סליחות תעניות לפני התפילה

דברי תורה, עיוני שמעתתא, חידושי אגדה וכל פטפוטיא דאורייתא טבין
משולש
הודעות: 5061
הצטרף: ה' יוני 06, 2013 2:54 pm

סליחות תעניות לפני התפילה

הודעהעל ידי משולש » ב' אוקטובר 21, 2013 9:30 am

יש מקומות (בפרט כשמתפללים ותיקין, ובפרט בתקופה זו שהנץ מאוחר ביותר). שהקדימו את הסליחות לפני התפילה.
והעירני מישהו שיש לדון אולי צריך להוסיף פתיחה כמו שעושים באלול ועשי"ת. דהיינו שצריך להתחיל אשרי, קדיש, לך ה' הצדקה, כיון שהסיבה שאין פתיחה בדרך כלל היא מפני שכבר התפילה נחשבת כפתיחה. אבל כשבאים ישר מהבית אין ראוי להתחיל ישר י"ג מידות אלא צריך להתחיל בדברי שבח וריצוי.
(ולכאורה גם הסיום צריך להיות דומה, עם תחנון וקדיש בסוף).

החזן
הודעות: 313
הצטרף: ו' אוקטובר 12, 2012 2:17 pm

Re: סליחות תעניות לפני התפילה

הודעהעל ידי החזן » ב' אוקטובר 21, 2013 10:00 am

פשוט שכך. הרי מתחילה הותקנו הסליחות להיאמר בתוך תפילת העמידה. ומשנתרבו נדחו לאחריה.

משולש
הודעות: 5061
הצטרף: ה' יוני 06, 2013 2:54 pm

Re: סליחות תעניות לפני התפילה

הודעהעל ידי משולש » ב' אוקטובר 21, 2013 10:08 am

בפועל אף אחד לא מתחיל סליחות שלפני התפילה עם "אשרי".

בן החבורה
הודעות: 410
הצטרף: ב' אוקטובר 21, 2013 6:36 pm
מיקום: ירושלים עיה"ק תובב"א

Re: סליחות תעניות לפני התפילה

הודעהעל ידי בן החבורה » ג' אוקטובר 22, 2013 4:21 pm

ההערה נכונה תיאורטית, אבל למעשה לענ"ד מכיון שלא נתקן כך אל לנו לשנות סדר הסליחות מכוין שבדיעבד אין בעיה והרי מדובר במצב של בדיעבד.

שבטיישראל
הודעות: 1810
הצטרף: ב' יולי 05, 2010 12:37 am

Re: סליחות תעניות לפני התפילה

הודעהעל ידי שבטיישראל » ג' אוקטובר 22, 2013 8:19 pm

שו"ת אפרקסתא דעניא חלק א סימן פט

אי נכון לתקן לומר סליחות בשובבי"ם קודם אור הבוקר כבימים נוראים

שלמה רבא לכבוד ש"ב יד"נ הרב הגאון חו"ב צמ"ס כש"ת מוהר"ר יוסף הכהן שווארץ שליט"א רו"מ בק"ק אראדעא יצ"ו.

הנני לתשובת יקרתו שקבלתי היום, בדבר מנהג בית מדרשו ביומי דשובבי"ם לומר סליחות ומתענים, ויען כי יום ה' הוא תמיד יומא דשוקא, ורובם ככולם יוצאים בחפזון לבקש פרנסתם ואינם ממתינים עד גמר התפלה מחמת הסליחות שאומרים בתוך תפלת י"ח, וישנם דמח"ז אינם באים כלל ביום זה לבהכ"נ, אם נכון לתקן לומר הסליחות קודם אור הבוקר כבימים נוראים, דמיד כשיאיר היום יניחו טלית ותפלין ויתפללו בצבור בלי חטיפה, וכבר אירע שבקושי גדול הי' יו"ד לגמור תפלת י"ח.

הנה בגוף המנהג האשכנזי לומר סליחות בתוך התפלה, כבר הקשו בתוס' ע"ז ח', ותי' דצבור שאני, ע"ש ובב"י או"ח סי' תקס"ו ובש"ע שם ס"ד כ' נוהגים להרבות סליחות בברכת סלח לנו, ויש שאין נוהגים לומר סליחות עד אחר סיום י"ח ברכות, וכן הנהיגו הקדמונים בא"י והוא המנהג הנכון, עי' בבאה"ג שם סק"כ בשם ב"י, ובגוף דברי הב"י ודו"ק, הרי דבלא"ה דעת ב"י יותר נוחה שלא לומר בתוך י"ח, א"כ ניהי דבליכא עוד טעם וסיבה, אין נכון לשנות המנהג, מ"מ בדאיכא סיבה דהשינוי הוא תיקון למעוות המתהוה מחמת המנהג, מסתבר ודאי דראוי לשנות שינוי לטובה, וכבר כ' הנחלת שבעה סי' כ"ז או"ז דאם ברוב ימים נסתבב במנהג קלקולו יתר על תיקונו יש לבטלו, ובנ"ד כן הוא.

ואף על גב דהנוהגים שלא לומר בתוך י"ח אין אומרים קודם אור הבוקר אלא אחר י"ח, מ"מ לענ"ד סברא פשוטה היא, דלעולם הי' ראוי לומר סליחות קודם אור הבוקר דאז עת רצון ורחמים גוברים, ומה"ט הנהיגו קדמונינו נ"ע כך בסליחות קודם ר"ה ובכל"ע, ומה דבשאר ימות השנה אומרים בתוך התפלה או אחרי', נראה דהוא כדי שלא להטריח על הצבור להשכים ושלא לבטל הת"ח מעסק התורה באשמורת הבוקר ואסמכינהו אתפלה, וממילא אתיא דכשהציבור נאותים להשכים לסליחות קודם אור הבוקר, אפי' בלי סיבה אחרת תע"ב, כ"ש בנ"ד.

ואף על גב דסברא הוא ל"ל קרא (כתובות כ"ב), מ"מ מצאתי און לי במ"ש המ"א שם סק"ג בשם אגודה, ז"ל לפעמים גזרו רבותי תענית ולא קראו בתורה רק אמרו סליחות כמו שעושין לפני ר"ה ע"ש, אף על גב דבפשיטות כונתו דכמו דקודם ר"ה אומרים סליחות ומתענים ואין קורין בתורה, ה"נ עבדי הני רבוותא, מ"מ מסתבר דכולל בזה ג"כ זמן אמירת הסליחות כמו קודם ר"ה, ועי' א"ר ריש סי' תרפ"ה, הובא בפמ"ג שם א"א ד"ה עי' לבוש, מעשה ביו"ד טבת שלא התפללו בבוקר מחמת מחלוקת, לערב אמרו סליחות של שחרית ע"ש הרי דאין הסליחות קשורים בתפלת י"ח, ומ"ש "לערב" נראה ודאי דר"ל במנחת ערבא).

ע"כ לענ"ד אחרי שכת"ה רואה תיקון בשינוי זה לומר הסליחות קודם אור הבוקר יאי ויאי, ואז יוכלו לומר גם "אל רחום שמך וכו'", עי' מ"א תקס"ו סק"ו.
ידידו ש"ב דושת"ה באה"ר ומחכה בבנין אריאל בביא"ס דוד שפערבער

משולש
הודעות: 5061
הצטרף: ה' יוני 06, 2013 2:54 pm

Re: סליחות תעניות לפני התפילה

הודעהעל ידי משולש » ג' אוקטובר 22, 2013 8:36 pm

תודה רבה על המקור.
אבל הוא לא דן בכלל בנושא של אשרי וכו', ונראה לפי דבריו שזה בדיוק כמו סליחות של י"נ שצריך לומר אשרי קדיש וכו'.
(ואגב, מדבריו עולה שא"א "אל רחום שמך" בסליחות לתעניות, דלא כמנהג הנפוץ היום).
ומה כתוב במג"א תקסו סק"ו?

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 16563
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: סליחות תעניות לפני התפילה

הודעהעל ידי אוצר החכמה » ג' אוקטובר 22, 2013 8:39 pm

משולש כתב:בפועל אף אחד לא מתחיל סליחות שלפני התפילה עם "אשרי".


אצלנו התחילו.

משולש
הודעות: 5061
הצטרף: ה' יוני 06, 2013 2:54 pm

Re: סליחות תעניות לפני התפילה

הודעהעל ידי משולש » ג' אוקטובר 22, 2013 8:43 pm

אוצר החכמה כתב:
משולש כתב:בפועל אף אחד לא מתחיל סליחות שלפני התפילה עם "אשרי".


אצלנו התחילו.

וגם קדיש ו"לך ה' הצדקה"?

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 16563
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: סליחות תעניות לפני התפילה

הודעהעל ידי אוצר החכמה » ג' אוקטובר 22, 2013 8:48 pm

אשרי קדיש ואח"כ התחילו סליחות בהב

בן החבורה
הודעות: 410
הצטרף: ב' אוקטובר 21, 2013 6:36 pm
מיקום: ירושלים עיה"ק תובב"א

Re: סליחות תעניות לפני התפילה

הודעהעל ידי בן החבורה » ג' אוקטובר 22, 2013 8:59 pm

א. יהיה מעניין לשמוע מי ועל סמך מה הנהיגו זאת.

ב. האם האומרים יו"כ קטן ללא תפלת מנחה אומרים ג"כ אשרי וקדיש?

משולש
הודעות: 5061
הצטרף: ה' יוני 06, 2013 2:54 pm

Re: סליחות תעניות לפני התפילה

הודעהעל ידי משולש » ג' אוקטובר 22, 2013 9:17 pm

למה לא אמרו לך ה' הצדקה?


חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 77 אורחים