מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

האם יש מקור להגדת הילדים שנציב המלח שהיה אשת לוט זה ים המלח של היום ?

חיפושי מקורות וכדומה
ממרומי היער
הודעות: 395
הצטרף: ה' יוני 20, 2013 4:33 pm

האם יש מקור להגדת הילדים שנציב המלח שהיה אשת לוט זה ים המלח של היום ?

הודעהעל ידי ממרומי היער » ו' נובמבר 18, 2016 1:15 am

ים המלח נקרא גם עמק השידים ולא מברכים על זה עושה מעשה בראשית, על אף שזה מופיע בגבולות מפני שלא היה במעשה בראשית, כן כתב השבט הלוי.

ומסתבר באמת שלא היה במעשה בראשית כי כל המציאות של ים המלח כאן ובעוד מקומת בעולם זה שיש מקום נמוך שאין החלפת מינרלים כיון שיש לו רק כניסה למים, ואין יציאה ולכן המינרלים הופכים למלחים.

יאיר
הודעות: 10489
הצטרף: א' מאי 23, 2010 11:54 pm

Re: האם יש מקור להגדת הילדים שנציב המלח שהיה אשת לוט זה ים המלח של היום ?

הודעהעל ידי יאיר » ו' נובמבר 18, 2016 1:29 am

ומה אתה רוצה?

אבןטובה

Re: האם יש מקור להגדת הילדים שנציב המלח שהיה אשת לוט זה ים המלח של היום ?

הודעהעל ידי אבןטובה » ו' נובמבר 18, 2016 3:51 am

שבת קח: מעולם לא טבע גברא בימא דסדום
וקדושין ע. תל מלח אלו בנ"א שמעשיהם דומים למעשה סדום שנהפכה לתל מלח

עושה חדשות
הודעות: 10081
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: האם יש מקור להגדת הילדים שנציב המלח שהיה אשת לוט זה ים המלח של היום ?

הודעהעל ידי עושה חדשות » ו' נובמבר 18, 2016 12:40 pm

אגב, אעתיק מהרשום אצלי בסוג' חטא המלח של אשת לוט:

בראשית יט-כו: ותבט אשתו מאחריו ותהי נציב מלח. וברש"י "במלח חטאה ובמלח לקתה. אמר לה תני מעט מלח לאורחים הללו, אמרה לו אף המנהג הרע הזה אתה בא להנהיג במקום הזה". ושמעתי מהגרי"פ גולדווסר בשם הגר"ש מרקוביץ לבאר טעם סירובה לתת לאורחים מלח, דהנה מבו' בב"מ פט, ב דפועל אסור לספות במלח את אכילתו כיון דעי"ז יאכל יותר, וזהו שאמרה אשת לוט, דהניחא לתת לאורחים כדי רעבונם, אבל מהיכ"ת לספות להם במלח להצריכם טפי.

ובחז"ל יש עוד נוס' (מלבד מה שהביא רש"י) על חטא אחר שעשתה במלח. ז"ל המדרש "לפי שחטאה במלח, כיצד שבאותה הלילה שבאו המלאכים לביתו של לוט, הלכה היא אצל שכניה בעלילה לשאול מלח, אמרו לה שכניה ולמה את צריכה מלח, וכי אין יודעת שהיית חסרה מלח לילך ליקח מלח מבעוד יום, אמרה להם אין אנו צריכין מלח, אלא שבאו לנו אורחים, ולכך ידעו אנשי סדום במלאכים שבאו בביתו של לוט".

ובתורת המנחה דרשה ט' כ' בזה דרך ג' "אמנם על דרך האמת חטא חוה אמה נפקד עליה. שחוה אמה חטאת בפרי עץ הדעת ונמשכה אחר תאותה ליהנות בטוב טעם המאכל ההוא, דכתיב ותרא האשה כי טוב העץ למאכל, לפיכך לקתה בתה אשת לוט בעברה על ציווי המלאך, ונעשת נציב מלח, דבר הנותן טוב טעם לכל המאכלות, ומדה כנגד מדה וכו' ומן הדין היה לה לחוה להענש מיד להיות נציב מלח, אלא מפני קיום העולם שאי אפשר לעולם בלא נקבות, לא נענשה בדין הזה. וכשבאת בתה אשת לוט, וגם היא עברה על המצוה, נדונה ונפקד עליה חטא אמה ותהי נציב מלח".

והאופן שנעשתה לנציב מלח כ' הרד"ק "כי כמו שהיתה ניצבה עומדת כשהביטה אחריה כן שבה מלח בקומתה", והרמב"ן כ' "וענין איסור ההבטה אמר רש"י אתה הרשעת עמהם ובזכות אברהם אתה ניצל, אינך רשאי לראות בפורענותן. ועוד בו ענין, כי הראות באויר הדבר ובכל החליים הנדבקים, יזיק מאד וידביקם, וכן המחשבה בהם, ולכן יסגר האיש המצורע וישב בדד. וכן נשוכי חיות השוטות ככלב השוטה וזולתו, כאשר יראו המים וכל מראה יחזו בהם דמות המזיק וישתטו וימותו, כמו שאמרו במסכת יומא, והזכירוהו אנשי הטבע. ולכן היתה אשתו של לוט נציב מלח, כי באתה המכה במחשבתה כאשר ראתה גפרית ומלח היורד עליהן מן השמים ודבקה בה". וע"ע ריקאנטי. (וע' שו"ת באר משה סי' כט). ובמהרש"א בנידה סט, ב כ' "אין נציב מלח מטמא שמה שמשנה הש"י במעשה בראשית בשינוי הטבעיים הוא שינוי גמור כאילו הוא בריאה חדשה ואין כאן חומר ראשון כלל שיטמא". אמנם בפי' ר"י בכור שור בפ' ניצבים כ' "ותהי נציב מלח - שמלח נפל עליה".

וברמב"ן כ' עוד "ובפרקי דרבי אליעזר כענין הזה, אמרו להם, אל תביטו לאחוריכם שהרי ירדה שכינתו של הקב"ה להמטיר על סדום ועל עמורה גפרית ואש. עירית אשתו של לוט נכמרו רחמיה על בנותיה הנשואות בסדום, והביטה לאחריה לראות אם הולכות הן אחריה וראתה אחורי השכינה ונעשית נציב מלח". והוסיף בזה הר"מ אבוסאולה תלמיד הרשב"א "כי מדד לה מידה כנגד מידה היא הציצה בדבר שהוא מלח עולם ונעשית מלח כי היא נקראת מלח כמו שכ' הרב ז"ל בפס' על כל קרבנך תקריב מלח ושם תמצא דעתו למה נקראת מלח". ובס' מאירת עינים לר"י דמן עכו כ' "והסוד של אשת לוט שהיתה נציב מלח, לפי שחזרה פנים לראות לשכינה שהיא נקראת ברית מלח, שהיתה נוקמת נקמתה מאנשי סדום בגופרית אש ומלח, וזהו שאומר לישראל במתן תורה שלא יהרסו לראות שנ׳ פן יהרסו לראות ונפל ממנו רב, ע״כ. ויה״ב שנ״ר דעת״ו אומר שהטעם שנקרא מלח והמלח רומז אליה כי המלח דומה לאתרוג שרומז לעט׳, כי כאשר האתרוג טוב ורע מתוק וחמוץ, כך המלח שומר כל דבר הנמלח ונותן טעם טוב לכל תפל ויש בו טובות הרבה, גם רעות יש בו שאם יזרעו ממנו שדה לעולם לא תצמח, שעושה אותו מדבר שממה, כדרך זה העט׳ כלולה מדין ורחמים".

קו ירוק
הודעות: 5053
הצטרף: ד' מרץ 16, 2016 7:01 pm

Re: האם יש מקור להגדת הילדים שנציב המלח שהיה אשת לוט זה ים המלח של היום ?

הודעהעל ידי קו ירוק » ב' נובמבר 21, 2016 9:09 pm

ממרומי היער כתב:ומסתבר באמת שלא היה במעשה בראשית כי כל המציאות של ים המלח כאן ובעוד מקומת בעולם זה שיש מקום נמוך שאין החלפת מינרלים כיון שיש לו רק כניסה למים, ואין יציאה ולכן המינרלים הופכים למלחים.

נראה, שרק אחר הפיכת סדום, שהפך השם הסלע, נהייתה הארץ נמוכה כפי שהיא כיום, ולכן מפאת החום המים מתאדים ונהיה מלח. אבל לפני ההפיכה, היתה גבוהה יותר. וכמו שביצות עמק החולה והביצות של אמנה ופרפר נהרות דמשק (שאין להן מוצא) - היו פוריות, כך גם ביצות ככר הירדן.
והנה התורה מעידה שהמקום הוא כגן ה' וכארץ מצרים, ולא ים מלוח, ואילו לדבריך שזו מציאות שמתפתחת, זה כבר היה צריך לקרא אחרי עבור אלפיים שנה מבריאת העולם.

בזמן חז"ל ראו את אשת לוט (ברכות נד:), וקבעו לה ברכה, ומסתבר שלא כל הרואה את ים המלח מברך, אלא על אשת לוט בלבד, שאז עוד ידעו להצביע היכן היא.

עזריאל ברגר
הודעות: 9810
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: בת עין יע"א

Re: האם יש מקור להגדת הילדים שנציב המלח שהיה אשת לוט זה ים המלח של היום ?

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ג' פברואר 25, 2020 6:08 pm

מתוך "סיפורים וגלגוליהם" מאת ר' יהושע מונדשיין ע"ה
אשת-לוט-מזרח.jpg
אשת-לוט-מזרח.jpg (63.45 KiB) נצפה 2372 פעמים

אשת-לוט-מערב.jpg
אשת-לוט-מערב.jpg (72.9 KiB) נצפה 2372 פעמים

לבי במערב
הודעות: 7217
הצטרף: א' מאי 14, 2017 12:58 pm
מיקום: לענינים נחוצים - נא לפנות בהודעה־פרטית. בתודה מראש.

Re: האם יש מקור ל[א]גדת הילדים שנציב המלח שהי' אשת לוט זה ים המלח של היום?

הודעהעל ידי לבי במערב » ו' מרץ 13, 2020 3:16 am

עזריאל ברגר כתב:מתוך "סיפורים וגלגוליהם" מאת ר' יהושע מונדשיין ע"ה

הוא בפי"ז; ונכב"ב.

סליחות
הודעות: 1803
הצטרף: ה' ספטמבר 08, 2011 5:52 am

Re: האם יש מקור להגדת הילדים שנציב המלח שהיה אשת לוט זה ים המלח של היום ?

הודעהעל ידי סליחות » א' מרץ 15, 2020 12:45 pm

אולי ראוי לצרף לכאן מה שנשאל כאן.

זקן ששכח
הודעות: 2758
הצטרף: ג' מאי 25, 2010 12:03 am

Re: האם יש מקור להגדת הילדים שנציב המלח שהיה אשת לוט זה ים המלח של היום ?

הודעהעל ידי זקן ששכח » ג' מרץ 24, 2020 11:01 pm

קו ירוק כתב:
ממרומי היער כתב:ומסתבר באמת שלא היה במעשה בראשית כי כל המציאות של ים המלח כאן ובעוד מקומת בעולם זה שיש מקום נמוך שאין החלפת מינרלים כיון שיש לו רק כניסה למים, ואין יציאה ולכן המינרלים הופכים למלחים.

נראה, שרק אחר הפיכת סדום, שהפך השם הסלע, נהייתה הארץ נמוכה כפי שהיא כיום, ולכן מפאת החום המים מתאדים ונהיה מלח. אבל לפני ההפיכה, היתה גבוהה יותר. וכמו שביצות עמק החולה והביצות של אמנה ופרפר נהרות דמשק (שאין להן מוצא) - היו פוריות, כך גם ביצות ככר הירדן.
והנה התורה מעידה שהמקום הוא כגן ה' וכארץ מצרים, ולא ים מלוח, ואילו לדבריך שזו מציאות שמתפתחת, זה כבר היה צריך לקרא אחרי עבור אלפיים שנה מבריאת העולם.

בזמן חז"ל ראו את אשת לוט (ברכות נד:), וקבעו לה ברכה, ומסתבר שלא כל הרואה את ים המלח מברך, אלא על אשת לוט בלבד, שאז עוד ידעו להצביע היכן היא.


א. אין זו הסתברות אלא דברים ודאיים וכדלהלן
ב. דומני שאין זה נכון, ואיני נכנס לכל הנושא הנידון. שהכתוב אומר, בראשית יד, ג: 'כָּל אֵלֶּה חָבְרוּ אֶל עֵמֶק הַשִּׂדִּים הוּא יָם הַמֶּלַח, וראה רש"י על אתר, שכתב: 'לאחר זמן נמשך הים לתוכו ונעשה ים המלח'. ובכל אופן למדנו בפירוש שכבר מתחילה היה שם עמק.

קו ירוק
הודעות: 5053
הצטרף: ד' מרץ 16, 2016 7:01 pm

Re: האם יש מקור להגדת הילדים שנציב המלח שהיה אשת לוט זה ים המלח של היום ?

הודעהעל ידי קו ירוק » ג' מרץ 24, 2020 11:53 pm

עמק הוא מישור ביחס לאזור הררי (חפש עמק בבר אילן).
מי אמר שהעומק היה כמו היןם שהחום רב?
זו הצעה שלי בלבד ללא הכרח. מה שברור שיש בקעות פוריות ומתוקות.


חזור אל “מנא הני מילי?”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 14 אורחים