מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 115 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי דורש טוב לעמו
ד' פברואר 26, 2020 7:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נותן טעם דעבידא לאיגלויי
תגובות: 3
צפיות: 97

Re: נותן טעם דעבידא לאיגלויי

אולי זאת הסיבה שכבר לא סומכים על טעימה כמבואר בדברי הרמ"א צח, א. ושכן המנהג גם כיום כמבואר בפנה"ל כשרות ב' בפרק העוסק בהל' תערובות.
על ידי דורש טוב לעמו
ד' פברואר 26, 2020 6:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אין אומרים קידוש היום אלא על יין הראוי לינסך על גבי המזבח
תגובות: 2
צפיות: 52

Re: אין אומרים קידוש היום אלא על יין הראוי לינסך על גבי המזבח

מבואר בגמרא ב"ב צז ובשו"ע סי' רע"ב שיין שריחו רע וכן מגולה פסול לקידוש משום הכלל הנ"ל. ומשמע בגמרא שם עמוד ב' שהטעם משום הקריבהו נא לפחתך וכן פירש רשב"ם שכל הפסול הוא מהאי טעמא. ויש לעיין האם פסול זה שייך גם בשאר כוס של ברכה כגון ברכת המזון. ולכאורה מהגמרא ושו"ע משמע ש...
על ידי דורש טוב לעמו
ד' פברואר 26, 2020 5:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: להתפלל לרפואת שומר תו"מ שעתיד להתקלקל [דברים מופלאים בשם החזו"א]
תגובות: 3
צפיות: 90

Re: להתפלל לרפואת אדם שאינו שומר תו"מ [דברים מופלאים בשם החזו"א]

בראיון בעיתון המודיע המצו"ב סיפר הג"ר טוביה שכטר בשם הגרח"ש גרינימן זצוק"ל שאמר בשם החזון איש: החזון איש היה אומר, על שלושה דברים כשבא יהודי אליו, קשה לו לאחל כפי מבוקשו ... כשמבקשים על בחור הקורא בספרים חיצוניים לרפואתו, הלא עדיף שימות זכאי, כי אין ספק שספרים אלו יקלקלו אותו. ד...
על ידי דורש טוב לעמו
ג' פברואר 25, 2020 3:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכת "מאורי האש" על הכוס
תגובות: 4
צפיות: 122

Re: ברכת "מאורי האש" על הכוס

לפי מה שמשמע במשנה ברורה סי' רצו סק"ל כשמברכים ברכת "בורא מאורי האש" צריך להחזיק את הכוס ביד שמאל, כמו שמבואר שם שצריך להחזיק את הכוס ביד שמאל כשמברכים על הבשמים. האם העולם נוהג כך? מה שאני ראיתי לא שמתי לב שנוהגים כך, האם יש חילוק בין בשמים לנר? עיין בפס"ת על אתר, וכן בפנה"...
על ידי דורש טוב לעמו
א' פברואר 23, 2020 3:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מים אחרונים בשאר משקים
תגובות: 15
צפיות: 297

Re: מים אחרונים בשאר משקים

וכן בדברי הש"ך ביו"ד פט, ס"ק י.
על ידי דורש טוב לעמו
ג' פברואר 04, 2020 6:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קריאת שמע שעל המיטה
תגובות: 10
צפיות: 1059

Re: קריאת שמע שעל המיטה

וילנאי כתב:אני שמעתי פעם רמז לדבר 'רגזו ןאל תחטאו אמרו בלבבכם על משכבכם ודומו סלה' וראה ברכות ד.


מופיע בתשובה ביב"א, כמובא בשם הרב רחמים.
על ידי דורש טוב לעמו
ב' פברואר 03, 2020 7:02 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - פרק רביעי
תגובות: 23
צפיות: 1664

Re: מסכת ברכות - פרק שלישי

היות והיום נזדמן לי ללמוד קצת 'קדימה' אעלה כאן כמה פנינים יקרים על ההמשך, הדף של מחר ומחרתיים כז, ב בגמ', מעשה בתלמיד אחד שבא לפני רבי יהושע, אמר לו תפלת ערבית רשות או חובה, אמר ליה רשות . ב'אקדמות מילין' לספרי בלבת אש (על הגר"ש אויערבאך זצוק"ל)הבאתי בהערה כדברים הללו: ובנותן טעם להזכיר כ...
על ידי דורש טוב לעמו
א' פברואר 02, 2020 9:41 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות כח. - ולא היא ההיא ליתובי דעתיה הוא דאחזו ליה (פי' מחודש)
תגובות: 4
צפיות: 1147

Re: ברכות כח. - ולא היא ההיא ליתובי דעתיה הוא דאחזו ליה (פי' מחודש)

במתיבתא פירשו ש 'ולא היא' הכוונה שראוי לנהוג כראב"ע וללמד אף את מי שאין פנימיותו כחיצוניותו. ושראב"ע סבר שיש ללמד את אותם תלמידים משום שמתוך שלא לשמה
יבואו לשמה. ועיי"ש עוד בהערות.
על ידי דורש טוב לעמו
ה' ינואר 23, 2020 4:21 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - פרק שלישי
תגובות: 75
צפיות: 3576

Re: מסכת ברכות - פרק שלישי

בגמ' בדף כ. הובאו הסיפורים של רב גידל שישב בשערי טבילה, וכן ר' יוחנן. ושאלו חכמים את רב גידל מדוע אינו חושש מיצה"ר, אמנם את ר' יוחנן לא שאלו מדוע אינו חושש מיצר הרע, אלא רק מדוע אינו חושש מעין הרע. וביאר הבן יהוידע, שאכן ר' יוחנן לא הסתכל על הנשים אלא עיניו היו טוחות בקרקע, לעומת רב גידל שכן הס...
על ידי דורש טוב לעמו
ה' ינואר 23, 2020 11:48 am
פורום: בית המדרש
נושא: להכשיל בחילול שבת עבור סכנת אבר
תגובות: 63
צפיות: 1528

Re: להכשיל בחילול שבת עבור סכנת אבר

לפני כמה שנים בשכונה שלנו היה ילד שקיבל מכה רציני ביד בשבת, ההורים שלו החמירו בדבר ולא עשו כלום בשבת כי 'היה נראה להם' שאין בזה שום בעיה. במוצ"ש הם ראו רופא, ואמר להם שהתחיל להתפתח זיהום רציני ביד והם היו מאוד קרובים לאיבוד היד לגמרי. "קרובים לאיבוד היד" - דהיינו סכנת אבר, שאיננה מצד...
על ידי דורש טוב לעמו
ד' ינואר 22, 2020 9:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: להכשיל בחילול שבת עבור סכנת אבר
תגובות: 63
צפיות: 1528

Re: להכשיל בחילול שבת עבור סכנת אבר

אבל מה נעשה כאשר המדובר הוא על בנו הקטן, והמחיר של הימנעות מטיפול בשבת הוא (לדוג') צליעה חלקית לכל החיים. בלי איסור 'פורמלי', מי יסרב לטיפול אינטואטיבית?. פעמיים היה לנו מקרה מעין זה, אבל לא בדיוק: א. לפני הרבה שנים, בתי שתחי' (בהיותה כבת שלוש) דרכה על מסמר חלוד שבצבץ מקרש (לא בחצר שלנו, כמובן, אלא...
על ידי דורש טוב לעמו
ד' ינואר 22, 2020 8:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: להכשיל בחילול שבת עבור סכנת אבר
תגובות: 63
צפיות: 1528

Re: להכשיל בחילול שבת עבור סכנת אבר

אבל מה נעשה כאשר המדובר הוא על בנו הקטן, והמחיר של הימנעות מטיפול בשבת הוא (לדוג') צליעה חלקית לכל החיים. בלי איסור 'פורמלי', מי יסרב לטיפול אינטואטיבית?. פעמיים היה לנו מקרה מעין זה, אבל לא בדיוק: א. לפני הרבה שנים, בתי שתחי' (בהיותה כבת שלוש) דרכה על מסמר חלוד שבצבץ מקרש (לא בחצר שלנו, כמובן, אלא...
על ידי דורש טוב לעמו
ד' ינואר 22, 2020 4:23 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - פרק שלישי
תגובות: 75
צפיות: 3576

Re: מסכת ברכות פרק שלישי

יש לדון באוכל בפני המת, אם הלעג הוא בעצם המעשה, או שהלעג הוא במה שאוכל ואינו מתעסק די בכבוד המת. לדעת הט"ז המניעה היא לאוננים בלבד, והטעם: הואיל ומוטל עליהם להתעסק בקבורתו, האכילה בעת הזאת עלולה להתפרש כאדישות כלפיו; ולדעת הש"ך המניעה היא לכל אדם מצד דרכי הנימוס, כי האכילה בפני המת נראית ...
על ידי דורש טוב לעמו
ה' ינואר 16, 2020 12:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גדר החיוב להתפלל בציבור
תגובות: 2
צפיות: 186

Re: גדר החיוב להתפלל בציבור

אמנם עיין ביו"ד סי' שצג בהל' אבלות, שנחלקו הראשונים האם מותר לאבל לצאת לביה"כ ע"מ להתפלל. וכתב הרי"ץ גיאת שהאבל יוצא לביה"כ תוך השבעה גם בחול. והטעם, שמשלושה ימים ראשונים ואילך, הוא ק"ו מההיתר ללכת לבית האבל. ונ"ל שהסברא ללימוד ק"ו היא, שתפילה במניין חובה לעומ...
על ידי דורש טוב לעמו
ג' ינואר 14, 2020 6:28 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: עלוני דף היומי
תגובות: 59
צפיות: 39929

Re: עלוני דף היומי

מצאתי: הזוי. וכי אם אדם לומד עם ביאור אין זה נקרא 'ללמוד גמרא'? נו באמת. בזכות הביאורים השונים, יש ב"ה המון יהודים שזוכים ללמוד גמרא, לקבוע עיתים לתורה, להיות מחוברים למקור החיים. יש אנשים שללא זה פשוט לא היו מחוברים לתורה. אז אולי זה לא האידיאל, אלא שאדם יעמול ויקנה בעצמו את הלימוד, אבל עת לע...
על ידי דורש טוב לעמו
א' ינואר 12, 2020 11:23 am
פורום: בית המדרש
נושא: צירוף שתיית כמה אנשים מיין של קידוש
תגובות: 6
צפיות: 318

Re: צירוף שתיית כמה אנשים מיין של קידוש

מדוע מוזר? זה גדר בחובת השתיה בקידוש, כמו שהמקדש צריך להקפיד על זה, אם נותנים לכולם לשתות ושתייתם מצטרפת, פשוט שצריך שיקפידו על הזמן, לא?
על ידי דורש טוב לעמו
א' ינואר 12, 2020 10:42 am
פורום: בית המדרש
נושא: צירוף שתיית כמה אנשים מיין של קידוש
תגובות: 6
צפיות: 318

Re: צירוף שתיית כמה אנשים מיין של קידוש

אכן. כ"כ במ"ב רעא, ס"ק עג: "ובדיעבד הסכימו הרבה אחרונים דאפילו שתיית כל המסובין מצטרפין למלא לוגמיו, אך שלא ישהה ע"י שתית כולם יותר מכד אכילת פרס".
על ידי דורש טוב לעמו
ד' ינואר 08, 2020 5:31 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - פרק ראשון
תגובות: 206
צפיות: 9029

Re: מסכת ברכות- הערות והארות פנינים ומרגליות

בדף ד: הובא שכל האומר ג' פעמים ביום תהילה לדוד מובטח לו שהוא בן העולם הבא. לכאורה לא ברור למה. דהיינו, אכן במזמור זה ישנם פסוקים חשובים, כגון 'פותח את ידך' וכו', אך עדיין מה המעלה של זה המזמור. וראיתי בפני יהושע שביאר, שהזכייה בחיי העוה"ב, אינה באה בגלל עצם האמירה של המזמור, אלא כאשר אדם יאמר ג...
על ידי דורש טוב לעמו
א' דצמבר 22, 2019 5:52 pm
פורום: חנוכה
נושא: נשים בחנוכה ובעגל - איסור מלאכה בנשים
תגובות: 4
צפיות: 157

Re: נשים בחנוכה ובעגל - איסור מלאכה בנשים

כדאי יותר לברר מה עניין חטא העגל אצל ר"ח. כמבואר בפרקי דרבי אליעזר מה.
על ידי דורש טוב לעמו
א' דצמבר 22, 2019 4:34 pm
פורום: חנוכה
נושא: מדוע היה צורך בנס פך השמן?
תגובות: 0
צפיות: 130

מדוע היה צורך בנס פך השמן?

הפני יהושע (שבת כא: ד"ה 'מאי חנוכה') מקשה קושיא גדולה, מדוע היה צורך בנס פך השמן? הלא כלל הוא בידנו שטומאה הותרה בציבור (יומא ו:), והיה אפשר להדליק בעצם בשמן טמא! וכתב עוד, שבשלמא למ"ד שטומאה דחויה היא בציבור ולא הותרה, מובן קצת מדוע היה צורך בנס, אמנם למ"ד שטומאה הותרה בציבור, מדוע ה...
על ידי דורש טוב לעמו
א' דצמבר 22, 2019 11:19 am
פורום: בית התלמוד
נושא: שבת קו. קושיא בדברי התוספות והתוס' הרא"ש
תגובות: 1
צפיות: 289

Re: תמיה בדברי התוספות והתוס' הרא"ש שבת קו.

אכן בילקוט ביאורים במהדורת מתיבתא (שבת צד:) כתב שלדעת תוס' המוציא מר לחפור בו קבר למת פטור, ולמדו זאת מדין הזב. גם המאירי הביא שיש שסוברים כן שפטור,
אך למעשה כתב שחייב. דברי רבא בגמ' לא נפסקו להלכה, לכן יתכן שבעקבות כך יש מחל' ראשונים.
על ידי דורש טוב לעמו
ה' דצמבר 19, 2019 6:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 460
צפיות: 63498

Re: קידושין בלילה

עיין יביע אומר (ח"ה יו"ד סימן כ) שכתב שמנהג ירושלים עיה"ק שמדקדקים לעשות החופה והקידושין לפני שקיעת החמה, וכמ"ש בספר פרי האדמה ח"ד (כ"ב ע"ג) שמעולם לא נהגו בעיה"ק ירושלים לסדר קידושין בלילה, ומסתמא לא התירו גאוני ירושלים לעשות כן. ע"ש. מיהו, הגרע"י ז...
על ידי דורש טוב לעמו
ה' דצמבר 12, 2019 6:45 pm
פורום: חנוכה
נושא: כמה בנים היו לחשמונאי?
תגובות: 3
צפיות: 238

Re: כמה בנים היו לחשמונאי?

עיין בספר זכר יצחק לרב מנחם צבי איזנשטט זצ"ל , פי' על הרמב"ן בראשית, עמ' שצט, לגבי דברי הרמב"ן שהביא כבודו, שכוונת הרמב"ן ליוחנן, יהודה, יהונתן ואלעזר, ואת שמעון לא הזכיר, משום שמבניו היו צדוקים. א"כ יכול להיות שגם הרמב"ן סובר שלמתתיהו היו חמישה בנים.
על ידי דורש טוב לעמו
א' נובמבר 24, 2019 9:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכת הגומל למי שעבר ניתוח ל"קיצור קיבה"
תגובות: 8
צפיות: 362

Re: ברכת הגומל למי שעבר ניתוח ל"קיצור קיבה"

עיין בפנה"ל טז, ד שעל ניתוח בהדרמה כללית, לפי חומרת ההתייחסות הרפואית כיום להרדמה כללית, יש לברך. וזכור לי שהרב מלמד שליט"א ביאר באחד השיעורים בישיבת הר ברכה, שכיוון שכל הרדמה כללית היא מסוכנת, שכן יש כמות אנשים שלא קמים ממנה ל"ע, לכן יש לברך. לפי"ז יוצא, שגם אם הניתוח עצמו אינו ...
על ידי דורש טוב לעמו
א' אוקטובר 06, 2019 11:30 am
פורום: בית המדרש
נושא: מקורות| אלישע בן אבויה
תגובות: 3
צפיות: 373

Re: מקורות| אלישע בן אבויה

מגדל כתב:שלום וברכה, אשמח להפנייה למקורות (ואם אפשר אף להביא את המקור, הנה מה טוב) העוסקים בעניינו של אלישע בן אבויה, לכל אורך הדורות, מכל הגוונים והסוגים, תודה.


כלומר בנוסף לגמרא המפורסמת בחגיגה?
על ידי דורש טוב לעמו
ה' אוקטובר 03, 2019 12:32 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מי כמכה אב הרחמן\הרחמים
תגובות: 7
צפיות: 492

Re: מי כמכה אב הרחמן\הרחמים

גם במחזור 'כוונת הלב' כמנהג הספרדים, בכל התפילות אומרים 'אב הרחמן' ובמוסף של ר"ה אומרים 'אב הרחמים'. וכמדומני שכך הוא גם ביוה"כ.
על ידי דורש טוב לעמו
ה' אוקטובר 03, 2019 11:55 am
פורום: בית המדרש
נושא: עקידת יצחק, הנסיון הגדול של אברהם או של יצחק?
תגובות: 9
צפיות: 451

Re: עקידת יצחק, הנסיון הגדול של אברהם או של יצחק?

לכאורה נראה שהניסיון היה גדול יותר לאברהם אבינו ע"ה, שכן לו הובטח שיהיה לו זרע וכד', וא"כ לא ברור כיצד פתאום הקב"ה מצווה אותו על העקידה. וכן אולי לענ"ד אפשר להביא ראייה לדבר מהפיוט 'עת שערי רצון', שבכמה בתים מתואר הכאב של אברהם ושרה שהבן שנולד להם בגיל כ"כ מאוחר יהיה לאש ולמ...
על ידי דורש טוב לעמו
ד' אוקטובר 02, 2019 5:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בישולי גויים בתירס ובמוצריו
תגובות: 11
צפיות: 519

Re: בישולי גויים בתירס ובמוצריו

שמעתי פעם שבחו"ל מקובל לטעון שתירס לא עולה על שלחן מלכים, וזאת בהתבסס על ארוחה מלכותית בהשתתפות מלכת אנגליה, שהוגש בה תירס לסועדים, והדבר עורר מחאות, כיצד מעיזים להגיש למלכה מאכל בהמה... מישהו מכיר סיפור כזה? לא שמעתי, אך לא בהכרח שאפשר ללמוד מזה להלכה ולמעשה. שכן באנגליה או בחו"ל באופן כ...
על ידי דורש טוב לעמו
ה' ספטמבר 26, 2019 12:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בישולי גויים בתירס ובמוצריו
תגובות: 11
צפיות: 519

Re: בישולי גויים בתירס ובמוצריו

אני מחפש מקורות הדנים בענין בישולי גויים בתירס ובמוצריו כדוגמת קורנפלקס או שניצל תירס. תודה רבה חיפשתי קצת תשובות באינטרנט הרב כדכד, באתר של בד"ץ בית יוסף אכן כתבו שמאכל הקורנפלקס נחשב כעולה על שולחן מלכים, ועוד מקום אחר שהביא שאף בבתי מלון מפוארים מביאים קורנפלקס לארוחת בוקר (איברא שקשה לי על...
על ידי דורש טוב לעמו
ג' ספטמבר 24, 2019 5:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בישולי גויים בתירס ובמוצריו
תגובות: 11
צפיות: 519

Re: בישולי גויים בתירס ובמוצריו

כדכד כתב:אין רגילות לאכלו חי


אכן אין רגילות לאכלו חי, השאלה האם נחשב כדבר העולה על שולחן מלכים?
על ידי דורש טוב לעמו
ה' ספטמבר 19, 2019 3:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש בעיה לקדש על פחית?
תגובות: 21
צפיות: 1017

Re: האם יש בעיה לקדש על פחית?

כמובן שצ"ל שפתחו לפני שבת כי רוב הפוסקי דורנו סוברים שזה מחתך דאו'. [אם פתחו באיסור יל"ד שהמשקה מוקצה. יש איסור נוסף לאכול מוקצה מעבר לאיסור טלטול.] וכמובן צ"ל שבכה"ג צריך להקפיד שלא יהיה גילוי אני שומע נימת שחוק בדברים. חבל שאתה לא בודק בספרים של ימינו, ארחות שבת וכו', הכל מבוא...
על ידי דורש טוב לעמו
ג' ספטמבר 17, 2019 4:53 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: היכי דמי בעל תשובה - 'סימנים' שהתשובה התקבלה
תגובות: 11
צפיות: 843

Re: היכי דמי בעל תשובה - 'סימנים' שהתשובה התקבלה

כדאי לעיין באורות התשובה למרן הרב קוק זצ"ל פרק ג'.
על ידי דורש טוב לעמו
ג' ספטמבר 17, 2019 4:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שבת. סוחט תולדה דמלבן.
תגובות: 55
צפיות: 3536

Re: שבת. מהו יסוד הדין דסכנת אבר? (סימן שכ''ח).

הנה נקטינן לדינא כדעת הרמב''ן דעבדינן מלאכות דרבנן עבור חשאיב''ס בדליכא סכנת אבר רק ע''י שינוי (דהוי שבות דשבות בחשאיב''ס), ובדאיכא סכנת אבר, עבדינן דרבנן עבור חשאיב''ס גם בלי שינוי (שהרי כתב השו''ע דסברא שלישית עיקר, וכ''כ הט''ז המג''א והגר''א). מה מקור או יסוד הדין שעושים דרבנן לסכנת אבר? דהנה דו...
על ידי דורש טוב לעמו
ב' ספטמבר 16, 2019 10:19 am
פורום: בית המדרש
נושא: סיכום: יין / מיץ ענבים / מתוק / יבש / מפוסטר / וכו'
תגובות: 24
צפיות: 2538

Re: יין מפוסטר

באג"מ יו"ד ג, לא, כתב, שהוא נחשב מבושל. וכ"כ בילקוט יוסף רעב, י. ולמנחת שלמה א, כה, רק אם נשתנה טעמו או ריחו או מראהו בבישול, נשתנה דינו, והפיסטור שנועד להמית חיידקים אינו נחשב כבישול. בפנה"ל שבת ו, הערה 4 כתב למעשה לגבי מגע גוי, שאפשר בדיעבד להקל, מפני שאיסור יין שנגע בו גוי מדר...
על ידי דורש טוב לעמו
ה' ספטמבר 12, 2019 3:56 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הבאבא סאלי ותורתו
תגובות: 101
צפיות: 13099

Re: הבאבא סאלי ותורתו

ועיין בהלכה ברורה לגר"ד יוסף (רלט, ג) שכתב: "שיקרא ק"ש שעל המיטה כשהוא עומד או יושב".
על ידי דורש טוב לעמו
ד' ספטמבר 11, 2019 5:11 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות דכ"ט. מעשה דשמואל הקטן
תגובות: 2
צפיות: 331

Re: ברכות דכ"ט. מעשה דשמואל הקטן

עיין ביד דוד כט. ד"ה 'לשנה'.
על ידי דורש טוב לעמו
ד' ספטמבר 11, 2019 4:37 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות לא. הלכה פסוקה
תגובות: 11
צפיות: 1701

Re: ברכות לא. הלכה פסוקה

ראיתי בפני שלמה (ד"ה 'ת"ר') שביאר, שלדעת אביי, הלכה פסוקה הכוונה להלכה שאין עליה חולק ואינה צ"ע, ולכן הביא לדוג' את דינו של ר' זירא. גם ראיתי פעם הסבר, שאביי מביא את חומרת ר' זירא שהיא חומרה גדולה, שבצירוף חומרת רבי בשדות - מייתרת כמעט את כל מסכת נידה, על דקדוקיה והלכותיה. אבל ללא ספק...
על ידי דורש טוב לעמו
ג' ספטמבר 10, 2019 12:56 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: יחסם של בני ישמעאל ליהודים קודם הציונות
תגובות: 66
צפיות: 5482

Re: יחסם של בני ישמעאל ליהודים קודם הציונות

אין עוד מה להגיד. פשוט לצאת מהדיון המיותר הזה, כמה כפיות טובה יש כאן כלפי ה' יתברך, אני בהלם שיש אנשים עם דעות כאלו כאן.
על ידי דורש טוב לעמו
ג' ספטמבר 10, 2019 11:06 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: יחסם של בני ישמעאל ליהודים קודם הציונות
תגובות: 66
צפיות: 5482

Re: יחסם של בני ישמעאל ליהודים קודם הציונות

"שני ימי זיכרון סמוכים כל שנה לטובת החישוב הכללי. כמה עולה לנו עם מדינה וכמה עולה לנו בלי". הזוי לגמרי, וכי בכל דור הרגו שש מיליון? וכי לולא ה' שהיה לנו לא זרק נאצר ושאר שכיננו את כולנו לים ח"ו? לפי התרבות היום לא הורגים אנשים בשביל גזענות, עם או בלי מדינה. לית מאן דפליג שה' הראנו נפ...
על ידי דורש טוב לעמו
ב' ספטמבר 09, 2019 9:26 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: יחסם של בני ישמעאל ליהודים קודם הציונות
תגובות: 66
צפיות: 5482

Re: יחסם של בני ישמעאל ליהודים קודם הציונות

"שני ימי זיכרון סמוכים כל שנה לטובת החישוב הכללי. כמה עולה לנו עם מדינה וכמה עולה לנו בלי". הזוי לגמרי, וכי בכל דור הרגו שש מיליון? וכי לולא ה' שהיה לנו לא זרק נאצר ושאר שכיננו את כולנו לים ח"ו? לפי התרבות היום לא הורגים אנשים בשביל גזענות, עם או בלי מדינה. לית מאן דפליג שה' הראנו נפ...

עבור לחיפוש מתקדם