מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 530 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי כהן
ד' יולי 15, 2020 2:40 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר בני חייא?
תגובות: 5
צפיות: 410

Re: ספר בני חייא?

יש"כ גדול [חבל שלא שאלתי אותך קודם הייתי חוסך המון זמן...]
על ידי כהן
ד' יולי 15, 2020 2:33 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר בני חייא?
תגובות: 5
צפיות: 410

ספר בני חייא?

בבאר היטב סי' יא מציין לספר בני חייא בהגהות הטור, היכן ניתן למצוא את ההגהות הנ"ל?
על ידי כהן
א' מאי 17, 2020 10:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכת אשר קידש שלא במקום הברית
תגובות: 1
צפיות: 241

ברכת אשר קידש שלא במקום הברית

מעשה שהיה כעת שרצו לכבד את סב הנימול בברכת אשר קידש אלא שהוא מחמת שחשש להיות ביחד עם הציבור היה בבית סמוך וצפה בברית מהחלון, ונשאלה השאלה האם יש בזה איזו בעיה, דהיינו האם הברכה צריכה להאמר דוקא במקום הברית, ואם לא האם גם במקום ובשעה אחרת יכולה להאמר ועד מתי, אשמח למקורות
על ידי כהן
ה' מרץ 05, 2020 10:53 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הרב המאירי והרב בעל מגיד משנה - יחס בינהם
תגובות: 18
צפיות: 3097

Re: הרב המאירי והרב בעל מגיד משנה - יחס בינהם

לגבי שאר הדברים שם: בספרו המרתק של ר"י שטרנברג על הגרש"א, קראתי לאחרונה, שהגרש"א התבטא כי ליבו אומר לו כי הטעם שזכה הרשב"א להיות אחד מעמודי ההלכה היותר מובהקים, בכל ד"ח השו"ע, הרי זה משום מלחמתו בפילוסופיה וזכותו בהעמדת יסודות הדת על אמיתותם. עוד נכתב שם כי רבינו הזכיר...
על ידי כהן
ו' פברואר 14, 2020 12:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תרומת הדשן -- כמה בירורים
תגובות: 18
צפיות: 2480

Re: תרומת הדשן -- כמה בירורים

חד ברנש כתב:

האם ידוע על ראשונים או אחרונים נוספים שעסקו בשאלת נחסרה תרומת הדשן בין הרמתה לנתינתה?


בירושלמי ביומא פ"ב הל"א תרם והפריחתו הרוח פלוגתא דר"י ור"ח וכו' וראה שם במפרשים
על ידי כהן
ב' דצמבר 30, 2019 7:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שמיעת ברכה שהיא סמוכה לברכה אחרת שברכה המברך לעצמו
תגובות: 22
צפיות: 1838

Re: שמיעת ברכה שהיא סמוכה לברכה אחרת שברכה המברך לעצמו

רעק"א מתייחס לד' מהר"ם כפי שהובאו בהגמ"י ובב"י, ולא ראה ד' הב"ח בשם מהר"ם שהם בנו"א. גם בדברי הב"ח מבואר שהבין כדברי הב"י, שכתב דגם הש"ץ צריך לכון לברכת שים שלום שאומר הבא תחתיו דאל"כ נמצא זה מתפלל מקצת וזה מתפלל מקצת ואין זו תפילה, ומבואר דאין...
על ידי כהן
א' דצמבר 29, 2019 11:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שמיעת ברכה שהיא סמוכה לברכה אחרת שברכה המברך לעצמו
תגובות: 22
צפיות: 1838

Re: שמיעת ברכה שהיא סמוכה לברכה אחרת שברכה המברך לעצמו

רעק"א מתייחס לד' מהר"ם כפי שהובאו בהגמ"י ובב"י, ולא ראה ד' הב"ח בשם מהר"ם שהם בנו"א. גם בדברי הב"ח מבואר שהבין כדברי הב"י, שכתב דגם הש"ץ צריך לכון לברכת שים שלום שאומר הבא תחתיו דאל"כ נמצא זה מתפלל מקצת וזה מתפלל מקצת ואין זו תפילה, ומבואר דאין...
על ידי כהן
א' דצמבר 29, 2019 7:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שמיעת ברכה שהיא סמוכה לברכה אחרת שברכה המברך לעצמו
תגובות: 22
צפיות: 1838

Re: שמיעת ברכה שהיא סמוכה לברכה אחרת שברכה המברך לעצמו

הלשון, 'דא"כ מסיים ברוך... ולא פתח בברכה', לא משאיר מקום לספק. לענ"ד עדין נראה כדברי מי שיצא מפונבז', וכן מבואר מדברי רעק"א בהגהות שו"ע סי' קכ"ו שביאר דהא דהצריך מהר"ם לכוון לש"ץ הוא מחמת דקיי"ל דג' אחרונות הם כברכה אחת וא"א להתחיל רק בשים שלום [ודלא כהב...
על ידי כהן
ו' אוקטובר 25, 2019 9:11 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן רבינו הגר"נ קרליץ זצ"ל
תגובות: 175
צפיות: 28716

Re: מרן רבינו הגר"נ קרליץ זצ"ל

איך מקובל בבתי דין אחרים כמו בד"ץ עדה"ח או אצל הרב ואזנר ?
על ידי כהן
ה' אוקטובר 24, 2019 4:25 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן רבינו הגר"נ קרליץ זצ"ל
תגובות: 175
צפיות: 28716

Re: מרן רבינו הגר"נ קרליץ זצ"ל

האם לא התפרסם ממנו שום דבר בחו"מ ? איך זה שאפילו הקבצים הלכתא מבי דינא הם רק באו"ח ויו"ד ואין כלום בחו"מ
על ידי כהן
ב' אוקטובר 07, 2019 10:55 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: חיי אדם כלל קמ"ג לפני ה' לפני יום הכפורים
תגובות: 13
צפיות: 2972

Re: חיי אדם כלל קמ"ג לפני ה' לפני יום הכפורים

נוטר הכרמים כתב:מו"ר הגר"ש אויערבאך זצוק"ל בס' אהל רחל מצטט רמב"ן כזה שלפני ד' תטהרו היינו עוד לפני יוה"כ,
ויגעתי ולא מצאתי.

פשוט שהכונה לרמב"ן בסוף יומא שמצות וידוי היא רגע לפני יוה"כ שיכנס ליום בתשובה ולא יהיה שהות לחטוא אח"כ
על ידי כהן
ה' ספטמבר 26, 2019 2:11 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3131
צפיות: 511900

הקצה"ח:חידושי תורה -מנימין דרישא דמלכא

כתב בהקדמת הקצה"ח וז"ל היות וחידושי תורה מנימין דרישא דמלכא וכו' וקראתי שם החיבור קצה"ח על שם ענינו וגם כי חידו"ת מקווצותיו תלתלים כנזכר
הידוע מהיכן מקור הדברים ?
על ידי כהן
ג' אוגוסט 06, 2019 9:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: רבית מוקדמת בעמלה על העמדת מסגרת
תגובות: 7
צפיות: 836

Re: רבית מוקדמת בעמלה על העמדת מסגרת

העמלה תשולם לבנק בין אם תהיה הלוואה ובין אם לא תהיה הלוואה! נכון. אך בתמורה לעמלה זו הם מתחייבים להלוות לך - אם תרצה. וא"כ אין זה רבית מוקדמת, אלא רבית קצוצה. האם לדעתך יהיה חיוב השבת ריבית באופן שלבסוף לא הלוה? הרי פשיטא שלא וא"כ מה לי שלבסוף הלוה האם יתחדש אח"כ חיוב השבה הגם שבשעה ...
על ידי כהן
ש' יולי 13, 2019 11:59 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 1440
צפיות: 186141

Re: ספר שמוש חכמים-למי הכונה

יש"כ, אכן מצאתי שם בקובץ ג' מהגרש"ש קרליץ.
על ידי כהן
ש' יולי 13, 2019 11:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 1440
צפיות: 186141

ספר שמוש חכמים-למי הכונה

הגרח"ק מציין לו כאן
על ידי כהן
ד' מאי 22, 2019 12:14 am
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 967
צפיות: 139261

Re: שיעור הפרשת תרו"מ מפירות שנתרסקו

תודה רבה מאד
על ידי כהן
ג' מאי 21, 2019 11:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 967
צפיות: 139261

שיעור הפרשת תרו"מ מפירות שנתרסקו

באיזהו מקומן ראיתי דברים אלו על הגרמי"ל לנדא מעשה שהיה שעשו מיץ תפוזים מתפוזים שהם טבל, ומהמיץ עשו רכז מיץ, ורצו לעשר את הרכז ממיץ רגיל. נשאלה השאלה: לפי איזה חשבון מעשרים את הרכז – לפי חשבון של מיץ רגיל (ליטר כנגד ליטר), או שצריך לחשב כמה הרכז היה במיץ רגיל (לצורך העניין ליטר רכז = ארבע ליטר מ...
על ידי כהן
ה' אפריל 04, 2019 12:10 am
פורום: פסח
נושא: 'טעם מצה שמורה' - עיון בדברי שו"ע הרב
תגובות: 5
צפיות: 907

Re: 'טעם מצה שמורה' - עיון בדברי שו"ע הרב

ידוע שהגרי"ז טען שא"צ תנאי והכזית האחרון שאוכל הוא האפיקומן ולפי"ז מבוארים דברי הגר"ז
על ידי כהן
ש' מרץ 30, 2019 10:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שיטה פלאית, הנוטל ידיו לא עלתה לו נטילה!
תגובות: 5
צפיות: 1361

Re: שיטה פלאית, הנוטל ידיו לא עלתה לו נטילה!

ראה מש"כ בזה בארחות חיים של מהדורת ליקווד
על ידי כהן
ג' מרץ 12, 2019 8:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השתדלות באופן שאינו ראוי
תגובות: 238
צפיות: 22679

Re: השתדלות באופן שאינו ראוי

דרשות הר"ן ומכל מקום הדבר מוסכם בין חכמי ישראל, שהעולם הזה התחתון נמסר ונוהג כפי מערכת הכוכבים, אם לא שעבודת השם יתברך תבטל הרושם המתחייב ממנה. ונמשך מזה שאם לא יחזק זכות האדם כל כך שתשתנה המערכת בשבילו, או שיהיה מושגח בהשגחה פרטית דבקה, עד שישים השם יתברך בלבו לעשות איזה פעל יגן בעדו מרעת המע...
על ידי כהן
ג' פברואר 12, 2019 11:49 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 11879
צפיות: 1956786

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

חבר פורום אוצר החכמה כתב:
איש האשכולות.PDF
משנת רבי אהרן.PDF


תודה רבה מאד.
על ידי כהן
ג' פברואר 12, 2019 10:59 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 11879
צפיות: 1956786

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

מי שיכול להוריד מעמ' נג עד עמ' ס יבורך ושכמ"ה
https://www.otzar.org/wotzar/Book.aspx?106890&
על ידי כהן
ה' פברואר 07, 2019 12:24 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 11879
צפיות: 1956786

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

סליחות כתב:
כהן כתב:מי שיוכל להוריד תשובה כד מהספר ליקוט תשובות מרעק"א יבורך ושכמ"ה
https://tablet.otzar.org/he/pages/?&res ... book=10825

תודה רבה מאד
על ידי כהן
ד' פברואר 06, 2019 9:31 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 11879
צפיות: 1956786

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

מי שיוכל להוריד תשובה כד מהספר ליקוט תשובות מרעק"א יבורך ושכמ"ה
https://tablet.otzar.org/he/pages/?&res ... book=10825
על ידי כהן
ג' נובמבר 27, 2018 8:18 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אני מחפש הקלטה של...
תגובות: 22
צפיות: 3684

Re: אני מחפש הקלטה של...

יש בקול הלשון הספד שלו על הגר"מ אילן
על ידי כהן
ה' נובמבר 08, 2018 2:57 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מידי דלא רמיזא באוצר?
תגובות: 969
צפיות: 154312

Re: מידי דלא רמיזא באוצר?

בכריתות יג א, תינוק שינק מאמו שהיא טמאת מת, אינו נטמא טומאת אוכלין שספק אם אכל שיעור של חצי פרס ואם אכל חצי פרס שמא לא אכל אותו בשיעור של כדא"פ. ושאל ג"א שליט"א נניח ששיעור כא"פ הוא חמשה רגעים. בחמישה רגעים הראשונים יש לנו רק ספק אחד , אם אכל שיעור של חצי פרס או לא. ומה אכפת לן ...
על ידי כהן
ב' אוקטובר 29, 2018 8:24 am
פורום: בית המדרש
נושא: שותף שהקדיש את חלקו לעבודה זרה
תגובות: 4
צפיות: 1010

Re: שותף שהקדיש את חלקו לעבודה זרה

תודה על ההתייחסות, אך אשתמיטתיה ח"ו ד' הגמ' בחולין מ"א א' חולין מ''א א'.PNG תוס' שם.PNG לכאו' הכלל הפשוט הוא האם בעלים יחיד יכול לאסור את חפציו רק לזמנים מסוימים, ובקונם ודאי שכן ולע"ז לכאו' לא, וממילא שותפים שלכ"א יש זמן מסוים בבעלותו יכולים לאסור בקונם ולא יכולים לאסור בע"...
על ידי כהן
ד' ספטמבר 26, 2018 6:44 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 11879
צפיות: 1956786

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

מי שיכול להוריד מספר זה
https://www.otzar.org/wotzar/Book.aspx? ... 9261835669

מעמ' 230 עד 240 בדפי האוצר יש"כ ושכמ"ה
על ידי כהן
ה' ספטמבר 13, 2018 12:27 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: השמיט במוסף כל פסוקי המלכויות וחתם מלך על כל הארץ האם חוזר?
תגובות: 19
צפיות: 3088

Re: השמיט במוסף כל פסוקי המלכויות וחתם מלך על כל הארץ האם חוזר?

אגב חידוש פלא פלאים הביא בספר ארץ הצבי סי' ה' מהגרי"ד מבוסטון בשם הגר"ח,דהשוכח הזכרה בשבת ויו"ט אינו יכול לחזור ולהתפלל, כיון שעצם התפילה הרי עלתה לו והא דחוזר ומתפלל בשביל ההזכרה היינו דמתפלל תפילת נדבה בשביל לומר ההזכרה וממילא בשבת שליכא נדבה אינו יכול לחזור
על ידי כהן
ה' ספטמבר 13, 2018 12:08 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: השמיט במוסף כל פסוקי המלכויות וחתם מלך על כל הארץ האם חוזר?
תגובות: 19
צפיות: 3088

Re: השמיט במוסף כל פסוקי המלכויות וחתם מלך על כל הארץ האם חוזר?

הרב כהן מנא לך שהם כמו הזכרה? לעולם אימא לך שהם ברכות בפנ"ע, ותקנו חז"ל לומר בתוך התפילה, אבל התפילה היא תפילה גם בלי ברכות אלו. מה שנו"נ בגמרא אם בקי יוצא מהש"ץ כו', הוא בשמו"ע כתיקנה, הלא לכתחילה בודאי שצריך לקיים בתוך התפילה, ומשום שנפישי אמרו בגמרא שבמוסף של ר"ה לכ...
על ידי כהן
ד' ספטמבר 12, 2018 10:25 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: השמיט במוסף כל פסוקי המלכויות וחתם מלך על כל הארץ האם חוזר?
תגובות: 19
צפיות: 3088

Re: השמיט במוסף כל פסוקי המלכויות וחתם מלך על כל הארץ האם חוזר?

תמהני על המורים שאינה חוזרת,ומי גרע ממי שהתפלל ושכח איזה הזכרה שחוזר על כל התפילה [אף שכידוע התפילה עצמה עלתה לו ומ"מ חוזר ומתפלל בשביל ההזכרה] אפילו לא נרחיק לכת עד כ"כ. הזכרה היא מהלכות תפילה. המז"ש הם בודאי ענין בפנ"ע אף שנתקן לאומרם בתפילה. לדידי פשיטא שאמירת המזו"ש נתק...
על ידי כהן
ד' ספטמבר 12, 2018 7:48 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: השמיט במוסף כל פסוקי המלכויות וחתם מלך על כל הארץ האם חוזר?
תגובות: 19
צפיות: 3088

Re: השמיט במוסף כל פסוקי המלכויות וחתם מלך על כל הארץ האם חוזר?

תמהני על המורים שאינה חוזרת,ומי גרע ממי שהתפלל ושכח איזה הזכרה שחוזר על כל התפילה [אף שכידוע התפילה עצמה עלתה לו ומ"מ חוזר ומתפלל בשביל ההזכרה]
על ידי כהן
ש' אוגוסט 11, 2018 9:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קדרה שהניחה רותחת ומצאה צוננת
תגובות: 6
צפיות: 1122

Re: קדרה שהניחה רותחת ומצאה צוננת

לכאורה כנים דבריך כעת חשבתי באופן פשוט, שהקדירה צוננת כי האש כבתה או הורידו את הקדירה מהאש ועבר די זמן שבכל מצב הקדירה כבר מצטננת וממילא אין כאן חסר לפניך וריעותא בחזקת חם, שהרי לגבי זמן זה אין נידון כלל, ורק אם נמצאת הקדירה צוננת בזמן שעפ"י החזקה היינו מניחים שהיא חמה יש בזה ריעותא בחזקה, ואטו...
על ידי כהן
ו' אוגוסט 10, 2018 9:28 am
פורום: בית המדרש
נושא: קדרה שהניחה רותחת ומצאה צוננת
תגובות: 6
צפיות: 1122

Re: קדרה שהניחה רותחת ומצאה צוננת

בעלמא בספק אם נכנס איסור לתוך קדירה הקדירה אסורה, דלא חשיבא חזקה שלא נפל איסור לתוכה,כיון שאין באים לאסור את הנמצא בקדירה אלא שאולי יש כאן את האיסור שהיה בחוץ,ובע"כ כונת חזו"א דמ"מ זה מגרע את החזקת חם [ובאמת צ"ת מנ"ל הא] אך להתיר ולעשות תרת"ל ודאי לא שייך.
על ידי כהן
ב' יולי 16, 2018 11:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שליח לגזילה
תגובות: 11
צפיות: 1881

Re: שליח לגזילה

באמת דברי הראב"ד צ"ע שהרי גם גוזל ע"מ לאבד שאין לו קניני גזילה חייב באונסין ומאי שייך בזה דין מגביה מציאה דלא קנה
וגם בדברי הרא"ש צ"ע האם במעילה איכא חיוב בע"מ לאבד [כמדו' הגר"ח בכתבים פשיט"ל דפטור]
על ידי כהן
א' אפריל 22, 2018 2:12 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן הגרח''ש גריינימן זצ"ל
תגובות: 744
צפיות: 164702

Re: מרן הגרח''ש גריינימן זצ"ל

הנה הקישור https://drive.google.com/file/d/1TbqABhxOY23B8UaHHk1rWXeP6CViI3S7/view?usp=sharing תהנו. בתחילה מציע הגרד"ל חקירה שחקר פלוני, האם פסח על החמץ שלדעת הירו' הקרבן כשר, האם העושה כן בער"פ שחל בשבת אם חילל שבת (משום שהיה אסור לעשות כן) או לא (שהרי עלה לו קרבן). חקירה זו היא של ר' אב...
על ידי כהן
ד' נובמבר 22, 2017 8:33 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 11879
צפיות: 1956786

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

מי שיכול להוריד מעמ' לט עד מב יש"כ ושכמ"ה
https://www.otzar.org/wotzar/Book.aspx? ... 1222027402
על ידי כהן
ד' נובמבר 08, 2017 10:39 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דינים שלא מופיעים במסכת המקורית
תגובות: 47
צפיות: 8921

Re: דינים שלא מופיעים במסכת המקורית

יש"כ
אפשר לקבל גם את התשובות מהגר"ב שרייבר
על ידי כהן
א' אוקטובר 08, 2017 9:46 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: כמה יגור אדם בסוכה ותהיה סוכתו סוכת היוצר - שאלה מעשית וחשובה
תגובות: 15
צפיות: 2734

Re: כמה יגור אדם בסוכה ותהיה סוכתו סוכת היוצר - שאלה מעשית וחשובה

לכאורה הכלל הוא פשוט,ואינו תלוי בשיעור זמן בדוקא,אלא אם מקפיד להוריד את הגגון ורק מחמת החג החליף את הגג א"כ אין קביעות ביתו שייכת לסכך, ומה שממשיך את קביעותו הרי זה מחמת שלא נוח לו לעשות את הסוכה ברגע האחרון, אבל בעצם הקביעות שלו היא בשימוש תחת הגג הקבוע,ורק מסיבה זמנית הוא שוהה תחת הסכך וא&quo...

עבור לחיפוש מתקדם