מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

ה'נפש החיים' שמובא בביאור הלכה

דברי תורה, עיוני שמעתתא, חידושי אגדה וכל פטפוטיא דאורייתא טבין
נוטר הכרמים
הודעות: 6242
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

ה'נפש החיים' שמובא בביאור הלכה

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ב' יוני 17, 2019 10:01 pm

בס"ד, י"ד סיון תשע"ט, יומא דהילולא דרבינו נהורא דעלמא "נפש החיים" זי"ע


בשולחן ערוך (הלכות תפלה סימן קא סעיף ב):
לא יתפלל בלבו לבד, אלא מחתך הדברים בשפתיו וכו'.

ובמגן אברהם ס"ק ב:
צ"ע אם התפלל בלבו אם יצא דלכאורה משמע דיצא אף על גב דקי"ל דהרהור לאו כדיבור דמי כמ"ש סי' ס"ב וסי' קפ"ה, שאני תפלה דגמרי' מדכתיב ולעבדו בכל לבבכם איזו עבודה שבלב זו תפלה, א"כ עיקר תלי בכוונת הלב והקב"ה יודע מחשבות. אלא דבגמרא משמע דלא יצא דאל"כ ה"ל לתקן שבעל קרי יהרהר בלבו התפלה דהא רשאי להרהר כיון דקי"ל הרהור לאו כדיבור דמי. אלא ע"כ דלא יצא בהרהור דבעינן שיחתוך בשפתיו כי הקול מעורר למעלה כידוע. והא דכתב בסי' צ"ד דחולה יהרהר בלבו היינו לרווחא דמלתא אבל אינו יוצא ידי תפלה בזה. וכ"מ בפוסקים דהא בגמ' דף ט"ו ע"ב אמרי' אם בירך ברכת המזון בלבו יצא וה"ה לשאר ברכות וכ' הרא"ש פ' מ"ש דמיירי שמוציא בשפתיו דהרהור לאו כדיבור דמי וכן פסק סי' קפ"ה א"כ ס"ל דכללא כייל בכל מילי דאל"כ יש לחלק בשלמא ק"ש כתיב ביה ושננתם, משא"כ ברכת המזון דכתיב וברכת וכשמהרהר נמי מברך להקב"ה כי הוא יודע מחשבות, אלא ע"כ אין לחלק, וכן משמע בגמ', וצ"ע.

ולכאורה נראה גם בפתיחת וגם בחתימת דברי המ"א: 'צ"ע', שמידי ספק לא יצא, וכמו שהביאו בביאור הלכה (ד"ה בלבו): ובדיעבד אם התפלל בלבו מצדד המ"א דלא יצא. והגרע"א הביא ראיה נוספת שלא יצא, וראה עוד בתשובותיו תנינא סי' קנא, ובדברי מהר"ל בחידושי אגדות שבת יב, ב. וכן נטה גם במעשה רוקח על הרמב"ם פ"ט מתפילה ה"ט שלא יצא אף בדיעבד.
ועי' שו"ת דברי יציב (ליקוטים והשמטות סימן יד) שכתב וז"ל, והרהרתי אם קאי רק אדסליק מיניה או על כל הס"ק. וראיתי בכף החיים [ס"ק ו'] שכתב דמדברי המג"א נראה דלא יצא בהרהור אלא שסיים דצ"ע עיין שם ודו"ק.


אולם הביאור הלכה ממשיך "וכן כתב בספר נפש החיים פרק ה'". ודברי הנפה"ח הם בפרקים שאחר שער ג פרק ה, וז"ל,
וברור הוא דלאו לענין לכתחילה ולמצוה בעלמא הוא דאגמרוהו, אלא גם לעיכובא דיעבד, שאם הרהר תיבות התפילה בלב לבד, לא יצא ידי חובת תפילה כלל, ואם עדיין לא עבר הזמן צריך להתפלל פעם אחרת, בחיתוך שפתים כל תיבה, ואם עברה זמנה, צריך להתפלל שתים תפילה שלאחריה, כדין מי שלא התפלל כל עיקר, כמו שהעיר על זה המג"א בסי' קא סק"ב בראיות נכונות, שהמה כדאי להכריע בצדק דבהרהור התפילה לבד לא יצא ידי חובה.

ובאמת כן הכריע גם בשולחן ערוך הרב (סעיף ד):
המתפלל בלחש ולא השמיע לאזניו יצא אבל אם התפלל בלבו ולא הוציא בשפתיו לא יצא שהרהור אינו כדיבור.


איברא, דהנה במ"א בתוך דבריו ביאר את לשון הרמ"א (סימן צד סעיף ו: חולה, מתפלל אפי' שוכב על צידו, והוא שיכול לכוין דעתו). ואם א"א לו להתפלל, מ"מ יהרהר בלבו שנאמר אמרו בלבבכם על משכבכם, דהיינו רק לרווחא דמילתא, אבל בדיעבד אינו יוצא בזה.

ואמנם כן מבואר בדברי שולחן ערוך הרב (סימן צד סעיף ד):
ואם אי אפשר לו להתפלל בפיו מפני חלישותו טוב שעכ"פ יהרהר בלבו שנאמר אמרו בלבבכם על משכבכם ואף על פי שאינו יוצא ידי חובתו בהרהור כמו שיתבאר בסימן ק"א.


אולם במשנה ברורה (שם ס"ק כא) כתב,
ואפשר דיוצא בזה בדיעבד וא"צ לחזור ולהתפלל אפילו אם הבריא בזמן תפלה מאחר שאנוס הוא עתה, ועיין פר"ח ופמ"ג. ועיין לעיל בסימן ס"ב ס"ד במ"ב ובה"ל שם.


הרי שהמשנ"ב צידד שיצא ידי חובת תפילה בכהאי גוונא כשהיה חולה, ולא נחשב שלא יצא כלל בתפילה זו, ורק לאחר מכן צידד לדבריו בסי' סב בהלכות קריאת שמע על דברי השולחן ערוך (הלכות קריאת שמע סימן סב סעיף ד): אם מחמת חולי או אונס אחר קרא ק"ש בלבו, יצא.
ובמשנה ברורה (ס"ק ז):
האי יצא לא לגמרי קאמר דהא קי"ל הרהור לאו כדיבור דמי אלא ר"ל דעכ"פ בשעה שאינו יכול לדבר יהרהר ק"ש בלבו והקב"ה יקבע לו שכר עבור זה אבל בעצם אינו יוצא בזה על כן כשיסתלק האונס אם עדיין לא עבר זמן ק"ש מחוייב לחזור ולקרותה [הסכמת רוב אחרונים, ועיין בביאור הלכה].

ולכאורה נראה מזה שאמנם המשנ"ב לא קיבל את הכרעת הנפש החיים שבתפילה אין צד שיצא ידי חובתו בהרהור – כמו בק"ש, ומידי ספיקא לא נפיק.

וצ"ב מהו החילוק בין ק"ש לתפילה, ואולי משום שעיקרה עבודה שבלב, ואינה כקריאת שמע שמצוותה בדיבור מן התורה דכתיב ודברת בם, וראה מש"כ בזה הגאון רבי פסח אליהו פאלק במאמרו בקובץ בשבילי הרפואה ו, עמ' עט.

[וראיתי בספר אשי ישראל פרק יב סעיף יב שכתב שיחזור ויתפלל, ובהערות הביא בשם ספר בית ברוך על חיי"א כלל כב ס"ק מ שטוב שיתנה שאם לא חייב יהיה לנדבה].

חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 37 אורחים