מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

לא תחנם בהעברת השגרירות

דיונים ועניינים בענייני השקפה, מצוות מתחדשות, ארץ ציון וירושלים.
נקדש את שמך בעולם
הודעות: 153
הצטרף: ד' נובמבר 30, 2016 3:47 am

לא תחנם בהעברת השגרירות

הודעהעל ידי נקדש את שמך בעולם » ב' ינואר 23, 2017 11:25 am

לאחרונה מדובר הרבה על יוזמת הנשיא החדש להעביר את שגרירות ארה"ב לירושלים כאשר זה נקרא שזה מועיל לישראל, חשבתי שאולי יש בזה איסור "לא תחנם" לא תתן להם חניה בקרקע, כי השגרירות נחשבת לכמה בחינות כשטח מדינת השגריר (ודנו הפוסקים בזה בגדר דינא דמלכותא בשטח השגרירות) ונפק"מ שלא לדחוף לביצוע ההחלטה.
ויש לדון בזה מכמה פנים
אולי יש סברא להקל כי בלאו הכי יש שגרירות בתל אביב והנידון הוא רק להחליף, או"ד ירושלים סמוך לפלטרין חמיר טפי,
אולי כיון שזה נקרא מבחינה פוליטית ומדינית כאינטרס של ישראל, יש סברא להקל דאדרבא כעת זה ה"ישוב א"י.
כמו כן יש לדון בכל שגרירות חדשה שמקימים בכל מקום בא"י.

העתקתי קצת מקורות לתועלת המעיינים

רמבם פרק י מעבודה זרה
ד  [ג] אין מוכרין להם בתים ושדות, בארץ ישראל; ובסוריה, מוכרין להם בתים, אבל לא שדות.  ומשכירין להם בתים בארץ ישראל, ובלבד שלא יעשם שכונה--ואין שכונה, פחותה משלושה.  ואין משכירין להם שדות; ובסוריה, משכירין להם שדות.  ומפני מה החמירו בשדה:  מפני שיש בה שתיים--מפקיעה מן המעשרות, ונותן להם חניה בקרקע.

ה  ומותר למכור להם בתים ושדות בחוצה לארץ, מפני שאינה ארצנו.  [ד] אף במקום שהתירו להשכיר, לא לבית דירה התירו, מפני שהוא מכניס לתוכה עבודה זרה, ונאמר "ולא תביא תועבה אל ביתך" (דברים ז,כו); אבל משכיר להן בתים, לעשותן אוצר.  ואין מוכרין להן פירות ותבואה וכיוצא בהן, במחובר לקרקע; אבל מוכר הוא משיקוץ, או מוכר לו על מנת לקוץ וקוצץ.  ומפני מה אין מוכרין להן--משום שנאמר "ולא תחונם" (דברים ז,ב), לא תיתן להן חניה בקרקע:  שאם לא יהיה להן קרקע, ישיבתן ישיבת עראי היא.
ט  [ו] אין כל הדברים האלו אמורים, אלא בזמן שגלו ישראל לבין האומות, או בזמן שיד הגויים תקיפה.  אבל בזמן שיד ישראל תקיפה על אומות העולם, אסור לנו להניח גוי עובד עבודה זרה בינינו; אפילו יושב ישיבת עראי, או עובר ממקום למקום לסחורה, לא יעבור בארצנו, עד שיקבל עליו שבע מצוות שנצטוו בני נוח--שנאמר "לא יישבו בארצך" (שמות כג,לג), אפילו לפי שעה.  ואם קיבל עליו שבע מצוות, הרי זה גר תושב.  ואין מקבלין גר תושב, אלא בזמן שהיובל נוהג; אבל שלא בזמן היובל, אין מקבלין אלא גר צדק בלבד.


חזון איש, הלכות שביעית, סימן כ"ד:
א) שני לאוין יש בתורה בנתינת מקום לעכו"ם בארץ:
“לא ישבו בארצך פן יחטיאו" (שמות כ"ג ל"ג, והרמב"ם בספר המצוות לא תעשה נ"א, והחינוך מצווה צ"ד).
"לא תחנם” (דברים ז' ב' והרמב"ם בספר המצוות הזכירו שם לעניין חניית קרקע, ולענין מנין חשב איסור ליתן להם חן שם לא תעשה נ')
ודין איסור ישיבה הוא שנתחייבנו לגרשו מארצינו והוא חיוב על כל אחד מישראל וכל שכן מי שמוכר לו בית או שמשכירו שעובר בלא תעשה זו, ודעת הראב"ד פרק י' מהלכות עבודה זרה, הלכה ו' שאין האזהרה אלא על ז' אומות אבל שאר אומות רשות, ודעת הרמב"ם שם דבכל עכו"ם נוהג דין זה.
ודין לא תחנם, ליתן להם חני-ה בקרקע לכולי עלמא נוהג בכל עובד כו"מ כדתנן (עבודה זרה י"ט ב’): "אין מוכרין להם וכו'" ואמרו מה"מ כו' "לא תחנם" - לא תתן להם חני-ה בקרקע כמו שהאריכו התוספות שם (דף כ' עמוד א' דיבור המתחיל "דאמר") ושם (דף כ"א עמוד א' דאית בה תרתי חדה חניית קרקע וכו').
ומבואר בגמרא שם דאין איסור מהתורה אלא מכירה אבל שכירות אינו אלא משום גזירה אטו מכירה, וע"כ איירי בעניין דאין איסור בהנחתנו ישיבתו בארץ, ולדעת הראב"ד יש לפרש בשאר אומות אבל לדעת הרמב"ם דאיסור לא ישבו בכל עובדי עבודה זרה איירי בסוגיה דעבודה זרה דאמר דאין איסור מהתורה לשכור לו בית ושדה, בזמן שאין יד ישראל תקיפה לגרש עובדי עבודה זרה מארצינו, וכיוון שע"כ הוא יושב מותר לשכור לו בית ושדה. וכבר פירש כן בהדיא הרמב"ם (פרק י' מהלכות עבודה זרה הלכה ו') "אין כל הדברים האלה אמורים אלא בזמן שגלו וכו'... אבל בזמן שיד ישראל וכו'... והנה למדנו לפי זה דאין איסור ליתן להם חניה בקרקע תלוי-ה בקדושת הארץ דהא בקדושת הארץ איכא פלוגתא בשעה שגלו ובאיסור חניה בקרקע ליכא פלוגתא שהרי עיקרה נאסרה בזמן שאין יד ישראל תקיפה.
ב) וגר תושב קיי"ל כרבנן (עבודה זרה דף ס"ד עמוד ב') כל שקבל עליו שבע מצוות והיינו קבלה בפני בית דין של שלושה כדקתני שם בדברי הרמב"ם. ואין מקבלין גר תושב אלא בזמן שהיובל נוהג כדאמר (ערכין דף כ”ט עמוד א') וכמו שפסק הרמב"ם (פרק י"ד מהלכות איסורי ביאה ופרק י' מהלכות עבודה זרה) וכתב הראב"ד (בהלכות איסורי ביאה שם) הטעם מפני שקבלת גר תושב מצוה וכדאמר (גיטין דף מ"ה עמוד א') למאן דדריש בזה "לא תסגיר עבד וגו'" ואפילו למאן דדריש למלתא אחריתא מודה שהוא מצוה ואפשר שכל העניים שבאומות יעלו לארץ ויקבלו עליהן גירות התושב ונתחייב להחיותן וכדאמר (בבא מציעא דף ע"א עמוד א') ולפיכך בזמן שהיובל נוהג וכל ישראל על אדמתן והן שולטין בעולם אפשר להם לעמוד בדבר אבל בזמן שאין כל יושביה עליה ואין שליטת ישראל שלימה אי אפשר להם לקבל גרים תושבים ולפרנסם ובלשון הראב"ד שם נראה דיש טעות סופרים וצ"ל "דבזמן היובל שולטין והיה יכול להתפרנס שלא בטורח ציבור וכו'".
ג) ודעת הרמב"ם דכיוון שאין אנו מקבלין אותו לא הותר ישיבתו בארץ אף על גב שהוא זהיר בשבע מצוות דבלא קבלה אין אנו בטוחים בזהירותם ואין אנו בקיאין בהם, אבל דעת הראב"ד דכל שהוא נזהר בשבע מצוות וראוי לקבלו, אלא שמפני הקושי נפטרנו מקבלתו ומחיוב להחיותו שלא ינהרו כולם לארץ, מכל מקום אין איסור בישיבתו שאין כאן חשש פן יחטיאו וגו'. ומסתבר שגם לעניין חניה בקרקע וליתן להם מתנת חינם נמי במחלוקת שנוי' דלדעת הרמב"ם כל שאין לו קבלה מחמרינן עמו כשאר נכרי ולדעת הראב"ד מיקלינן עימו, ואף לדעת הראב"ד דווקא שהוא שלם באמונת ישראל שישראל נתחייב בתרי"ג מצוות ובן נח בשבע. אבל אם יש לו דעות כוזבות והוא משועבד לדעותיו אף שאין בהן עבודה זרה ממש וגם הוא שומר שבע מצוות מצד היושר שאינו ראוי לקבלו לגר תושב הרי הוא באיסור לא תחנם ובאיסור ישיבה וקרינן בהו פן יחטיאו בכפירותם ואף על גב דלעניין יין בעובד עבודה זרה תלוי וכמו שכתב הרמב"ם (פרק י"ג מהלכות מאכלות אסורות הלכה י"א, והט"ז יורה דעה סימן קכ"ד סימן קטן ד') הכא לעניין לא תחנם אין חילוק.
ד) ואף על גב דלעניין לא תתן להם חן, כל שעושה לריוח ישראל מותר וכמו שכתב הר"ן פרק השולח לעניין לשחרר עבדו וכמו שכתב בספר החינוך מצווה תכ"ו הכא לעניין חניה בקרקע אין חילוק דנתינת חן אינו אלא ברגש החנינה אבל לא בדורש טובת עצמו אבל חניה בקרקע המציאות של עובד עבודה זרה על אדמת ישראל בקנין שנאוי לפני המקום וכל שקנה הקרקע והיא שלו הרי עובד עבודה זרה חונה על קרקע הארץ, וגם לא ניתנה תורה לשיעורין ובכל נכרי שמכר לו עבר בלאו אף שלפי ראות עינינו אינו מתאחז בה.

פרי יהושע
הודעות: 2916
הצטרף: ו' יוני 10, 2016 11:36 am
שם מלא: משה מרדכי אייכנשטיין

Re: לא תחנם בהעברת השגרירות

הודעהעל ידי פרי יהושע » ב' ינואר 23, 2017 2:25 pm

אולי אינו רק לאנשים פרטים, והאם למלכות ששולטת כאן גם אסור?, (ואולי זו השאלה?).

ידידיה
הודעות: 1063
הצטרף: ג' אוגוסט 02, 2011 4:15 pm

Re: לא תחנם בהעברת השגרירות

הודעהעל ידי ידידיה » ב' ינואר 23, 2017 2:31 pm

פרי יהושע כתב:אולי אינו רק לאנשים פרטים, והאם למלכות ששולטת כאן גם אסור?, (ואולי זו השאלה?).

השגריר הרי הוא יהודי.
ואם מצד שבעלות הקניינית היא של המלכות, ומלכות שם היא משותפת לכל האומה, אם כן גם למלכות דכאן אסור למכור, שגם כאן היא שייכת ל"כל אזרחיה".

לעומקו של דבר
הודעות: 3529
הצטרף: ב' ינואר 11, 2016 1:46 pm

Re: לא תחנם בהעברת השגרירות

הודעהעל ידי לעומקו של דבר » ב' ינואר 23, 2017 2:35 pm

אספקלריא

מלך זקן וכסיל
הודעות: 382
הצטרף: ה' אוגוסט 14, 2014 10:24 am

Re: לא תחנם בהעברת השגרירות

הודעהעל ידי מלך זקן וכסיל » ב' ינואר 23, 2017 2:37 pm

יש איזה אגדה שמספרת
שהשטח שצמוד לבנין השגרירות בתל אביב ומשמש כיום למגרש חניה
הוא שטח ששייך לאדמו"ר מגור שליט"א,
שהשגרירות מעוניינת לקנות אך האדמו"ר מסרב משום לא תחנם,
והם מצידם מטילים ווטו מוחלט על בניית בנין במקום וע"כ היעוד היחיד שיש לו זה רק לשמש כמגרש חניה.

אין לי שום מקור לסיפור

פרי יהושע
הודעות: 2916
הצטרף: ו' יוני 10, 2016 11:36 am
שם מלא: משה מרדכי אייכנשטיין

Re: לא תחנם בהעברת השגרירות

הודעהעל ידי פרי יהושע » ב' ינואר 23, 2017 2:38 pm

לעומקו של דבר כתב:אספקלריא
?

לעומקו של דבר
הודעות: 3529
הצטרף: ב' ינואר 11, 2016 1:46 pm

Re: לא תחנם בהעברת השגרירות

הודעהעל ידי לעומקו של דבר » ב' ינואר 23, 2017 2:38 pm

פרי יהושע כתב:
לעומקו של דבר כתב:אספקלריא
?

viewtopic.php?f=7&t=31293&p=332580#p332580

ע. התשבי
הודעות: 326
הצטרף: ג' אוקטובר 13, 2015 1:41 am

Re: לא תחנם בהעברת השגרירות

הודעהעל ידי ע. התשבי » ב' ינואר 23, 2017 2:48 pm

נקדש את שמך בעולם כתב:אולי כיון שזה נקרא מבחינה פוליטית ומדינית כאינטרס של ישראל, יש סברא להקל דאדרבא כעת זה ה"ישוב א"י.

להוסיף שהאינטרס גופא (אם אכן יש אינטרס) הוא בענין זה של 'לא תחנם' - שהכרת ארה"ב בבעלות בנ"י על ירושלים ממעטת תוקף חניית האויבים בעיר זו. והוי כמחלל שבת אחת בשביל שישמרו שבתות הרבה.

סמל אישי של המשתמש
מאיר סובל
הודעות: 1575
הצטרף: ד' דצמבר 21, 2011 4:14 pm
מיקום: אלעד יצ"ו
שם מלא: פלוני אלמוני

Re: לא תחנם בהעברת השגרירות

הודעהעל ידי מאיר סובל » ב' ינואר 23, 2017 3:14 pm

זו שאלה הרבה יותר מעשית ברגע שמדברים על רכישה מהקדש את המבנה הנאה העתיק של בית היתומים דיסקין. ברור שהגבאים ישקלו את דין התורה בסוגיה זו.

ידידיה
הודעות: 1063
הצטרף: ג' אוגוסט 02, 2011 4:15 pm

Re: לא תחנם בהעברת השגרירות

הודעהעל ידי ידידיה » ב' ינואר 23, 2017 3:33 pm

כל הדיון תיאורטי כמובן.
לסרב למכור שטח לשגרירות משום "לא תחנם" זה סיכון נפשות של כל יהודי העולם

והשנאה אלינו די לה בניצוץ כלשהו, וכ"ש בסירוב כזה שיעורר הדים ואי אפשר בשו"א להסבירו וליישבו במח גויי.

ע. התשבי
הודעות: 326
הצטרף: ג' אוקטובר 13, 2015 1:41 am

Re: לא תחנם בהעברת השגרירות

הודעהעל ידי ע. התשבי » ב' ינואר 23, 2017 3:42 pm

לפי זה עקרת האיסור לגמרי (כל גוי שתסרב למכור לו קרקע יעורר שנאה וכו').

ידידיה
הודעות: 1063
הצטרף: ג' אוגוסט 02, 2011 4:15 pm

Re: לא תחנם בהעברת השגרירות

הודעהעל ידי ידידיה » ב' ינואר 23, 2017 4:00 pm

במקום שהגוי הנ"ל יש ביכולתו להרוג יהודים ר"ל, ויש ספק רציני שמא אכן זה יתרחש, וכי יש מי שחולק עלי?

ע. התשבי
הודעות: 326
הצטרף: ג' אוקטובר 13, 2015 1:41 am

Re: לא תחנם בהעברת השגרירות

הודעהעל ידי ע. התשבי » ב' ינואר 23, 2017 4:05 pm

ידידיה כתב:
ע. התשבי כתב:
ידידיה כתב:כל הדיון תיאורטי כמובן.
לסרב למכור שטח לשגרירות משום "לא תחנם" זה סיכון נפשות של כל יהודי העולם

והשנאה אלינו די לה בניצוץ כלשהו, וכ"ש בסירוב כזה שיעורר הדים ואי אפשר בשו"א להסבירו וליישבו במח גויי.

לפי זה עקרת האיסור לגמרי (כל גוי שתסרב למכור לו קרקע יעורר שנאה וכו').

במקום שהגוי הנ"ל יש ביכולתו להרוג יהודים ר"ל, ויש ספק רציני שמא אכן זה יתרחש, וכי יש מי שחולק עלי?

ודאי שזה לא מג' עבירות ואין למסו"נ ע"ז. אבל לדבריך יוצא שמהות האיסור היא תיאורטית (שאי אפשר בשו"א וכו').

ידידיה
הודעות: 1063
הצטרף: ג' אוגוסט 02, 2011 4:15 pm

Re: לא תחנם בהעברת השגרירות

הודעהעל ידי ידידיה » ב' ינואר 23, 2017 4:16 pm

למה?
כשיד ישראל תקיפה.
ואפילו כשלא ח"ו, לגוי פרטי חלש או שאין בו שנאה כה חזקה.
כאן בנדונינו, שאנו יודעים בודאות שיש מליוניי שונאים בעולם, שכמעט כל יום מכים יהודים, ומידי פעם פוצעים והורגים ר"ל, פעולה כזו בפרסום כזה, ודאי מסוכנת ביותר.
אולי אפשר בדרך חכמה להתחמק מזה, וכפי שנהגו יהודים בכל מיני ענינים, לשם כך צריך דבר ראשון להימנע מן הדיון ואפילו כאן בפורום פנימי יהודי כ"כ.

אף שידעתי שיהיה מי שיחייך לפרנוייה שלי, חוששני שהמציאות היא כנל

נעמן
הודעות: 136
הצטרף: ב' נובמבר 07, 2016 3:40 am

Re: לא תחנם בהעברת השגרירות

הודעהעל ידי נעמן » ב' ינואר 23, 2017 4:22 pm

?[/quote]במקום שהגוי הנ"ל יש ביכולתו להרוג יהודים ר"ל, ויש ספק רציני שמא אכן זה יתרחש, וכי יש מי שחולק עלי?[/quote]

איסור לא תחנם ודאי שייך גם למצוות הורשת וכיבוש הארץ, שהם במהותם מצוות שקשורות לפיקוח נפש, וכידוע דברי המנ"ח במצווה תכה, (ודברי הגרי"ז שם).

לעצם העניין, הדעת נוטה שאי"ז בכלל האיסור, וניתן לדון במצווה זו, הציבורית והמתמשכת לאורך זמן, בדרך "תועלתית" (ופולמוס התר המכירה גם נוגע בעניין זה).

נ.ב עניין הערים בגליל שנתן שלמה המלך לחירם, גם שייך לכאן, אמנם בדבה"י מבואר להפך, שחירם נתן לשלמה ואיני בקיא ביישוב סתירה זו,
וייתכן שאי"ז שמעשי שלמה שהיו מוסכמים על דעת החכמים,
ועניין בנית הארמון לבת פרעה, (שודאי היה בו עניין דיפלומטי עם מצרים) וגם בו יש קצת סתירה בין מלכים לדבה"י, יותר נראה כמעשה שאינו מוסכם על החכמים,
ופוק חזי מה קרה בסופו "אז יבנה שלמה במה" וגו'.

נקדש את שמך בעולם
הודעות: 153
הצטרף: ד' נובמבר 30, 2016 3:47 am

Re: לא תחנם בהעברת השגרירות

הודעהעל ידי נקדש את שמך בעולם » ב' ינואר 23, 2017 4:30 pm

נקדש את שמך בעולם כתב:אולי יש סברא להקל כי בלאו הכי יש שגרירות בתל אביב והנידון הוא רק להחליף, או"ד ירושלים סמוך לפלטרין חמיר טפי,.רמב"ם בית הבחירה ז יד
יְרוּשָׁלַיִם מְקֻדֶּשֶׁת מִשְּׁאָר הָעֲיָרוֹת הַמֻּקָּפוֹת חוֹמָה. שֶׁאוֹכְלִין קָדָשִׁים קַלִּים וּמַעֲשֵׂר שֵׁנִי לְפָנִים מֵחוֹמָתָהּ. וְאֵלּוּ דְּבָרִים שֶׁנֶּאֶמְרוּ בִּירוּשָׁלַיִם. אֵין מְלִינִין בָּהּ אֶת הַמֵּת. וְאֵין מַעֲבִירִין בְּתוֹכָהּ עַצְמוֹת אָדָם. וְאֵין מַשְׂכִּירִין בְּתוֹכָהּ בָּתִּים. וְאֵין נוֹתְנִין בְּתוֹכָהּ מָקוֹם לְגֵר תּוֹשָׁב. וְאֵין מְקַיְּמִין בָּהּ קִבְרוֹת חוּץ מִקִּבְרֵי בֵּית דָּוִד וְקֶבֶר חֻלְדָּה שֶׁהָיוּ בָּהּ מִימוֹת נְבִיאִים הָרִאשׁוֹנִים. וְאֵין נוֹטְעִין בָּהּ גַּנּוֹת וּפַרְדֵּסִים. וְאֵינָהּ נִזְרַעַת וְאֵינָהּ נֶחֱרֶשֶׁת שֶׁמָּא תִּסְרַח. וְאֵין מְקַיְּמִין בָּהּ אִילָנוֹת חוּץ מִגִּנַּת וְרָדִים שֶׁהָיְתָה שָׁם מִימוֹת נְבִיאִים הָרִאשׁוֹנִים. וְאֵין מְקַיְּמִין בָּהּ אַשְׁפָּה מִפְּנֵי הַשְּׁרָצִים. וְאֵין מוֹצִיאִין הֵימֶנָּה זִיזִין וּגְזוּזְטְרָאוֹת לִרְשׁוּת הָרַבִּים מִפְּנֵי אֹהֶל הַטֻּמְאָה. וְאֵין עוֹשִׂין בָּהּ כִּבְשׁוֹנוֹת מִפְּנֵי הֶעָשָׁן. וְאֵין מְגַדְּלִין בָּהּ תַּרְנְגוֹלוֹת מִפְּנֵי הַקָּדָשִׁים. וְכֵן לֹא יְגַדְּלוּ הַכֹּהֲנִים תַּרְנְגוֹלִים בְּכָל אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל מִפְּנֵי הַטָּהֳרוֹת. וְאֵין הַבַּיִת נֶחְלָט בָּהּ. וְאֵינוֹ מִטַּמֵּא בִּנְגָעִים. וְאֵינָהּ נַעֲשֵׂית עִיר הַנִּדַּחַת. וְאֵינָהּ מְבִיאָה עֶגְלָה עֲרוּפָה לְפִי שֶׁלֹּא נִתְחַלְּקָה לִשְׁבָטִים:


א"כ מצאנו חומרא מיוחדת בירושלים, כי בשאר הארץ מותר לגר תושב, ומיהו מסתמא מיירי דוקא בירושלים המקודשת.העתקתי מתוך מאמר באתר "דעת" בקשר ל"היתר מכירה" ויש בו קטע קשור קצת לסוגיין.
אחד מן הנימוקים שלפיהם התירו כמה פוסקים למכור קרקעות א"י לגוי בשנת השבע היה שהמכירה מתבצעת לטובת העם. הווה אומר, שהמכירה תאפשר המשך ההתפתחות החקלאית במושבות היהודיות אף בשנה השביעית. הסברה הייתה, שאיסור "לא תחנם" נועד מעיקרו להגנת אדמות הארץ ולמניעת השתלטות הגוי והתבססותו בארץ. אך במקרים שלפנינו, הרי שהסברה הפוכה - ע"י מכירת הקרקעות לגוי תהיה התבססות של יהודים בא"י.

כך הביא הרב יהושע מקוטנא, "ישועות-מלכו" יו"ד סי' נ"ה -
"שטוב להתיר למכור לנכרי ואע"פ שאסור ליתן ולמכור קרקע בא"י, כיוון שהוא לטובת היישוב פשיטא דאין כאן איסור ד"לא תחנם".

כך גם כתב הרב קוק ב"משפט-כהן" תשובה נ"ח:
"ויותר יש לומר כמו דפירש הר"ן בגטין פרק השולח על שחרור עבד לדבר מצווה, דמותר, מטעמא, דלא תחנם" נאסר דווקא שמכוון לטובתם, והכי נמי לא שייך איסור דחנייה בקרקע במכירה זו שהיא דרך הערמה להפקיע מקדושת שביעית, כדי שיוכלו לעבוד בהתר שהיא לטובתנו, כדי שיתחזקו ישראל בקרקע".

הרב קוק העלה שתי נקודות:
האחת - המכירה היא לטובת היישוב,
והשנייה - מכירה "שהיא דרך הערמה להפקיע מקדושת שביעית".

סברה זו נמצאת גם-כן אצל הרב יוסף אנגל בעל "אוצרות יוסף". בקונטרס "שביעית בזמן הזה", כתב:
"ומשום לא תחנם דאיסור נתינת חנייה בקרקע לעכו"ם גם-כן יש לומר דליכא, כיוון דהמכירה רק להפקיע איסור שביעית, וכמבואר בתוספות ערובין סו ע"א ד"ה "יפה", דכיוון דמכירה רק להתיר איסור שבת לא חשוב מיקח וממכר בשבת.

הרב צבי פסח פראנק (במאמר ב"כרם ציון" חוברת ג') הדגיש שאיסור "לא תחנם" קיים בשעה שכתוצאה מהמכירה יתנחל הגוי על האדמה. אך אם על-ידי המכירה לא יתיישבו גויים על אדמה זו, אין האיסור חל. ז"א, לא עצם הקניין הוא האיסור, אלא ההשלכות שקניין זה גורר בעקבותיו, כלומר התיישבות גויים בא"י.את הסברות הללו דחה בעל ה"חזון איש". אליבא דתפיסתו, "לא תחנם" בקרקע היא שאלה של קביעת מציאות חדשה, העברת בעלות לגוי, שהיא מהות האיסור, ולכן בפשטות אסורה. בספרו בשביעית כ"ד, אות ד', כתב:
"ואע"ג דלעניין לא תיתן להם חן, כל שעושה לרווח ישראל מותר, וכמו שכתב הר"ן... הכא לעניין חנייה בקרקע אין חילוק, דנתינת חן אינו אלא ברגש החנינה, אבל לא דורש בטובת עצמו, אבל חנייה בקרקע, המציאות של עובדי-עבודה זרה בקניין שנאוי לפני המקום, וכל שקנה קרקע והיא שלו הרי עובד עבודה זרה חונה על קרקע הארץ. וגם לא נתנה התורה לשיעורין, ובכל נכרי, שמכר לו, עבר בלאו, אף שלפי ראות עיננו אינו מתאחז בה, ולפיכך אין מקום להתיר למכור לנכרי בשביל להפקיע קדושת שביעית...".

הרי שלדעתו באיסור "לא תחנם" אין שום התניה או הגבלה, אלא בכל מקרה שמעבירים בעלות של קרקע א"י לרשות הגוי עוברים על האיסור. מה שאין כן באיסור "לא תיתן להם חן", שבו ניתן להקל בתנאים מסוימים. יוצא, אפוא, שהחזון איש נוקט גישה מחמירה באיסור מכירת קרקעות לגוי.

קראקובער
הודעות: 2694
הצטרף: ג' ספטמבר 06, 2016 1:06 pm

Re: לא תחנם בהעברת השגרירות

הודעהעל ידי קראקובער » ב' ינואר 23, 2017 5:56 pm

הילכתא למשיחא, הוא לא יעביר את השגרירות.

בן ראובן
הודעות: 511
הצטרף: ב' אוקטובר 15, 2012 10:29 pm

Re: לא תחנם בהעברת השגרירות

הודעהעל ידי בן ראובן » ב' ינואר 23, 2017 7:38 pm

ממ"נ: אם בשכירות - הרי מותר (מלבד בירושלים ממש). ואם במכירה - אסור למכור גם לגוי פרטי, וענין הריבונות אינו מעלה ואינו מוריד.

ארזי ביתר
הודעות: 2012
הצטרף: ב' פברואר 04, 2013 2:25 pm

Re: לא תחנם בהעברת השגרירות

הודעהעל ידי ארזי ביתר » ב' ינואר 23, 2017 9:20 pm

קראקובער כתב:הילכתא למשיחא, הוא לא יעביר את השגרירות.

את מספרי הלוטו, אתה מוכן לגלות לי? בפרטי בבקשה...

קראקובער
הודעות: 2694
הצטרף: ג' ספטמבר 06, 2016 1:06 pm

Re: לא תחנם בהעברת השגרירות

הודעהעל ידי קראקובער » ב' ינואר 23, 2017 9:28 pm

תמשיך לחלום כמו אלו שקונים לוטו...הלוואי שאני טועה.

סמל אישי של המשתמש
מאיר סובל
הודעות: 1575
הצטרף: ד' דצמבר 21, 2011 4:14 pm
מיקום: אלעד יצ"ו
שם מלא: פלוני אלמוני

Re: לא תחנם בהעברת השגרירות

הודעהעל ידי מאיר סובל » ב' ינואר 23, 2017 9:34 pm

למה הלוואי??? מה יש לך לעשות בשגרירות?

קראקובער
הודעות: 2694
הצטרף: ג' ספטמבר 06, 2016 1:06 pm

Re: לא תחנם בהעברת השגרירות

הודעהעל ידי קראקובער » ב' ינואר 23, 2017 9:38 pm

התכוונתי למספר הלוטו...

נקדש את שמך בעולם
הודעות: 153
הצטרף: ד' נובמבר 30, 2016 3:47 am

Re: לא תחנם בהעברת השגרירות

הודעהעל ידי נקדש את שמך בעולם » ב' ינואר 23, 2017 9:44 pm

נעמן כתב:נ.ב עניין הערים בגליל שנתן שלמה המלך לחירם, גם שייך לכאן, אמנם בדבה"י מבואר להפך, שחירם נתן לשלמה ואיני בקיא ביישוב סתירה זו,
וייתכן שאי"ז שמעשי שלמה שהיו מוסכמים על דעת החכמים,

(מתוך מכון התורה והארץ)

הרלב"ג (מלכים א ט, יא),  כותב: "כבר נזכר בספר ד"ה כי חירם נתן גם כן לשלמה עיירות הושיב בהם את בני ישראל. וראוי היה להיות כן כי לא יתכן למלך למעט ארץ ישראל".
מדברי הרלב"ג ניתן להבין שהוא אכן רואה בעיה במעשיו של שלמה, אך אם מוסרים ערים בארץ ישראל לריבונות גוים, ניתן להחליף ולקבל ערים אחרות מהגוים כדי שלא יתפרש הדבר שממעטים מריבונות עם ישראל בארץ.   
הרד"ק (שם ט, י), מסביר מה הרקע לברית, אך לא מסביר מה ההיתר לזה: "ובדברי הימים אומר כי חירם נתן לשלמה עשרים עיר בארצו והושיב שם בני ישראל וכן היה כי חירם נתן לשלמה עשרים עיר בארצו ושלמה גם כן נתן לחירם עשרים עיר בארץ הגליל. וזה עשו לחזק הברית ביניהם. וזכר בזה הספר מה שנתן שלמה לחירם וזכר בדברי הימים מה שנתן חירם לשלמה".
הרב יצחק אברבנאל, (שם), מביא את דברי הרד"ק, וכותב:
[א] ורחוק הוא אצלי שיתן חירם עיירות לשלמה ויקח עיירות ממנו ולא יזכור הכתוב זה עם זה. ויזכור שם מה שנתן חירם לשלמה וכאן מה שנתן שלמה לחירם.
[ב] גם אינו מתיישב אצלי מאמר חירם מה הערים האלה אשר נתת לי אחי ויקראם ארץ כבול, והיה בזה מבזה מתנת שלמה, ואיך נשארה אם כן האהבה שנזכרה בכתוב?
ולכן אחשוב אני ששלמה נתן לחירם בכל שנה ושנה כמו שנזכר למעלה (מלכים א, ה, טו- כח) החיטים ושמן כמות רב למאכל ביתו, ואחרי שכילה כל מלאכתו, ראה לתת לחירם עיירות מארץ הגליל. לא שישתעבדו העירות ההם לחירם ולא שיהיה אדון עליהם וישתעבדו בם ישראל הדרים בהם אל מלך צור, כי יהיה שלמה עובר על מצות התורה, אבל היה ענין המתנה שבאותה העיירות יגבה בכל שנה ושנה החיטים והשמן אשר היה נותן אליו, ונהיו אם כן הפירות לחירם ומשפט הערים ואדנותם היה לשלמה, ולכן נתנם אליו בארץ הגליל שהיא ארץ חיטה ושעורה ארץ זית שמן ודבש.

לדברי האברבנאל אין מדובר על העברת ערים לריבונות חירם, אלא תשלומי המס יהיו מהם. נראה שבמשך אותם עשרים שנה מאז שנבנה הבית, היה שלמה משלם לחירם חיטים ושמן מכלל היבול בארץ, וכעת שלמה רצה לשנות זאת, ע"י כך שהתשלום יהיה מהערים הללו שבגליל. חירם לא היה מרוצה מהסידור החדש. הוא קורא למקומות הללו ארץ כבול.
בגמ' נחלקו בשאלה, מה משמעות השם "כבול". כך נאמר בגמ' (שבת נד ע"א):
מאי ארץ כבול? אמר רב הונא: שהיו בה בני אדם שמכובלין בכסף ובזהב. אמר ליה רבא: אי הכי היינו דכתיב: "ולא ישרו בעיניו", מפני שמכובלין בכסף ובזהב לא ישרו בעיניו? אמר ליה: אין, כיון דעתירי ומפנקי, לא עבדי עבידתא. רב נחמן בר יצחק אמר: ארץ חומטון היתה. ואמאי קרי לה כבול, דמשתרגא בה כרעא עד כבלא. ואמרי אינשי: ארעא מכבלא דלא עבד פירי.
כדברי רב נחמן בר יצחק כך גם בירושלמי (שבת ז, ב):
רבי אבון בשם רבי חייא: ויקרא לה ארץ כבול - ארץ שאינה עושה פירות.

לפי הפירוש של רב הונא הבעיה ביושבים במקום, ולפי רב נחמן הבעיה היא במקום הישיבה. חירם חשש שאנשים שם עצלים מחמת עשרם, ועל כן כמות המס תהיה נמוכה, או שכבול זוהי ארץ חומטון- "פירוש שרגליו של אדם משתקע בה מחמת החול כאלו הם כבולות על כן אינה עושה פירות" (רד"ק מלכים א ט, י). חירם החזיר בחזרה את הערים הללו לשלמה כפי שמסופר בדברי הימים, ובסיכומו של דבר התוכנית הזו לא יצאה אל הפועל. 

בעלי התוס' מקשים על עצם הברית שבין שלמה לחירם, ומדבריהם ניתן ללמוד תשובה לשאלה האם עבר שלמה איסור על לא תחנם. ההנחה בדברי התוס' היא ששלמה אכן נתן ערים לחירם, ולא רק את מיסיהם. כך דברי התוס' ביבמות (כג ע"א ד"ה ההוא):

ואם תאמר והיכי כרת ברית שלמה עם חירם מלך צור, דכתיב: "ויכרתו ברית שניהם" (מלכים א ה, כח), והכתיב: "לא תכרות להם ברית ולא תחנם" (דברים ז, ב) ובכל האומות עובדי עבודת כוכבים איירי כמו ולא תחנם?
א. וי"ל דשמא לא אסר אלא כריתת ברית לשם עבודת כוכבים, כדכתיב באידך קרא: "לא תכרות להם ולאלהיהם ברית" (שמות כג, לב).
ב. או שמא חירם מלך צור גר תושב היה.
ג. ועוד נ"ל דלא מיתסר כריתת ברית אלא דוקא בשבעה אומות מדכתיב גבי גבעונים: "אולי בקרבי אתה יושב ואיך אכרות לך ברית" (יהושע ט, ז), משמע דבשאר אומות שרי. ואע"ג דלא תחנם איירי בכל אומות עובדי עבודת כוכבים, כריתת ברית שאני, דמוכח עניינא דאיירי דוקא בשבעה אומות כמו: "לא תחיה כל נשמה" (דברים כ, טז), דדוקא ז' האומות היו מצווים להחרים, דכתיב: "שבעה גוים רבים ועצומים …החרם תחרים" (דברים ז, א-ב), וצוה הכתוב שלא לכרות להם ברית שלום שלא להכותם, כדי לכבוש ארץ ישראל. עכ"ל.

עם זאת, שהקשר והברית עם חירם מלך צור היתה מותרת ואפשרית, לימים בגדו בני צור בברית זו, וגילו את כונתם האמיתית. כך מוכיח הנביא עמוס (א, ט-י):

כה אמר ה' על שלשה פשעי צר ועל ארבעה לא אשיבנו על הסגירם גלות שלמה לאדום ולא זכרו ברית אחים. ושלחתי אש בחומת צר ואכלה ארמנתיה. 

ברית אחים האמורה כאן, היא הברית שנכרתה בין שלמה לחירם. כך מפרש שם רש"י:

ולא זכרו ברית אחים - אשר היה בין חירם ובין שלמה שנאמר: "ויכרתו ברית שניהם" (מלכים א ה, כח). והיו קורין זה לזה אחי, שנאמר: "מה הערים אשר נתת לי אחי" (שם ט, יג).

דברי רש"י הם מתוך מדרש המתאר את כפיות הטובה של אומות העולם, ובתוכם גם צור. כך נדרש על הפס'(דברים לב, כז): "פן ינכרו צרימו", בספרי (דברים פיסקא שכב):

פן ינכרו צרימו, בשעת צרתם של ישראל אומות העולם מנכרים אותם ועושים עצמם כאילו אין מכירים אותם מעולם וכן מצינו שבקשו לברוח כלפי צפון לא היו מאספים אליהם אלא היו מסגירים אותם, כענין שנאמר: "כה אמר ה' על שלשה פשעי צור ועל ארבעה לא אשיבנו על הסגירם גלות שלימה לאדום" (עמוס א, ט), בקשו לברוח לדרום והיו מסגירים אותם שנאמר: "כה אמר ה' על שלשה פשעי עזה על הגלותם גלות שלמה להסגיר לאדום" (עמוס א, ו). בקשו לברוח למזרח והיו מסגירים אותם שנאמר: "כה אמר ה' על שלשה פשעי דמשק" (עמוס א, ג), בקשו לברוח למערב והיו מסגירים אותם שנאמר: "משא בערב ביער בערב תלינו אורחות דדנים" (ישעיה כא, יג).

 בשעת טובתם של ישראל אומות העולם מכחישים להם ועושים עצמם כאילו הם אחים. וכן עשו אמר ליעקב: "יש לי רב אחי יהי לך אשר לך" (בראשית לג, ט), וכן חירם אמר לשלמה: "מה הערים האלה אשר נתת לי אחי" (מלכים א ט, יג).

שבילי דנהרדעא
הודעות: 479
הצטרף: ג' פברואר 09, 2016 9:02 pm
מיקום: ירושלים עיה"ק תותבב"א

Re: לא תחנם בהעברת השגרירות

הודעהעל ידי שבילי דנהרדעא » א' ינואר 29, 2017 10:53 am

ידידיה כתב:לסרב למכור שטח לשגרירות משום "לא תחנם" זה סיכון נפשות של כל יהודי העולם

והשנאה אלינו די לה בניצוץ כלשהו, וכ"ש בסירוב כזה שיעורר הדים ואי אפשר בשו"א להסבירו וליישבו במח גויי.

מסוכן? האם האמריקנים יעשו פיגועים? מה בדיוק הסיכון? הרבה יותר מסוכן לעזור להם להעביר את השגרירות לירושלים.
בדרך צחות שמעת נדון על זה האם בן נח (האמריקנים) מצווה על התגרות באומות?...
קראקובער כתב:הילכתא למשיחא, הוא לא יעביר את השגרירות.

פורום זו לא מתעסק בפוליטיקה, אבל עם הנשיא הזה ועם הפעולות שעשה בשבוע החרון, נראה שהוא מתכנן לעשותו, ונראה שרק המכונה רה"מ של מד"י ביקש ממנו לא לעשותו כדי לא לסכן חיי נפש...

ע. התשבי
הודעות: 326
הצטרף: ג' אוקטובר 13, 2015 1:41 am

Re: לא תחנם בהעברת השגרירות

הודעהעל ידי ע. התשבי » א' ינואר 29, 2017 7:07 pm

עד שאתה דן אם לאומות מותר להתגרות זו בזו (אמריקה נגד הפלסטינים), תוכיח שליהודי מותר להכריע בעצמו בין שתי אומות ולעזור לאחת נגד השניה (לפלסטינים נגד אמריקה).

משה נטע
הודעות: 417
הצטרף: ד' ינואר 11, 2017 7:01 pm

Re: לא תחנם בהעברת השגרירות

הודעהעל ידי משה נטע » א' ינואר 29, 2017 7:08 pm

ע. התשבי כתב:עד שאתה דן אם לאומות מותר להתגרות זו בזו (אמריקה נגד הפלסטינים), תוכיח שליהודי מותר להכריע בעצמו בין שתי אומות ולעזור לאחת נגד השניה (לפלסטינים נגד אמריקה).

הרי לא ישמעו, ומה העניין? לספור להם עוד עבירה אם זה באמת אסור?

בברכה המשולשת
הודעות: 10170
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: לא תחנם בהעברת השגרירות

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ב' ינואר 30, 2017 9:58 am

ראיתי היום במאמר של המזרחן מ' קידר:
בהקשר זה חשוב לציין שהשגרירות אמורה להיבנות בשטח שנרכש על ידי השגרירות האמריקנית לפני שנים, ובנייני המגורים של סגל השגרירות נבנו מזמן והדירות מושכרות

קראקובער
הודעות: 2694
הצטרף: ג' ספטמבר 06, 2016 1:06 pm

Re: לא תחנם בהעברת השגרירות

הודעהעל ידי קראקובער » ב' ינואר 30, 2017 11:47 am

האם זה נאמר לישראל ונשנית בסיני?

שבילי דנהרדעא
הודעות: 479
הצטרף: ג' פברואר 09, 2016 9:02 pm
מיקום: ירושלים עיה"ק תותבב"א

Re: לא תחנם בהעברת השגרירות

הודעהעל ידי שבילי דנהרדעא » ב' ינואר 30, 2017 3:58 pm

אני התכונתי להסתפק אם בן נח מצווה על התגרות באומות בהומור בעלמא, פלא הוא שיש מי שלקח אותו ברצינות.
נערך לאחרונה על ידי שבילי דנהרדעא ב ב' ינואר 30, 2017 11:15 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

קראקובער
הודעות: 2694
הצטרף: ג' ספטמבר 06, 2016 1:06 pm

Re: לא תחנם בהעברת השגרירות

הודעהעל ידי קראקובער » ב' ינואר 30, 2017 4:12 pm

גם אני כתבתי בהומור...

נקדש את שמך בעולם
הודעות: 153
הצטרף: ד' נובמבר 30, 2016 3:47 am

Re: לא תחנם בהעברת השגרירות

הודעהעל ידי נקדש את שמך בעולם » ה' דצמבר 07, 2017 10:53 am

הקפצה לרגל האקטואליה וההצהרה של הנשיא טראמפ.


חזור אל “אספקלריא”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 6 אורחים