מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

האם מותר לעשות בדיקת קורונה סמוך לשבת?

יהי רצון מלפני אבינו שבשמים לרחם ועלינו ועל פליטתינו ולמנוע משחית ומגפה - מעלינו ומעל כל בית ישראל ונאמר אמן
אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה, המקום ירחם עליהם ועלינו ויוציאם ויוציאנו מצרה לרווחה השתא בעגלא ובזמן קריב
שש ושמח
הודעות: 1270
הצטרף: א' דצמבר 13, 2015 3:57 pm

האם מותר לעשות בדיקת קורונה סמוך לשבת?

הודעהעל ידי שש ושמח » ד' יוני 17, 2020 11:53 pm

האם המעבדות עובדות בשבת?
את"ל שכן, האם הם עובדות תמיד ב 100% תפוקה, כך שבדיקה אחת אינה מוסיפה חילול שבת, או שמא לפעמים עובדים בפחות מ 100% כך שיתכן שכל בדיקה מוסיפה חילול שבת?

אשמח לכל מידע על המציאות ועל פסקי רבנים בנושא.

עושה חדשות
הודעות: 9259
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: האם מותר לעשות בדיקת קורונה סמוך לשבת?

הודעהעל ידי עושה חדשות » ה' יוני 18, 2020 12:07 am

לכאו' אם יש אפשרות סבירה שייעשה קודם השבת או אחריה, אז אין בזה משום לפני עיור או מסייע.

אמנם לפי החזו"א (שביעית יב,ט) כל ההיתר בספק הוא רק משום שאם נחמיר נעשה מכשול שנמנע דרכי חיים ושלום מעצמנו ומהם וכו' ושקלו חז"ל בפלס וכו', א"כ כל ההיתר רק למכור ולהשאיל.

אבל בריטב"א ע"ז טו: פירש דמדאו' לפנ"ע הוא רק בנותנו למי שיעשה בו עבירה ודאי, ורבנן אסרו אפי' סתמו היכא דיש רגלים לדבר לחוש שיעשה עבירה ועשו סתמו כפירושו, ובאיכא למיתלי אוקמוה אדינא והתירוהו, ועי"ש להלן דהא דבעי דרכ"ש הוא משום דכיון דשאלה הוא ולא מטיא ליה הנאה מיניה לא לישוי נפשיה בספק איסורא בכדי, וזהו לטעמיה דיסוד ההיתר בנוי על הא דמדאו' לפנ"ע רק למי שיעשה בו עבירה ודאי. וא"כ בנידון דידן נמי יש לדון משום היתר תליה וכנ"ל משום דמטיא ליה הנאה מיניה ואין עושה ספק איסור בכדי.

אמנם בר"ן שם בהא דאסור למכור לישראל חשוד שמא ימכרנה לגוי ולא תלינן, כ' דכי תלינן ה"מ במידי דאפשר דבשעת המקח הוברר הדבר להיתר, ובריטב"א שם כתב טעם אחר עי"ש, ובעין יצחק (א,יג) כ' בנידון לעשות מסחר ע"י שליח שחשוד לעשות המסחר גם ביום השבת, לדון להתיר משום תליה, אך כתב דז"א משום הסוגיא הנ"ל וכחילוקי הריטב"א והר"ן, ולפ"ז בנדוננו ליכא להיתר תליה.

ויל"ע עוד בגוונא דאיכא ספק השקול אם יעשו בשבת או בחול אם נימא סמוך מחצה חול למיעוט גויים, (וצריך לבדוק האם בכל בדיקה מתעסקים רבים ואז בפשטות לא ימלט דאחד מהם יהודי).

עוד יל"ע דהבודקים מסתמא אינם יודעים אם זה בדיקה של אחד שכבר חולה מאומת, ורוצה בדיקה כדי לצאת מהסגר, אלא מסופקים דיתכן שהוא לצורך שהחולה לא ידביק (שלא יילך אצל אנשים בעלי סיכון וכו') והוי פקו"נ, אלא דודאי אסור לשקר לחבירו ולומר דיש פקו"נ, וודאי לא גרע ממכניס לפקו"נ. אך אם זה האיסור יתכן דמכניס לפקו"נ אינו אלא מדרבנן, וא"כ יש לדון ספק דרבנן לקולא דיתכן שיעשה בחול, ואי"ז דבר שיש לו מתירין כי מפסיד הזמן שבינתיים.

ואם לבודקים שאינם יודעים יש כאן היתר דפיקו"נ, י"ל דאף אי איכא כאן להיתר דתליה ביחס ללפנ"ע, אך ל"מ למכניס לפיקו"נ אי נימא דאין איסורו מלתא דלפנ"ע ואף במכשיל את עצמו, אלא דאסור לגרום הדחיה וההיתר, (ומעין אין עושין גרף של רעי לכתחילה), אך נמצא לפי"ז דהמסכן מומר ומכניסו לחילול שבת שיעשה המומר לרפואתו, אם עושהו חולה שאין בו סכנה איכא להיתרים דתליה, ואם עושהו חולה שיש בו סכנה דאיכא להיתר דפיקו"נ, אסור אף בגוונא דתליה, וצ"ע.


[כל זה מתוך כתבי חכ"א שליט"א].

שש ושמח
הודעות: 1270
הצטרף: א' דצמבר 13, 2015 3:57 pm

Re: האם מותר לעשות בדיקת קורונה סמוך לשבת?

הודעהעל ידי שש ושמח » ה' יוני 18, 2020 12:32 am

ייש"כ!
צריך עוד לעיין בכ"ז. מ"מ מה שכתב
עוד יל"ע דהבודקים מסתמא אינם יודעים אם זה בדיקה של אחד שכבר חולה מאומת, ורוצה בדיקה כדי לצאת מהסגר, אלא מסופקים דיתכן שהוא לצורך שהחולה לא ידביק (שלא יילך אצל אנשים בעלי סיכון וכו') והוי פקו"נ,

כמדומני שאינו נכון, וגם בדיקות לחולים שאינם מאומתים אינם פיקו"נ

עושה חדשות
הודעות: 9259
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: האם מותר לעשות בדיקת קורונה סמוך לשבת?

הודעהעל ידי עושה חדשות » ה' יוני 18, 2020 2:53 pm

זה נכתב (ע"י החכם הנ"ל) בתקופת ניסן, כאשר היתה הוראה של כמה רבנים מתוך הסתמכות על בעלי מקצוע שראו את הצורך להודיע לחולה להסתגר כצורך של פקו"נ.

היום זה כפי הנראה השתנה, אם משום שהנגיף עצמו כבר פחות מסוכן, או משום שאנשים בלא"ה נזהרים יותר, ובפרט אלו שבסיכון. וגם בדרך כלל יש להניח שאם מישהו ניגש לבדיקה אז הוא ייזהר מלהדביק אנשים (ובפרט בעלי סיכון) גם קודם שיתחייב באופן רשמי בבידוד, כי המודעות לצורך בזהירות גדלה מאד.

ועדיין אולי היה מקום לדון, כי הרי אם נשקלל את כל הנבדקים יחד, אז ודאי יש אחד מאלף שאינו נזהר מאחרים אא"כ יקבל תשובה חיובית מפורשת, אז אולי יש מקום לומר שהגברת קצב הבדיקות אף היא בגדר פקו"נ. אבל לענ"ד זה כבר לא נכון, ומכמה טעמים, ואכמ"ל.

אבל אני מתלבט מאד בהערה שבסוף דבריו, האם זה נכון לומר שמכניס חבירו לפקו"נ הוי איסור גם במקום שאין איסור לפני עיור ומסייע?

חיים שאול
הודעות: 759
הצטרף: ג' אוגוסט 13, 2019 8:39 pm

Re: האם מותר לעשות בדיקת קורונה סמוך לשבת?

הודעהעל ידי חיים שאול » ו' יוני 19, 2020 6:54 pm

הגרצ"א פרידמן (חתן הגר"י ברטלר) אסר

י. בנימין
הודעות: 239
הצטרף: ד' יוני 16, 2010 1:40 pm

Re: האם מותר לעשות בדיקת קורונה סמוך לשבת?

הודעהעל ידי י. בנימין » ד' יוני 24, 2020 9:33 pm

נבדק שתוצאות הבדיקה מגיעות בשבת, מודיעים לו בשבת?

שש ושמח
הודעות: 1270
הצטרף: א' דצמבר 13, 2015 3:57 pm

Re: האם מותר לעשות בדיקת קורונה סמוך לשבת?

הודעהעל ידי שש ושמח » ד' יוני 24, 2020 10:10 pm

י. בנימין כתב:נבדק שתוצאות הבדיקה מגיעות בשבת, מודיעים לו בשבת?

viewtopic.php?f=73&t=50056&p=610741&hilit=%D7%96%D7%99%D7%9C%D7%91%D7%A8%D7%A9%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9F+%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94#p608173

י. בנימין
הודעות: 239
הצטרף: ד' יוני 16, 2010 1:40 pm

Re: האם מותר לעשות בדיקת קורונה סמוך לשבת?

הודעהעל ידי י. בנימין » ה' יוני 25, 2020 12:08 am

גם בגל הנוכחי מורים כך?
נראה לי שהיום כל מי שנבדק צריך להיות בבידוד עד התוצאות.

זאב ערבות
הודעות: 5481
הצטרף: ו' יוני 22, 2018 3:47 am

Re: האם מותר לעשות בדיקת קורונה סמוך לשבת?

הודעהעל ידי זאב ערבות » ה' יוני 25, 2020 1:34 am

עושה חדשות כתב:זה נכתב (ע"י החכם הנ"ל) בתקופת ניסן, כאשר היתה הוראה של כמה רבנים מתוך הסתמכות על בעלי מקצוע שראו את הצורך להודיע לחולה להסתגר כצורך של פקו"נ.

היום זה כפי הנראה השתנה, אם משום שהנגיף עצמו כבר פחות מסוכן, או משום שאנשים בלא"ה נזהרים יותר, ובפרט אלו שבסיכון. וגם בדרך כלל יש להניח שאם מישהו ניגש לבדיקה אז הוא ייזהר מלהדביק אנשים (ובפרט בעלי סיכון) גם קודם שיתחייב באופן רשמי בבידוד, כי המודעות לצורך בזהירות גדלה מאד.

ועדיין אולי היה מקום לדון, כי הרי אם נשקלל את כל הנבדקים יחד, אז ודאי יש אחד מאלף שאינו נזהר מאחרים אא"כ יקבל תשובה חיובית מפורשת, אז אולי יש מקום לומר שהגברת קצב הבדיקות אף היא בגדר פקו"נ. אבל לענ"ד זה כבר לא נכון, ומכמה טעמים, ואכמ"ל.

אבל אני מתלבט מאד בהערה שבסוף דבריו, האם זה נכון לומר שמכניס חבירו לפקו"נ הוי איסור גם במקום שאין איסור לפני עיור ומסייע?

אתה מניח כמה הנחות מוטעות. ראשית, הנגיף הוא אותו נגיף והוא לא מסוכן פחות או יותר מאשר היה מסוכן בתחילה אלא בדיוק אותו דבר. כל עוד מדובר בנגיף covid19 זה ממש אותו דבר. אם תהיה מוטציה ינתן לנגיף שם חדש.
איני יודע מנין לך שאנשים נזהרים יותר. אני מביט סביבי ורואה את אנ"ש מזלזלים בלבישת מסיכות ושמירת מרחק כאילו הנגיף חלף ועבר לו ואילו בחדשות מדווחים שמספר החולים גדל מיום ליום וקובע שיאים חדשים. ופגשתי לפני יומיים אדם בן שמונים הולך למנין בלי מסיכה והוא עבר ניתוח לב לפני שנתיים ושאלתי אותו מדוע ועשה לי תנועת ביטול כאילו זה שטויות. אח"כ אם יקרה משהו יאשימו את בית החולים והרופאים ודה בלסיו וקומו.
מנין לך שמי שהולך להבדק נזהר לא להדביק אחרים? אולי הולך סתם בשביל הידיעה ללא שום קשר למודעות שלו. כלומר או שכן או שלא, אבל לא ניתן להוכיח את הדבר.

גימפעל
הודעות: 2878
הצטרף: ש' דצמבר 11, 2010 10:35 pm

Re: האם מותר לעשות בדיקת קורונה סמוך לשבת?

הודעהעל ידי גימפעל » ו' יוני 26, 2020 12:01 pm

למנוע חילול שבת 456.png
למנוע חילול שבת 456.png (95.21 KiB) נצפה 718 פעמים

גימפעל
הודעות: 2878
הצטרף: ש' דצמבר 11, 2010 10:35 pm

Re: האם מותר לעשות בדיקת קורונה סמוך לשבת?

הודעהעל ידי גימפעל » ו' יולי 03, 2020 1:05 pm

Screenshot_20200703-114911_Office-Mobile-1-722x1024.jpg
Screenshot_20200703-114911_Office-Mobile-1-722x1024.jpg (206.9 KiB) נצפה 599 פעמים

שש ושמח
הודעות: 1270
הצטרף: א' דצמבר 13, 2015 3:57 pm

Re: האם מותר לעשות בדיקת קורונה סמוך לשבת?

הודעהעל ידי שש ושמח » ו' יולי 03, 2020 1:24 pm

החלק הראשון בפסק של הר' מלכה מופרך לגמרי. הוא מתיר לערוך בדיקות, לא רק סמוך לשבת אלא בשבת עצמה!
והנימוק הוא "כיון שאם הוא חולה ומסתובב בקרבת בני משפחתו וחברתו הדבר כרוך בחשש פיקו"נ שיזיק לאחרים". הרי זה שקר, מה מונע ממנו להכנס לבידוד? והרי גם מי שנבדק צריך להיות בבידוד עד התוצאות?
[וגם אין לטעון שיש בזה חשש פיקו"נ משום שאם הוא חולה אלו שבאו במגע אתו צריכים להכנס לבידוד, שגם זה קשקוש, כי אם נחשב ספק פיקו"נ יהיה מוטל עליהם להכנס לבידוד לפני תוצאות הבדיקה, ואין שום היתר להבדק כדי לאפשר להם לצאת מהבידוד]

שש ושמח
הודעות: 1270
הצטרף: א' דצמבר 13, 2015 3:57 pm

Re: האם מותר לעשות בדיקת קורונה סמוך לשבת?

הודעהעל ידי שש ושמח » א' יולי 05, 2020 12:57 am

עושה חדשות כתב:ועדיין אולי היה מקום לדון, כי הרי אם נשקלל את כל הנבדקים יחד, אז ודאי יש אחד מאלף שאינו נזהר מאחרים אא"כ יקבל תשובה חיובית מפורשת, אז אולי יש מקום לומר שהגברת קצב הבדיקות אף היא בגדר פקו"נ. אבל לענ"ד זה כבר לא נכון, ומכמה טעמים, ואכמ"ל

יש להסתפק באופן שבדיקת הרבה מבחנות נעשית ע"י פעולה אחת, ומסתבר שמתוך בדיקת כל המבחנות ובידוד אלו שהיו בקרבת החיוביים נצליח למנוע מחולה אחד להתקרב לאנשים בסיכון, האם ייחשב פיקו"נ.
ואם היו נעשות כל הבדיקות ע"י חילול שבת אחד ממש מסתבר שנחשב פיקו"נ, וכשם שמתירים לנהגי אמבולנס לחזור למקומם [גם בלי הטעם דהתירו סופן משום תחילתן] משום שמתוך כל העיר מסתבר שיימצא חולה אחד. והספק באופן שנעשים כמה חילולי שבת ע"י לחיצת כפתור אחת.


מבולבל
הודעות: 138
הצטרף: ד' יוני 10, 2020 3:09 pm

Re: האם מותר לעשות בדיקת קורונה סמוך לשבת?

הודעהעל ידי מבולבל » ד' יולי 08, 2020 1:46 pm

מי שחושש מחילול שבת בבדיקה בערב שבת צריך לדעת שני דברים.
1. לקיחת בדיקה ביום שישי אינה מחייבת שהפענוח במעבדה ייעשה בשבת ייתכן שזה ייעשה במוצאי שבת. ולכאורה עיקר החשש הוא ליבדק ביום חמישי בערב.
2. חובה עליו ליידע את כל אלו היו בסמוך אליו בשבועיים שחלפו, שעליהם להכנס לבידוד כבר מעכשיו מאחר ואינו רוצה לגרום לחילול שבת. אם אינו עושה כך הרי הוא מכניס לספק סכנה את המבוגרים והחולים במחלות כרוניות שסביב אותם אנשים.


חזור אל “מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 26 אורחים