מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 214 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי החתן סופר
א' יולי 21, 2019 9:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה המקור של קריאת שם בברית מילה דייקא?
תגובות: 34
צפיות: 829

Re: מה המקור של קריאת שם בברית מילה דייקא?

בשעתו ביררתי קצת הדברים והגעתי למאמר מקיף בקובץ מסורה ליוסף- ו עמ' 286 ואילך (מדפי האוצר)
על ידי החתן סופר
ג' יוני 25, 2019 11:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש מקור בראשונים שאפשר להגיד ברכות קרי"ש לפני השקיעה
תגובות: 43
צפיות: 1612

Re: האם יש מקור בראשונים שאפשר להגיד ברכות קרי"ש לפני השקיעה

ואנן קיי"ל כר' יוחנן דאמר לקמן (דף ד:) איזהו בן העולם הבא זה הסומך גאולה של ערבית לתפלה . לכן פי' ר"ת דאדרבה קריאת שמע של בית הכנסת עיקר. ואם תאמר היאך אנו קורין כל כך מבעוד יום. ויש לומר דקיימא לן כרבי יהודה דאמר בפרק תפלת השחר (דף כו.) דזמן תפלת מנחה עד פלג המנחה דהיינו אחד עשר שעות פחו...
על ידי החתן סופר
ב' יוני 24, 2019 11:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש מקור בראשונים שאפשר להגיד ברכות קרי"ש לפני השקיעה
תגובות: 43
צפיות: 1612

Re: האם יש מקור בראשונים שאפשר להגיד ברכות קרי"ש לפני השקיעה

ואנן קיי"ל כר' יוחנן דאמר לקמן (דף ד:) איזהו בן העולם הבא זה הסומך גאולה של ערבית לתפלה . לכן פי' ר"ת דאדרבה קריאת שמע של בית הכנסת עיקר. ואם תאמר היאך אנו קורין כל כך מבעוד יום. ויש לומר דקיימא לן כרבי יהודה דאמר בפרק תפלת השחר (דף כו.) דזמן תפלת מנחה עד פלג המנחה דהיינו אחד עשר שעות פחו...
על ידי החתן סופר
ד' יוני 19, 2019 2:54 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי אליהו קלצקין זצ"ל
תגובות: 108
צפיות: 12218

Re: רבי אליהו קלצקין זצ"ל

בשו"ת אמרי שפר (סי' פב) כתב: "ועכ"פ כשנהרג ח"ו, והקרובין משתדלין שלא ינתחוהו, ועי"ז גורמים לפעמים להעלים הרצח ושלא יענש במשפט בעד מעשהו, שלא כדין הם עושין...ופשיטא שמוחל על בזיונו ודניחא ליה שיענש רוצחו ואדרבה יש לסייע לפקידי הממשלה יר"ה לברר הדבר ולענשו במשפט". וכ...
על ידי החתן סופר
א' מאי 19, 2019 1:02 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מנחה חריבה על סוטה - לימי הספירה
תגובות: 4
צפיות: 839

Re: מנחה חריבה על סוטה - לימי הספירה

מנהג ישראל קדושים ללמוד בימי הספירה מסכת סוטה שיש בה מ"ט דפים כסך ימי הספירה. מומלץ לכל הלומדים את המסכת ללמוד גם בספר מנחה חריבה שחיברה הגאון האדיר רבי פינחס עפשטיין זצ"ל ראב"ד ירושלים. הספר הינו מפרש ומבאר ומחדד את דברי הגמ' והמפרשים ממש על כל דף ודף. במתיקות נפלאה. כבר נכתב בעבר ע...
על ידי החתן סופר
ה' מאי 09, 2019 8:46 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: שאלות כלליות במשנה ובגמרא
תגובות: 19
צפיות: 3047

Re: שאלות כלליות במשנה ובגמרא

התלבטתי בשאלה הזאת לראשונה בלימוד שבועות לב. תניא כוותיה דשמואל ומיד הסתכלתי במתיבתא הערה ו, ומשמע משם ודאי לא כלשון ראשונה שהצעת- שרבא ידע את הברייתא.
על ידי החתן סופר
א' אפריל 07, 2019 9:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: צרעת - צער
תגובות: 12
צפיות: 931

Re: צרעת

לא מצאתי. מ"מ לפי שאר הראשונים (תוס', רשב"א, רמב"ן) מוכח שפרישת המצורע מעסק בטהרות היא שגורמת לייסורים וביותר ביאור ברשב"א מסה"ק הע' 145 בשם הרמב"ן.
על ידי החתן סופר
א' אפריל 07, 2019 8:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: צרעת - צער
תגובות: 12
צפיות: 931

Re: צרעת

סייג לחכמה כתב:מגמ' מס' ברכות דף ה: משמע שהיא יסורים וז"ל: א"ר יוחנן נגעים ובנים אינן יסורין של אהבה


מעולם הבנתי את הגמרא שהיסורין הבאים מנגעים אינם כאבים גופניים אלא נפשיים הממלאים את המנוגע בושה וכלימה בכך שכולם רואים את נגעיו וממילא את חטאיו.
על ידי החתן סופר
ד' אפריל 03, 2019 8:42 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם צריך להמתין שש שעות אם ״נשך״ בשר ?
תגובות: 11
צפיות: 469

Re: האם צריך להמתין שש שעות אם ״נשך״ בשר ?

ובמשמרת שלום על הפמ"ג הביא את לשון המהרש"ק: ועל מה שסיים כאן הפרי מגדים וישראל קדושים ואין לפרוץ גדר כתב בהגהות מוהרש"ק ז"ל ע"ז לזה דוקא בלועס אבל טעם בלשונו ופלט מיד נראה דא"צ להמתין לכ"ע ואין בזה גדר וסייג כלל דבשלמא בלועס כיון ללועס בשר יש להמתין ראו לגזור הא אט...
על ידי החתן סופר
ד' אפריל 03, 2019 8:34 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם צריך להמתין שש שעות אם ״נשך״ בשר ?
תגובות: 11
צפיות: 469

Re: האם צריך להמתין שש שעות אם ״נשך״ בשר ?

המהרש"ק הנ"ל הובא בספר פתחי תשובות (שרגא) סימן פט הערה 4, ישנו באוצר.
(אלא ששם כתבו בשם מהרש"ק שמה שהחמיר הפמ"ג בלועס שלא להמתין שעה אחת כדברי הגרעק"א והיד יהודה זה דווקא בלועס אבל לא בטועם בלשונו, אז שוב לא הוכח כלום מהגהה זאת, וצריך לראותה בפנים...)
על ידי החתן סופר
ב' אפריל 01, 2019 10:42 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: קידושין ב. בכסף בשטר ״ובביאה״
תגובות: 6
צפיות: 864

Re: קידושין ב.

שמואל דוד כתב:אפשר לשלוח מש״כ שם?


תשובות יהודה גורדין אהע"ז סי' מ"ז וכתב שבזמן מתן תורה היה די לגדור הפריצות במה שאסר לבעול בלי קידושין אבל אח"כ נחשב גם קידושי ביאה לפריצות ושם בהערה דימה זה להא דתמורה יד ב דמשום עת לעשות לה' התירו לעבור בקום ועשה על איסור כתיבת דברים שבע"פ
על ידי החתן סופר
ב' אפריל 01, 2019 10:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אפשר להפוך ספק דאורייתא לספק דרבנן?
תגובות: 11
צפיות: 588

Re: אפשר להפוך ספק דאורייתא לספק דרבנן?

מחלוקת גדולה אם אמרינן ספק דרבנן לקולא אם אפשר בלא טורח (ןבדיקת חמץ של ימינו אחרי ניקיון הבית היא זכר בעלמא למצווה, דבקושי מצוי חמץ בעין וכדומה...) וכן מחלוקת אם אמרינן ספק דרבנן לקולא כשנתגלגל מדאורייתא, בכל זה יעויין בכללי הש"ך יו"ד קי, בספר פתחי תשובות (שרגא) ובספרים נועם שיח (זהורי, ג ...
על ידי החתן סופר
ב' אפריל 01, 2019 9:18 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: קידושין ב. בכסף בשטר ״ובביאה״
תגובות: 6
צפיות: 864

Re: קידושין ב.

ובשאלה הפשוטה אם קידושי ביאה יש בהם פריצות למה חידשה התורה שאפשר לקדש בדרך פריצות?
יעויין באוצר מפרשי התלמוד קידושין ב. הערה 91 (ודומה לדברי הראשונים בתקנת שבועת היסת)
על ידי החתן סופר
א' מרץ 03, 2019 12:08 am
פורום: בית המדרש
נושא: הבערה ללאו יצאת
תגובות: 10
צפיות: 578

Re: הבערה ללאו יצאת

יעויין בספורנו
על ידי החתן סופר
א' פברואר 24, 2019 11:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הפרשת חלה ע"י קטן שספק אם הגיע למצוות
תגובות: 7
צפיות: 314

Re: הפרשת חלה ע"י קטן שספק אם הגיע למצוות

יעויין בפס"ת סימן שלט הערה 95 שם הביא מראה מקום מהפוסקים שדנו בעצת המהרי"ל דיסקין זצ"ל שמופלא הסמוך לאיש יפריש תרו"מ וחלה בשעת הדחק (הפרשה בשבת) ומשם תקחנו. ובחזו"ע תרו"מ גם כן האריך בדין המהרי"ל דיסקין זצ"ל יעויין שם עמ' קמח ואילך ובפרט עמ' קנב, ומסקנתו שכיו...
על ידי החתן סופר
א' פברואר 24, 2019 2:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הפרשת חלה ע"י קטן שספק אם הגיע למצוות
תגובות: 7
צפיות: 314

Re: הפרשת חלה ע"י קטן שספק אם הגיע למצוות

יעויין בפס"ת סימן שלט הערה 95 שם הביא מראה מקום מהפוסקים שדנו בעצת המהרי"ל דיסקין זצ"ל שמופלא הסמוך לאיש יפריש תרו"מ וחלה בשעת הדחק (הפרשה בשבת) ומשם תקחנו. ובחזו"ע תרו"מ גם כן האריך בדין המהרי"ל דיסקין זצ"ל יעויין שם עמ' קמח ואילך ובפרט עמ' קנב, ומסקנתו שכיון...
על ידי החתן סופר
ה' פברואר 14, 2019 2:03 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הרב איתם הנקין הי"ד - תוך כדי דיבור
תגובות: 272
צפיות: 61424

Re: הרב איתם הנקין הי"ד - תוך כדי דיבור

גמרא ערוכה בקידושין נ: אתרי דכתבי כתובה והדר מקדשי וכמו שציינו לאבהע"ז מה. ובשעתו ראיתי שכן כתב הגרז"נ גולדברג שליט"א והסיר חשש מרן חמיו הגרשז"א זצ"ל היינו דחותמים העדים על מה שכתוב "הוי לי לאנתו" קודם הקידושין. הובאו פסקיו באסיף אבני משפט ה- מפסקי הגרז נ גולדברג, ...
על ידי החתן סופר
ג' נובמבר 13, 2018 10:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מרק בצל ביורה בשרי עם גבינה
תגובות: 40
צפיות: 1713

Re: מרק בצל ביורה בשרי עם גבינה

בדין נט בר נט בחריף (יעויין ביו"ד צה, צו) למעשה אשכנזים נוקטים שהבצל דינו כמאכל בשרי, וספרדים נחלקו, הבא"ח (קורח) מחמיר, והגרע"י (הליכות עולם ח"ז) מיקל לאכול איתו מאכלי חלב.
עיין עוד הכשרות פ"י סקי"ג
על ידי החתן סופר
ש' אוקטובר 20, 2018 10:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ראיה לנידון של ספק פסיק רישא
תגובות: 6
צפיות: 567

Re: ראיה לנידון של ספק פסיק רישא

דבריו מכוונים עם הריטב"א יומא לד: ד"ה והתניא באמצע הדיבור- ועוד שאין כל המתכות מצטרפות בכניסה למים, וכל דאפשר בשום צד בלא מלאכה לא חשיב פסיק רישא כדברירנא בכמה דוכתי. וזכור לי שבחזו"ע ריש ח"ה במלאכת צובע הביא דברי הלקט יושר ודן בארוכה על בדיקת נידה בשבת והרחיב מהראשונים בכתובות ו...
על ידי החתן סופר
ה' אוקטובר 18, 2018 10:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: היתכן שבימינו חובה לעבור לפני המתפלל?
תגובות: 55
צפיות: 3303

Re: היתכן שבימינו חובה לעבור לפני המתפלל?

מעודי תמהתי בזה על דברי השו"ע המקוצר בסימן טז, יט שכתב שהמנהג להקל בזה כיון שהוא צורך תפילה
על ידי החתן סופר
ד' אוקטובר 10, 2018 8:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תופעה חדשה - הנאה ממלאכת עכו"ם בשבת
תגובות: 15
צפיות: 1326

Re: תופעה חדשה - הנאה ממלאכת עכו"ם בשבת

הצעיר באלפי כתב:
החתן סופר כתב:
כדכד כתב:מי אמר שתמונה נחשבת הנאה? מראה אין בו משום מעילה


עיין ארחות שבת פכ"ה סס"ו


שם באורח"ש דם בעשה זאת ישראל מומר רח"ל, השאלה הוא האם הדין שונה בעשהו נכרי לצורך ישראל או לא ?


הגבתי לשאלה מי אמר שיש הנאה מתמונה דהויא מראה, לא לעצם הדיון כאן
על ידי החתן סופר
ד' אוקטובר 10, 2018 7:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תופעה חדשה - הנאה ממלאכת עכו"ם בשבת
תגובות: 15
צפיות: 1326

Re: תופעה חדשה - הנאה ממלאכת עכו"ם בשבת

כדכד כתב:מי אמר שתמונה נחשבת הנאה? מראה אין בו משום מעילה


עיין ארחות שבת פכ"ה סס"ו
על ידי החתן סופר
ב' אוקטובר 08, 2018 11:16 am
פורום: בית המדרש
נושא: דעת נוטה - תפילין בשבת
תגובות: 8
צפיות: 1131

Re: דעת נוטה - תפילין בשבת

ישנה חידה החביבה על מרן הגרח"ק, והוא נוהג לחוד אותה לנערי בר-מצוה המשחרים לפתחו, "מי מניח תפילין בשבת"? והתשובה היא שיש שיטה מחודשת שאם אדם אינו מהול (כגון מתו אחיו מחמת מילה), הרי הוא מחוסר 'אות' אחת, וומילא אף ששבת עצמה היא 'אות', מ"מ הרי בעי' שתי אותות, וכמש"כ הסמ"ג...
על ידי החתן סופר
ה' יולי 26, 2018 12:48 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 778
צפיות: 104201

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

שמעתי שהיה מניח חמש זוגות תפילין. וכידוע לפי זה אמאי לא נהג להניח בעת התפילה וכן במהלך כל היום כולו בתפילין דרש"י ור"ת יחד? עוד שמעתי שהיה כתוב לו על א' מנרתיקי התפילין רש"י ועל השני רש"י-רמב"ם והייתי מעוניין לדעת מה ההבדל מזה אומר רש"י-רמב"ם? וכן האם היה מניח שימ...
על ידי החתן סופר
ג' יולי 24, 2018 9:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הלכה ולומדע'ס
תגובות: 16
צפיות: 1039

Re: הלכה ולומדע'ס

פעמים רבות קורה כאשר נגשים ללמוד סוגיה הלכתית (ברכות, מוקצה וכד') בסגנון ישיבתי מעמיק עם כל הלומדע'ס, ואז מתחילים בלתלות את מחלוקת הראשונים בחקירה נחמדה שעלתה במוחנו או שמוזכרת כבר באחרונים, וממשיכים עם כמה לשיטתו, עד שיוצאת לה 'חבורה' שלמה. הבעיה היא שהרבה פעמים כאשר מגיעים להלכה רואים שיש סתירות,...
על ידי החתן סופר
ג' יולי 24, 2018 12:10 am
פורום: בית המדרש
נושא: ויכוין למה שכיון הרוקח
תגובות: 6
צפיות: 614

Re: ויכוין למה שכיון הרוקח

לקט יושר - וכתב בסדרו בשם רוקח שצריך ג"כ להגביה הכוס באמרו והיא שעמדה לנו עד והקב"ה מצילנו מידם. ויראה דכיון לסוד כוס ישועות אשא וכו'. ואמר לי כל אדם צריך להגביה הכוס באמרו והיא שעמדה וכו', אף על פי שאינו יודע הסוד, ויכוין למה שכיון הרוקח. האם מצינו עצה כזו במקרים נוספים, דהיינו האם יש מו...
על ידי החתן סופר
ב' יולי 23, 2018 9:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הלכה ולומדע'ס
תגובות: 16
צפיות: 1039

Re: הלכה ולומדע'ס

הגר"א באו"ח תצ"ח. ובהרבה מקומות מפרש את השו"ע באופן שסותר את עצמו. זה סימן ארוך, אפשר סעיף ודיבור המתחיל. מזיכרון- סעיף ד'. יעויין בהרחבה בספר תוספת אהל להרב קדר זצ"ל הערות למשנ"ב סימן שיח סקס"ב מבאר דרך הגר"א בתפיסתו את פסקי השו"ע. וישנם עוד מקומות שמרן...
על ידי החתן סופר
ג' יולי 17, 2018 10:28 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 778
צפיות: 104201

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

אב בבינה כתב:
גלרשטיין כתב:המעיין בתמונה הנ״ל יראב את חוטי התכלת מבצבצים מציציותיו.


המעניין שבטלית גדול לא הטיל תכלת כמו שמדוייק מהמכתב וכן בתמונה החמישית רואים שאין תכלת בהט"ק, ומדוע?
על ידי החתן סופר
א' יולי 15, 2018 12:01 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 778
צפיות: 104201

Re: הגה"צ רבי שריה דבלצקי זלל"ה

דרומי כתב:זה נראה כמו מכסה חיצוני


ומה עניינו? שלא יראו אם זה רש"י או ר"ת? (דהיינו עם מה עדיף להיות רוב היום) או שמירה בעלמא כי הם נמצאים רוב היום?
על ידי החתן סופר
ו' יוני 08, 2018 9:34 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ ירחון האוצר - אוצר כתבי עת בכל מקצועות התורה ◆ [מתעדכן]
תגובות: 243
צפיות: 88970

Re: ירחון האוצר - אוצר כתבי עת בכל מקצועות התורה

בירחון האחרון התפרסם מאמרו של הגאון רבי יעקב דוד אילן שליט"א בדין יקנה"ז, והוא לו נמצא בספרו משא יד ח"ד עמ' 132 ואילך, ומצווה גוררת מצווה להסתכל בשאר סימני הספר
על ידי החתן סופר
ו' אפריל 27, 2018 7:11 am
פורום: בית המדרש
נושא: להכניס דפים וכדומה בתוך דפי ספר תורני
תגובות: 19
צפיות: 1476

Re: להכניס דפים וכדומה בתוך דפי ספר תורני

כך כתב בילקוט יוסף יו"ד סימן ער:
יג מותר לשמור מכתבים וכדומה בין הכריכה לספר, וכל שכן שמניח המכתב בספר לסימן. [ילקוט יוסף על הלכות השכמת הבוקר מהדורת תשס"ד עמוד רעז רפ].
על ידי החתן סופר
א' אפריל 22, 2018 8:08 am
פורום: בית המדרש
נושא: השתתפות בחתונת איסור
תגובות: 58
צפיות: 4235

Re: השתתפות בחתונת איסור

כפי שאמרו כבר סידרו כל הנידון בצורה טובה הרבנים סתיו בספרם אבוא ביתך (עמ' 239 ואילך)
על ידי החתן סופר
ו' אפריל 13, 2018 10:28 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ספרים שימושיים ללומדי מסכת הוריות
תגובות: 13
צפיות: 1966

Re: ספרים שימושיים ללומדי מסכת הוריות

שיעורי הרב אהרן ליכטנשטיין על מסכת הוריות, בריסקרים יהנו.
על ידי החתן סופר
ו' אפריל 13, 2018 9:48 am
פורום: בית המדרש
נושא: הרהור כדיבור בספק ברכות
תגובות: 29
צפיות: 2124

Re: הרהור כדיבור בספק ברכות

נשים המסופקות אם בירכו ברכהמ"ז כתבמרן הגרע"י זצ"ל ביחו"ד (ח"ו סימן י) ובחזו"ע (ברכות עמ' רכד ואילך ומסקנתו בעמוד רלד) שיהרהרו וז"ל: "ומ"מ טוב שתהרהר ברכהמ"ז בליבה הואיל ולדעת הרמב"ם (פ"א מהל' ברכות ה"ז) אם בירך ברכהמ"ז בליבו בדיעב...
על ידי החתן סופר
ג' אפריל 10, 2018 9:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: טעות בברכת שהחיינו בשביעי של פסח
תגובות: 10
צפיות: 630

Re: טעות בברכת שהחיינו בשביעי של פסח

ראיתי למה שציינו בשש"כ דלעיל שבאמת אפשר לשתות בלי לברך בשנית ישר כח גדול. ונידון זה מזכיר מה שרצה לדון בספר שלחן ערוך המקוצר (סימן כב הערה מט) במי שבטעות בירך לפני קריאת התורה "אשר נתן" ואחרי שסיים הברכה (שהדין בדיעבד יצא ויתחיל לקרוא) בירך "אשר בחר" האם הברכה השניה לבטלה וה...
על ידי החתן סופר
ג' אפריל 10, 2018 2:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: טעות בברכת שהחיינו בשביעי של פסח
תגובות: 10
צפיות: 630

Re: טעות בברכת שהחיינו בשביעי של פסח

לכאורה צריכים לחזור כמו שכתבו הפוסקים שהתנגדו לברכת שהחיינו בכל הדלקת נר של יו"ט שהיא הפסק בין הברכה להדלקה ויש שכתבו "אפשר שנחשבת ברכת שהחיינו הפסק". ומה שהקשו מבדר"ה כבר האריך הרחיב מרן הגרע"י ביחו"ד ח"ג סימן לד, ובחזו"ע ימים נוראים עמוד קסד ובפרט באבני נזר ...
על ידי החתן סופר
ג' אפריל 03, 2018 9:46 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1647
צפיות: 250029

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

מש"כ "ודבר על מי שיש לו ויסקי יקר. הגר"י זצ"ל הציע שימסור זאת למכולת שבלא"ה מוכר חמצו. גם לזה הגר"ש לא הסכים בטענה של מרבה בשיעורין" כמובן שאינו שייך לדין מרבה בשיעורין, וכנראה נאמר בדרך חידוד. לקח זמן עד עכשיו...https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=27&t=26...
על ידי החתן סופר
ג' מרץ 27, 2018 12:19 am
פורום: בית המדרש
נושא: ברכת נשים במצות שהן פטורות.
תגובות: 10
צפיות: 690

Re: ברכת נשים במצות שהן פטורות.

ידועים דברי ר"ת הובא להלכה בהגהת הרמ"א סי' יז כמדומני שאע"פ שהנשים פטורות ממצות עשה שהזמן גרמא רשאות לברך עליהן בתחילה ולא הוי ברכה לבטלה. וא"כ לפי דרך זו אף אם זכר נפטר מכל סיבה שהיא מחיוב קיום מצוה מסויימת והמשיך עליו חיוב על ידי שקיימה כמו האישה שפיר מברך בתחילה על המצווה. אל...
על ידי החתן סופר
ה' מרץ 22, 2018 10:48 pm
פורום: פסח
נושא: בדיקת חמץ לחצאין
תגובות: 6
צפיות: 764

Re: בדיקת חמץ לחצאין

ישר כח לא הכרתי את החק"י גבי בדיקה בכיסי הבגדים, אמנם מלשון החזו"ע (פסח, עמ' נב) משמע שרכב צריך בדיקה בברכה מדקאמר התם: "ומכל מקום כשבא לבדוק במכונית אין לו לחזור ולברך...אלא די במה שבירך בביתו בשעת הבדיקה, ועל סמך ברכה זו יחזור ויבדוק החמץ במכוניתו". ואולי כוונתו רק לרווחא דמילת...

עבור לחיפוש מתקדם