מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 312 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי יהודי טבעי
ג' ינואר 19, 2021 9:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה עשו עם האימורין בפסח מצרים?
תגובות: 8
צפיות: 153

Re: מה עשו עם האימורין בפסח מצרים?

לשון הגמרא דף צו/א - בעי רבי זירא אימורי פסח מצרים היכא אקטרינהו אמר ליה אביי ומאן לימא לן דלא שויסקי עבוד בפי' ר"ח ותורי"ד כאן כתבו דאכלום וכן משמע ברש"י, והמאירי וריטב"א פי' שצלו אותם באש לגבוה והגרי"ז כתב שכיון שלא נאמר בהם דין הקטרה הוזהרו שלא להותיר ואכלו גם את החלבים ש...
על ידי יהודי טבעי
ג' ינואר 19, 2021 8:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בדיקת הציצית מצד ברכה לבטלה
תגובות: 10
צפיות: 195

Re: בדיקת הציצית מצד ברכה לבטלה

מה שנכון נכון כתב:ע"ע בה"ל סוף חומש בראשית באופ"א ע"פ השיטה הנ"ל.


ייש"כ על המ"מ. [אמנם הוא באופ"א, כדבריך].
על ידי יהודי טבעי
ג' ינואר 19, 2021 8:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בדיקת הציצית מצד ברכה לבטלה
תגובות: 10
צפיות: 195

Re: בדיקת הציצית מצד ברכה לבטלה

המש"ח בפרשת השבוע כותב לחלק לאידך גיסא כלפי אם חיישי' למיעוטא. ז"ל - דכיון דרוב אינו טריפה, שוב אין לנו לחוש למיעוט, דהולכין בתר רובא, ושוב אף אם אחד מני אלף יאכל טריפה, לא תתיחס זה לעבירה כלל, וכמו שלא אכל דמי, ונמצא דשוללין ממנו האכילה ולא עבר כלל. לא כן מזוזה, דאם יקרה לאחד שמזוזתו תרק...
על ידי יהודי טבעי
ג' ינואר 19, 2021 7:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בדיקת הציצית מצד ברכה לבטלה
תגובות: 10
צפיות: 195

Re: בדיקת הציצית מצד ברכה לבטלה

לא הצלחתי להבין האם אתה מנסה לבאר דברי רבותינו או להציע פירוש חדש. מקור דברי האחרונים שהבאת הוא בשו"ת הרא"ש כלל ב' אות ט', ושם כמובן לא שייך להעמיס את דבריך. הא גופא איבעיא לן, האם יתכן לבאר כך דברי רבותינו, או שזה פירוש חדש. ומשו"ת הרא"ש שם אין להוכיח מידי, שלא חילק כלל בין הבר...
על ידי יהודי טבעי
ב' ינואר 18, 2021 7:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בדיקת הציצית מצד ברכה לבטלה
תגובות: 10
צפיות: 195

בדיקת הציצית מצד ברכה לבטלה

בשו"ע סימן ח ס"ט נפסק שצריך לעיין בחוטי הציצית כדי שלא יברך לבטלה. ובמשנה ברורה מביא את הערת האחרונים שהרי בלאו הכי יש חשש איסור שילבש בגד של ד' כנפות בלי ציצית, אלא שלגבי זה מוקמינן ליה על החזקה שהיה כשר רק משום חומר דלא תשא שיש על ברכה לבטלה החמירו לבדקו, כיון שבידו לבדוק. אולי אפשר לבאר...
על ידי יהודי טבעי
ב' ינואר 11, 2021 4:38 am
פורום: בית המדרש
נושא: מה היא הכוונה בברכת אבות
תגובות: 5
צפיות: 1051

Re: מה היא הכוונה בברכת אבות

מהדורה חדשה
עם תיקונים והוספות רבות
על ידי יהודי טבעי
ג' דצמבר 15, 2020 1:49 am
פורום: חנוכה
נושא: מדוע אין מצוה לספר את נס חנוכה?
תגובות: 17
צפיות: 653

Re: מדוע אין מצוה לספר את נס חנוכה?

איני בא להמעיט בערך השאלה, רק מראה מקום. ספר קיצור שולחן ערוך - סימן קלט - הלכות חנכה: והימים האלו נקראים "חנכה", רצה לומר, חנו כ"ה ך שביום כ"ה חנו מאויביהם. ועוד מפני שבימים האלו עשו חנכת הבית שהצוררים טמאוהו. ולכן יש אומרים שמצוה להרבות קצת בסעדה בחנכה. ועוד מפני שמלאכת המשכן נ...
על ידי יהודי טבעי
ו' דצמבר 04, 2020 12:51 am
פורום: בית המדרש
נושא: מאיזה דין אדם יכול להוציא את חברו בברכה? תמיהה בדבר שתיקת הראשונים.
תגובות: 23
צפיות: 2563

Re: מאיזה דין אדם יכול להוציא את חברו בברכה? תמיהה בדבר שתיקת הראשונים.

מהלך מבורר בעניין שעלה בידי לאחר העיון בכל הסוגיות, והעליתיו כמאמר בפני עצמו
'שבעה סוגי ברכה', ועלה בידי שישנם ד' דרגות בברכות בדין להוציא אחרים.
ראה במצורף: viewtopic.php?f=17&t=54086

[לאחר אות ד ברכת המצוות, אני עוסק בדין להוציא אחרים בברכה]
על ידי יהודי טבעי
ו' דצמבר 04, 2020 12:45 am
פורום: בית המדרש
נושא: מאמר יסודי - שבעה סוגי ברכות
תגובות: 2
צפיות: 265

Re: מאמר יסודי - שבעה סוגי ברכות

יבנה כתב:עי' רמב"ן ברכות נב:.


לא הבנתי למה בדיוק כוונתך, אם לעניין גדר ברכת בורא מאורי האש, הרי כתבתי שם בהערה שדעת רוב הראשונים שהיא ברכת השבח ודעת בעל המכתם שהיא ברכת הנהנין.
על ידי יהודי טבעי
ה' נובמבר 26, 2020 3:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מאמר יסודי - שבעה סוגי ברכות
תגובות: 2
צפיות: 265

מאמר יסודי - שבעה סוגי ברכות

מאמר מקיף על כללות הברכות שטבעו חכמים שיש בהם שבעה סוגים שחלוקתם מהותית
גדרי ההבדלים שבין סוגי הברכות והנפק"מ להלכה
והמסתעף בעניין להוציא אחרים בברכה [שומע כעונה/ערבות], ובדין חותמין בשתיים, ובמטבע הברכות [אשר/על] ועוד.

אם תעירו ואם תעוררו ישמח לבי גם אני.
על ידי יהודי טבעי
ו' נובמבר 20, 2020 1:49 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קונטרס על הלכות דיבת הארץ
תגובות: 0
צפיות: 163

קונטרס על הלכות דיבת הארץ

קונטרס על נושא שמעולם לא עסקו בו, והוא: האיסור לדבר בגנות ארץ ישראל, מה גדר האיסור ומה נכנס בכללו, וכו' וכו'.
ידידי מחבר הקונטרס נתן לי אותו להעלותו לפורום במהדורת הטיוטה
לשם התרשמות ציבור המשתתפים מתוכנו.
הוא ישמח על כל הערה והארה, בכדי שיוכל לתקנו ולהוציא דבר מושלם.
על ידי יהודי טבעי
א' נובמבר 15, 2020 4:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: למה גלגול שבועה?
תגובות: 29
צפיות: 624

Re: למה גלגול שבועה?

לא תימוכין דורשת השבועה, אלא מחוייבות כלשהי כלפי התובע; הטוען להד"ם, אומר לתובע: אני לא חייב לך מאומה, איני מכיר אותך. לא כי, אלא מחויבות הנתבע נוצרת בעצם התביעה כלפיו, לאמור: תביעת התובע כשלעצמה (אף בלא תימוכין כלשהם), מחייבת אותו במענה, ומכח מחויבות זו עליו לתת מענה שיש בו טענת־נגד כלפי טענת...
על ידי יהודי טבעי
א' נובמבר 15, 2020 3:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: למה גלגול שבועה?
תגובות: 29
צפיות: 624

Re: למה גלגול שבועה?

זה לשון התוספות כתובות דף יח/א סוף ד"ה מפני מה ואם תאמר ומנלן דכופר הכל פטור וליכא למימר מדאצטריך קרא לחייב שבועה בעד אחד מכלל דכופר הכל פטור דהא איצטריך להיכא שמעידים שגנב לו והוא אינו יודע אלא י"ל דגזירת הכתוב היא דכי הוא זה משמע דבעינן כפירה והודאה. ועוד מודה מקצת יש להשביעו שחייב לו ממ...
על ידי יהודי טבעי
א' נובמבר 15, 2020 3:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: למה גלגול שבועה?
תגובות: 29
צפיות: 624

Re: למה גלגול שבועה?

בדיני ממונות זה טעון הסבר. אין הנתבע מתחייב בשבועה כי אם כשבא עליו התובע בטענה שיש לה תימוכין, כגון עד אחד או הודאה במקצת הטענה; אך טענה ערטילאית, זכאי הנתבע לדחותה בכפירה לחוד. בא הכתוב וחידש: תימוכין של טענה זו יש בהם תימוך־מה גם לחברתה, לאמר: כשם שאין טענתו זו טענת סרק, כך טענתו האחרת לאו ריק הי...
על ידי יהודי טבעי
א' נובמבר 15, 2020 2:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: למה גלגול שבועה?
תגובות: 29
צפיות: 624

Re: למה גלגול שבועה?

...
על ידי יהודי טבעי
ד' ספטמבר 09, 2020 4:18 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: על כל יושבי תבל ארצך
תגובות: 4
צפיות: 425

Re: על כל יושבי תבל ארצך

נראה לי ש'תבל' הוא 'שם' שניתן לארץ, כמו 'ירושלים' 'תל אביב', והראיה שאין לשון רבים ולשון הטייה למילה זו, אין 'תבלים' ואין 'תבלך' או 'תבלו', אלא שיש לארץ גם שם, [למרות שאין צורך בזה כיון שאין עוד מציאויות של 'ארץ', אבל ניתן לה גם שם]. ואילו 'ארץ' הוא שם העצם של כל העולם, כמו 'עיר'. כלומר ש'תבל ארצך' ...
על ידי יהודי טבעי
א' אוגוסט 09, 2020 5:06 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: אשכול - מצוות הנלמדות מרוח הפרשיות
תגובות: 32
צפיות: 5187

Re: אשכול - מצוות הנלמדות מרוח הפרשיות

פרשת עקב: 1. להתבונן שה' יביא את כל הטוב בגמול השמיעה בקולו / והיה עקב תשמעון - - ושמר ה' א' לך את הברית - - ואהבך וברך פרי בטנך. 2. לא לירא מגויי כנען מתוך ההכרה בגדלות ה' וזכירת ניסי יציאת מצרים וכן יעשה בכיבוש כנען / כי תאמר בלבבך רבים הגויים האלה - - זכור תזכור את אשר עשה ה' לפרעה ולכל מצרים - ...
על ידי יהודי טבעי
ג' אוגוסט 04, 2020 6:04 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מבנה ספר דברים
תגובות: 9
צפיות: 982

Re: מבנה ספר דברים

במבט כללי קשה ביותר להבין את מבנה פסוקי הספר, וחלוקת המצוות בתוכה, יש המחלקים את הספר לפי כמה נאומים שנשא משרע"ה, או על פי סדר עשרת הדברות, וכיו"ב. אשמח לכל מאמר עניני בנושא, או הפניות לספרים וכיו"ב שמבארים ו'עושים סדר' במשמעות הדברים והמצוות. ראה מה שכתבתי שם: http://forum.otzar.org...
על ידי יהודי טבעי
ו' יולי 31, 2020 3:20 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: אשכול - מצוות הנלמדות מרוח הפרשיות
תגובות: 32
צפיות: 5187

Re: אשכול - מצוות הנלמדות מרוח הפרשיות

פרשת ואתחנן בפרשה זו יש מצוות רבות של ידיעה והתבוננות והתעוררות הלב [כדרכנו נכתבו כאן רק אותם שלא נמנו אצל מוני המצוות]. 1. להאמין כי כח גדול התפילה אפילו לבטל גזרתו יתברך / ואתחנן אל ה' - - אעברה נא ואראה 2. לדעת שהקב"ה אינו וותרן ונפרע אפילו מהצדיקים / ויתעבר ה' בי למענכם - - כי לא תעבור את ...
על ידי יהודי טבעי
ג' יולי 28, 2020 12:59 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: אשכול - מצוות הנלמדות מרוח הפרשיות
תגובות: 32
צפיות: 5187

Re: אשכול - מצוות הנלמדות מרוח הפרשיות

[בעזהשי"ת אשלים את הפרשיות החסרות, לע"ע אמשיך בפרשיות השבוע] פרשת דברים 1. לרשת את ארץ ישראל מתנת ה' / בואו ורשו את הארץ אשר נשבע ה' לאבותיכם 2. לא לירא מהאומות בכיבוש הארץ / עלה רש אל תירא ואל תחת. לא תערצון ולא תיראון מהם 3. השתדלות בדרכי הטבע / נשלחה אנשים לפנינו - - - וייטב בעיני הדבר ...
על ידי יהודי טבעי
ב' יולי 20, 2020 8:08 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פשר דברי אבן עזרא בפסוק ראשון של שמע
תגובות: 3
צפיות: 355

פשר דברי אבן עזרא בפסוק ראשון של שמע

מי יוכל לבאר לי דברי רבי אברהם על פסוק ראשון בקריאת שמע:

אבן עזרא על דברים פרק ו פסוק ד
שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד וכו' דע כי זה השם הנכבד הוא שם העצם ואם כן מה טעם לאמרו פעם שנית, והתשובה כי אדם שם עצם ושם מקרה שאיננו כן, ואם הוא נקרא מעצם האדמה וכן זה והעד השם שהוא סמוך אל צבאות.
על ידי יהודי טבעי
ה' יולי 16, 2020 3:39 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הרמ"ק רבו של האר"י
תגובות: 40
צפיות: 3068

Re: הרמ"ק רבו של האר"י

ראוי לציין את דברי ר' שלמה מלוצק תלמיד המגיד ממעזריטש בהקדמת לקוטי אמרים, שכתב שהטעות של לומדי כתבי האריז"ל שאינם מקדימים לכך את לימוד דברי הרמ"ק ועל כן אינם מבינים את מה שלומדים קטע מתוך הקדמת הספר לקוטי אמרים של תורת המגיד ממעזריטש שכתב הרה"ק רבי שלמה מלוצק זיע"א אמנם יתרון אור...
על ידי יהודי טבעי
א' יולי 12, 2020 5:10 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון רבי לייב מינצברג זצ"ל רבה של ישיבת המתמידים
תגובות: 329
צפיות: 65508

Re: הגאון רבי לייב מינצברג זצ"ל רבה של ישיבת המתמידים

"אוצרות בן מלך" תורתו של הגאון רבי לייב מינצברג זצ"ל הצטרפות לקבלת העלון על פרשת השבוע במייל: mechonbenmelech@gmail.com ולרשום: מבקש להצטרף לקבלת העלון הורדת עלוני אוצרות בן מלך על הפרשה: http://www.dirshu.co.il/category/%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%9c%d7%95%d7%a0%d7...
על ידי יהודי טבעי
ו' יוני 12, 2020 4:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דעת הרמב"ם בהבדל בין רכילות ללשון הרע
תגובות: 8
צפיות: 1814

Re: דעת הרמב"ם בהבדל בין רכילות ללשון הרע

עושה חדשות כתב:יש"כ. בקטע האחרון במאמר הנ"ל הובא שהח"ח הקשה על דברי המהר"ל וכו', נחוץ לי מ"מ.באר מים חיים - הלכות לשון הרע - כלל ב אות א'
בהגה"ה - ועיין בנתיבות עולם בנתיב הלשון בפרק ז' וצע"ג עליו מספרי וכו'
על ידי יהודי טבעי
ה' מאי 28, 2020 1:03 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: שבע עניינים בחג השבועות
תגובות: 22
צפיות: 5173

Re: שבע עניינים בחג השבועות

הקפצה לרגל זמן מתן תורתנו תשפ - הרחבה על העניין הז'
https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f ... 09#p456903
על ידי יהודי טבעי
ד' מאי 27, 2020 1:20 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: מדוע לא ציוותה התורה להזכיר מעמד הר סיני בכל יום
תגובות: 8
צפיות: 1294

Re: מדוע לא ציוותה התורה להזכיר מעמד הר סיני בכל יום

כמדומני שהשאלה מתחזקת כשרואים את לשונות התורה החריפים על זכירת מעמד הר סיני. בכל אופן נשמח לקרוא גם את הסברות שלך. צריך גם לחדד את השאלה, האם השאלה היא הלכתית, כלומר כיצד חז"ל הגיעו למסקנה מהפסוקים שאת יציאת מצרים צריך להזכיר ולזכור באיזכור יומי של יציאת מצרים, ואילו את מעמד הר סיני אין צורך כ...
על ידי יהודי טבעי
א' מאי 17, 2020 1:40 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: מדוע לא ציוותה התורה להזכיר מעמד הר סיני בכל יום
תגובות: 8
צפיות: 1294

מדוע לא ציוותה התורה להזכיר מעמד הר סיני בכל יום

אני זקוק ל"מקורות" שדנו בשאלה מדוע לא ציוותה התורה על זכירת מעמד הר סיני בכל יום, כמו שציוותה על זכירת יציאת מצרים.
והמצוה של פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, הרי לא מצינו שקבעו שהיא מחייבת זכירה בכל יום.
סברות כרס יש לי די משלי, אני מבקש עזרה אם יש ספרים שדנו בשאלה.
על ידי יהודי טבעי
ב' מרץ 16, 2020 2:39 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: דחיית חתונה בשל הקורונה
תגובות: 172
צפיות: 16050

Re: דחיית חתונה בשל הקורונה

צריך למנוע צער וכאב הכלות והמחותנים, וזה על ידי הבטחה שעכשיו אמנם יתחתנו רק הלכתית עם מספר מצומצם של אנשים, אבל אחר כך יעשו אירוע כלולות גדול לאחר שיסתיים הסגר, וכפי ההלכה שכל סעודה שעושים בכל השנה הראשונה לכבוד הנישואין מברכים ברכת חתנים. וכדי שהכלה תהיה משוכנעת ושמחה, צריך להנהיג נורמה כזאת בציבור...
על ידי יהודי טבעי
ב' פברואר 17, 2020 12:15 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - הערות על פרק שישי
תגובות: 93
צפיות: 12339

Re: מסכת ברכות - הערות על פרק שישי

כיון שהגמרא הסמיכה עובדות אלו, לצורך בירור הלכתי טהור של 'עיקר וטפל' קשה לומר כהבנת התשב"ר העלומים, כי אין כאן שום פשט ועובדה אמיתית. והכל כתב חידה. השיטה הזאת, שכל גמרא שלא מסתדרת לנו בראש, בוודאי מדברים על סודות דרושיים, איננה יכולה להצליח לכאורה בגמרא זו, שהראשונים גם טורחים להסביר את אופן ...
על ידי יהודי טבעי
א' פברואר 09, 2020 1:31 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: תפילה ופשרה
תגובות: 80
צפיות: 9704

Re: תפילה ופשרה

מאמר מפורט המציג את הבעיה ואת תירוצי הראשונים המקובלים והחסידים

viewtopic.php?f=50&t=31887&p=529662#p529414
על ידי יהודי טבעי
ה' ינואר 09, 2020 5:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה חורפית
תגובות: 27
צפיות: 2353

Re: שאלה חורפית

מי שמתקשה לדון כל מקרה לגופו, יש כלל בחז"ל שהוא כל התורה על רגל אחת, מה דסני עלך לחברך לא תעביד. כשהופכים את הסיטואציה כלפי עצמך אתה משתחרר מהנגיעות ויודע לדון בצדק. זו הנקודה שהפריעה לר' ישראל סלנטר, אנשים הפכו לרובוטים של הלכה, תלמדו מוסר, ואז תהיו בני אדם. זו היתה העצה שלו. בודאי גם דבריך נ...
על ידי יהודי טבעי
ה' ינואר 09, 2020 1:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה חורפית
תגובות: 27
צפיות: 2353

Re: שאלה חורפית

בנידון הזה טמונה שאלה מאד מהותית, הקשורה לשאלות דומות נוספות, האם כל ההנהגות הראויות והמחוייבות מצד אנושיות צריכים להיות מוגדרים כאיסורים "הלכתיים". והבעיה היא שאין כזה מצב בעולם, שכל סוגי הסיטואציות האפשריות יהיו מוגדרים בהגדרה הלכתית, שנוכל להוציא שו"ע ונאמר לו אתה עברת על הסעיף הזה...
על ידי יהודי טבעי
ד' דצמבר 18, 2019 2:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכת אבות- ריצוי?
תגובות: 9
צפיות: 1511

Re: ברכת אבות- ריצוי?

רשב"ם פסחים קה. נמי הודאה היא- ואין בה הפסק דבר אחר, לא הפסק תחינה ולא הפסק ריצוי, הלכך בפתיחתה סגי. ולא דמי לברכת קידוש שצריך לספר בשבח שבת, וברכת יוצר אור שיש בה הפסק תחינה כגון ברחמיך הרבים רחם עלינו, וברכת אבות יש בה (דברי) ריצוי וצריך לפתוח ולסיים בשבחו של מקום: איזה ריצוי באבות? ואולי כו...
על ידי יהודי טבעי
ב' דצמבר 16, 2019 5:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש לה"ר בלספר על אדם עובדה, רעה בעיני השומעים, אם הוא מתגאה בה
תגובות: 6
צפיות: 845

Re: האם יש לה"ר אם אספר עובדה, רעה בעיניי, על אדם אשר מתגאה בה

אומר מסברא, שהיות ואיסור לשה''ר הוא לכאו' מטעם של ''מזיק'' (ולכן למשל מותר מעיקר הדין לומר לשה''ר על המתים, אלא שהטילו על זה חרם), א''כ זה המפתח, ובכל מקרה לגופו החשבון צריך להיות האם למעשה הדברים שייאמרו עשויים לסובב נזק כל שהוא באופן כל שהוא. אם חסיד אדוק יאמר כגנאי על פלוני הליטאי שהוא 'מתנגד' א...
על ידי יהודי טבעי
ג' נובמבר 26, 2019 4:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גוף בלי נשמה
תגובות: 9
צפיות: 1227

Re: גוף בלי נשמה

שמעתי מהגר''י אדלשטיין זצ''ל שיש אומרים סברא, כשיודע תוכן כללי של הענין - לשבח את ה', והרי אם - להבדיל אא''ה - יקח ספר של נוצרים ימ''ש, ויקרא, אף שאינו מבין את השפה, מתחייב בכל שורה כרת של מגדף , ומדה טובה מרובה, ואמר שלכאורה זו סברא נכונה. לקרב את הסברא אל הלב, אפשר לבאר שזה כמו שאדם נותן לרעהו או...
על ידי יהודי טבעי
ג' נובמבר 26, 2019 4:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כיצד קידשו האבות את האמהות
תגובות: 4
צפיות: 656

Re: כיצד קידשו האבות את האמהות

זה לשון חידושי הגרי"ז (סטנסיל) על התורה בפרשת לך לך ד"ה ידועה הקושיא וכעין זה יתיישב מה שהקשו איך נשא יעקב ב' אחיות, והתירוץ קודם מתן תורה היה. אך קשה, הלא קיימו עד שלא נתנה תורה, והנראה דלאיסור ב' אחיות בעינן אישות של ישראל. ואישות של בן נח חלוקה בעצם החפצא של האישות ישראל. ולפ"ז ל&q...
על ידי יהודי טבעי
א' נובמבר 24, 2019 1:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חג הסיגד
תגובות: 8
צפיות: 1650

Re: חג הסיגד

לדעת הרבה פוסקים הם גויים גמורים, ויש אצלם גם סממני נצרות, יתכן שהעתיקו מעט מהיהדות כמו כל הדתות האחרות הדיון ההלכתי הוא כשרותם מבחינה גזע המשפחה, אבל הריבוי הגדול של דיני ישראל והמסורת והתורה שבידם מעידים לכאורה על כך שהיה גרעין קדום כלשהו של יהודים שהגיע לשם, ויתכן שמסביב להם התלכד איזה שבט אפריק...
על ידי יהודי טבעי
ו' נובמבר 22, 2019 2:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חג הסיגד
תגובות: 8
צפיות: 1650

Re: חג הסיגד

עולה בלבי המחשבה שמא אין חג זה אלא שריד של החג אשר בדא ירבעם מלבו בחודש השמיני לזבוח לעגלי בית אל אם הם אכן מגולי בית ראשון ועשרת השבטים אין מקום לתלות את המנהג בעצרת שכינס עזרא בכד תשרי, יותר מסתבר לתלות זאת במנהגים של עשרת השבטים. על פי מסורתם הם, ביתא ישראל הם צאצאי שבט דן. שגלו בתקופת המלך ירבעם...
על ידי יהודי טבעי
ה' נובמבר 14, 2019 3:40 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: האנומליה בשמות המספרים בזכר ונקבה
תגובות: 27
צפיות: 5946

Re: האנומליה בשמות המספרים בזכר ונקבה

מי אמר שתוספת הה' מבטאת חולשה? בגלל שהיא ניתנת לנקבה? כלומר- אחרי שאנחנו מניחים שנקבה היא חלשה, אזי אנו אומרים שעכ''ח תוספת הה' מבטאת החלשה. הבנתי נכון? (הפמניסטיות יכולות לומר איפכא, שנקבה היא חזקה, וא''כ תוספת הה' מבטאת חוזקה..) תשש כוחי כנקבה... (ברכות לב, א) (הפמיניסטיות אינן מכחישות את חולשתן,...
על ידי יהודי טבעי
ה' נובמבר 14, 2019 1:02 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: האנומליה בשמות המספרים בזכר ונקבה
תגובות: 27
צפיות: 5946

Re: האנומליה בשמות המספרים בזכר ונקבה

כידוע ישנה אנומליה בלשון הקודש בכתיבת מספרים שזכרים (אישים שמות ופעלים) כותבים שלשה ארבעה חמשה וכו' ונקבות (כנ"ל) נכתבים שלש ארבע חמש. ולכאורה איפכא מסתברא שתוספת הה"א בדרך כלל ניתנת לנקבה. ונלאו כל חכמי לב לפתור החידה. נראה לבאר שנקבות רבות דווקא בשל הופעתן העצמאית הרפויה נקל לחזותם כקבו...

עבור לחיפוש מתקדם