עמוד 1 מתוך 1

פרשת שקלים מן התורה?

פורסם: ד' מרץ 14, 2012 12:08 am
על ידי מורה צדק
כתב הא"ר (ס"ק כא) דממש"כ הרשב"א כגון פרשת פרה ופרשת זכור וכיוצא בהן שהן מן התורה, מוכח שגם פרשת שקלים והחודש הוו מן התורה, וכ"כ הגאון החיד"א (יעיר אוזן מע' ק' אות יב) דמוכח בתוס' ישנים שאפשר דגם פרשיות שקלים והחודש מדאורייתא ועי' פתח עינים ברכות יג. וכ"כ הרב גנת ורדים (כלל א' ס"ס לו) איברא דהכי מרגלא בפומייהו דרבנן דקריאת ד' פרשיות הללו מן התורה, ואנכי לא ידעתי היכן מצוה זו כתובה בתורה, ולכן נראה דאף דקרי ליה מה"ת, מדרבנן הן, אלא דאסמכינהו אקראי.

Re: פרשת שקלים מן התורה?

פורסם: א' פברואר 19, 2017 5:00 pm
על ידי הא לחמא עניא
יש לעיין בדברי החיד"א עצמו כדי להבין היטב מהו כוונתו לומר דקריאת פרשת שקלים הוה מן התורה.
ע"כ תבוא ברכה מי שיעתיק לשון החיד"א מש"כ בספריו.

Re: פרשת שקלים מן התורה?

פורסם: א' פברואר 19, 2017 10:40 pm
על ידי וונדרבר
יעיר אזן (עין זוכר) מערכת ק' אות י"ב
http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.asp ... &pgnum=127
פתח עינים ברכות יג.
http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?9 ... eid=P0015R

Re: פרשת שקלים מן התורה?

פורסם: ב' פברואר 20, 2017 5:50 pm
על ידי הא לחמא עניא
אחרי ראותי דברי החיד"א, שפיר צריך להבין למה אכן להלכה אינה נחשבת מדאורייתא???