מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

טלית קטן על הגוף

דברי תורה, עיוני שמעתתא, חידושי אגדה וכל פטפוטיא דאורייתא טבין
יואל שילה
הודעות: 1295
הצטרף: ג' דצמבר 26, 2017 2:01 am

טלית קטן על הגוף

הודעהעל ידי יואל שילה » ד' יולי 10, 2019 5:51 pm

מאז שהתחלתי ללבוש ציצית, לפני כ-35 שנה, לימדוני שאין ללבוש אותה על הגוף, אלא יש ללבוש גופיה תחתיה.
כעת ראיתי שמקור הדבר מדברי הגרח"ק שליט"א בספרו על ציצית, מובא גם בספר דעת נוטה ובפסקי תשובות שאין ללכת בט"ק באופן קבוע על הגוף, דהוי כבגד העשוי לזיעה, ויש חשש שפטור מציצית, ומקורו בברייתא שאפיקרסין פטורה, ופירש כדעת הרא"ש שמאחר ואין עשוי אלא לקבל את הזיעה - אין עליו שם בגד, וא"כ ה"ה לגבי ט"ק שאין עליו שם בגד כי לא עשוי להנאת חימום אלא לקבל את הזיעה, ור"ע שמחייב לטעמו שחייב בקריעה לפיכך יש עליו שם בגד, וה"ה לעניין ציצית, לכן יש להזהר שלא ללובשו סמוך לבשרו.
אמנם, לענ"ד י"ל שבזמן שהבגדים היו עשויים מצמר - היו חייבים בגד תחתון מחומר סופג, כגון פשתן, כדי לספוג את הזיעה, דאל"ה התחושה של זיעה הדבוקה לגוף ללא אפשרות להתאדות - היתה מעיקה, אך כיום, שהחולצות עשוייות מחומרים סופגים, כגון כותנה, הרי לא מצוי כלל שילכו בקיץ גם בגופיה (אצל נשים, ואצל חילונים - שלא הולכים בציצית), וא"כ גם מי שלובש ציצית על הגוף - אין זה כדי לקבל את הזיעה, וממילא לא הוי ביזוי.
אמנם, כדאי להשתדל ללבוש גופיה תחתיה כדי שלא יצטרכו לכבסה מדי הרבה פעמים, ולהזיק לה.

כתב לי הרב ערבה [לקוח מספרו מאיר עוז א' סימן י סעיף יב]:
גופי' שיש לה ד' כנפות ושיעור טלית, כתב מו"ר בספרו עמ"ס ציצית (הל' ה' בפירוש ארגמן ד"ה אפיקרסין) לדון שכיון שהוא בגד לקבלת הזיעה, פטור מציצית, וכמו שמצינו לענין קריעה. ונראה להוסיף ולפרש דבריו, דהיינו דווקא בגופיה שמטרתו לזיעה אלא שיש לה ד' כנפות שפטורה, אבל אם אדם מלכתחילה רוצה ללבוש ציצית אלא שקשה לו ריבוי הבגדים, יכול לעשות בגד אחד שיהיה על בשרו ויהיה גם למטרת גופי' וגם למטרת ציצית, ולמדנו דבר זה מבגד המיוחד ללילה שפטור מציצית, ואם יחדו גם ליום חייב בציצית, והסברא כאן שהוי זה וזה גורם, וכיון שהוא רוצה את הבגד לבגד למצות ציצית, והי' לובשו גם לולי הזיעה, הרי זה לבישה גמורה שחייבת.
ומכאן שיש מקום להקל בציציות גופיה המצויות היום, שכיון שמלכתחילה עושים אותם למטרת ציצית, הוא העיקר, ורק שדרך אגב משתמשים בהם גם לגופי', אבל מצד עצם זה שמונח על הבשר אין חסרון, דהרי גם תפילין מונחות על הבשר במקום זיעה, ועיין בסימן יג, ב שחייב לפשוט טליתו שנפסלה למרות שעי"ז ישאר ערום, א"כ משמע בפשטות הדברים שזה הבגד היחיד שלובש, ועיין בסימן טז בה"ל ד"ה לשוק.

סמל אישי של המשתמש
חלמישצור
הודעות: 2513
הצטרף: ב' יולי 04, 2016 11:55 am
שם מלא: צוריאל חלמיש

Re: טלית קטן על הגוף

הודעהעל ידי חלמישצור » ד' יולי 10, 2019 6:36 pm

"מותר ללבוש טלית קטן על בשרו ולא חשיב ביזוי מצוה, שהרי לובשו כדרך שלובש שאר בגדים" (הליכות שלמה - תפילה, ציצית ג, יא, עמ' לא).

נחלי אפרסמון

Re: טלית קטן על הגוף

הודעהעל ידי נחלי אפרסמון » ד' יולי 10, 2019 6:55 pm

בכף החיים (סי’ ח סק”ג) שלדעת האריז”ל יש להקפיד מאד שהציצית לא תהיה על הגוף, ובעיקר הדין של “ציצית גופיה” נחלקו הפוסקים אם בגד גופיה חייב בציצית, שדעת הגאון רבי בנימין זילבר (תשובתו בספר יגל יעקב סי’ לט ובשו”ת רבבות אפרים ח”ד סי’ ט”ו אות א) שחייב בציצית, ומדבריו שם משמע שמותר לעשות כן אף לכתחילה, וכן נראה דעת האור לציון (ח”ב פ”ב ציצית אות ד), אולם בספר קדושים תהיו בסופו יש מכתב מהגר”ב זילבר שכותב שאף לדעת האריז”ל יתכן שיש להקל בזה באופן ארעי, וכן דעת הגר”ע יוסף (קדושים תהיו שם) שיש להקל בימים החמים, וכן הובא להקל בשם הגרש”ז אויערבאך בספר הליכות שלמה (תפילה פ”ג סי”א).

אולם דעת שו”ת דבר יהושע (ח”ו סי’ א) שגופיות שעיקר עשייתם לקבל את הזיעה ושלא יטנף הכתונת מחמת הזיעה לא נחשב ל’כסות’ ופטור מציציות ואין לברך על גופיות אלו ע”ש [אולם מדעתו נראה שאם עשוי גם להגן מפני הקור כמו גופיות החורף נחשב לכסות וחייבות בציצית], וכן בשו”ת חמדת צבי (ח”ג סי’ ג) כתב שבגדים תחתונים שלובשים לקבל הזיעה על הגוף ממש כגופיה או במקום שלובשים חלוק על הגוף בלי גופיה שאין להטיל בהם ציצית דלא נקראים כסות ואינם חייבים בציצית.וכן דעת הגרי”י פישר (שו”ת אבן ישראל ח”ט סי’ א) שיש בזה משום ביזוי מצוה לעשות מהציצית בגד שסופג זיעה, וכן כתב הגר”ח קנייבסקי בספרו מסכת ציצית (חלק תכלת וארגמן אות ה’ ד”ה אפיקרסין) שנכון ליזהר שלא ללבוש אפילו את הטלית קטן המצויה סמוך לבשרו ממש כדי שלא יחשב כבגד התחתון שעשוי לזיעה שפטור מציצית ע”ש וכ”כ בשו”ת תשובות והנהגות (ח”א סי’ כה).
וחכם אחר כתב לי
מרן הגרי”ש אלישיב זצ”ל ענה לשאלה ששלחתי אליו עם ראש הישיבה שלי שאין מניעה ללבוש טלית קטן על הגוף ממש
ולפי מה שאני זוכר זה היה לכתחילה.
וע"ע אורל"צ הלכות ציצית שהביא ראיה מתשובת הרמב"ם להיתר.

אראל
הודעות: 1577
הצטרף: ג' יוני 01, 2010 8:48 am

Re: טלית קטן על הגוף

הודעהעל ידי אראל » ד' יולי 10, 2019 7:54 pm

לפי זאת השיטה שבגד הצמוד לגוף לא חשיב בגד, אולי מותר ללבוש גופיה מכובס בתשעת הימים? דהא לא חשיב בגד כלל?

לייטנר
הודעות: 5199
הצטרף: א' אוגוסט 14, 2011 9:42 pm

Re: טלית קטן על הגוף

הודעהעל ידי לייטנר » ד' יולי 10, 2019 8:01 pm

אראל כתב:מותר ללבוש גופיה מכובס בתשעת הימים? דהא לא חשיב בגד כלל?

אכן.
אגב, זה נ"מ גם לקורע על אביו ואמו שצריך לקרוע את כל בגדיו עד שיראה ליבו, אך אין לכלול בכך ציצית (שמבחינה זו, אינה בגד) וגופיה (שנועדה לספוג את הזיעה).

יואל שילה
הודעות: 1295
הצטרף: ג' דצמבר 26, 2017 2:01 am

Re: טלית קטן על הגוף

הודעהעל ידי יואל שילה » ד' יולי 10, 2019 8:07 pm

מה שכתב הרב חלמישצור לגבי שלא חשיב ביזוי מצוה, הוכיח הרב נחלי אפרסמון מתשובת הרמב"ם שכתב שמותר לכסות בציצית את הערוה
אך לענ"ד אף שהדין נכון שלבישת בגד על הגוף איננו בכלל ביזוי, וראיה פשוטה ממה שלובשים תפילין ישירות על מקום הזיעה, שעליו בדיוק נאמר 'אל יחגרו ביזע' [בחיבור הזרוע והמותניים העליונים, כמפורש במפרשים שם], וממילא מה בכך שהטלית נלבשת על מקום הזיעה.
אך את הראיה מתשובת הרמב"ם יש לדחות לענ"ד, כי הנושא בתשובה המפורסמת הזו של הרמב"ם הוא רקימת פסוקים על טלית
וכתב שמאחר ורגילים להכנס בה לביהכ"ס ולבית המרחץ - אין לרקום עליה פסוקים, אף שטלית היא בגד של מצוה ואין בו קדושה.
הדוגמא שכתב הרמב"ם שיכול לכסות בה את הערוה - היא לומר שהדבר מותר להשתמש בטלית כגופיה ארוכה שמכסה את הערוה, ולמדנו מכאן שאין חשש לבזות את הבגד במה שנוגע בגופו ואף בערוה, אך לא כתוב ברמב"ם שבמשך כל היום לובשים את הט"ק, והיא מקבלת זיעה באופן קבוע, שאז היינו יכולים להוכיח שאין בזה חשש 'בגד העשוי לזיעה' שפטור מציצית.

כלומר, להוכיח שאין בעיה בנגיעה זמנית - ניתן להוכיח, אך החשש של בגד העשוי לזיעה עדיין קיים, כפי שהביא הרב נחלי אפרסמון עוד כמה פוסקים שכך כתבו
אך לענ"ד כפי שכתבתי בפתיחת האשכול, זה היה רלוונטי בשעה שהוצרכו להגנה מהזיעה, כשהחולצות והגלימות היו מצמר וכיו"ב, ונזקקו לבגד סופג כגון פשתן, אך היום שהחולצות דקיקות ומעבירות את הזיעה החוצה כדי שתוכל להתאדות - ברור שאין מטרת לבישת הטלית כדי לספוג את הזיעה, וראיה ממה שגלוי שגויים וחילונים שאין להם ציצית, וגויות שאין להן צניעות - לא לובשים גופיה בקיץ, וזאת מידיעה אישית של שיעורי התעמלות בבית הספר ושל חיילים בצבא - שבקיץ לא זכור לי איש שלבש גופיה תחת החולצה.

יואל שילה
הודעות: 1295
הצטרף: ג' דצמבר 26, 2017 2:01 am

Re: טלית קטן על הגוף

הודעהעל ידי יואל שילה » ה' יולי 11, 2019 6:55 am

בני שיחי' טען שמאחר ועיקר מצוות ציצית היא להטיל אותה על הבגד שלובש, אלא שאנו מהדרים לחייב את עצמנו בבגד שיש בו ד' כנפות אף שלא היינו לובשים אותו אלמלא המצווה, ומ"מ עיקר המצוה היא על הבגד שלובש - הרי שלא שייך לומר שיפטר מהמצוה כשלובש אותו מדין בגד, ושאני בגד העשוי לזיעה שבאמת אין כוונה שישמש כמלבוש אלא רק כ'מגבת'.


חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 183 אורחים