מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

אדם/איש הבדלי מעמדיות

חיפושי מקורות וכדומה
תורה מפוארת
הודעות: 562
הצטרף: ד' פברואר 20, 2019 12:29 pm

אדם/איש הבדלי מעמדיות

הודעהעל ידי תורה מפוארת » ב' מאי 18, 2020 4:41 pm

כינוי בלשון 'איש' מראה על מעלה ממי שנתכנה 'אדם', אכן?

שמואל דוד
הודעות: 5456
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: אדם/איש הבדלי מעמדיות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ב' מאי 18, 2020 4:55 pm

תורה מפוארת כתב:כינוי בלשון 'איש' מראה על מעלה ממי שנתכנה 'אדם', אכן?

viewtopic.php?f=17&t=27980&hilit=%D7%94%D7%AA%D7%95%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%9D+%D7%90%D7%99%D7%A9+%D7%90%D7%93%D7%9D
.

שמואל דוד
הודעות: 5456
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: אדם/איש הבדלי מעמדיות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ב' מאי 18, 2020 5:04 pm

רבינו בחיי שמות לה-לה
וכענין שכתוב (תהלים צב) איש בער לא ידע וכסיל לא יבין את זאת הזכיר איש שהוא לשון חשיבות ומעלה ולומר כי אף האיש שהוא גדול בחכמה בער הוא תרגום בהמה בעירה, והנה הוא נחשב כבהמה אצל חכמת השכינה.

שמואל דוד
הודעות: 5456
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: אדם/איש הבדלי מעמדיות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ב' מאי 18, 2020 6:01 pm

הכתב והקבלה במדבר כג-יט
לא איש אל ויכזב וכן אדם ויתנחם. הזכיר שני תוארים אדם איש, והגביל לכ"א פחיתות מיוחד, לזה הכזב ולזה הנחמה, כי יש הבדל בין שני תוארים אלה, כדאיתא במכדרשב"י (פ' תזריע) תנא בכמה דרגין אתקרי בר נש אדם, גבר, אנש, איש, גדול שבכולם אדם דכתיב ויקרא את שמם אדם ביום הבראם. ואין כוונת מאמר זה שתואר אדם תמיד יורה על הצדיק, ותואר איש על רע מעללים, כי הרבה מקראות יורו ההפך, ככתוב זה חלק אדם רשע, במות אדם רשע, פדני מעשק אדם, והפוכו ויעקב איש תם, נח איש צדיק, משה איש אלהים; ונ"ל בהבדל שני תוארים אלה, כי עינינו הרואות שפרטי בני אדם נבדלים זה מזה במדותיהם מצד טבעם, וזה אמנם בא להם מצד התחלפות מזגי טבעם היסודית, כי הארבע יסודות ארמ"ע מולידים פחיתיות באדם (וכמ"ש בעלי הרמז אויבי איש אנשי ביתו, והם יסודותיו והרכבת גופו), ומסבתם האדם קרוב לבא לידי עברה, אם התמזגו בו שלא בדרך השווי ואין ערך ראוי ביניהם; והתמזגות יסודות האלה תתחזק ותחלש לדעת רז"ל כפי חוזק וחולשת המזל שנולד בו, יש שלפי מזלו יתמזגו בו היסודות הטבעיות להיות נטיית מזגו לטוב ויש להפוכו, כמאמרם האי דמאן דבמאדים יהא שופך דמים, האי מאן דבצדק יהא גבר צדקן, וכפי התחלפות מזגי טבעי בני אדם ומדותיהם כן יתחלפו תוארי שמותיהם, מי שנטיית מזגו נוטה לרעה יתואר לדעתי בשם אדם, ומי שנטיית מזגו נוטה לטוב יתואר בשם איש, לפי שהאדם אשר נטיית מזגו נוטה לרע יותר, היא באה לו מצד הרכבת יסוד גשמיותו אשר בעפר ואדמה יסודם, לכן יתואר בשם אדם, כי מן האדם לוקח והורכב מן היסוד העפרי יותר מחלק רוחניותו; ואם מזג טבעו נוטה לטוב יותר, זה יורה שהרכבתו הרוחנית מתגברת בו יותר מיסודי גשמיותו, לכן יתואר ע"ש הרכבתו זאת המתגברת בו ביתר עז בשם איש, והוא חלק רוחניותו אשר לה ישיות וקיום נצחי; לכן צבאי מרום יתוארו איש, כמו איש אל עבר פניו ילכו, איש לבוש הבדים, והאיש גבריאל, ועל הבורא ית' אמר ה' איש מלחמה, וז"ש רז"ל במכילתא הנזכרת שהמתואר בשם אדם הוא במעלה יותר גבוה מהמתואר בשם איש, שהמתואר בשם אדם יש לו מצד בריאותו בחינת יתרון על המתואר בשם איש, שלפי שיתרון האדם על כל הברואים אינו אלא במה שהבחירה בידו לבחור בטוב ובהפוכו, אשר מצד בחירתו זאת יוכל להשתלם ולהתעלות במעלה רמה, ולזה יותר שיש לו מתנגד מצד טבעו המטהו לרע יותר מעשיו חשובים אם יתגבר נגד טבעו; אמנם האיש אשר מצד טבעו יותר נוטה לטוב אין מעשה עבודתו חשובה כ"כ; ולסבה זו הם נבדלים ג"כ בשכרם וענשם, כי המתואר בשם אדם בלתי ספק ששכרו מרובה אם יצדיק מעשיו, מצד התקוממותו נגד טבעו הרע והתגברותו עליו, משא"כ בהמתואר בשם איש שמצד טבעו אין לו התנגדיות, וכן להפך המתואר בשם אדם אם ירשיע אין ענשו גדול כ"כ כאיש הרשע, כי לפום צערא אגרא, והכל לפי רוב המעשה; ומה נכונים בזה דברי מיסדי תפלותינו בתפלת ר"ה באמרם. אשרי איש שלא ישכחך ובן אדם יתאמץ בך: אמרו בשבח האיש אם לא ישכח את ה', ושבח האדם אם יתאמץ בך, כי להיות שהמתואר בשם איש אשר לפי המבואר נטיית טבעו יותר לטוב הנה הוא מעותד להוציא נטיותיו מן הכח אל הפועל ולבחור בטוב, אם עד"מ מצד טבעו יש לו מדת רחמנות שלא יוכל לראות חברו משוקע בצער וירחמהו ויחזקהו בעניו, הנה בזה אינו נקרא עובד ה' מצד הבחירה כ"א עובד ה' מצד טבעו, וכן המתואר באדם אשר לפי המבואר נטוי יותר לתאוות מגונות אפשר שיתגבר להחליש כח תאוותיו מצד פניות חיצוניות, יתרחק עד"מ מן הגזל מחמת יראת שופטי המדינה, יכניע תאות המשגל מצד גנות הבריות עליו וכדומה מכוונות נפסדות שאין בהם בחינת חלק עבודת ה', לכן נתנו השבח להמתואר בשם איש אם לא ישכח את ה', ר"ל שבוחר בטוב מצד צווי הבורא ית' עליו לא מצד טבעו, ושבח המתואר בשם אדם הוא אם יתאמץ ויתגבר על כחותיו המתאוויות שבו לא מצד פניות חיצוניות כ"א מצד שרוצה להתדבק בו ית' ובמדותיו, משא"כ באיש שאין לו צורך התגברות זו. ועז"א שלמה. עיר פרוצה אין חומה איש אשר אין מעצר לרוחו. ירצה כמו שאין חשיבות לגבור בכבשו עיר פרוצה וכדומה, שהיא קל הכבישה שאין ליושבי' מגן וצנה לקום בעזרתם, ככה אין חשיבות למי שמתואר בשם איש, לפי שאין מעצר ומונע בו מצד טבעו, ואין מזג טבעו מנגדו מלילך מישרים; ולהפך אמר המשורר. לפעלות אדם בדבר שפתיך אני שמרתי ארחות פריץ. ירצה מה שהוא צורך לאדם (והוא שממזג טבעו נוטה אל החמריות הרע וכמו שהי' דוד בטבעו, מעדות הכתוב אדמוני עם יפה עינים) לעשות ולשמור מצות ה' שהם מוצא פיו ית', אני על משמרתי עמדתי תמיד להתנהג כדרך שיתנהג הפריץ, שעומד בזרוע נגד מתקוממיו, כמו ובני פריצי עמך, ופריץ חיות בל יעלנה, המתפרצים על אדוניהם, שכולם יורו על העושה בזרוע רמה נגד המוחה בידו, ככה עשיתי אנכי בהתנהגי נגד כחות המתאוות הרוצים מטבעם להתגבר בקרבי בכל מה שנוגע בדבר שפתיך; ומזה אמר החכם. מפרי פי איש ישבע טוב וגמול ידי אדם ישיב לו. אמר השכר הוא להמתואר בשם איש, שיאכל כפי פרי מעלליו, והמתואר בשם אדם שכרו כגמול ידיו, כי האיש והאדם דומים לענין שכרם לשנים שנשכרו, זה לנטוע אילן שצריך יגיעה לנטעו ולשמרו בעת גדולו מכל דבר המפסידו, וזה לא קבל עליו כ"א שמירת פירות אילן אחר שכבר גדל כל צרכו, אשר אין מן הספק ששכר פעולתם איננו שוה, האחרון לא יקבל כ"א שכר שמירת פירות בעלמא, והראשון יקבל כגמול מעשי ידיו ולפי עמלו ביגיעת כפים בנטיעתו, ככה האיש אשר בטבעו נטוע שרש המסייעו לכל דבר טוב, ואינו צריך כ"א לשמור נטע טבעו לבל יתקלקל להטות אחרי בצע תאוות הזמניות, ולזה לא יאכל כ"א הפרי ממעשיו ומדותיו, אמנם המתואר בשם אדם, צריך תחלה לעקר ולשרש שרשי טבעו הרעים אשר פורים רוש ולענה, ולנטוע תחתיהם שרשים אחריהם להצמיח בם עץ החיים אשר ישא פרי השלמות ואשר יאכל אותם בזה וחי בהם לעולם, לכן שכרם עפ"י פעולתם, האיש לא יקבל כ"א שכר הפירות לפי ששמר נטע טבעו שלא יתקלקלו עליו פירותיו, והאדם יקבל שכר עמלו ביגיע כפיו לעקור שרשיו הרעים ולנטוע תחתיהם שרשים טובים ומועילים, וע"ז אה"כ מפרי פי איש ישבע טוב, ירצה האיש ישבע טובו מצד הפרי, וגמול ידי אדם ישיב לו, רצונו האדם יקבל גמול ידיו שעשה בפועל כפיו; דומה לזה אמר איוב. כי פועל אדם ישלם לו וכאורח איש ימציאנו. אמר באדם שישולם לפי הפועל, שהוצרך להשתדלות רב לעשות דרך חדש בנפשו אשר בה מסלה לעבודת אלהי', אמנם באיש אמר שיקבל שכרו לפי ארחו, כי דרכו מוכן לפניו מטבעו המטהו יותר אל המעלותיות (ובזה יתיישב סתירת מאמרי רבותינו, שהעיר עלי' מהר"י אדרב"י, דבתלמוד אמרו במקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. ובמדרש אמרו ע"פ אשרי אדם לא יחשוב ה' לו עון, אר"ש ב"ל מלה"ד למי ששתת אמו מים המרים ונמצאת טהורה אמר לפני ב"א אשרי אימא ששתת מים המרים ונמצאת טהורה, אמר ליה אדם אחר אשרי אימא שלא נצרכה לשתותם כל עיקר. הרי שצדיק גמור יותר מעולה מבע"ת. ולדברינו ניחא דנגד צדיק גמור שהי' מתולדתו במדרגת איש, הבע"ת יותר מעולה ממנו. אמנם אם הצדיק הגמור הי' מתולדתו במדרגת אדם, אין ספק שהוא יותר מעולה מבעלי תשובה ושפיר נאמר עליו אשרי אדם לא יחשוב ה' לו עון), וכאן אמר כי לא איש אל ויכזב ובן אדם ויתנחם, כי המתואר בשם איש כיון שמטבעו נוטה יותר אל המעלותיות, אם הוא יבטיח לחברו להיטיב עמו אין מן הספק שישתדל בכל עוז לשמור מוצא שפתיו ולשמור מבטחו, כי גם טבעו תכריחהו על כך ואין בו חשש פן יתנחם על הטובה אשר דבר לעשות עם רעהו, אמנם מניעה מבחוץ תוכל להולד אשר ממנה יסובב לבלתי מלאת דבריו לטובה. אמנם המתואר בשם אדם כיון שנטיית טבעו יותר נוטה אל הפחיתיות הנה מלבד שאין מבטח עליו מצד תולדת מניעה שחוץ ממנו, כי יוכל להיות שיתילד בו מעצמו המניעה מהשלים דבורו, והיא הנחמה שתתרומם כעת עליו נטיית טבעו הפחיתית ותמנעהו מלשמור מוצא שפתיו, ואמר קרא שאין בו ית' חשש חסרון הבטחון אשר לאיש והוא הכזב ר"ל ההפסק וחסרון היכולת (כמו לא יכזבו מימיו) ועז"א כי לא איש אל ויכזב, וכן אין בו ית' חשש חסרון בטחון אשר ישנו באדם והיא הנחמה, ועז"א ובן אדם ויתנחם. ובמטות ע"פ תתחטאו (ל"א כ') ובר"פ וזאת הברכה ידובר עוד מזה הענין:

עזריאל ברגר
הודעות: 9139
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: בת עין יע"א

Re: אדם/איש הבדלי מעמדיות

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ב' מאי 18, 2020 9:46 pm

זוהר חלק ג דף מח/א
תאנא בכמה דרגין אתקרי בר נש, אדם, גבר, אנוש, איש, גדול שבכלם אדם, (משום) דכתיב (בראשית א כז) ויברא אלהי"ם את האדם בצלמו, וכתיב (שם ט ו) כי בצלם אלהי"ם עשה את האדם, ולא כתיב גבר אנוש איש
ועיי"ש ההמשך

עזריאל ברגר
הודעות: 9139
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: בת עין יע"א

Re: אדם/איש הבדלי מעמדיות

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ב' מאי 18, 2020 9:47 pm

לוח היום יום (בעריכת הרבי מליובאוויטש) לתאריך ד אלול:
במעלת מין האנושי, ישנם ארבעה תוארים: אדם - מעלת המוחין והשכל, איש - מעלת הלב והמדות, אנוש - החלישות באחד מהם בשכל או במדות, או בשתיהם, גבר- מתגבר על עצמו להסיר המניעות ועיכובים להשיג אחת המעלות או בשכל או במדות, היינו דגבר עוסק עם האנוש להגביהו למעלת איש או אדם.
ומאחר דאפשר לעשות מאנוש איש או אדם, הרי בהכרח דגם באנוש ישנם כל אותם המעלות שישנם באיש וגם באדם.


חזור אל “מנא הני מילי?”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 14 אורחים