מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

הרב הקדוש בעל בני יששכר זי"ע

על חכמים ורבנים, צדיקים ויראים, אנשי השם אשר מעולם. לילך באורחות צדיקים ולדבוק במעשי ישרים.
הוד_והדר
הודעות: 1896
הצטרף: ד' יוני 30, 2010 2:53 am

הרב הקדוש בעל בני יששכר זי"ע

הודעהעל ידי הוד_והדר » ו' אפריל 27, 2018 6:07 am

מעניין שאין עדיין אשכול על הבני יששכר.
***

ידוע בשער בת רבים שהרב הקדוש בעל 'בני יששכר' נ"ע כיהן פאר ברבנות בכמה עיירות. העיירות שנמנו, הם [על פי א"ב]: בירשט, דובעצק, דינוב, האלשיץ, לאנצהוט, מונקאטש, מעזילאבריץ, סטריזוב, קאלאמייא, ריבאטיטש. הסדר אינו ידוע במדוייק, וכן כמה שנים כיהן בכל מקום ומקום.

זה שנים שאני עוסק בחקר תולדות רבינו, וערכתי איזה סדר ציוני דרך בשנות חייו, ומי שיש לו ידיעות נוספות מוזמן להוסיף, ומינייהו ומינאי וכו'.

וזה החלי:

תקמ"ג-ד – משוער כשנת לידתו (ראה מה שכתבנו בספר 'בית שלמה' מדור 'צהר לבית' מאמר 'ראש צורים' אות 5).
תקנ"ו – רבינו נכנס לעול התורה והמצות.
תקס"ה – נמצאת חתימתו על פסק דין מיום כ"ה תמוז כדומ"ץ דינוב.
תקס"ח – גר בעיר סטריזוב (בעצם כהונתו שם כרב נמצא עדותו של נכדו הה"ק מסטריזוב; ראה שו"ת 'מי באר' ושו"ת 'דמשק אליעזר'). ובאותו שנה נולד לו שם בנו רבי אלעזר מלאנצהוט בעל 'יודעי בינה' (ראה בהקדמת המביא לבית הדפוס ספר 'יודעי בינה' שהגיע לשנות אביו, דהיינו נ"ז שנה).
תק"ע – לפי השערתנו נתקבל בשנה זו כאב"ד ריבאטיטש.
תקע"ב – נולד בנו הרב הקדוש רבי דוד מדינוב נ"ע (משוער).
תקע"ט – נמצאת חתימתו כאב"ד ריבאטיטש (ביום ב' כסלו).
תקפ"ב – בחדש ניסן התקיימה בריבאטיטש נישואי בנו בעל 'יודעי בינה' (ראה ספר 'בית שלמה', אות ב), וראה עוד להלן בערך עיר האלשיץ.
תקפ"ה – בכ"ט חדש אב נתקבל כאב"ד עיר מונקאטש (כפי שנזכר בפנקס העיר, ושם מוזכר כאב"ד ריבאטיטש).
תקפ"ח – היה בעיר מונקאטש וחיבר אז הקונטרס 'תמכין דאורייתא'. ונמצא בידינו גם חתימתו על מכתב לעיר וויען ביום כ"ד מרחשון.
תקפ"ט – יצא מהעיר מונקאטש ונתקבל כאב"ד דינוב (וראה ספר 'בית שלמה' אות ה וכנ"ל).
תק"צ – נמצא בידינו חתימתו כאב"ד דינוב מיום ב' ו' אב במכתב להה"ק מקאמינקא.
תקצ"א – שנת המגפה הידוע, וכפי המסופר עבר אז לתקופה של כמה חדשים מה לעיר דובעצק (וראה להלן).
תקצ"ב – אב"ד דינוב, חותם במכתבו הידוע לקהלת מונקאטש בערב חג סוכות.
תקצ"ו – אב"ד דינוב, ראה הסכמתו לספר מלא הרועים מיום ג' ד' אב.
ת"ר – אב"ד דינוב – ראה מכתבו לחתנו רבי משה שעהנפעלד ממעזילאבריץ מיום ג' שמיני.
תר"א – שנת פטירתו.

בירורים
סטריזוב – בשנת תקמ"ב אנו מוצאים שם כאב"ד את בעל 'דרישת ארי' [רבו של ה'ישמח משה'], שנפטר שם בערך שנת תקס"ג. אחריו מצינו רבי שמואל הלוי גלאנטי, אינו ברור בדיוק מתי עזב את סטריזוב, אבל נראה בין תקס"ה לתקס"ז (בהסכמות לספרו 'בחינות עולם' כבר נתכנה בחדש תשרי כאב"ד שענדישוב). במכתב המפורסם של המראה יחזקאל משנת תקס"ה, נזכר ה'זרע קודש' מראפשיץ גם כאב"ד סטריזוב. וכן בעל 'שובע שמחות' כיהן כאב"ד סטריזוב ואח"כ כאב"ד טארנא (נפטר בשנת תקצ"א).

לאנצהוט – בשנת תקל"ז נתקבל שם הה"ק ר' ארי' לייבוש בעל 'חומת אריאל', שכיהן שם כאב"ד עד שנת תקע"ט, ואז נתקבל כאב"ד קישינוב. אחריו ידוע כרבני העיר, רבי בעריש האלברטאל [שאינו ידוע בדיוק ממתי עד מתי כיהן], הג"מ יצחק לאנדא שנפטר ביום י"ג אלול שנת תר"ט [ולא ידוע מתי בדיוק התחיל לכהן כאב"ד]. עצם הדבר שרבינו כיהן שם כאב"ד, נמצא בספר הזכרון לעיר לאנצהוט.

במכתב הה"ק בעל 'עטרת צבי' מזידיטשוב לעיר בראד, מיום א' פרשת עקב "וזכרת את ה' אלהיך כי הוא הנותן לך כח", כותב: בשנה דאשתקד בהיותי עם החבירים באהבה הרב דק"ק ראפשיטץ והרב המפורסם מארא דרזין האב"ד דק"ק לאנצוט יאריך ה' ימיהם" – מכתב זה נכתב קודם אייר תקפ"ז שאז נפטר הה"ק מראפשיץ. ואולי הכונה לרבינו בעל 'בני יששכר'.

האלשיץ – כיהן שם כאב"ד הג"ר אריה ליב יפה וואלערשטיין, נפטר לערך שנת תקס"ח (דור דור ודורשיו), ונראה יותר שנפטר בשנת תקס"ט (ראה ספר 'גדולי תרומה' תקס"ט שנזכר שם בשמות החותמים, וההסכמות לספר זה הם משילהי תקס"ח תחלת תקס"ט). על מקומו נתקבל חתנו רבי יעקב שכיהן שם שנה שנתיים [אינו ברור בדיוק כמה זמן], ואחר כך עבר לכהן בעיר נאראל [ונפטר שם בשנת תקע"ד כפי הכתוב בספר 'נחלת מאיר' ועוד, ברם בספר 'אור החכמה' הנד' בשנת תקע"ד נזכר עדיין חתנו הנ"ל כאב"ד האלשיץ].

לפי השערתינו נתקבל רבינו כאב"ד האלשיץ בשנת תקפ"ב. וזה, כי במכתב הה"ק בעל 'עטרת צבי' מזידיטשוב מיום ה' כ"ו אלול מברכו על כך, ומזכיר שם גם אירוסי בנו רבי שמואל מפרעמישלא [עם נכדת הה"ק מזידיטשוב הנזכר]; ויום זה חל ביום ה' בשנים אלו רק בשנים אלו [דהיינו אחר שנת תקע"ב, שלפני זה לא נולד עדיין רבי שמואל הנזכר]: תקע"ו, תקע"ט, תקפ"ב [בניסן באותו שנה עדיין גר בריבאטיטש; ראה לעיל], תקפ"ו [כיהן רבינו כאב"ד במונקאטש], תקפ"ט [כבר היה בדינוב, על פי הנאמר ב'בית שלמה' אות ה שמעיר מונקאטש נסע לדינוב] – אז לפי השערתינו המכתב נכתב ביום כ"ו אלול שנת תקפ"ב.

דובעצק – עיירה סמוכה לעיר דינוב, וידוע ששהה רבינו כמה חדשים בשנת תקצ"א בעת המגפה הידוע (ראה לעיל), ואולי נתקבל אז גם כאב"ד.

קאלאמייא – לא נראה לי שרבינו כיהן שם כאב"ד, כי בשנת תק"ו נתקבל שם כאב"ד רבי יצחק הלוי עפשטיין, וכיהן עד פטירתו בשנת תקנ"ה. ואחריו נתקבל בנו רבי נחמן צבי, שהוא נפטר בשנת תק"צ, ואחיו מילא מקומו בנו רבי יצחק זאב שנפטר בשנת תר"ט (ראה כל זה בספר זכרון לראשונים).

בירשט, מעזילאבריץ – לא מצאתי לע"ע הוכחות היסטוריות.

לפי השערתינו אולי י"ל, לא גלה רבינו ממקום למקום, אלא היה יושב על מקום אחד ומצודתו פרוסה לשאר המקומות.


ונבקש מכל המבקרים כאן אם יש לאחד מה להוסיף נא להודיע לנו. בברכת תודה.
נערך לאחרונה על ידי הוד_והדר ב ב' אפריל 30, 2018 5:57 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

חבר פורום אוצר החכמה
הודעות: 1131
הצטרף: א' ינואר 15, 2017 9:05 pm

Re: הרב הקדוש בעל בני יששכר זי"ע

הודעהעל ידי חבר פורום אוצר החכמה » ו' אפריל 27, 2018 2:52 pm

הוד_והדר כתב:מעניין שאין עדיין אשכול על הבני יששכר.
זה שנים שאני עוסק בחקר תולדות רבינו

אם מי שעוסק בתולדותיו שנים אינו פותח אשכול ק"ו אחרים.

פרנצויז
הודעות: 1022
הצטרף: ה' מרץ 26, 2015 1:40 pm

Re: הרב הקדוש בעל בני יששכר זי"ע

הודעהעל ידי פרנצויז » ו' אפריל 27, 2018 4:59 pm

חידה
מי כתב את הדברים הבאים:
"שעסק התורה לכוין הלכה לאמיתה אפילו בדבר קל הוא גדול ונכבד מכל המדריגות היינו מהשגת רוה"ק וגילוי אליהו".


תשובה:
הרה"ק בעל בני יששכר בפירושו "מעין גנים" על ספר "אור החיים" לרבי יוסף יעבץ, סוף פרק שני, [דף י"ד ע"ב במהדורת לובלין תרע"ב]. ועיי"ש הראיה המענינת שהביא מגמרא גיטין דף ו' ע"ב.
http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?1 ... eid=P0015R

הא לחמא עניא
הודעות: 1692
הצטרף: ג' יוני 02, 2015 9:58 am
מיקום: בני ברק

Re: הרב הקדוש בעל בני יששכר זי"ע

הודעהעל ידי הא לחמא עניא » ב' אפריל 30, 2018 1:10 pm

הוד_והדר כתב:מעניין שאין עדיין אשכול על הבני יששכר.
***
ידוע בשער בת רבים שהרב הקדוש בעל 'בני יששכר' נ"ע כיהן פאר ברבנות בכמה עיירות. העיירות שנמנו, הם [על פי א"ב]: בירשט, דובעצק, דינוב, האלשיץ, לאנצהוט, מונקאטש, מעזילאבריץ, סטריזוב, קאלאמייא, ריבאטיטש. הסדר אינו ידוע במדוייק, וכן כמה שנים כיהן בכל מקום ומקום.
זה שנים שאני עוסק בחקר תולדות רבינו, וערכתי איזה סדר ציוני דרך בשנות חייו, ומי שיש לו ידיעות נוספות מוזמן להוסיף, ומינייהו ומינאי וכו'.
ונבקש מכל המבקרים כאן אם יש לאחד מה להוסיף נא להודיע לנו. בברכת תודה.

האם יש למע"כ חומר על בתו של הבני יששכר מרת ביילא?? על בעלה הראשון? על בעלה השני?? על צאצאיה משני הבעלים???
אשמח למענה כי זה מאוד מאוד יעזור לי.
בתודה רבה מראש יחד עם ברכת הצלחה בכ"ע.

הוד_והדר
הודעות: 1896
הצטרף: ד' יוני 30, 2010 2:53 am

Re: הרב הקדוש בעל בני יששכר זי"ע

הודעהעל ידי הוד_והדר » ב' אפריל 30, 2018 4:44 pm

בעלה הראשון היה ר' נחמיה וויינבערגער
השני' ר' שמעון ישעי' רייך אב"ד ריבאטיטש

כל זה מן הסתם ידוע לכם, ומה בדיוק רציתם לדעת

הא לחמא עניא
הודעות: 1692
הצטרף: ג' יוני 02, 2015 9:58 am
מיקום: בני ברק

Re: הרב הקדוש בעל בני יששכר זי"ע

הודעהעל ידי הא לחמא עניא » ב' אפריל 30, 2018 5:59 pm

א. באיזה שנה נסתלק רבי נחמיה?
ב. כמה ילדים היה להם משתי הזווגים?
ג. מתי נפטרה מרת ביילא?
ד. האם למרת ביילא היה לה בת בשם חוה?
ה. באיזה שנה נולד רבי יוסף בנימין רייך?
בתודה מראש על הכל

הוד_והדר
הודעות: 1896
הצטרף: ד' יוני 30, 2010 2:53 am

Re: הרב הקדוש בעל בני יששכר זי"ע

הודעהעל ידי הוד_והדר » ב' אפריל 30, 2018 7:09 pm

א. באיזה שנה נסתלק רבי נחמיה?
ב. כמה ילדים היה להם משתי הזווגים?
ג. מתי נפטרה מרת ביילא?
ד. האם למרת ביילא היה לה בת בשם חוה?
ה. באיזה שנה נולד רבי יוסף בנימין רייך?

שנת פטירתו של ר' נחמיה - לא ידוע לי בדיוק אבל ראיתי המביאים שנפטר בשנת תר"א, ואיני יודע מקורם. עכ"פ לכאורה עדיין חי בשנת תקפ"ט, כי בתמכין דאורייתא שנכתב בשנות מגורתו של רבינו בעיר מונקאטש נזכר בברכת החיים, ורבינו ישב שם עד אמצע שנת תקפ"ט.

מספר הילדים - לפי הרשום אצלי 2 מזיווגה הראשון ו3 מזיווגה השני'.

שנת פטירת מרת ביילא - לא ידוע לי.

מרת חוה - לא מה שידוע לי [אבל היתה למרת ביילא בת אשר לא נודע לי שמה].

שנת פטירתו של ר' ישעיה בנימין - מביאים כשנת תרי"ד. ומנו"כ בריבאטיטש.

שנת לידתו של ר' יוסף בנימין - מביאים כשנת תקצ"ד. ויש מציינים תקצ"ב או תקצ"ז. ברם, תקצ"ז נראה בטעות לכאורה, כי הוא כותב בהקדמה לספרו בני בנימין שהיה בשנת תר"י עם חותנו אצל הה"ק מרוזין, והוא התחתן על פי המסורה בשנתו הי"ד, אז אף אם נאמר שזה היה מיד אחרי חתונתו, נולד לכל המאוחר בתקצ"ו.

פרנקל תאומים
הודעות: 3371
הצטרף: ב' יולי 04, 2016 5:26 pm

Re: הרב הקדוש בעל בני יששכר זי"ע

הודעהעל ידי פרנקל תאומים » ב' אפריל 30, 2018 9:00 pm

אחד מחתניו של רבינו הבנ"י היה הרב מטורקא הג"ר יעקב אורי זצ"ל, שלאחר שהתאלמן מרעייתו הראשונה בת הבנ"י נישא בזיוו"ש לאחייניתו (מרת איטה לאה ע"ה), נכדת הבנ"י, בת הרב ר' משה שיינפלד ז"ל (ורעייתו מרת שרה ע"ה בת הבנ"י) .

מה ידוע לכם על שני חתניו אלו של הבנ"י: ר' משה שיינפלד וגיסו/חתנו הרב מטורקא?

הוד_והדר
הודעות: 1896
הצטרף: ד' יוני 30, 2010 2:53 am

Re: הרב הקדוש בעל בני יששכר זי"ע

הודעהעל ידי הוד_והדר » ב' אפריל 30, 2018 10:28 pm

פרנקל תאומים כתב:אחד מחתניו של רבינו הבנ"י היה הרב מטורקא הג"ר יעקב אורי זצ"ל, שלאחר שהתאלמן מרעייתו הראשונה בת הבנ"י נישא בזיוו"ש לאחייניתו (מרת איטה לאה ע"ה), נכדת הבנ"י, בת הרב ר' משה שיינפלד ז"ל (ורעייתו מרת שרה ע"ה בת הבנ"י) .

מה ידוע לכם על שני חתניו אלו של הבנ"י: ר' משה שיינפלד וגיסו/חתנו הרב מטורקא?


ר' יעקב (יענטשי) אורי היה אב"ד ברעזיב וטורקא, בן ר' פנחס אריה אורי שהיה אב"ד דינוב ואח"כ אב"ד טורקא ועוד בעל חשב וכתפות האפוד, לקח את בתו הצעירה של הבני יששכר מרת רבקה לו לאשה, ולאחר פטירתה נשא את מרת לאה בת גיסו רבי משה שעהנפעלד ממעזילאבריץ. והיה לו ילדים מב' הזווגים.

רבי משה שעהנפעלד, מצבתו ומצבת זוגתו שרדו לפליטה, והם גרו כזכור בעיר מעזילאבריץ, יש המוסיפים שהיה גם אב"ד דשם.

בינוני
הודעות: 693
הצטרף: ג' ספטמבר 13, 2016 11:50 am

Re: הרב הקדוש בעל בני יששכר זי"ע

הודעהעל ידי בינוני » ב' אפריל 30, 2018 10:31 pm

פרנקל תאומים כתב:אחד מחתניו של רבינו הבנ"י היה הרב מטורקא הג"ר יעקב אורי זצ"ל, שלאחר שהתאלמן מרעייתו הראשונה בת הבנ"י נישא בזיוו"ש לאחייניתו (מרת איטה לאה ע"ה), נכדת הבנ"י, בת הרב ר' משה שיינפלד ז"ל (ורעייתו מרת שרה ע"ה בת הבנ"י) .

מה ידוע לכם על שני חתניו אלו של הבנ"י: ר' משה שיינפלד וגיסו/חתנו הרב מטורקא?

משפחת ארי.PDF
(392.16 KiB) הורד 356 פעמים

אבל כידוע יש המפקפקים בכל הקשר בין רייזל בתו של ר' יעקב לבין רייזל זו' רי"א פרלמוטר.
ראה כאן: http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Miller/spira/brknspir.htm#A16

הוד_והדר
הודעות: 1896
הצטרף: ד' יוני 30, 2010 2:53 am

צאצאי הבני יששכר

הודעהעל ידי הוד_והדר » ב' אפריל 30, 2018 11:00 pm

זרעין קדישין (כפי הסדר המופיע ב'תמכין דאורייתא').

א. בתו, מרת ביילא, בזוו"ר אשת רבי נחמיה (ב"ר צבי) וויינבערגער (נפטר אחר תקפ"ח-ט. וקודם שנת תר"א). בזוו"ש אשת רבי שמעון ישעיה רייך אב"ד לאדמיר ואח"כ נתקבל כדומ"ץ בדינוב, ומשם כאב"ד דאלינא וריבאטיטש [נתקבל לשם לאחר שנת ת"ר-א על מקום גיסו בעל 'יודעי בינה', וקודם שנת תר"ה].
ב. בנו, רבי משולם זושא שפירא (נפטר אחר תקפ"ח-ט, וקודם שנת תר"א).
ג. בתו, מרת שרה אשת רבי משה שאהנפעלד ממעזילאבריץ. נפטרה כ"ד אייר תרל"ח. והוא נולד לערך שנת תק"ע ונפטר כ"ז חשון תרמ"ג.
ד. בנו, רבי אלעזר שפירא אב"ד ריבאטיטש (עד שנת ת"ר-א), סטריזוב (עד שנת תרט"ז) ולאנצוט, בעל 'יודעי בינה'. נולד בעיר סטריזוב בשנת תקס"ח, נפטר י"ב אלול תרכ"ה. זוגתו מרת טאבא חוה בת רבי יהושע העשל הוליש מדוקלא.
ה. בנו, רבי שמואל שפירא מפרעמישלא. חתן רבי נפתלי הירץ לאבין חתן בעל עטרת צבי מזידיטשוב. נפטר בצעירותו (לאחר שנת תרי"א).
ו. בנו, רבי דוד שפירא מדינוב, בעל 'צמח דוד'. נולד בשנת תקע"ב ונפטר י"ט אדר תרל"ד. זוגתו מרת רחל מינא.
ז. בתו, מרת רבקה, אשת רבי יעקב אורי (המכונה יענטשי) אב"ד ברעזיב וטורקא (משנת תרי"ג). נפטרה בחיי אביה (ראה בהקדמה לספר 'קול דודי' לנכדה). והוא נשא את אחיינתו מרת לאה בת גיסו רבי משה שאהנפעלד הנזכר. נפטר בשנת תרט"ו.
נערך לאחרונה על ידי הוד_והדר ב ב' אפריל 30, 2018 11:43 pm, נערך 3 פעמים בסך הכל.

פרנקל תאומים
הודעות: 3371
הצטרף: ב' יולי 04, 2016 5:26 pm

Re: הרב הקדוש בעל בני יששכר זי"ע

הודעהעל ידי פרנקל תאומים » ב' אפריל 30, 2018 11:34 pm

בינוני כתב:
פרנקל תאומים כתב:אחד מחתניו של רבינו הבנ"י היה הרב מטורקא הג"ר יעקב אורי זצ"ל, שלאחר שהתאלמן מרעייתו הראשונה בת הבנ"י נישא בזיוו"ש לאחייניתו (מרת איטה לאה ע"ה), נכדת הבנ"י, בת הרב ר' משה שיינפלד ז"ל (ורעייתו מרת שרה ע"ה בת הבנ"י) .

מה ידוע לכם על שני חתניו אלו של הבנ"י: ר' משה שיינפלד וגיסו/חתנו הרב מטורקא?

משפחת ארי.PDF

אבל כידוע יש המפקפקים בכל הקשר בין רייזל בתו של ר' יעקב לבין רייזל זו' רי"א פרלמוטר.
ראה כאן: http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Miller/spira/brknspir.htm#A16

ר' ישעיה מקרסטיר המוזכר שם הוא המפורסם?

שיף
הודעות: 2429
הצטרף: ב' דצמבר 31, 2012 11:21 pm

Re: הרב הקדוש בעל בני יששכר זי"ע

הודעהעל ידי שיף » ב' אפריל 30, 2018 11:45 pm


הא לחמא עניא
הודעות: 1692
הצטרף: ג' יוני 02, 2015 9:58 am
מיקום: בני ברק

Re: הרב הקדוש בעל בני יששכר זי"ע

הודעהעל ידי הא לחמא עניא » ג' מאי 01, 2018 9:53 am

הוד_והדר כתב:א. באיזה שנה נסתלק רבי נחמיה?
ב. כמה ילדים היה להם משתי הזווגים?
ג. מתי נפטרה מרת ביילא?
ד. האם למרת ביילא היה לה בת בשם חוה?
ה. באיזה שנה נולד רבי יוסף בנימין רייך?

שנת פטירתו של ר' נחמיה - לא ידוע לי בדיוק אבל ראיתי המביאים שנפטר בשנת תר"א, ואיני יודע מקורם. עכ"פ לכאורה עדיין חי בשנת תקפ"ט, כי בתמכין דאורייתא שנכתב בשנות מגורתו של רבינו בעיר מונקאטש נזכר בברכת החיים, ורבינו ישב שם עד אמצע שנת תקפ"ט.
מספר הילדים - לפי הרשום אצלי 2 מזיווגה הראשון ו3 מזיווגה השני'.
שנת פטירת מרת ביילא - לא ידוע לי.
מרת חוה - לא מה שידוע לי [אבל היתה למרת ביילא בת אשר לא נודע לי שמה].
שנת פטירתו של ר' ישעיה בנימין - מביאים כשנת תרי"ד. ומנו"כ בריבאטיטש.
שנת לידתו של ר' יוסף בנימין - מביאים כשנת תקצ"ד. ויש מציינים תקצ"ב או תקצ"ז. ברם, תקצ"ז נראה בטעות לכאורה, כי הוא כותב בהקדמה לספרו בני בנימין שהיה בשנת תר"י עם חותנו אצל הה"ק מרוזין, והוא התחתן על פי המסורה בשנתו הי"ד, אז אף אם נאמר שזה היה מיד אחרי חתונתו, נולד לכל המאוחר בתקצ"ו.

תודה על המענה.
א. האם מרת ביילא היתה הבת הבכורה לאביה הבני יששכר? לפני כל אחיה?
ב. מה הם שמות הילדים של מרת ביילא משתי הזיווגים? [כי לפי ידיעתי היה לו אח מאמו בשם נפתלי, ואחות מאבא בשם פעריל. 1. האם אני צודק? 2. האם היו עוד?].
ג. מי זה ר' ישעי' בנימין שהנך מביא?
ד. מהיכן המסורה שרבי יוסף בנימין התחתן בגיל י"ד?? בהקדמתו לספרו הוא מביא הלשון [בערך] ומיד שנהייתי לאיש... יש לדעת מהו הכוונה נהייתי לאיש?
ה. היכן רבי יוסף בנימין קבור?? בהעליטש?? יש תמונה מהמצבה שלו?? מהבית החיים שם??
בתודה מראש על הכל
ותתברך בכל מילי דמיטב עם הרבה הצלחה וסייעתא דשמיא.

הא לחמא עניא
הודעות: 1692
הצטרף: ג' יוני 02, 2015 9:58 am
מיקום: בני ברק

Re: צאצאי הבני יששכר

הודעהעל ידי הא לחמא עניא » ג' מאי 01, 2018 6:29 pm

הוד_והדר כתב:זרעין קדישין (כפי הסדר המופיע ב'תמכין דאורייתא').

א. בתו, מרת ביילא, בזוו"ר אשת רבי נחמיה (ב"ר צבי) וויינבערגער (נפטר אחר תקפ"ח-ט. וקודם שנת תר"א). בזוו"ש אשת רבי שמעון ישעיה רייך אב"ד לאדמיר ואח"כ נתקבל כדומ"ץ בדינוב, ומשם כאב"ד דאלינא וריבאטיטש [נתקבל לשם לאחר שנת ת"ר-א על מקום גיסו בעל 'יודעי בינה', וקודם שנת תר"ה].
ב. בנו, רבי משולם זושא שפירא (נפטר אחר תקפ"ח-ט, וקודם שנת תר"א).
ג. בתו, מרת שרה אשת רבי משה שאהנפעלד ממעזילאבריץ. נפטרה כ"ד אייר תרל"ח. והוא נולד לערך שנת תק"ע ונפטר כ"ז חשון תרמ"ג.
ד. בנו, רבי אלעזר שפירא אב"ד ריבאטיטש (עד שנת ת"ר-א), סטריזוב (עד שנת תרט"ז) ולאנצוט, בעל 'יודעי בינה'. נולד בעיר סטריזוב בשנת תקס"ח, נפטר י"ב אלול תרכ"ה. זוגתו מרת טאבא חוה בת רבי יהושע העשל הוליש מדוקלא.
ה. בנו, רבי שמואל שפירא מפרעמישלא. חתן רבי נפתלי הירץ לאבין חתן בעל עטרת צבי מזידיטשוב. נפטר בצעירותו (לאחר שנת תרי"א).
ו. בנו, רבי דוד שפירא מדינוב, בעל 'צמח דוד'. נולד בשנת תקע"ב ונפטר י"ט אדר תרל"ד. זוגתו מרת רחל מינא.
ז. בתו, מרת רבקה, אשת רבי יעקב אורי (המכונה יענטשי) אב"ד ברעזיב וטורקא (משנת תרי"ג). נפטרה בחיי אביה (ראה בהקדמה לספר 'קול דודי' לנכדה). והוא נשא את אחיינתו מרת לאה בת גיסו רבי משה שאהנפעלד הנזכר. נפטר בשנת תרט"ו.

באיזה שנה עזב רבי שמעון ישעיה רייך את דינוב?? ידוע לכם תאריך וזמן??

הוד_והדר
הודעות: 1896
הצטרף: ד' יוני 30, 2010 2:53 am

Re: הרב הקדוש בעל בני יששכר זי"ע

הודעהעל ידי הוד_והדר » ג' מאי 01, 2018 6:59 pm

הא לחמא עניא כתב:
הוד_והדר כתב:א. באיזה שנה נסתלק רבי נחמיה?
ב. כמה ילדים היה להם משתי הזווגים?
ג. מתי נפטרה מרת ביילא?
ד. האם למרת ביילא היה לה בת בשם חוה?
ה. באיזה שנה נולד רבי יוסף בנימין רייך?

שנת פטירתו של ר' נחמיה - לא ידוע לי בדיוק אבל ראיתי המביאים שנפטר בשנת תר"א, ואיני יודע מקורם. עכ"פ לכאורה עדיין חי בשנת תקפ"ט, כי בתמכין דאורייתא שנכתב בשנות מגורתו של רבינו בעיר מונקאטש נזכר בברכת החיים, ורבינו ישב שם עד אמצע שנת תקפ"ט.
מספר הילדים - לפי הרשום אצלי 2 מזיווגה הראשון ו3 מזיווגה השני'.
שנת פטירת מרת ביילא - לא ידוע לי.
מרת חוה - לא מה שידוע לי [אבל היתה למרת ביילא בת אשר לא נודע לי שמה].
שנת פטירתו של ר' ישעיה בנימין - מביאים כשנת תרי"ד. ומנו"כ בריבאטיטש.
שנת לידתו של ר' יוסף בנימין - מביאים כשנת תקצ"ד. ויש מציינים תקצ"ב או תקצ"ז. ברם, תקצ"ז נראה בטעות לכאורה, כי הוא כותב בהקדמה לספרו בני בנימין שהיה בשנת תר"י עם חותנו אצל הה"ק מרוזין, והוא התחתן על פי המסורה בשנתו הי"ד, אז אף אם נאמר שזה היה מיד אחרי חתונתו, נולד לכל המאוחר בתקצ"ו.

תודה על המענה.
א. האם מרת ביילא היתה הבת הבכורה לאביה הבני יששכר? לפני כל אחיה?
ב. מה הם שמות הילדים של מרת ביילא משתי הזיווגים? [כי לפי ידיעתי היה לו אח מאמו בשם נפתלי, ואחות מאבא בשם פעריל. 1. האם אני צודק? 2. האם היו עוד?].
ג. מי זה ר' ישעי' בנימין שהנך מביא?
ד. מהיכן המסורה שרבי יוסף בנימין התחתן בגיל י"ד?? בהקדמתו לספרו הוא מביא הלשון [בערך] ומיד שנהייתי לאיש... יש לדעת מהו הכוונה נהייתי לאיש?
ה. היכן רבי יוסף בנימין קבור?? בהעליטש?? יש תמונה מהמצבה שלו?? מהבית החיים שם??
בתודה מראש על הכל
ותתברך בכל מילי דמיטב עם הרבה הצלחה וסייעתא דשמיא.א. האם מרת ביילא היתה הבת הבכורה לאביה הבני יששכר? לפני כל אחיה? לפי הסדר המובא בתקנות 'תמכין דאורייתא' זה נראה כך
ב. מה הם שמות הילדים של מרת ביילא משתי הזיווגים? [כי לפי ידיעתי היה לו אח מאמו בשם נפתלי, ואחות מאבא בשם פעריל. 1. האם אני צודק? 2. האם היו עוד?].
היה לה 2 ילדים מזיווגה הראשון, ו3 מהשניה. היה לה בן מזיווג הראשון בשם רבי נפתלי והוא נשא לאשה את מרת פעריל שהיה בת אביו חורגו. חוץ מזה היה לה בזיווג ראשון בת בשם מאכלא אשת רבי לוי יצחק וויינבערגער. מזיווגה השניה, בנו רבי יוסף בנימין הנזכר, בת אשר לא נודע לנו שמה, ג' רבי שמעון ישעיה רייך דומ"ץ בפרעמישלא.
ג. מי זה ר' ישעי' בנימין שהנך מביא? ט"ס צ"ל רבי שמעון ישעיה
ד. מהיכן המסורה שרבי יוסף בנימין התחתן בגיל י"ד?? בהקדמתו לספרו הוא מביא הלשון [בערך] ומיד שנהייתי לאיש... יש לדעת מהו הכוונה נהייתי לאיש? זה מסורה בעל פה במשפחתו בית קאסאן
ה. היכן רבי יוסף בנימין קבור?? בהעליטש?? יש תמונה מהמצבה שלו?? מהבית החיים שם?? לא ידוע בדיוק היכן קבור משערים בהעליטש, אבל כמדומני שאין שם כלום
בתודה מראש על הכל

הוד_והדר
הודעות: 1896
הצטרף: ד' יוני 30, 2010 2:53 am

Re: הרב הקדוש בעל בני יששכר זי"ע

הודעהעל ידי הוד_והדר » ג' מאי 01, 2018 7:24 pm

אודות שנת פטירתה של מרת בילא, מצאתי שבשנת תרי"ד עדיין היתה בין החיים

הא לחמא עניא
הודעות: 1692
הצטרף: ג' יוני 02, 2015 9:58 am
מיקום: בני ברק

Re: הרב הקדוש בעל בני יששכר זי"ע

הודעהעל ידי הא לחמא עניא » ג' מאי 01, 2018 7:29 pm

הוד_והדר כתב:אודות שנת פטירתה של מרת בילא, מצאתי שבשנת תרי"ד עדיין היתה בין החיים

לכאורה היא היתה בין החיים גם יותר מאוחר,
כי בנה רבי יוסף בנימין בהקדמת ספרו בני יוסף, כשמספר על חוליו הגדול שהיה לו בעת שישב על כס הרבנות בריבאטיטש, הוא כותב שתפלתו של אמא שלו היא עמדה לו שיתרפא ויתחזק מחוליו.
וברבנות ריבטיטש היה לכאורה בין השנים, תרי"ד - תרל"ה, שאז עבר להעליטש.

הוד_והדר
הודעות: 1896
הצטרף: ד' יוני 30, 2010 2:53 am

Re: הרב הקדוש בעל בני יששכר זי"ע

הודעהעל ידי הוד_והדר » ג' מאי 01, 2018 7:30 pm

החולי היה בשנת תרי"ד תרט"ו לפי המסופר שם, ולזה כתבתי שלא נפטרה קודם לזה.

הא לחמא עניא
הודעות: 1692
הצטרף: ג' יוני 02, 2015 9:58 am
מיקום: בני ברק

Re: הרב הקדוש בעל בני יששכר זי"ע

הודעהעל ידי הא לחמא עניא » ג' מאי 01, 2018 7:35 pm

לכאורה החולי שלו נמשך הרבה שנים, כפי שהוא כותב בהקדמה שזה לקח שנים על שנים.

הא לחמא עניא
הודעות: 1692
הצטרף: ג' יוני 02, 2015 9:58 am
מיקום: בני ברק

Re: הרב הקדוש בעל בני יששכר זי"ע

הודעהעל ידי הא לחמא עניא » ג' מאי 01, 2018 7:38 pm

הוד_והדר כתב:אודות שנת פטירתה של מרת בילא, מצאתי שבשנת תרי"ד עדיין היתה בין החיים

עוד יש לי לברר:
בערך באיזה שנה רבי שמעון ישעי' התחתן עם מרת ביילא??

הוד_והדר
הודעות: 1896
הצטרף: ד' יוני 30, 2010 2:53 am

Re: הרב הקדוש בעל בני יששכר זי"ע

הודעהעל ידי הוד_והדר » ג' מאי 01, 2018 7:47 pm

הא לחמא עניא כתב:
הוד_והדר כתב:אודות שנת פטירתה של מרת בילא, מצאתי שבשנת תרי"ד עדיין היתה בין החיים

עוד יש לי לברר:
בערך באיזה שנה רבי שמעון ישעי' התחתן עם מרת ביילא??

לא ידוע שנה מדוייקת, אבל כאמור, בתמכין דאורייתא עדיין נזכר בעלה הראשון בין החיים, וזה נכתב בתקפ"ז תקפ"ח

הא לחמא עניא
הודעות: 1692
הצטרף: ג' יוני 02, 2015 9:58 am
מיקום: בני ברק

Re: הרב הקדוש בעל בני יששכר זי"ע

הודעהעל ידי הא לחמא עניא » ג' מאי 01, 2018 7:51 pm

הוד_והדר כתב:א. באיזה שנה נסתלק רבי נחמיה?
ב. כמה ילדים היה להם משתי הזווגים?
ג. מתי נפטרה מרת ביילא?
ד. האם למרת ביילא היה לה בת בשם חוה?
ה. באיזה שנה נולד רבי יוסף בנימין רייך?

שנת פטירתו של ר' נחמיה - לא ידוע לי בדיוק אבל ראיתי המביאים שנפטר בשנת תר"א, ואיני יודע מקורם. עכ"פ לכאורה עדיין חי בשנת תקפ"ט, כי בתמכין דאורייתא שנכתב בשנות מגורתו של רבינו בעיר מונקאטש נזכר בברכת החיים, ורבינו ישב שם עד אמצע שנת תקפ"ט.
שנת לידתו של ר' יוסף בנימין - מביאים כשנת תקצ"ד. ויש מציינים תקצ"ב או תקצ"ז. ברם, תקצ"ז נראה בטעות לכאורה, כי הוא כותב בהקדמה לספרו בני בנימין שהיה בשנת תר"י עם חותנו אצל הה"ק מרוזין, והוא התחתן על פי המסורה בשנתו הי"ד, אז אף אם נאמר שזה היה מיד אחרי חתונתו, נולד לכל המאוחר בתקצ"ו.

לא יכול להיות שרבי נחמיה נפטר בשנת תר"א, כי הבני יוסף מביא בהקדמה אשר זקינו הבני יששכר נתן לו את השם בברית שלו, והבני יששכר נסתלק בשנת תר"א,
ומרת ביילא היתה עוד צריכה לינשא לר' שמעון ישעי' ולהוליד את רבי יוסף בנימין,
ע"כ לא שייך כלל שנת תר"א, אולי אפשר להרחיק עד תקצ"ד - צ"ז.

הוד_והדר
הודעות: 1896
הצטרף: ד' יוני 30, 2010 2:53 am

Re: הרב הקדוש בעל בני יששכר זי"ע

הודעהעל ידי הוד_והדר » ג' מאי 01, 2018 8:01 pm

אם נקבל את המסורה המשפחתית שבעת חתונתו היה בן י"ד, אז לא נולד מאוחר יותר מתקצ"ו, והוריו התחתנו בערך תקצ"ה, אז לא נפטר יאוחר יותר מתקצ"ד. ואם נקבל שנולד בתקצ"ב אז נפטר לכל המאוחר בתק"צ

הוד_והדר
הודעות: 1896
הצטרף: ד' יוני 30, 2010 2:53 am

Re: הרב הקדוש בעל בני יששכר זי"ע

הודעהעל ידי הוד_והדר » ג' מאי 01, 2018 8:34 pm

כעת אני רואה שבאהלי שם בערך ר' יוסף בנימין כתוב שנולד בשנת תר"א, אבל זה בטח טעות, כי ר' יוסף בנימין כותב בהקדמה לספרי בני בנימין שהיה אצל הה"ק מרוזין עם חותנו ביום חתונת הרה"ק משטעפינעשט וזה התקיימה בתמוז תר"י, ולא נהירא לומר שהיה אז רק בן 9.5 שנה.

הוד_והדר
הודעות: 1896
הצטרף: ד' יוני 30, 2010 2:53 am

Re: הרב הקדוש בעל בני יששכר זי"ע

הודעהעל ידי הוד_והדר » ג' מאי 01, 2018 8:55 pm

ולי יש השערה שנפטר בשנת תקצ"א תקצ"ב, כי יש מכתב מר' נפתלי וויינבערגער שהיה דומ"ץ בבעלזא והוא נכד מרת בילא וכותב שר' נחמיה נפטר בהיות בנו בן 5 שנה ונתגדל על ברכי זקינו הבני יששכר עד היותו בן י"ד, ואם נשער שהכוונה עד עת פטירת הבני יששכר שהיה בשנת תר"א אז נולד בשנת תקפ"ז ונפטר אביו בשנת תקצ"א או תחלת צ"ב וזה מתאים גם עם מה שכתבתי כנ"ל, שר' יוסף בנימין היה בתר"י בן י"ד שנה אז נולד תקצ"ו ואמו נשאה בשנית בתקצ"ד צ"ה

תם ותמים
הודעות: 31
הצטרף: ה' פברואר 04, 2016 7:22 am

Re: הרב הקדוש בעל בני יששכר זי"ע

הודעהעל ידי תם ותמים » ד' מאי 02, 2018 2:36 am

[quote="הוד_והדר"]מעניין שאין עדיין אשכול על הבני יששכר.
***

ידוע בשער בת רבים שהרב הקדוש בעל 'בני יששכר' נ"ע כיהן פאר ברבנות בכמה עיירות. העיירות שנמנו, הם [על פי א"ב]: בירשט, דובעצק, דינוב, האלשיץ, לאנצהוט, מונקאטש, מעזילאבריץ, סטריזוב, קאלאמייא, ריבאטיטש. הסדר אינו ידוע במדוייק, וכן כמה שנים כיהן בכל מקום ומקום.

זה שנים שאני עוסק בחקר תולדות רבינו, וערכתי איזה סדר ציוני דרך בשנות חייו, ומי שיש לו ידיעות נוספות מוזמן להוסיף, ומינייהו ומינאי וכו' וכו'.

תמוה טובא והרי הרב אורטנר הי"ו רבה של לוד כתב על תולדותיו של הבני יששכר כמה כרכים ראה שם.


וכאן העתקה מאתר דעת

שימש ברבנות בקהילות: רוביטש, סטריז'וב, האליטש, דינוב ומונקאטש. מזמן שהותו במונקאטש ידוע קונטרסו "תקנות תמכין דאורייתא".

בשל המחלוקת שעורר על עצמו במונקאטש כאשר אסר אווזות מפוטמות חזר לדינוב, נודע כאוהב ישראל, ועל כל אגרותיו הוא חותם "האוהב הנאמן לכל ישראל, דורש טוב לעמו". עשה רבות להפצת לימוד הקבלה, ולחם בתקיפות נגד המשכילים שבדור, בייחוד נגד ראשי המשכילים בגליציה.

מפורסם כפועל ישועות ואלפי חסידים הלכו לאורו. נפטר בי"ח טבת תר"א (1841) בהיותו בן 56 שנה, והשאיר שלשה בנים: רבי דוד, שמילא את מקומו בדינוב, רבי אלעזר רבה של לאנצוט ורבי שמואל.

שם אשתו של רצ"א שפירא היה חנה מינדל, בתו של ר' שמואל מינדל מציטש. השאיר אחריו גם שתי בנות.

הרחבה מתוך הספר "דור דעה" מאת יקותיאל אריה קאמעלהאר, ניו יורק תשי"ב


מקור הערך: יצחק ורפל, ספר החסידות תש"ז


הערות לערך:
שם המעיר: יהודית וינברגר לובל
הערה: שם משפחתו המקורי היה לנגזם. הוא החליף את שמו כדי להמנע משירות צבאי. אחת מבנותיו נישאה לפסח משה וינברגר ומהם יצאו רבנים מפורסמים כמו הרב אפריים וינברגר ז"ל שהיה רבה הראשון של יד אליהו.
מקור ההערה: ידע אישי משפחתי

שם המעיר: אברהם פינקלשטיין
הערה: בקובץ ב' של ''כרם החסידות'' הביא מספרו של הרב נתן אורטנר ''ר' צבי אלימלך מדינוב'' ששם משפחתו של בעל ה''בני יששכר'' היה לאנגזאם רק עקב מעשה שהיה החליף את שם משפחתו ל''שפירא'' עיי''ש .

שם המעיר: יהושע כספי
הערה: אביו של רבי צבי אלימלך, ה"ה רבי פסח לא היה גיסו של רבי אלימלך מליזענסק, אלא היה אחיינו. כלומר, רבי אלימלך היה דוד אמו.
מקור ההערה: מחקר. אני עובד כבר 23 שנה כחוקר חסידות.

שם המעיר: אביעד מרקוביץ
הערה: רבי דוד שפירא היה אחר כך אבי שושלת בוקובסק , שנגדעה בשואה תחת האדמו"ר רבי אלטר ראובן בן רבי דוד בן רבי ישעיה הערץ בנו.
רבי אלעזר היה אבי הענף הארי שבשושלת ,והיה אבי האדמו"ר רבי צבי אלימלך שפירא מבלאז'וב שנודע בקנאותו לציונות והיה מורו הגדול של רבי אהרן ראטה מתולדות אהרן.בנו המפורסם היה רבי יהושע מריבטיטש , שמבניו התפרסם רבי ישראל שפירא (הבלאז'ובר רב , נפטר 1984) שניצל מהשואה והיגר לארצות הברית , והיה לאחד ממאדירי הדף היומי. מאז מותו מנהל את החצר בנו החורג , רבי צבי יהודה שפירא שליט"א.

מקור ההערה: מחקר , וזכיתי להיות בן למשפחת יוצאי דינוב

שם המעיר: הלל אפלבום
הערה: על פי התיעצות עם חוקר השושלת מסתבר שאמו של הבני יששכר היתה אחינתו של ר"א מליזנסק.


שם המעיר: שמי יונה אלישיב
הערה: לסבא של אימי שתחי' צבי אלימלך וינברגר היה אבא בשם נחמיה וינברגר לנחמיה היה אבא שקראו לו לוי יצחק וינברגר ואביו של הרב לוי יצחק וינברגר היה ר' נחמיה וינברגר שהוא היה החתן של ר' צבי אלימלך שפירא בעמח"ס בני יששכר. סבי צבי אלימלך וינברגר נשא לאשה את סבתי רייזל (לבית כהנא נכדו של הגאון בעל המחבר קונטרס הספיקות) ונולדו להם תשעה ילדים וביניהם אימי לאה.

מקור ההערה: מחקר שעשו בני משפ' קליין שהאב היה נשוי לאחות סבתי

שם המעיר: דינה לוין חוקרת הסיפור החסידי
הערה: אמו של ר' צבי אלימלך היתה האחיינית של ר' אלימלך, כלומר, אמה היתה אחותו של ר' אלימלך.פעם הגיעה אליו אחיינית זו כשהיא מעוברת ושאלה את דודה, את ר' אלימלך, איזה שם לתת לבנה? השיב לה:
"תלד זכר וקראת שמו אלימלך על שמי". האחיינית נבהלה שמא הדוד הולך למות, ולכן הוסיפה לו את השפ צבי. כשראהו ר' אלימלך אמר לה:"אילו היית קוראת שמו אלימלך היה כולו כמוני, ועתה הוא מחציו" ובניסוח אחר אמר ר' אלימלך: "הנה הצבי איננו מלך בכל זאת זה זה הקטן כגול יהיה". (אברהם חיים שמחה בונם,אוהל אלימלך, סימן קסב, קסח)

--------
וראה עוד בכל המצויין בויקי' בערכו

הוד_והדר
הודעות: 1896
הצטרף: ד' יוני 30, 2010 2:53 am

Re: הרב הקדוש בעל בני יששכר זי"ע

הודעהעל ידי הוד_והדר » ד' מאי 02, 2018 5:05 am

תם ותמים כתב:תמוה טובא והרי הרב אורטנר הי"ו רבה של לוד כתב על תולדותיו של הבני יששכר כמה כרכים ראה שם.

לא הבנתי התמיה, הרב אורטנר הוציא לאור 2 כרכים, וכמעט ולא התייחס לענין זה לאיפה היה רב בדיוק באיזה שנים וכו', ומה זה קשור לכאן.

תם ותמים כתב:וכאן העתקה מאתר דעת
לא הבנתי, זה אמור להיות מקור מוסמך?

תם ותמים כתב:שימש ברבנות בקהילות: רוביטש, סטריז'וב, האליטש, דינוב ומונקאטש. מזמן שהותו במונקאטש ידוע קונטרסו "תקנות תמכין דאורייתא".

ריבאטיטש ולא רוביטש, האלשיץ ולא האליטש

תם ותמים כתב:נודע כאוהב ישראל, ועל כל אגרותיו הוא חותם "האוהב הנאמן לכל ישראל, דורש טוב לעמו"
אינו נכון עובדתית.

תם ותמים כתב:בהיותו בן 56 שנה
היה בן 57 או 58 בפטירתו

תם ותמים כתב:שם אשתו של רצ"א שפירא היה חנה מינדל, בתו של ר' שמואל מינדל מציטש. השאיר אחריו גם שתי בנות.
מהיכי תיתי ששם משפחתו היה מינדל? ושם עירו היה טשוטש ולא ציטש.

תם ותמים כתב:הערה: שם משפחתו המקורי היה לנגזם. הוא החליף את שמו כדי להמנע משירות צבאי. אחת מבנותיו נישאה לפסח משה וינברגר ומהם יצאו רבנים מפורסמים כמו הרב אפריים וינברגר ז"ל שהיה רבה הראשון של יד אליהו. מקור ההערה: ידע אישי משפחתי
שם חתנו היה ר' נחמיה וויינבערגער ולא פסח משה.

תם ותמים כתב:הערה: רבי דוד שפירא היה אחר כך אבי שושלת בוקובסק , שנגדעה בשואה תחת האדמו"ר רבי אלטר ראובן בן רבי דוד בן רבי ישעיה הערץ בנו.
רבי אלעזר היה אבי הענף הארי שבשושלת ,והיה אבי האדמו"ר רבי צבי אלימלך שפירא מבלאז'וב שנודע בקנאותו לציונות והיה מורו הגדול של רבי אהרן ראטה מתולדות אהרן.בנו המפורסם היה רבי יהושע מריבטיטש , שמבניו התפרסם רבי ישראל שפירא (הבלאז'ובר רב , נפטר 1984) שניצל מהשואה והיגר לארצות הברית , והיה לאחד ממאדירי הדף היומי. מאז מותו מנהל את החצר בנו החורג , רבי צבי יהודה שפירא שליט"א.
שושלת בוקאווסק ובלאז'וב שניהם הם צאצאי רבי דוד מדינוב ולא רבי אלעזר מלאנצהוט

הא לחמא עניא
הודעות: 1692
הצטרף: ג' יוני 02, 2015 9:58 am
מיקום: בני ברק

Re: הרב הקדוש בעל בני יששכר זי"ע

הודעהעל ידי הא לחמא עניא » ב' מאי 07, 2018 9:37 am

הוד_והדר כתב:אם נקבל את המסורה המשפחתית שבעת חתונתו היה בן י"ד, אז לא נולד מאוחר יותר מתקצ"ו, והוריו התחתנו בערך תקצ"ה, אז לא נפטר יאוחר יותר מתקצ"ד. ואם נקבל שנולד בתקצ"ב אז נפטר לכל המאוחר בתק"צ

הרב הוד והדר
א. האם ידוע לכם היכן כתוב בספרי הבני יששכר שצריך להתחתן מוקדם [לערך גיל י"ד]?? כך שמעתי לומר אך לא מצאתי.
אודה לכם מאוד באם תוכלו למצוא לי את המקור שיש להתחתן מוקדם.
ב. האם בניו של הבני יששכר ג"כ התחתנו בגיל מוקדם??? יש לזה מקורות כתובים??
בתודה מראש על הכל וברכה מרובה.

הוד_והדר
הודעות: 1896
הצטרף: ד' יוני 30, 2010 2:53 am

Re: הרב הקדוש בעל בני יששכר זי"ע

הודעהעל ידי הוד_והדר » ג' מאי 08, 2018 3:37 am

א. ראה בענין בספרו דרך פקודיך מ"ע א חלק המעשה באותיות הראשונות.

בבית שלמה מסופר על היודעי בינה שנשא את זוגתו לערך גיל י"ד
על בנו ר' דוד יש מסורה שהתחתן קודם הגיעו לגיל י"ג
וכן ידוע על בנו ר' שמואל שהתארס בגיל צעיר בהיותו ילד

הא לחמא עניא
הודעות: 1692
הצטרף: ג' יוני 02, 2015 9:58 am
מיקום: בני ברק

Re: הרב הקדוש בעל בני יששכר זי"ע

הודעהעל ידי הא לחמא עניא » ג' מאי 08, 2018 9:26 am

ייש"כ גדול על כל המידע.
תתברך בכט"ס.

צבי-שפייר
הודעות: 106
הצטרף: ה' פברואר 09, 2017 1:12 am

Re: הרב הקדוש בעל בני יששכר זי"ע

הודעהעל ידי צבי-שפייר » ב' מאי 14, 2018 2:53 pm

האם היה עוד בנים ובנות לרבי פסח לאנגזאהם?

הוד_והדר
הודעות: 1896
הצטרף: ד' יוני 30, 2010 2:53 am

Re: הרב הקדוש בעל בני יששכר זי"ע

הודעהעל ידי הוד_והדר » ב' מאי 14, 2018 7:41 pm

ר' פסח היה לו כמה בנים ובנות, כמה מהם עם השם לנגזאם וכמה עם השם מיללער ולהם אלפי נכדים עד היום הזה.

אינגערמאן
הודעות: 33
הצטרף: ב' ספטמבר 11, 2017 7:34 pm

Re: הרב הקדוש בעל בני יששכר זי"ע

הודעהעל ידי אינגערמאן » ג' מאי 15, 2018 11:04 pm

יש בבלז משפחת לנגזם שהם נכדי רבי פסח

אראל
הודעות: 1810
הצטרף: ג' יוני 01, 2010 8:48 am

Re: הרב הקדוש בעל בני יששכר זי"ע

הודעהעל ידי אראל » ג' מאי 15, 2018 11:40 pm

הוד_והדר כתב:ר' פסח היה לו כמה בנים ובנות, כמה מהם עם השם לנגזאם וכמה עם השם מיללער ולהם אלפי נכדים עד היום הזה.

ביניהם הג"ר פסח מיללער שליט"א אבד"ק חמעלניק בבורו פארק

אגב, היום נפטר הרב נתן רוטנר אב"ד לוד, אם הוא היה המחבר הספר 'רבי צבי אלימלך מדינוב' ב' כרכים?
[אגב דאגב, למה אין הספר הנ"ל באוצר?]

שייף נפיק
הודעות: 2732
הצטרף: ה' יוני 22, 2017 10:11 am

Re: הרב הקדוש בעל בני יששכר זי"ע

הודעהעל ידי שייף נפיק » ג' מאי 15, 2018 11:50 pm

אינגערמאן כתב:יש בבלז משפחת לנגזם שהם נכדי רבי פסח

לא רק בבלז.. ויש שקוראים לאנגסאם

הוד_והדר
הודעות: 1896
הצטרף: ד' יוני 30, 2010 2:53 am

Re: הרב הקדוש בעל בני יששכר זי"ע

הודעהעל ידי הוד_והדר » ד' מאי 16, 2018 2:21 am

אראל כתב:
הוד_והדר כתב:ר' פסח היה לו כמה בנים ובנות, כמה מהם עם השם לנגזאם וכמה עם השם מיללער ולהם אלפי נכדים עד היום הזה.

ביניהם הג"ר פסח מיללער שליט"א אבד"ק חמעלניק בבורו פארק

אגב, היום נפטר הרב נתן רוטנר אב"ד לוד, אם הוא היה המחבר הספר 'רבי צבי אלימלך מדינוב' ב' כרכים?
[אגב דאגב, למה אין הספר הנ"ל באוצר?]


אורטנר ולא רוטנר

ואכן הוא חיבר הספר

צבי-שפייר
הודעות: 106
הצטרף: ה' פברואר 09, 2017 1:12 am

Re: הרב הקדוש בעל בני יששכר זי"ע

הודעהעל ידי צבי-שפייר » ו' מאי 18, 2018 2:08 am

הוד_והדר כתב:ר' פסח היה לו כמה בנים ובנות, כמה מהם עם השם לנגזאם וכמה עם השם מיללער ולהם אלפי נכדים עד היום הזה.

האם ידוע לך פשר הדבר למה חלק לאנגסם ולמה חלק מילער?

אראל
הודעות: 1810
הצטרף: ג' יוני 01, 2010 8:48 am

Re: הרב הקדוש בעל בני יששכר זי"ע

הודעהעל ידי אראל » ו' מאי 25, 2018 12:34 am

למכירה, צוואתו של חתן נכד הבני יששכר מזכיר את חו"ז הבני"ש
https://il.bidspirit.com/portal/?#!/lot ... 7%90%D7%91

הוד_והדר
הודעות: 1896
הצטרף: ד' יוני 30, 2010 2:53 am

Re: הרב הקדוש בעל בני יששכר זי"ע

הודעהעל ידי הוד_והדר » ו' מאי 25, 2018 2:43 am

אראל כתב:למכירה, צוואתו של חתן נכד הבני יששכר מזכיר את חו"ז הבני"ש
https://il.bidspirit.com/portal/?#!/lot ... 7%90%D7%91


לדעתי ידוע לי כותב הצוואה.


חזור אל “משפחות סופרים וימות עולם”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 44 אורחים