל כשהוא היה ש"ץ אז בהכרח היה מתפלל כרצונו ומשם היינו למדים ושותים בצמא את דבריו ואת תפלתו ואת מנהגיו, ע"כ. ובכ"ז לא היה מדלג על הוידויים שהאר"י עצמו היה נמנע מלאמרם.
ז. הקפות בשבת חול המועד, כתב בשער הכוונות (ענין בית הכנסת דף ג') להקיף הקפה אחת, ע"כ שמעתי בשם מורי ז"ל, אבל אני ראיתיו שהוא היה לבית הכנסת ולא היה מקיף שום הקפה, ואפשר כי בשביל שלא היה הוא מן הי' ראשונים, לפי שהיה מתאחר לבוא, לכן לא היה מקיף מפני הרואים שנראה כיוהרא, ע"כ. ואילו בספר נגיד ומצוה (עמ' קכט) כתב על מהרח"ו שהיה מקיף הקפה אחת. ויל"ע.

מורה צדק
הודעות: 1560
הצטרף: ד' יולי 14, 2010 12:03 am

Re: דברים שמהרח"ו לא נהג כרבנו האר"י ז"ל

הודעהעל ידי מורה צדק » ו' ינואר 20, 2012 12:18 am

עוד מקומות מצינו שאין המקובלים נוהגים כדברי האר"י:

א. נפילת אפים, כתב בשער הכוונות (ענין נפילת אפים דרוש ג' וד') שישים פניו על זרועו השמאלי, וכיום מנהגינו פשוט שאף אחד לא נופל על אפיו, וגם המקובלים הנוהגים בעל מעשיהם כדעת האר"י, בזה לא נהגו כן.
ב. אמירת ישתבח ויתפאר בזמן שש"ץ אומר ברכו ונז' בשעה"כ (ענין תפלת שחרית), ולא מצינו שאומרים כן היום אף המקובלים.

יאיר
הודעות: 10138
הצטרף: א' מאי 23, 2010 11:54 pm

Re: דברים שמהרח"ו לא נהג כרבנו האר"י ז"ל

הודעהעל ידי יאיר » ו' ינואר 20, 2012 4:05 am

ישנו הסבר מדוע באמת לא נהג כמותו?


חזור אל “מטפחת ספרים ועיטור סופרים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: ישא ברכה, משהד, שבתי, שמואל דוד ו־ 57 אורחים