מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

◆ מפתח פורום מקרא ותרגום ◆

ביאורים ועיונים, חדושים ובירורים, בתורה בנביאים בכתובים ובתרגומים, ובמפרשיהם, ראשונים ואחרונים, ויבינו במקרא.
סמל אישי של המשתמש
גבאי האוצר
מנהל האתר
הודעות: 87
הצטרף: ג' אוגוסט 09, 2016 3:07 pm

◆ מפתח פורום מקרא ותרגום ◆

הודעהעל ידי גבאי האוצר » ה' ספטמבר 22, 2016 10:29 pm

מעודכן ל-30/10/16

ראה בסוף הרשימה: מפרשי תנ"ך

תנ"ך
כינוי 'תנ"ך' מאימתי התחיל?
מקום הראשון בתנ"ך קובע משמעות המילה
על מהדורת הכתר
אתר 'מקראות גדולות הכתר'

תרגום אונקלס
מפורש זה תרגום – ביאורים והערות על תרגום אונקלס
ספר מעט צרי – ביאור על תרגום אונקלס
זעיר קטף – מו"מ בדברי ס' מעט צרי על תרגם אונקלס
אכילה בלשון תרגום
תרגום עם טעמים
תרגום אונקלס – שמות הערים
תרגום אונקלס שבחומש העמק דבר

תרגום יונתן
ניקוד תרגום יונתן
פירוש יונתן על תרגום יונתן
פירוש יונתן – מי המחבר

תרגום ירושלמי
תרגום ירושלמיבראשית
בראשית ברא, ברש"י א"ר יצחק
השלטו ידי זרים בפי' ראשונים עה"ת? – פי' רשב"ם לפ' בראשית
בדברי רש"י הרבה צבאיה להפיס דעתה (א, טז)
ויהי האדם לנפש חיה
תרגום יונתן למלה "ערומים"
בית משכבי אבוהי (ב, כד)
תאומתו של קין לפי התרגום יונתן (ד, א-ב)
ארורה האדמה בעבורך
הבל זצ"ל
זרעו של קין
מריבת קין והבל - על מה?
מדוע קין החלש גבר על הבל הגיבור?
מחלוקת קין והבל (וטעם מחודש באיסור בשר וחלב)
מקור לדברי הרא"ש בסוף הפרשה?

נח
מכל הבהמה הטהורה תקח לך שבעה שבעה איש ואשתו
מתי נכנס נח לתיבה?
כילוי אמה בתיבה לשם מה?
עלה זית של היונה
מי נשאר בארץ ישראל בזמן המבול?
מי נשאר חי גם אחר המבול
למה דור הפלגה לא בנו המגדל על הר גבוה

לך לך
ירידת אברהם למצרים (הערות)
מה הניע את כדרלעמר וחבריו לצאת למלחמה?
מלכי ארצות או ערים?
באיזה גיל הי' אאע"ה בזמן מלחמת המלכים
עין משפט - מישר פילוג דינא
מה הפשט בכך ששרה עינתה את הגר שפחתה?
והוא ישב בסדום

וירא
מדוע הוצרך אברהם לומר "לושי ועשי עוגות" ?
ולינו ורחצו רגליכם והשכמתם וגו' – תמיה בדבריו של לוט
שידוך יצחק עם בכל
מה היתה הטענה על שרה שצחקה
ישמעאל נער או ילד
מיהו "הנער" בן הגר המצרית
'עקידת יצחק בראי ההלכה' מהרב גולדהבר - להורדה


חיי שרה
בכל בת אברהם
ותשאב כל גמליו - ומה באשר לכל האנשים אתר אתו

תולדות
ויברכהו - ברכה בטעות
קום לך פדנה ארם ביתה בתואל (כח, ב) - הערה בדברי אברבנאל

ויצא
"את" (ל, יא-יג) קריאת שמות השבטים
הנהגת יעקב עם לבן
פרשת ויצא פרשה סתומה?

וישלח
והחריש יעקב עד בואם (עיון בדברי הרי"ד)

וישב
חלומות יוסף – נבואה או חלום – סתירה ברמב"ן
כל כנוסי בשמים הרבה קרוי נכאת (רש"י לז, כה) – סתירה מרש"י מקץ

מקץ
תפקידו של יוסף כמשנה למלך, תפקיד עצמאי או ביצועי?

ויגש
הוספה זרה ברש"י

ויחי
שבע שנים וארבעים ומאת שנה
אשר לקחתי מיד האמורי – את מה?
נזיר אחיו – פרישא דאחוהי
ויבאו עד גורן האטד אשר בעבר הירדן (נ, י)

שמות
את בית ה' ואת בית המלך (א, כא) ברש"י
היליכי את הילד (ב, ט) – בתרגום אונקלס
ברש"י ג, טז
שאלות לפרש שמות
האם היו ליתרו בנים?

וארא
מנין הי' לחרטומים מים להופכם לדם?
כד מפיקנא לכו עבידנא לכו 'מילתא'

בא
תמיהה בדברי הרמב"ן בענין זמנו של מכת ארבה
ואכלתם אותו בחפזון – מה פירושו?
כל בן נכר לא יאכל בו

בשלח
מרים הייתה אשתו של כלב (רש"י יז, י)

יתרו
כי בדבר אשר זדו עליהם (יח, י) – פשט מחודש

משפטים
וזרק על מדבחא לכפרא על עמא (כד, ה-ח)

תרומה
"כלי שרת" מכסף – היה במשכן?
בשמים לשמן המשחה ולקטרת הסמים בת"י
משכן וכליו - בגדי כהונה (אשכול הערות על תכונתם וצורתם)

תצוה
תרגום 'ואבנט' והמינא או והמינין(כח, ד)
פעמן זהב ורמון (כח, לג-ד) – סתירה בתרגום אונקלס
תולעת השמיר (בירור מקחו של רס"ג)

כי תשא
ואיש לא יעלה עמך ברש''י

ויקהל

פקודי
קושיא שאין עליו תשובה
טעם קביעת ויקהל פקודי 'מחוברין'

ויקרא

צו
זאת תורת העולה הוא/היא העולה – קרי וכתיב?

שמיני
ואת הרחם – שרקרקא

תזריע

מצורע
בדברי החזקוני עה"פ והעלה הכהן את העלה "ואת המנחה" (יד, כ)

אחרי
פשט ברש"י הראשון בפ' אחרי

קדושים

אמור
אלמנה וגרושה לא יקח
כי משחתם בהם

בהר

בחקתי
פירוש הכתוב: "ונגרע" מערכך

במדבר
תרגום יונתן למלה 'מוט'
האם השמידו בנ"י את כל מדין?

נשא
למשפחותם (ד, לח)
פניו אליך
לנפיל ירך – בתרגום יונתן ירכינון

בהעלתך
השערה נאה בפירושי התרגום (ח, ז ועוד) מהגרד"צ הילמן זצ"ל

שלח
האם העיר דן נקראה כן עוד קודם שנכבשה?
ברש"י (יד, יד) ולא הכירו בך שנתקה אהבתם מהם עד הנה
במדבר וגו' מקושש עצים

קרח
ואת כל האדם אשר לקרח
תשאו את עוון המקדש
מן האש (יח, ט) – בתרגום יונתן

חקת
דבר והיפוכו: הוא יתחטא... יטהר, ואם לא יתחטא... לא יטהר
ביאור נפלא בכפילות דיבורי רש"י על 'כל העדה'
מדוע לא חזרו בנ"י לקדש ברנע
הזכרת ניסי נחל ארנון – היכן? (כא, יד)

בלק
"וירא את הקיני" – מיהו הקיני
פי האתון – דעת הרמב"ם
פי האתון נברא בע"ש
אילו בלעם הי' מקלל האם הקללות היו צריכים להתקיים
ותהי אחריתו כמהו / כ'מוהי' – משה רבינו
עם כלביא יקום – בדברי רש"י
'פעור' המשך של חטא העגל?
והוקע אותם - האברבנאל, המתרגם וחכמי הקראים

פינחס
לכן אמר הנני נותן לו את בריתי שלום

מטות
אתם ושביכם (לא, יט)
וגדרת לצאנכם (לב, כב) - פי' המאירי
'אשר אם' לשון כפולה?
ארץ יעזר היכן היא?

מסעי
לשם מה נכתבו המסעות בתורה
ולצנינים בצדיכם – פותרין בו הפותרים – מי הם?

דברים
פשט בכוונת רש"י שהן דברי תוכחות
תפל ולבן = תפלו לבן?
ובאו הר האמורי ואל כל שכיניו – מי המה שכיני האמורי?

ואתחנן
כי יראתם מפני האש – גירין דאישא
כבד את אביך ואמך למען יאריכון ימיך
ת"י במותביכון בבתיכון בזמן מיעסוקכון בחיתונכון (ו, ז)

עקב
למה אין רש"י? דברים ח'

ראה

שפטים

כי תצא
שינוי בגי' הרמב"ן בענין אתנן זונה –במהד' מכון י-ם
על דבר אשר לא קדמו (לקט ביאורים)
תרגום יונתן לפסוק לא יחבול ריחים ורכב

כי תבא
הר גריזים והר עיבל
הערות בענין הברכה והקללה בהר גריזים והר עיבל
"ולא ימירו שאר המצות במנהגי הדיוט" - פשט
תחת אשר לא עבדת בשמחה (כח, מז) - בפי' משך חכמה
לחם לא אכלתם וגו' – תרגום יונתן (כט, ה)
האם יש מקור שהקללות של כי תבא הם כפולות משל ספר ויקרא?

נצבים
ואשר איננו פה עמנו היום
ועל שונאיך (ל, ז) - שונא מה הוא?
מערכה בפרשת נצבים

וילך

האזינו

וזאת הברכה
הופיע מהר פארן


נביאים ראשונים

יהושע
בית רחב בחומה (יהושע ב, טו)

לשם מה ניתנה יריחו לנחלה
ממחרת הפסח (יהושע ה, יא) – ט"ו או ט"ז ניסן? חידושים בקו' האב"ע
האם היו שני עמים בשם גשור (יג, ב)
שבט גד וראובן היו בגורל? (יהושע יד)
תרי מוצא איכא? (יהושע יח, כו)
איפה הי' יהושע במעשה המזבח של בני גד ובני ראובן (יהושע כב)
בני גד ובני ראובן לא שאלו בשלום ביתם כ14 שנה!
מקורו לד' רלב"ג שלכל א' מז' האומות הי' חלק בבעלות על יריחו (כד, יא)


שפטים

שמואל א
האם היו שני עמים בשם גשור (כז, ח)

שמואל ב
נפלאתה אהבתך לי (א, כו) - פירושים
את שני אריאל מואב (כ"ג, כ) ברד"ק

מלכים א
בית ארצא (טז, ט)

מלכים ב
רש"י בענין התרפים
ברזל - נסורת (ו, ה), בקשת עזרה בהבנת ד' רש"י

נביאים אחרונים

ישעיהו
אוקיר אנוש מפז וגו' עזרה בתרגום יונתן (יג, יב)
שאלה ברש"י (יד, כח)

ירמיהו

יחזקאל

תרי עשר

תהלים
מגיני על אלוקים מושיע ישרי לב (ז, יא)
ואין בשבטיו כושל (קה, לז), מהי כוונת התרגום?
פי' הפסוק: פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון

משלי
מקור לר"י נחמיאש (ג, י) חידה
תרגום יונתן על משלי?

איוב
האם יש דעה ששלמה המלך חיבר ס' איוב
תרגום איוב שלנו
דרך חיבורו של ס' איוב

מגילות
שיר השירים
מי מחברו של תרגום שיר השירים

רות
ראה פורום מועדים - שבועות

איכה

קהלת
כרם ביבנה – תמיהה בדברי תרגום קהלת פ' ב'
מה כתוב ברש"י בקהלת (יב, ו) ומי אמר את הדברים
קהלת והשארת הנפש
צ"ב בפסוקי קהלת

אסתר
ראה פורום מועדים - פורים

דניאל
ביאור דברי רש"י בדניאל (יב, א)

עזרא
להעלות עלות לה' והיכל ה' לא יסד (ג, ו)

נחמיה
ביאורי פסוקים בעזרא (נחמי' ח יג-יח)

דברי הימים א
תרגום דברי הימים
מחבר פירוש רש"י לדה"י
וימלוך תחתיו הדד (א, נ) - ביאור במנחת שי
אליפלט ונגה (ג, ה-ז)

דברי הימים ב
עשרה מנורות שעשה שלמה (ד, ז)
וישלח אליו נביא (כה, טו) - איזה נביא?

מפרשי תנ"ך
ספר מעט צרי – ביאור על תרגום אונקלס
זעיר קטף – מו"מ בדברי ס' מעט צרי על תרגם אונקלס
פירוש יונתן על תרגום יונתן
פירוש יונתן – מי המחבר
פירוש הרס"ג
אבן עזרא
פירוש אבי עזר על אבן עזרא
רבינו אפרים
-----
תנ"ך מהדורת הכתר
תנ"ך אבן ישראל
פירוש דעת מקרא
מקרא מפורש של עוז והדר
אוצר מפרשי התורה – בראשית – מכון ירושלים
-----
שפתי חכמים
עיקר שפתי חכמים

יאיר
הודעות: 10401
הצטרף: א' מאי 23, 2010 11:54 pm

Re: מפתח פורום מקרא ותרגום

הודעהעל ידי יאיר » ה' ספטמבר 22, 2016 10:34 pm

יישר כח עצום!

ערער בערבה
הודעות: 494
הצטרף: ש' נובמבר 19, 2011 11:18 pm

Re: מפתח פורום מקרא ותרגום

הודעהעל ידי ערער בערבה » ה' ספטמבר 22, 2016 10:55 pm


סמל אישי של המשתמש
גבאי האוצר
מנהל האתר
הודעות: 87
הצטרף: ג' אוגוסט 09, 2016 3:07 pm

Re: מפתח פורום מקרא ותרגום

הודעהעל ידי גבאי האוצר » ה' ספטמבר 22, 2016 11:11 pm

הוספתי.
יישר כח.

שיף
הודעות: 2307
הצטרף: ב' דצמבר 31, 2012 11:21 pm

Re: ◆ מפתח פורום מקרא ותרגום ◆

הודעהעל ידי שיף » ה' אוקטובר 27, 2016 11:16 am

תודה רבה
כה לחי
אפשר גם לעשות מפתח לגדולי ישראל ע"פ יארצייט וכדו'
וכן בעוד ענינים

סמל אישי של המשתמש
גבאי האוצר
מנהל האתר
הודעות: 87
הצטרף: ג' אוגוסט 09, 2016 3:07 pm

Re: ◆ מפתח פורום מקרא ותרגום ◆

הודעהעל ידי גבאי האוצר » ה' אוקטובר 27, 2016 11:40 am

שיף כתב:תודה רבה
כה לחי. אפשר גם לעשות מפתח לגדולי ישראל ע"פ יארצייט וכדו'
וכן בעוד ענינים

באיזה ענינים?

אבן זועקת
הודעות: 440
הצטרף: א' אוגוסט 18, 2013 1:36 am

Re: ◆ מפתח פורום מקרא ותרגום ◆

הודעהעל ידי אבן זועקת » ה' אוקטובר 27, 2016 11:56 am

גבאי האוצר כתב:באיזה ענינים?
באורי תפילה

שיף
הודעות: 2307
הצטרף: ב' דצמבר 31, 2012 11:21 pm

Re: ◆ מפתח פורום מקרא ותרגום ◆

הודעהעל ידי שיף » א' נובמבר 06, 2016 9:52 pm

עוד על פרשת נח
viewtopic.php?f=7&t=2291

ברקים רב
הודעות: 676
הצטרף: ג' דצמבר 06, 2011 4:49 pm

Re: ◆ מפתח פורום מקרא ותרגום ◆

הודעהעל ידי ברקים רב » ג' ינואר 24, 2017 11:04 pm

פרשת וארא
viewtopic.php?f=7&t=8130

חיימקה
הודעות: 1141
הצטרף: א' ספטמבר 04, 2011 2:30 am

Re: ◆ מפתח פורום מקרא ותרגום ◆

הודעהעל ידי חיימקה » ד' ינואר 25, 2017 1:04 am

ויגש
הוספה זרה ברש"י
viewtopic.php?f=46&t=311
????????????

סמל אישי של המשתמש
גבאי האוצר
מנהל האתר
הודעות: 87
הצטרף: ג' אוגוסט 09, 2016 3:07 pm

Re: ◆ מפתח פורום מקרא ותרגום ◆

הודעהעל ידי גבאי האוצר » ד' ינואר 25, 2017 7:47 am

פרשת וארא - הוספתי

פרשת ויגש - תקנתי

ייש''כ.

סמל אישי של המשתמש
גבאי האוצר
מנהל האתר
הודעות: 87
הצטרף: ג' אוגוסט 09, 2016 3:07 pm

Re: ◆ מפתח פורום מקרא ותרגום ◆

הודעהעל ידי גבאי האוצר » ד' ינואר 25, 2017 2:50 pm

שיף כתב:אפשר גם לעשות מפתח לגדולי ישראל ע"פ יארצייט וכדו'
וכן בעוד ענינים

להשערתי אין הרבה אנשים כאן שנחוץ להם מפתח עפ"י יאהרצייט
אולי עדיף עפ"י א' ב'.

ברקים רב
הודעות: 676
הצטרף: ג' דצמבר 06, 2011 4:49 pm

Re: ◆ מפתח פורום מקרא ותרגום ◆

הודעהעל ידי ברקים רב » ה' פברואר 16, 2017 1:03 am

פרשת תולדות:
viewtopic.php?f=7&t=7205

צבי שץ
הודעות: 75
הצטרף: א' יוני 11, 2017 9:48 pm

Re: ◆ מפתח פורום מקרא ותרגום ◆

הודעהעל ידי צבי שץ » ג' אוגוסט 01, 2017 10:31 pm

במה שהזכירו כאן גם אני מצטרף, חשוב מאוד מפתח לביאורי תפילה, אני מחפש הרבה זמן עבודה טובה בענין.

ונתנו ידידים
הודעות: 741
הצטרף: ה' יולי 14, 2016 9:27 am

Re: ◆ מפתח פורום מקרא ותרגום ◆

הודעהעל ידי ונתנו ידידים » ד' אוגוסט 02, 2017 11:39 am

למה זה לא נמצא בפורום המפתחות?חזור אל “מקרא ותרגום”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 15 אורחים