מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

ברכת 'המעביר שינה' והמשכה

דעת תפילה ופירושה, חקר ועיון בנוסחאות ומנהגי התפילה, לשונם ומקורם של פייטנים
נוטר הכרמים
הודעות: 7473
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

ברכת 'המעביר שינה' והמשכה

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ד' אוגוסט 28, 2019 8:47 pm

"יהי רצון מלפניך" ברכה הסמוכה או המשך הברכה

איתא בברכות (ס, ב):
כי משי אפיה, לימא ברוך המעביר חבלי שינה מעיני ותנומה מעפעפי, ויהי רצון מלפניך ה' אלהי שתרגילני בתורתך ודבקני במצותיך, ואל תביאני לא לידי חטא ולא לידי עון ולא לידי נסיון ולא לידי בזיון, וכוף את יצרי להשתעבד לך, ורחקני מאדם רע ומחבר רע, ודבקני ביצר טוב ובחבר טוב בעולמך, ותנני היום ובכל יום לחן ולחסד ולרחמים בעיניך ובעיני כל רואי, ותגמלני חסדים טובים, ברוך אתה ה' גומל חסדים טובים לעמו ישראל.

ובתוס' בברכות (מו, א) על דברי הגמ' שם כל הברכות כולן פותחות בברוך וחותמות בברוך חוץ מברכת הפירות וברכת המצות וברכה הסמוכה לחברתה וברכה אחרונה שבקרית שמע, וז"ל,
יהי רצון למי היא סמוכה. ואומר רבינו תם שהיא מן הברכה ברוך אתה ה' המעביר שינה מעיני וכו' וצריך לומר ויהי רצון. ואם תאמר והלא כל הברכות כולן צריך לומר בחתימתן מעין פתיחתן והא ליכא. וי"ל דשפיר הוי מעין פתיחה סמוך לחתימה מהמעביר דסמוך לחתימה איכא ותגמלני חסדים טובים, והיינו גמילות חסדים, שהקב"ה מעביר שינה מן האדם ומחדש כחו כדאמרינן במדרש חדשים לבקרים וגו' שהוא מחזיר הנשמה שלמה ושקטה בגוף כאשר היתה בתחלה אף על פי שהיתה עייפה והיינו כעין פתיחתה .

ביאור דברי התוס' שהוקשה להם למה אין ברכת הגומל חסדים טובים פותחת בברוך, ועל כן יסד רבינו תם שהיא ברכה אחת עם המעביר שינה, וביאר את שייכות החתימה דליהוי מעין הפתיחה.

והנה בלשון התוס' קצת משמע דלא פשיטא להו שאין זו ברכה הסמוכה לחברתה, שהרי הקשו בהאי לישנא "יהי רצון למי היא סמוכה".

ואמנם בתוס' הרא"ש על אתר נתפרש יותר, וז"ל,
ויהי רצון שתרגילנו בתורתך אמאי לא פותחת בברוך והלא אין ברכה הסמוכה לה שאותם ברכות קטנות שרגילין לומר בבהכ"נ לא הויין סמוכות דכל חד חד מיחייב למימרה בשעתיה כדמפ' לקמן בפרק הרואה, ואף על פי שרגילין לסדרן בבהכ"נ משום הכי לא הויין סמוכות מידי דהוה אהבדלה דמשום שיש שמפזרין אותן אף מי שמכנסן פותח בהן בברוך.

והיינו שכיון שברכות השחר נתקנו על זמנים נפרדים לא שייך לומר שהברכות הינם סמוכות אחת לחברתה, ואף אם זמן אמירתן נתקן לאומרם יחד בבית הכנסת על הסדר.

ובאמת יש להבין עיקר הנחת התוס' מנא להו שברכת גומל חסדים טובים לא נתקנה על אותו הזמן של המעביר שינה, והיינו 'כי משי אפיה', שכך הוא פשטות הדברים שב' ברכות הן שנתקנו על אותו זמן.

נוטר הכרמים
הודעות: 7473
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

Re: ברכת 'המעביר שינה' והמשכה

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ד' אוגוסט 28, 2019 8:49 pm

אם נחשב 'לברכה הסמוכה לחברתה' כשנתקנו ב' ברכות נפרדות באותו הזמן

ובשולחן ערוך (סימן מו סעיף א) פסק כר"ת, "אין לענות אמן אחר המעביר שינה מעיני, עד שיחתום גומל חסדים טובים לעמו ישראל, שהכל ברכה אחת היא". וביאר המג"א (ס"ק ה): דאלו היו ב' ברכות היו פותחות בברוך דלא סמוכות הם שכל א' נתקנה בפ"ע.

ועל כך הקשה הגרע"א וז"ל,
לא הבנתי דלמא הנך ב' ברכות המעביר שינה ויהי רצון הם סמוכות שתקנו חז"ל שתיהן על רחיצת פניו, ומה בכך דשארי ברכות נתקנו כ"א בפני עצמה, הא לכל ברכה יש זמן ידוע כדאמרינן כד מטי ה"נ כדאמרינן כשירחץ פניו וכו', וא"כ אם הם ב' ברכות נתקנו תרוייהו על רחיצת פניו דהא לא נתנו זמן אחר וא"כ ממילא הם סמוכות, וצ"ע.

ולכאורה הנידון הוא בגדר 'סמוכה לחברתה', אם הסמיכות היא רק מצד הזמן ולא מצד התוכן הפנימי של הברכה, האם זה נחשב לסמוכה לחברתה.

ואולי זה תלוי בגדר הדבר שברכה הסמוכה לחברתה אינה פותחת בברוך, אם יסוד הענין הוא ענין נוסח ומטבע בעלמא, שכיון שזה נאמר בסמיכות לברכה הרי זה מיותר לפתוח שוב בברוך, ולפי"ז גם באופן שאין שייכות מהותית בין הברכות, אם הן נאמרות יחדיו מאיזה טעם שיהיה, ג"כ אינו פותח שוב בברוך, וזו סברת הגרע"א.

אולם בסברת המג"א נראה שעד כמה שגדר הברכה ותוכן תקנתה שונה וחלוק, בדין הוא שתהא פותחת בברוך גם אם היא סמוכה מצד הזמן, כי סמוכה לחברתה היינו בגוף תקנת הברכה, שהברכה נתקנה כמסונפת והמשך של הברכה הסמוכה לה. ודוק.

ברם נראה שעומק קושיית הגרע"א על דברי המג"א היינו משום שבדעת התוס' גופייהו נראה ברור ד'סמוכה לחברתה' היינו מצד שזה נאמר באותו הזמן ולא מצד התוכן המשותף, שהרי בתחילת דבריהם כתבו התוס' וז"ל, ברכת אשר יצר אינה סמוכה לנטילת ידים דנטילה שייכא בלא אשר יצר והרבה פעמים אומרה לבדה.

והנה מילתא דפשיטא היא שאין שייכות בין תוכן ברכת אשר יצר לברכת נט"י, ומ"מ סבירא להו להתוס' שמצד שנאמרות יחד היה צריך להיות סמוכה לחברתה, וע"ז כתבו שכיון שהרבה פעמים אומר את הברכות לחוד אין זה נחשב לסמוך גם מצד הזמן.

וכן מבואר עוד בהמשך דבריהם וז"ל, וכל הני ברכות קטנות כל אחת ברכה לעצמה כדאמרן בעלמא כד הוה מהלך הוה מברך מצעדי גבר וכן כולן, ועוד דהוו קצרות והויין כברכת הפירות.

והנה ברכות השחר בודאי כל אחת היא ברכה לעצמה עם תוכן וסיבה שונה, ומ"מ הוקשה להתוס' שיחשבו כברכה הסמוכה לחברתה מצד הסמיכות שאומרם ביחד .

נוטר הכרמים
הודעות: 7473
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

Re: ברכת 'המעביר שינה' והמשכה

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ד' אוגוסט 28, 2019 8:51 pm

שיטת הגר"א דהוו ב' ברכות

ועכ"פ כפי הבנת הגרע"א שיתכן שאלו הן ב' ברכות נפרדות והויא ברכה הסמוכה לחברתה, כן איתא שיטה ראשונה בכלבו (סימן א):
המעביר שינה יש אומרים שהברכה הזאת פותחת בברוך ואינה חותמת בברוך.

וכן מפורש בשיטת רבינו הגר"א כפי המובא בשמו ב'אמרי נועם' בברכות שם, וז"ל,
תוד"ה כל. וצריך לומר ויהי רצון. ורבינו אמר שהם שתי ברכות, המעביר שינה אחר שרחץ עיניו, וע"כ צריך לבקש מהקב"ה שישמור עיניו שלא יסתכל בעבירה רק בתורה כמו שאמר שתרגילנו בתורתך וכו' ואל תביאנו לא לידי חטא וכו' משום דאמרינן (בירושלמי ברכות פ"א מובא בילקו"ש סו"פ שלח) עינא וליבא תרי סרסורי דעבירה.

ובאמת יש כאן חידוש בדברי הגר"א, שמטבע כזה של ברכה שכולו בקשה ואין בו שבח והודאה יחשב לברכה בפני עצמה.

זאת ועוד, בנוסח ברכת המפיל המובא בגמ' (ס, ב) ל"הנכנס לישן על מטתו", איתא יהי רצון מלפניך ה' אלהי שתשכיבני לשלום, ותן חלקי בתורתך, ותרגילני לידי מצוה, ואל תרגילני לידי עבירה, ואל תביאני לידי חטא, ולא לידי עון, ולא לידי נסיון, ולא לידי בזיון, וישלוט בי יצר טוב ואל ישלוט בי יצר הרע ותצילני מפגע רע ומחלאים רעים.

והנה אף שבסידורים שלפנינו ליתא נוסח זה, וכן ברמב"ם וברא"ש, מ"מ כך היא נוסחת רב עמרם גאון כמובא בטור סי' רלט והרי"ף ובסידור רש"י ומחזור ויטרי ועוד, ונוסח זה דומה מאוד בכל המבנה לנוסח של ה'יהי רצון' שאחרי המעביר שנה, והרי לגבי ברכת המפיל ודאי פשיטא שזה ברכה אחת ולא טופס ברכה בפני עצמו, ומעתה יש לומר שאף בברכת מעביר שינה כן הוא.

נוטר הכרמים
הודעות: 7473
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

Re: ברכת 'המעביר שינה' והמשכה

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ד' אוגוסט 28, 2019 8:52 pm

נפ"מ בברכת המעביר שינה במוצאי יוה"כ ומוצאי ט"ב

אאמו"ר שליט"א יצא לדון לפי שיטת הגר"א הנ"ל, דהנה איתא במעשה רב (הלכות ברכות השחר סי' ט):
כל ברכות השחר אם שכח לאומרן תיכף יש שהות לאומרן כל היום וגם בלילה עד השינה... ולכן ביום כיפור שאין אומרים ברכת שעשה לי כל צרכי וברכת המעביר שינה יאמר אותן בלילה תיכף כשנועל מנעליו וכשרוחץ פניו (עי' ש"ע שלו סי' מו ס"ק טו).

ולפי המובא בשם הגר"א דהמעביר שינה והגומל חסדים טובים הינם ב' ברכות, לכאורה יש לו לומר את הגומל חסדים טובים בבוקר, כי אין טעם לאומרו לעת ערב, וטוב שיסמיך לברכה אחרת.
וזה מחודש
!!


חזור אל “עיון תפילה וחקר פיוט”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 16 אורחים