מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

אם נצרות ואיסלאם הם עבודה זרה - סיכום

מילתא דתמיהא, בשורת ספרים חדשים, עיטורי סופרים ומטפחת ספרים.
חכם באשי
הודעות: 9985
הצטרף: ה' מאי 06, 2010 2:05 am

אם נצרות ואיסלאם הם עבודה זרה - סיכום

הודעהעל ידי חכם באשי » ה' יולי 12, 2012 11:44 am

מישהו מכיר סיכום יפה לדעות הראשונים בנוגע לשאלה אם הנצרות או האיסלאם הם עבודה זרה?
(אגב, 'משום מה' זכור לי, שגם רס"ג התייחס לשאלה הזו, וכעת איני מוצא את דבריו)
ידועה דעת הרמב"ם המחלקת בין הנצרות לאיסלאם. ראה: משנה תורה לרמב"ם [בנוסח הלא-מצונזר שבמהדורת הרב ש' פרנקל], הלכות עבודה זרה, ט ד; שם, הלכות מאכלות אסורות, יא ז; תשובות הרמב"ם, ב, סי' תמח, מהדורת בלאו, ירושלים תשכ, עמ' 728-725 [ועי' שם, הערה 3]; וראה גם: פירוש המשניות לרמב"ם, מהדורת הרב י' קאפח, עבודה זרה, א ג-ד.
אבל אני מחפש סיכום (של הראשונים).

תודה למסייעים!

חכם באשי
הודעות: 9985
הצטרף: ה' מאי 06, 2010 2:05 am

Re: אם נצרות ואיסלאם הם עבודה זרה - סיכום

הודעהעל ידי חכם באשי » ה' יולי 12, 2012 4:23 pm

בינתיים לא זכיתי להתייחסות לשאלתי, חבל.
בנוגע לדעת הרמב"ם, ראיתי עכשיו את מאמרו של א' שלוסברג, 'יחסו של הרמב"ם אל האסלאם', פעמים, 42 [תשנ], עמ' 60-38.
יש שם סיכום מסויים לדעות החולקות וכן רואות באיסלאם עבודה זרה.
שלוסברג גם כתב מאמר: "יחסו של רס"ג לאסלאם", דעת, חוברת 25 (קיץ תשנ), עמ' 51-21
אך לא זכיתי לראותו.

אורח
הודעות: 615
הצטרף: ה' יולי 21, 2011 8:14 pm

Re: אם נצרות ואיסלאם הם עבודה זרה - סיכום

הודעהעל ידי אורח » ה' יולי 12, 2012 4:33 pm

בזכרוני שבתחומין היו סדרת מאמרים בנושא.

מבקש חכמה
הודעות: 933
הצטרף: ה' יולי 22, 2010 10:35 am

Re: אם נצרות ואיסלאם הם עבודה זרה - סיכום

הודעהעל ידי מבקש חכמה » ה' יולי 12, 2012 5:28 pm

האם הנוצרים בימינו עובדי עבודה זרה הם? הרב ד"ר דרור פיקסלר תחומין כב עמ' 68

מבקש חכמה
הודעות: 933
הצטרף: ה' יולי 22, 2010 10:35 am

Re: אם נצרות ואיסלאם הם עבודה זרה - סיכום

הודעהעל ידי מבקש חכמה » ה' יולי 12, 2012 5:29 pm

כאן תמצא את המאמר:
http://faculty.biu.ac.il/~fixeled/arti.htm

המהדיר
הודעות: 274
הצטרף: ג' אוקטובר 11, 2011 3:41 am

Re: אם נצרות ואיסלאם הם עבודה זרה - סיכום

הודעהעל ידי המהדיר » ה' יולי 12, 2012 7:11 pm

מאמרו של י' כץ, על 'האומות הגדורות בדרכי הדתות' של המאירי. זכורני שגם הלברטל ב'בין תורה לחכמה' עסק בזה.

חכם באשי
הודעות: 9985
הצטרף: ה' מאי 06, 2010 2:05 am

Re: אם נצרות ואיסלאם הם עבודה זרה - סיכום

הודעהעל ידי חכם באשי » ה' יולי 12, 2012 7:20 pm

תודה, המהדיר,
ותודה רבה ל'מבקש'. כנראה כוונתך למאמרים האלו:
גיל נדל ודרור פיקסלר, האם הנוצרים בימנו עובדי עבודה זרה?, תחומין כב, תשס"ב 68-78.
תגובה למאמר – הרב יעקב אריאל, נספח למאמר בתחומין כב.

חכם באשי
הודעות: 9985
הצטרף: ה' מאי 06, 2010 2:05 am

Re: אם נצרות ואיסלאם הם עבודה זרה - סיכום

הודעהעל ידי חכם באשי » ה' יולי 12, 2012 7:22 pm

חכם באשי כתב:אגב, 'משום מה' זכור לי, שגם רס"ג התייחס לשאלה הזו, וכעת איני מוצא את דבריו.

ברוך ה' שהשיב אבידתי,
ראיתי את הדברים בעבודת הד"ר א' שלוסברג, תפיסות ושיטות בפירושו של רב סעדיה גאון לספר דניאל, ר"ג תשמט. בשני הפרקים האחרונים.
וכנראה, מאמרו הנזכר ב'דעת' הוא הרחבה של אחד הפרקים הנ"ל.

למאי_נמ?
הודעות: 784
הצטרף: ב' מרץ 19, 2012 2:28 pm

Re: אם נצרות ואיסלאם הם עבודה זרה - סיכום

הודעהעל ידי למאי_נמ? » ה' יולי 12, 2012 8:53 pm

באתר ויקישיבה מצאתי שהמאמר הנ"ל (של הרב ד"ר דרור פיקסלר) נמצא באתר דעת (וא"צ להורידו באתר הנ"ל). כמו כן, מצאתי קישור נוסף למאמר באתר דעת - יחס היהדות לנצרות (מתוך סיני נה).

בברכה המשולשת
הודעות: 11737
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: אם נצרות ואיסלאם הם עבודה זרה - סיכום

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ה' יולי 12, 2012 11:48 pm

ויעויין בסיכומו של מע"כ ידידי הרב שלמה גליקסברג בשו"ת ניצני ארץ, שעסק בנושא בהרחבה.
עוד יעויין במאמרו של הרה"ג ישראל אריאל שליט"א (ראש מכון המקדש) בכתב העת צפיה, כרך ג.
ועוד עמי בכתובים על כך, בעז"ה.

ברסלב
הודעות: 565
הצטרף: ד' מאי 30, 2012 5:36 pm

Re: אם נצרות ואיסלאם הם עבודה זרה - סיכום

הודעהעל ידי ברסלב » ו' יולי 13, 2012 1:18 am

בעניין האיסלם אם נחשב לע"ז אם לאו, אעתיק את מה שכתב בזה הרב עובדיה יוסף שליט"א שכתב לחלוק בזה על הציץ אליעזר כידוע, וכן על האדמו"ר מקלויזנבורג ז"ל, הוויכוח התנהל בזמנו, האם מותר להתפלל במערת המכפילה. והאם מסגד של הישמעאלים נחשב למקום ע"ז.

מכאן..

שאלה: אם יכולים להתפלל במערת המכפלה בלא שום חשש מהמסגד שהקימו שם הערבים, או יש להמנע מלהתפלל שם?
תשובה: הנה ידוע מ"ש הרמב"ם (פרק יא מהל' מאכלות אסורות ה"ז), כל גוי שאינו עובד ע"ז, כגון אלו הישמעאלים, יינם אסור בשתיה ומותר בהנאה. עכ"ל. וכן פסק הרמב"ם בתשובה (מהדורת פריימן סי' שפב), ושכן הורו כל גאוני המערב הלכה למעשה. ע"ש. גם בתשובה שם (סי' שסט) האריך להסביר שהישמעאלים אינם עובדי ע"ז, ה"ל: אלו הישמעאלים אינם עובדי ע''ז כלל, וכבר נכרתה מפיהם ומלבם, והם מיחדים לאל יתעלה יחוד כראוי, יחוד שאץ בו דופי, ואץ להם טעות כלל ביחוד ה'. ע"ש. וכ"כ הגר"ח בן עטר בספר פרי תאר (סוף סי' ד), וכ''כ הגאון ר' אליעזר די טולדו בשרית משנת רבי אליעזר ח"ב (חיו''ד סי'י).ע''ש. ומרן החיד''א בשיורי ברכה (סי' קכג סק''א) כתב: שאע''פ שכתבו הגאונים שמגע ישמעאל ביין שלנו מותר בהנאה, אולם לפי זכרוני בעה''ק ירושלים ובא"י המנהג לאסור מגע ישמעאל ביין שלנו אף בהנאה. אך עתה ראיתי בתשובת גדול אחד מרבני ירושלים ת''ו, דמשמע מדבריו שגם בעה"ק ירושלים ת''ו מתירים בהנאה מגע ישמעאל ביין שלנו. ואני בתוך הגולה. ע"כ. [וע' בספרו מראית העץ בליקוטים סי' ח אות א, דף עט ע"א]. ומ"ש לפי זכרונו שהמנהג בא''י לאסור מגע ישמעאל ביין שלנו אף בהנאה, נראה שהוא לפי מ''ש הריטב"א בחידושיו לע''ז (נד:) שאף סתם יינם של ישמעאלים אסור בהנאה. ע''ש. ונראה שע"פ דברי הריטב"א נהגו בכמה מקומות לאסור מגע ישמעאל ביין שלנו אף בהנאה. וכמ''ש הכנה"ג (סי' קכד אות יט). ובשו"ת חקרי לב ח''א מיו''ד (סי' קפח). ובשו''ת תפארת אדם (חיו"ד סי' כה). ע''ש. ואפשר שהוא ג"כ ע"פ מ''ש בחידושי הר"ן סנהדרין ס"א עמוד ב' ת"ל: ולמדנו מכאן שהקדשים של הגויים וגם המשוגע (מחמד) של הישמעאלים אע"פ שאינם טועים אחריהם לעשותם אלהות, מ"מ הואיל ומשתחוים לפניהם השתחואה של אלהות, דין עבודה זרה יש להם לכל דבר, כי לא להדור בלבד משתחוים לפניהם, שאין הדור למתים, אלא כעניין עבודה של אלהות היא עבודתם. ע"ש. גם המאירי (ע"ז נז:) כתב, ישמעאלים הללו, יש מי שאומר עליהם שאינם עובדי ע"ז ודנים אותם כגר תושב ואץ מגעם ביין שלנו אוסר בהנאה וכר, ומ"מ חכמי ספרד חולקים בה, שהרי מצינו לעיל בפרק ראשון (יא:) שמונה בכלל מיני עבודה זרה נישרא שבערביא. ע"כ. אולם יד הדוחה נטויה, שאע''פ שבזמן חכמי התלמוד היו הישמעאלים עוברי ע"ז, מ"מ כשקבלו עליהם אחר זמן דת מוחמד, קבלו עליהם ייחוד ה', וכמ''ש הרמב''ם. ושוב ראיתי בספר האשכול אלבק (ח"ב עמוד 87) שהביא תשובת הגאון שכתב ת"ל: כן ראינו, שהישמעאלים האידנא עובדי ע"ז הם, דאמור ובנן (ע''ז יא:) חמשה בתי עבודה זרה קבועים הם, ואחר מהם נשרא בערביא. ואע''פ שאינו מנסך, עובד ע"ז הוא. ע"כ. והמו''ל שם העיר כמו שכתבנו, דמה ראיה מזמן התלמוד לזמנו שכבר קבלו עליהם דת מוחמר, ומאמינים בייחוד הי. ע''ש. וע''ע בשבולי הלקט ח''ב (מהדורת מכון ירושלים עמוד כ) שהביא תשובה זו בשם רב נחשון גאון. ע"ש. (וראה שם בהערה מהרב המו''ל). והנה נ''ד תלוי במחלוקת הנ''ל, ולפי דברי הרמב"ם ורבותינו הפוסקים האחרונים שסתם יינם אינו אסור בהנאה אלא בשתיה(משום בנותיהם), משום שאינם עובדי עבודה זרה, וכתב בספר בן איש חי שנה ב (פרשת בלק אות א), שכן מוכח מדברי רבינו האר'"י בשער טעמי המצות וכן פסק שם הלכה למעשה שסתם יינם של ישמעאלים מותר בהנאה. וכן עינינו הרואות ואזנינו שומעות, שבעת כריעתם בתיפלתם אומרים, אין אלוה מבלעדי ה', ומוחמד שליח ה', ח"ו. מסתברא שאין איסור להיכנס למסגדים שלהם, שאינם נחשבים כמו הכנסיות של הנוצרים, שהם בתי עבודה זרה, וכתב הרמב'ים בפירוש המשניות (ע"ז יא:) שאסור ליכנס לבתי ע"ז. וע''ע בשו''ת חיים ביד (סי' כו), ובשו''ת פרי השדה ח''ב (סי' ד), ובשו"ת מנחת אלעזר ח''א (סי' נג), ובספר שבילי דוד (סי' קנד), ובמש''כ בשו''ת יביע אומר ח"ב (חיו"ד סי' יא). לפיכך המנהג שנוהגים גם תלמדי חכמים להכנס ולהתפלל במערת המכפלה, אע''פ שבנו שם המסגדים שלהם, יש להם על מה שיסמוכו.

ואמנם ראיתי להגאון מקלויזנבורג כמהר''ר יקותיאל יהודה הלברשטאם זצוק"ל בשו''ת דברי יציב (חיו''ד סי' מ) שכתב,.מה מאד כואב לבי בראותי כמה חרדים שקוראים למסגדי הישמעאלים בתי תפלה ומקום קדוש, ובאמת שצריכים לגדור גדר ולהתאמץ ביתר שאת וביתר עז שלא לחת מקום לחלק מן הישמעאלים לשאר עובדי ע"ז, ואדרבה חמירי טובא, כי היכי דלא לגררו אבתרייהו. ולא עדיפי מבי אבידן וכו'. ואדרבה כיון שהם יודעים מאמונת ייחוד ה', הם עתה בגדר מכירים את רבתם וכופרים בו, ולכן לעניין ההתרחקות מהם בודאי שיש להם דין עובדי ע''ז. ע"ש. (וראה עוד בשו''ת דברי יציב חאו"ח סי' צ). אולם במחכ"ת אין לנו לזוז מקביעתו של רבינו הגדול הרמב"ם, שידע ובחן את הדבר בעינו הבדולח והורה שאין דין הישמעאלים כדין עובדי ע''ז. ובפרט במערת המכפלה שהישמעאלים באו בגבולינו, (ע' ע"ז מד:), ואין בידם לאסור עלינו את המקום הקדוש אשר נטמנו בו אבותינו הקדושים, זכותם יגן עלינו. וע' בשו"ת משפט צדק ח"א (סי' יח), במי שהשתמד לדת האיסלם ונעשה תוגר בבחרותו, ואח''כ שב בתשובה, אם כשר להיות ש"צ, והביא מ''ש בשו"ת מהרש''ך חייב (סי' קז) בשם הרא''ם בתשובה שכתב שאפילו מי שהמיר לע"ז, כיון שחזר בתשובה, יש להכשירו, ולמנותו ש"צ, שלא לנעול דלת בפני בעלי תשובה. ודן המהרש"ך במכל שכן בנידונו שהמיר לדת ישמעאל שאץ כאן סרך ע"ז, והסכים עמו המשפט צדק. ע"ש. ומוכח מדבריהם ג"כ שאין לישמעאלים דין עובדי ע"ז. וממילא מותר להתפלל במסגדים שלהם. וע' להרב בין מנוחה (דף קמח ע"א), ובכף החיים סופר (סי' קכח ס''ק ריט). ע''ש. הילכך אין איסור להכנס למערת המכפלה ולהתפלל שם. והן עתה ראיתי לרב אחאי גאץ מהר''ר אליעזר יהודה ולדנברג בשו"ת ציץ אליעזר חלק יד (סי' צא אות ד) שכתב, שיש למסגד של הישמעאלים דין בית עבודה לכל דבר. (ובכלל זה שאסור להיכנס למסגד כדין בית עבודה זרה). וחיליה מדברי הר"ן סנהדרין (סא:) הנ"ל, שהואיל והם משתחווים למשוגע שלהם השתחוואה של אלהות, דין ע''ז יש להם. ע''ש.
ואפשר שאילו ראה הר"ן דברי רבינו הרמב"ם בתשובה הנ''ל, היה חזר בו. והנה גם בספרו ציץ אליעזר חלק י (סי' א אות מד) העיר כן אף על מערת המכפלה אשר כיום משמשת מסגד לישמעאלים, ופסוקים מספרי הקוראן שלהם מאמונתם הכתבת חקוקים על קירות המסגד, והרי הלכה פסוקה היא שאסור להיכנס לבית עבודה זרה, ואיך יתכן לשפוך שיח לפני בורא עולם השי"ת לפי אמונתינו הקדושה והאמתית, במקום התיפלה שלהם לפי אמונתם הכוזבת וכו', ע"ש. ובמחכ"ת לפענ"ד מאחר שהדבר ברור לנו כדברי הרמב"ם שהישמעאלים הייחור שלהם בה' אין בו דופי, וכך הם אומרים בתפלתם, אין אלוה מבלעדי ה', אלא שמוסיפים שמחמד שליח ה'. וכריעותיהם והשתחוותיהם היא לה' לבדו, אין מקום לאסור להיכנס לשם, או לכל מסגד אחר, וכהיום שבאמת יש מקום מיוחד לישראל להתפלל שם, ואין שם אלא ס"ת וספרי קדש, אץ מקום להחמיר שלא להתפלל שם, וכמו שגם בשו"ת ציץ אליעזר חלק י שם, סיים: "ומי יתן שאלו שהיכולת בידם יתנו לבם לסדר עבורינו מקום מיוחד לתפלה". ורצץ יראיו יעשה, שכך הוא היום, וא"כ המתפללים שם גם לדבריו שפיר עבדי, לעורר זכות אבותינו הקדושים, כמאמר חז''ל (יומא כח:) האיר פני המזרח ער שבחברון ותפלתם רצויה ומקובלת לפני השי"ת והנלע''ד כתבתי.
מקור, הרב עובדיה יוסף שליט"א.

ובמה שכתב לחלוק על האדמו"ר מקלוזנבורג ז"ל שהרי אין בכוחם לאסור עלינו, את התפלה במערת המכפלה, שהרי מקרוב באו וכו', קשיא לי בזה, שהרי ידוע ומפורסם שמעולם לא נכנסו למערת המכפילה, והיו מתפללים על המדרגה השביעית.

ולעניין הנצרות פשוט שהוא ע"ז שהרי הם מאמינים בשיתוף, והגם שמותר להם להאמין בשיתוף, זהו רק, כלפיהם, אך כלפינו נחשב לע"ז ממש.

שפופרת של ביצה
הודעות: 34
הצטרף: ד' אוגוסט 24, 2011 1:38 pm

Re: אם נצרות ואיסלאם הם עבודה זרה - סיכום

הודעהעל ידי שפופרת של ביצה » ו' יולי 13, 2012 1:26 am

הגאון האדיר רבי חיים צימרמן זצ"ל פסק שהאיסלם היום הוא עבודה זרה.

ברסלב
הודעות: 565
הצטרף: ד' מאי 30, 2012 5:36 pm

Re: אם נצרות ואיסלאם הם עבודה זרה - סיכום

הודעהעל ידי ברסלב » ו' יולי 13, 2012 1:35 am

האם יש מישהו מחכמי הפורום יושבי בית המדרש דכאן היודע לפרש ולומר, מה הפשט בזה שלאחרונה החלו כולם לנסוע להתפלל במערת המכפילה, האם שכחו את מה שפסקו פוסקי הדור בשעתו, שלמסגד ישמעאלים יש דין של מקום עבודה זרה, אני כשלעצמי, נכנסתי פעם אחת, ולאחר שלמדתי את העניין חזרתי להתפלל על המדריגה השביעית, וכמדוני, שראיתי פעם שכך גם עשה הרמב"ן אאל"ט.

אשמח מאוד אם חכמי הבית המדרש ימשיכו את הדיון, לאחר עיון מעמיק בדבריו של הרב עובדיה שליט"א המסכם את השיטות, שיטות הרמב"ם וכו' ומה שחוזר וטוען שגם הציץ אליעזר וגם האדמו"ר מקלויזנבורג שכחו מדברי הרמב"ם דבר זה נראה לי דחוק ביותר. וכבר כתבתי בעניין לכמה מן האירגונים שאיני רוצה להזכירם בשמם, כמה וכמה פעמים, ואין קול ואין עונה.

אולי דרך הפורום, יתעורר מישהו, ופורום אוצה"ח יביאו לתודעת הציבור, כאשר הדבר השנאוי ביותר על הקב"ה הוא מקום ע"ז כידוע - אז מה הפשט?

לכבוד התורה
ברסלב

צביב
הודעות: 1765
הצטרף: א' מרץ 04, 2012 2:02 pm

Re: אם נצרות ואיסלאם הם עבודה זרה - סיכום

הודעהעל ידי צביב » ו' יולי 13, 2012 1:55 am

במפתחות לדברי יציב מציינים לשלש תשובות
אורח חיים סימן צ' שם מתחיל שהאריך בזה בתשובה
אומנם נ"ל שיש שם "סיכום"
ביו"ד סימן מ' כותב כמה צדדים מינות, משכא, קרובים לנוצרים, ועוד
וכותב בסוף סיכום
שיש שינוי בין הדורות של הגויים...

אליהוא
הודעות: 1057
הצטרף: ג' מאי 04, 2010 5:18 pm

Re: אם נצרות ואיסלאם הם עבודה זרה - סיכום

הודעהעל ידי אליהוא » ו' יולי 13, 2012 4:45 am

גם לד' האוסרים הוא רק באולם המכונה אולם יצחק.

שבטיישראל
הודעות: 1821
הצטרף: ב' יולי 05, 2010 12:37 am

Re: אם נצרות ואיסלאם הם עבודה זרה - סיכום

הודעהעל ידי שבטיישראל » ו' יולי 13, 2012 4:50 am

אליהוא כתב:גם לד' האוסרים הוא רק באולם המכונה אולם יצחק.


אולם יצחק הוא ככה,נ סיפור חדש מאז ששת הימים
הרי לפני זה כלל לא היו יכולים ליכנס לשם, ומהיכי תיתי שהישמעאלים לא התפללו אז גם בשאר האולמות (וכפי הנראה מהשטיחים הנמצאים ליד ה"מצבות" של אברהם ושרה ויעקב ולאה)

ואגב, מה דינו של קבר יתרו חותן משה ?
הרי גם שם יש מסגד דרוזי

אליהוא
הודעות: 1057
הצטרף: ג' מאי 04, 2010 5:18 pm

Re: אם נצרות ואיסלאם הם עבודה זרה - סיכום

הודעהעל ידי אליהוא » ו' יולי 13, 2012 4:56 am

גם לו יהי כן, הרי ברוך המקום שעקר ע"ז [להר"ן] מארצינו.

צביב
הודעות: 1765
הצטרף: א' מרץ 04, 2012 2:02 pm

Re: אם נצרות ואיסלאם הם עבודה זרה - סיכום

הודעהעל ידי צביב » ו' יולי 13, 2012 12:30 pm

שבטיישראל כתב:
ואגב, מה דינו של קבר יתרו חותן משה ?
הרי גם שם יש מסגד דרוזי

יש לעיין בתשובת דברי יציב יו"ד מ
שם יש כמה צדדים לעיין
[עיקר האיסור בכניסה הוא מינות, ולכאו' מי שאינו יודע ערבית, ונכנס פעם ביובל לא יהא חשש וצ"ע

ברסלב
הודעות: 565
הצטרף: ד' מאי 30, 2012 5:36 pm

Re: אם נצרות ואיסלאם הם עבודה זרה - סיכום

הודעהעל ידי ברסלב » ו' יולי 13, 2012 2:37 pm

לדבריך מותר גם לבקר אצל האפיפיור פעם ב...

ככלל, העליתי כאן את מה שכתב מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א ושם הוא מבאר באר היטב את כל השיטות וחוץ מאחד, הלא הוא ידידינו הרב אליהוא שליט"א, לא שמתי לב שמישהו כאן התייחס לגופו של דבריו.
ברסלב

ברסלב
הודעות: 565
הצטרף: ד' מאי 30, 2012 5:36 pm

Re: אם נצרות ואיסלאם הם עבודה זרה - סיכום

הודעהעל ידי ברסלב » ו' יולי 13, 2012 2:41 pm

אליהוא כתב:גם לו יהי כן, הרי ברוך המקום שעקר ע"ז [להר"ן] מארצינו.


רב אליהוא, האם הציץ אליעזר לא ידע שהמקום עקר ע"ז מארצינו?

דומני שבעל הויואל משה האריך בעניין בספרו על הגאולה ועל התמורה, אם עקרו את המסגדים ואת העבודה זרות, כאשר מעיקר הדין, הדבר הראשון שצריך לעשות בכיבוש הוא עקירת אשרה וכו' יעו"ש בארוכה.
מוקירך ברסלב

צביב
הודעות: 1765
הצטרף: א' מרץ 04, 2012 2:02 pm

Re: אם נצרות ואיסלאם הם עבודה זרה - סיכום

הודעהעל ידי צביב » ו' יולי 13, 2012 2:46 pm

ברסלב כתב:[b]לדבריך מותר גם לבקר אצל b]


לא כתבתי אלא על קבר יתרו
שמחמת המציאות אינו יכול להשאר שם
וכן אינו מבין את השפה
וכן אין שם חי-מדבר

ברסלב
הודעות: 565
הצטרף: ד' מאי 30, 2012 5:36 pm

Re: אם נצרות ואיסלאם הם עבודה זרה - סיכום

הודעהעל ידי ברסלב » ו' יולי 13, 2012 4:01 pm

ברסלב כתב:ולעניין הנצרות פשוט שהוא ע"ז שהרי הם מאמינים בשיתוף, והגם שמותר להם להאמין בשיתוף, זהו רק, כלפיהם, אך כלפינו נחשב לע"ז ממש.


קיבלתי מחכם אחד באישי מאמר בעניין אם לגויים, מותר להאמין בשיתוף, ואם מותר להם לנוצרים להאמין בשיתוף מדוע נחשבים לעובדי עבודה זרה. יישר כוח גודל לזה ששלח לי את המאמר. אך בזמנו עסקתי בזה, ויש כמה וכמה דברים שלענ"ד בעל המאמר אינו צודק בזה, ואולי בל"נ כשאפנה.

לפניכם המאמר.


לייטנר
הודעות: 5151
הצטרף: א' אוגוסט 14, 2011 9:42 pm

Re: אם נצרות ואיסלאם הם עבודה זרה - סיכום

הודעהעל ידי לייטנר » ש' יולי 14, 2012 11:34 pm

בהחלט לא בהקשר ישיר.
הנצי"ב מתייחס בפירושו לפרשת בלק לנצרות ולאיסלאם, שבלעם ניבא עליהם:

"ואולי פירוש 'שריד' - הדבר המצוין שם, והוא בית האפיפיורים הנקרא 'ווטיקאן'..." (הוספות לבמדבר כד יט).

"ואמונת ישמעאל שמלכו ג"כ במדינת אשור והמה ג"כ הצליחו בתחלת מלכותם בהפלגה ולא כאמונת אדום אשר הרבה דמים נשפך מהם, עד שזכו לשם. ואמונת ישמעאל היו כובשים במדבר ערב וכבש גם את הקיני המה הרכבים ויאבדם, וגם שבה מהם הרבה על אשר מיאנו לתת אמן בנביאם" (במדבר כד כב).
נערך לאחרונה על ידי לייטנר ב א' יולי 15, 2012 3:56 am, נערך פעם 1 בסך הכל.

ברסלב
הודעות: 565
הצטרף: ד' מאי 30, 2012 5:36 pm

Re: אם נצרות ואיסלאם הם עבודה זרה - סיכום

הודעהעל ידי ברסלב » א' יולי 15, 2012 12:12 am

יישר כוחך הרב לייטנר,
ברשותך מעניין לעניין, אבקש לשאול מהו הכוונה בתהלים שכנתי עם אהלי קדר, האם הכוונה, לבני יפת כמו, 'משך' או הכוונה, לערבים הישמעאלים, - יש כמה מקומות ברש"י ומשמע משם, שהכוונה לערבים והישמעאלים, כמו בשיר השירים, שחורה אני וכו' כאהלי קדר כיריעות שלמה, ובעוד מקומות ברש"י דוק ותשכח.

האם יתכן לומר שדוד המלך בכה על גלות ישמעאל.
מי יוכל לעזור לי בזה.

כבר כתבתי הרבה בנידון, אך אשמח לשמוע דעת חכמי יושבי בית המדרש דכאן.
יישר כוחכם למפרע

ברסלב
הודעות: 565
הצטרף: ד' מאי 30, 2012 5:36 pm

Re: אם נצרות ואיסלאם הם עבודה זרה - סיכום

הודעהעל ידי ברסלב » א' יולי 15, 2012 12:48 am

לייטנר כתב:ואמונת ישמעאל היו כובשים במדבר ערב וכבש גם את הקיני המה הרכבים ויאבדם, וגם שבה מהם הרבה על אשר מיאנו לתת אמן בנביאם" (במדבר כד כב).


הרב לייטנר, האם על פני כל אחיו {שכן}, נופל, בחומש בראשית, האם אין הכוונה שם, על הישמעאלים, אני כותב מזכרון, וגם טרם ראיתי את דברי הנצי"ב בפנים.

לייטנר
הודעות: 5151
הצטרף: א' אוגוסט 14, 2011 9:42 pm

Re: אם נצרות ואיסלאם הם עבודה זרה - סיכום

הודעהעל ידי לייטנר » א' יולי 15, 2012 3:58 am

ברסלב כתב:
לייטנר כתב:ואמונת ישמעאל היו כובשים במדבר ערב וכבש גם את הקיני המה הרכבים ויאבדם, וגם שבה מהם הרבה על אשר מיאנו לתת אמן בנביאם" (במדבר כד כב).


הרב לייטנר, האם על פני כל אחיו {שכן}, נופל, בחומש בראשית, האם אין הכוונה שם, על הישמעאלים, אני כותב מזכרון, וגם טרם ראיתי את דברי הנצי"ב בפנים.


מי שיתאמץ לטעון שכך כתב הנצי"ב שם, לא אתווכח איתו; אבל לאמיתו של דבר הנצי"ב לא כותב כך.

אליהוא
הודעות: 1057
הצטרף: ג' מאי 04, 2010 5:18 pm

Re: אם נצרות ואיסלאם הם עבודה זרה - סיכום

הודעהעל ידי אליהוא » א' יולי 15, 2012 4:12 am

אפרש שיחתי. כיום המערה מחולקת לב' חלקים א' ליהודים והב' לישמעאלים רח"ל.
וע"כ בחלק היהודי שנעקרה ממנו ע"ז מותר להתפלל לכו"ע.

לייטנר
הודעות: 5151
הצטרף: א' אוגוסט 14, 2011 9:42 pm

Re: אם נצרות ואיסלאם הם עבודה זרה - סיכום

הודעהעל ידי לייטנר » א' יולי 15, 2012 4:19 am

אליהוא כתב:אפרש שיחתי. כיום המערה מחולקת לב' חלקים א' ליהודים והב' לישמעאלים רח"ל.
וע"כ בחלק היהודי שנעקרה ממנו ע"ז מותר להתפלל לכו"ע.


ובאולם יצחק - שבד"כ משמש את המוסלמים - לא היה הגרש"ז חושש לכך והיה מקפיד לומר פרקי תהילים ליד 'פתח הנרות'.

בברכה המשולשת
הודעות: 11737
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: אם נצרות ואיסלאם הם עבודה זרה - סיכום

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » א' יולי 15, 2012 11:30 pm

א. לגבי מערת המכפלה, שמעתי מת"ח חשוב שליט"א ששמע ממרן הגרי"ש אלישיב במערת המכפלה, ה' ירפאהו במהרה- לא אני באתי בגבולה- היא באה בגבולי.
ב. לגבי האדמו"ר הדברי יציב זצ"ל, זכור לי שיש תשובה של הגר"י שכטר שבסוף ימיו התיר- בגלל חלוקת המבנה, כפי שהעיר האב אליהוא שליט"א.
ג, לגבי איסלם כע"ז - כבר הערתי למאמרו של הרה"ג ישראל אריאל שליט"א בכתב העת צפיה , חוברת ג.


אמסטרדם
הודעות: 1498
הצטרף: א' אוקטובר 20, 2013 8:13 pm

Re: אם נצרות ואיסלאם הם עבודה זרה - סיכום

הודעהעל ידי אמסטרדם » א' אוגוסט 24, 2014 9:17 pm

אני מקווה [דלא כר' עקיבא וצ"ע] שלעולם לא תהיינה שאלות הללו נוגעות למעשה, אבל.. האם יש ספר שמקבץ בתוכו הלכות קידוש ה' ומסירות נפש וכו'.
וכן: מה הדין הלכה למעשה [ח"ו] באם יעמוד טרוריסט ויאמר ליהודי שאם לא מתאסלם אזי חותך לו את הראש ר"ל.
והקב"ה ירחם עלינו ועל כל בית ישראל ושיהיה שלו' בכל העולם אכי"ר.

מה שנכון נכון
הודעות: 9446
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: אם נצרות ואיסלאם הם עבודה זרה - סיכום

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » א' אוגוסט 24, 2014 9:22 pm

אמסטרדם כתב:אני מקווה [דלא כר' עקיבא וצ"ע] שלעולם לא תהיינה שאלות הללו נוגעות למעשה, אבל.. האם יש ספר שמקבץ בתוכו הלכות קידוש ה' ומסירות נפש וכו'.

http://www.otzar.org/wotzar/Book.aspx?50068&
http://www.otzar.org/wotzar/Book.aspx?161952&
http://www.otzar.org/wotzar/Book.aspx?156458&
ועוד.

אמסטרדם
הודעות: 1498
הצטרף: א' אוקטובר 20, 2013 8:13 pm

Re: אם נצרות ואיסלאם הם עבודה זרה - סיכום

הודעהעל ידי אמסטרדם » א' אוגוסט 24, 2014 9:31 pm

ייש"כ!


אמסטרדם
הודעות: 1498
הצטרף: א' אוקטובר 20, 2013 8:13 pm

Re: אם נצרות ואיסלאם הם עבודה זרה - סיכום

הודעהעל ידי אמסטרדם » א' אוגוסט 24, 2014 9:43 pm

ייש"כ!

סמל אישי של המשתמש
ר_חיים_הקטן
הודעות: 1415
הצטרף: ו' ספטמבר 23, 2011 1:56 pm
מיקום: ביתר עילית (שכונת הרב שך)
שם מלא: הק' ראובן חיים קליין
יצירת קשר:

Re: אם נצרות ואיסלאם הם עבודה זרה - סיכום

הודעהעל ידי ר_חיים_הקטן » ו' אוגוסט 23, 2019 12:45 pm

שפופרת של ביצה כתב:הגאון האדיר רבי חיים צימרמן זצ"ל פסק שהאיסלם היום הוא עבודה זרה.

יש לכם מקור לזה או ידוע לנו נימוקיו?

אבני גזית
הודעות: 826
הצטרף: א' אוגוסט 26, 2018 11:09 am

Re: אם נצרות ואיסלאם הם עבודה זרה - סיכום

הודעהעל ידי אבני גזית » ו' אוגוסט 23, 2019 1:12 pm

ר_חיים_הקטן כתב:
שפופרת של ביצה כתב:הגאון האדיר רבי חיים צימרמן זצ"ל פסק שהאיסלם היום הוא עבודה זרה.

יש לכם מקור לזה או ידוע לנו נימוקיו?


האם "הגאון האדיר רבי חיים צימרמן זצ"ל" לא היה איש הגות ולמדנות? כלומר, לא שמענו שהתעסק בהכרעות הלכתיות.

תבונה1
הודעות: 96
הצטרף: ד' דצמבר 07, 2016 3:29 pm

Re: אם נצרות ואיסלאם הם עבודה זרה - סיכום

הודעהעל ידי תבונה1 » ו' אוגוסט 23, 2019 1:42 pm

שנים מספריו - הספר "אגן הסהר" והספר "אגרא לישרים" הינם ספרים שנכתבו להלכה למעשה.

תבונה1
הודעות: 96
הצטרף: ד' דצמבר 07, 2016 3:29 pm

Re: אם נצרות ואיסלאם הם עבודה זרה - סיכום

הודעהעל ידי תבונה1 » ו' אוגוסט 23, 2019 1:49 pm

ר_חיים_הקטן כתב:
שפופרת של ביצה כתב:הגאון האדיר רבי חיים צימרמן זצ"ל פסק שהאיסלם היום הוא עבודה זרה.

יש לכם מקור לזה או ידוע לנו נימוקיו?

גם אני שמעתי כן מתלמידיו, [כמדומני שהוא תמה מאד על דברי הגאון מרן מוהראי"ה קוק זצ"ל בעניין זה] אך איני יודע בדיוק מה היה טעמו.

עושה חדשות
הודעות: 8998
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: אם נצרות ואיסלאם הם עבודה זרה - סיכום

הודעהעל ידי עושה חדשות » ו' יולי 03, 2020 3:10 pm

מענין לענין -

שות נר מערבי.png
שות נר מערבי.png (74.5 KiB) נצפה 53 פעמים


השי"ת הגדילו והשליטו / נתן לו רשות להכניס לג"ע / החוטא ומזכיר שמו יכופר עוונו / הם מענישים למי שנוהג בהם קלות ראש / אומרים שהולכים כמה ימים ברגע אחד / והן כמלאכים - - זוהי עבודה זרה של דור אנוש, לפי דעת הרהמ"ח.

יש לברר
האם כל דבר לבד יש בו את החומרא הזו
או רק בהצטרף כל האמונות האלו יחד
ובצירוף ג"כ להבאת מנחה וקרבנות וכו'.


חזור אל “מטפחת ספרים ועיטור סופרים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 20 אורחים