החיפוש הניב 7049 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי עושה חדשות
ה' פברואר 14, 2019 11:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תרומות ומעשרות ביוצא מן הטבל
תגובות: 11
צפיות: 850

Re: תרומות ומעשרות ביוצא מן הטבל

א. זכורני שיש בחזו"א עצמו התייחסות לדין הפרשה ב'טעם כעיקר', וכפי שהביא הרב 'זהב התרומה' מהתורי"ד, האם באמת מצאנו טבל שהוא 'עגונה'. אשמח למצוא מקור. ב. אגב מה שהביא שם מהרמב"ן שאיסור 'יוצא' של אבר מן החי אינו ניתר ע"י שחיטה, מכבר נתקשיתי לפ"מ שהעירו האחרו' על הרמב"ן דודא...
על ידי עושה חדשות
ה' פברואר 14, 2019 11:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עד אחד על דשב"ע לענין ממונות
תגובות: 1
צפיות: 34

עד אחד על דשב"ע לענין ממונות

כידוע, עד אחד המעיד על אשה שנתקדשה או נתגרשה, אינו מועיל כלום, כי אין דבר שבערוה פחות משנים.
ראיתי להסתפק, האם מ"מ לגבי הנפקותא הממונית, יש לו נאמנות לחייב שבועה, ככל דבר שבממון.
כגון, לחייב את האשה שבועה שלא נתקדשה, כדי שתיפטר מליתן לבעל את פירות נכסי מלוג שלה, וכדומה.
על ידי עושה חדשות
ב' פברואר 11, 2019 11:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: החילוק בין אבא לאמא
תגובות: 27
צפיות: 2650

Re: החילוק בין אבא לאמא

מענין לענין, בבע"ח יש נידון ופלוג' האם חוששין לזרע האב, לגבי "אותו ואת בנו" ולגבי קביעת המין, ועוד. מה טעם החילוק שבבנ"א בודאי הבן מתייחס אחר אביו ובבע"ח יש מקום לומר שלא. זכורני מבארים שזה שייך לענין האישות שיש לאב עם האם המולידה. היכן דנים בזה ומה אומרים. אחד החכמים השיב ...
על ידי עושה חדשות
א' פברואר 10, 2019 8:26 am
פורום: בית המדרש
נושא: מלמול כדיבור דמי או לאו
תגובות: 14
צפיות: 1163

Re: מלמול כדיבור דמי או לאו

ע"ע מוריה הנוכחי (שבט עט) עמוד רמב והלאה.
על ידי עושה חדשות
א' פברואר 10, 2019 1:07 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: אז מסיני נצטוו
תגובות: 4
צפיות: 143

Re: אז מסיני נצטוו

שו"ר שכבר עמדו וביארו, ראשונים גם אחרונים. אצטט שני ביאורים - שבלי הלקט ענין שבת סימן פב אז מסיני נצטוו עליה פי' אחי ר' בנימין נר"ו אז מסיני קודם שבאו להר סיני במצרים ובמרה ומצינו אז שהוא לשון הקדמה כמה דתימא קדם מפעליו מאז. אורחות חיים חלק א סדר תפלת מוסף בשבת אז מסיני נצטוו צוויי פעליה א...
על ידי עושה חדשות
א' פברואר 10, 2019 12:50 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: איבעיא דלא איפשטא - תיקו
תגובות: 4
צפיות: 951

Re: איבעיא דלא איפשטא - תיקו

כמדומה לי עוד, שאם יש 'סידרה' של איבעיות, ואח"כ אמרו ע"ז "פשוט מיהא חדא", אז אפילו ששאר האיבעיות לא נפשטו בכלל, מ"מ כבר לא נזכר ע"ז "תיקו". (אם זה נכון, אז יל"ע שוב בכלל של הש"ך הנ"ל).
על ידי עושה חדשות
א' פברואר 10, 2019 12:47 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: אז מסיני נצטוו
תגובות: 4
צפיות: 143

אז מסיני נצטוו

שאלני חד, והלא קודם לכן כבר נצטוו על השבת, במרה. והביא שיש מפרשים 'אז מסיני' דהיינו - כבר קודם סיני. שמא י"ל דאזיל על ציווי הקרבנות, והוא לא היה אלא בסיני. עוד י"ל עפ"ד הרמב"ן (עה"ת) שבמרה לא נצטוו על הקיום, אלא רק ניתן להם ללימוד. ובאו"ז כתב שבמרה נצטוו על הכללות ולא ע...
על ידי עושה חדשות
ו' פברואר 08, 2019 12:47 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: האם רשאי אדם לעשות עצמו מחיצה לעצמו?
תגובות: 27
צפיות: 2486

Re: האם רשאי אדם לעשות עצמו מחיצה לעצמו?

בכל עניני מחיצת בנ"א, יעויין באורך שו"ת בנין עולם אורח חיים סימן יג.
על ידי עושה חדשות
ו' פברואר 08, 2019 12:38 am
פורום: בית המדרש
נושא: הטומאה והטהרה בידי כהן - נגעים
תגובות: 8
צפיות: 613

Re: הטומאה והטהרה בידי כהן - נגעים

לפי חידוש המהריל"ד הנ"ל, האם י"ל שהכהן יכול לטמאות "לאחר שלושים"?
על ידי עושה חדשות
ו' פברואר 08, 2019 12:16 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 1649
צפיות: 104472

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

ראיתי מביאים בשם תוספות על התורה, דמצות קידוש בשבת בכניסתו היא כעין המצוה לקדש בכור אע"ג שהוא קדוש מאליו.
לע"ע לא מצאתי, אשמח להיעזר בכם.
על ידי עושה חדשות
ה' פברואר 07, 2019 11:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הישגים או עמל
תגובות: 102
צפיות: 1782

Re: הישגים או עמל

ידידי הרב פ"ת, אף אחד לא חושב שאנחנו יכולים לשער הכל, ובוודאי שיש דברים שלא נוכל למדוד, ויש דברים שגם האמוראים לא, כי 'אין שוקלין אלא בדעתו של אל דעות'. ופשיטא שדברי חז"ל אמת הם, כי לפום צערא אגרא, ולא רק לפי ההצלחה וההישג. ומאידך גיסא, באים לומר כאן שיש משמעות גם להשגים כמו ידיעת התורה או...
על ידי עושה חדשות
ה' פברואר 07, 2019 11:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הישגים או עמל
תגובות: 102
צפיות: 1782

Re: הישגים או עמל

והמהר"ל בב"ב י: כתב בביאור הגמ' הנ"ל כך - ואנן וכו', כלומר מי שיש לו מעלת השכל, כי השכל חשוב אף בעולם הזה, כי בלא שכל אין האדם כלום נחשב, ולפיכך חשיבותו בין בעולם הזה ובין בעולם הבא.
על ידי עושה חדשות
ה' פברואר 07, 2019 11:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הקל הקל תחילה
תגובות: 54
צפיות: 4232

Re: הקל הקל תחילה

הרה"ג רבי יעקב חיים סופר שליט"א בס' תפארת יצחק (סי' לא) דן בענין זה דהקל הקל תחילה אם הוא מהתורה, והביא שם דברי המבי"ט בקרית ספר הלכות מאכלות אסורות פרק יד: כל מי שמסוכן מאכילין אותו דברים אסורים, ונראה דהא דאמרינן מאכילין הקל קל תחילה לא הוי אלא מדרבנן, דמדאוריתא אין לך דבר חמור שעו...
על ידי עושה חדשות
ה' פברואר 07, 2019 11:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הישגים או עמל
תגובות: 102
צפיות: 1782

Re: הישגים או עמל

ובהחלט תהיינה לכולנו הפתעות גדולות. עליונים למטה ותחתונים למעלה. אין לנו כל דרך לדעת. פסחים נ. - כי הא דרב יוסף בריה דרבי יהושע בן לוי חלש ואיתנגיד כי הדר אמר ליה אבוה מאי חזית אמר ליה עולם הפוך ראיתי עליונים למטה ותחתונים למעלה אמר לו בני עולם ברור ראית ואנן היכי התם כי היכי דאיתו אנן הכא הכי איתי...
על ידי עושה חדשות
ה' פברואר 07, 2019 10:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מצות עשה של ראובן או של שמעון
תגובות: 13
צפיות: 924

Re: מצות עשה של ראובן או של שמעון

עשה של חבירו מול הידור של עצמו, ע"ז שנינו במגן אברהם סימן תרעא "ואם יש לו שמן בצמצום ולחבירו אין לו כלל מוטב שידליק בכל לילה א' ויתן גם לחבירו דהא מדינא א"צ אלא אחד".
על ידי עושה חדשות
ה' פברואר 07, 2019 10:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: זה וזה גורם מותר - בשני גורמים האסורים
תגובות: 8
צפיות: 210

Re: זה וזה גורם מותר - בשני גורמים האסורים

הר"ן בע"ז כ"א ע"ב מדפה"ר כותב "דא ודא אחת היא שזוז"ג מותר מ"ט לפי שנתבטל האיסור בהיתר דכי היכי דאי איתיה לאיסורא בעיניה בטל חד בתרי...". בזכותך עלה לי כעת רעיון נועז. הנה הר"ן בחולין סט. כותב שההיתר של זוז"ג ל"ש אלא כאשר יש גורם אחד של הית...
על ידי עושה חדשות
ד' פברואר 06, 2019 6:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 695
צפיות: 71859

Re: השוואות...

מוסר אחר מוסר, רוכל אחר רוכל, מרבה בחבילה. מרדכי מסכת בבא קמא פרק שור שנגח את הפרה רמז נה נראה בעיני אם ידוע שכבר מסר בעל הסעודה את ראובן [*לשופט] ואת נפתלי אוכל לחמו ומשרתו טרם יבא שמעון [*למסרם] לשופט ושוב בא שמעון ומסר גם הוא כעוקב אחר מנאף דשמעון פטור מידי דהוה המרבה בחבילות דבלאו איהו [נ"א...
על ידי עושה חדשות
ד' פברואר 06, 2019 2:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לעשר בבית
תגובות: 10
צפיות: 275

Re: לעשר בבית

ב. מינו את המשגיח - כאשר הפירות עדיין לא באו לעולם - השליחות לא חלה. ג. מי מינה את המשגיח? כאשר לא מדובר במכולת קטנה, אלא ברשת גדולה שהיא חברה בע"מ, מי צריך למנות את המשגיח לשליח? הדירקטוריון? המנכ"ל? בכל מקרה, המשגיח לא ראה מעולם אף אחד מהם... וכי לא קי"ל דמהני 'זכין' להפרשת תרו&quo...
על ידי עושה חדשות
ד' פברואר 06, 2019 12:38 am
פורום: בית המדרש
נושא: הישגים או עמל
תגובות: 102
צפיות: 1782

Re: הישגים או עמל

צודק. כבר היה אפשר לשאול למה המתכוין לאכול בשר חזיר ועלה בידו טלה יסלח לו ה'.

אבל גם מי שזכה לאסוקי שמעתתא אליבא דהילכתא יותר מחבירו בגלל פער הכשרונות, יש כאן תוספת של 'מעשה'.

ובכלל, אם כל ענין השכר נע רק סביב הבחירה והמאמץ, תורת מעשה למה היא באה?
על ידי עושה חדשות
ד' פברואר 06, 2019 12:34 am
פורום: בית התלמוד
נושא: גיטין לו: תקנות דרבנן בעניני ממון
תגובות: 3
צפיות: 119

גיטין לו: תקנות דרבנן בעניני ממון

ומי איכא מידי דמדאורייתא לא משמטא שביעית ותקינו רבנן דתשמט אמר אביי שב ואל תעשה הוא רבא אמר הפקר ב"ד היה הפקר...

הקשה לי חכ"א - וכי עד השתא לא שמענו תקנות דרבנן בעניני ממון, על כתובת בנין דיכרין (לדוג') ל"צ להגיע להפקר ב"ד הפקר? וזה גם בקו"ע.
על ידי עושה חדשות
ד' פברואר 06, 2019 12:26 am
פורום: בית המדרש
נושא: הישגים או עמל
תגובות: 102
צפיות: 1782

Re: הישגים או עמל

הסברות נאמרו, אולי כדאי לעבור לשלב הראיות. אתחיל באחת. ירמיה הנביא ביקש מהקב"ה "אפילו בשעה שעושין צדקה, הכשילם בבני אדם שאינן מהוגנים, כדי שלא יקבלו עליהן שכר". ולכאו' אם אדם התאמץ לעשות צדקה, אלא שנתגלגלו המעות למי שאינו הגון, במה יגרע חלקו במשהו מחבירו שלא התאמץ מאומה יותר ממנו, אלא...
על ידי עושה חדשות
ד' פברואר 06, 2019 12:18 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מהי התביעה על דמי ולדות - והלא אין הולכין בממון אחר הרוב
תגובות: 25
צפיות: 474

Re: מהי התביעה על דמי ולדות - והלא אין הולכין בממון אחר הרוב

אפשר להקשות הרבה כעי"ז, וכבר האריכו האחרונים. גם בדוגמא של ולדות אפשר לשאול עוד - ודלמא לאו אביו הוא, ולא כל התירוצים יועילו כאן. ע"ע - http://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=17&t=24436&hilit#p244872 הכיוון צריך להיות שאין בכלל 'מספק' על עובר שהוא נפל, או על בע"ח שהוא טריפה, א...
על ידי עושה חדשות
ג' פברואר 05, 2019 2:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: זה וזה גורם מותר - בשני גורמים האסורים
תגובות: 8
צפיות: 210

Re: זה וזה גורם מותר - בשני גורמים האסורים

עושה חדשות כתב:נניח, האחד הוא טריפה, והשני איסור אחר (כרגע אין לי דוגמא).
העירוני עפ"ד הגר"ח (בסטנ' בכורות ז.) משכח"ל בקלוט וטריפה, כי קלוט ל"ה כמין בהמה טמאה.
על ידי עושה חדשות
ג' פברואר 05, 2019 2:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מפרכסת שבא על בן פקועה מה דינו של הולד
תגובות: 11
צפיות: 821

Re: מפרכסת שבא על בן פקועה מה דינו של הולד

שו"ת אבני נזר חלק אורח חיים סימן תפג -
...איברא דיש לומר דבהא מודים להרמב"ם דמצות שחיטה שנעשה בו אגידא בו להתירו. אלא דסבירא לי' דאף התולעים שנעשו בו שחיטה ראשונה מתירתם. אף שיש בהם רוח חיים. מידי דהוה אדורות של בן פקועה.

ומסתמא יסבור כן גם בולדות מפרכסת.
על ידי עושה חדשות
ג' פברואר 05, 2019 2:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הישגים או עמל
תגובות: 102
צפיות: 1782

Re: הישגים או עמל

הדיון כאן נעשה קצת מעורפל, אנסה לחדד. ראובן נולד במשפחה טובה, עם ראש טוב, וסביבה תומכת. שמעון נולד קצת רחוק, ראש חלש, ועוד כמה נתונים מקשים. כמות המאמצים שהם השקיעו בלימוד התורה (או בשאר המצוות) שווה לחלוטין. למרות שהמרחק ששניהם עברו מנקודת המוצא באמת זהה, אעפ"כ ההשגים של ראובן גדולים בהרבה מהש...
על ידי עושה חדשות
ג' פברואר 05, 2019 12:32 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול דעות יחידאיות ו/או מיוחדות בהלכה
תגובות: 416
צפיות: 44801

Re: אשכול דעות יחידאיות ו/או מיוחדות בהלכה

ראיתי כעת ענין נפלא, מתאים לכאו' לאשכול זה -

מעשה שבת במזיד בלא התראה.png
מעשה שבת במזיד בלא התראה.png (40.91 KiB) נצפה 43 פעמים
על ידי עושה חדשות
ג' פברואר 05, 2019 12:15 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון רבי לייב מינצברג זצ"ל רבה של ישיבת המתמידים
תגובות: 321
צפיות: 25848

Re: בד"ה - הגאון רבי לייב מינצברג זצ"ל רבה של ישיבת המתמידים

והנני להוסיף כאן את שני הכרכים הראשונים מתוך הסידרה עה"ת, והראשון כולל בתחילתו את המבוא הארוך והנפלא. בן מלך בראשית א בן מלך בראשית ב והנה עוד שניים. בראשית ג, שמות א. והשני על חומש שמות גם הובא במקו"א ע"י הרב איתן שליט"א, אצרפו שוב כאן - בן מלך שמות ב.pdf - הזכירו הרבה את הדרוש...
על ידי עושה חדשות
ב' פברואר 04, 2019 11:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: זה וזה גורם מותר - בשני גורמים האסורים
תגובות: 8
צפיות: 210

Re: זה וזה גורם מותר - בשני גורמים האסורים

תודה לך שהזכרתני ידיעה חשובה זו שנתעלמה ממני כעת. ועדיין זה לא נוגע לנידון ההוא על הפחה. אני דן בשני גורמים אסורים, אבל בשני איסורים שונים. נניח, האחד הוא טריפה, והשני איסור אחר (כרגע אין לי דוגמא). בבהמה טמאה זה כבר ענין שונה, כידוע מהגר"ח בהל' מאכ"א. אם תרצה, אפשר לצייר גם בבהמה טמאה, כא...
על ידי עושה חדשות
ב' פברואר 04, 2019 11:21 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆
תגובות: 592
צפיות: 82037

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

מעט דבש כתב:
עושה חדשות כתב:מהו גיל חינוך קטן להימנע ממלאכות בשבת.

https://forum.otzar.org/viewtopic.php?p=444452#p444452

ומהו הגיל הממוצע בו חלה חובת חינוך על הבנות לשמוע את המגילה?
על ידי עושה חדשות
ב' פברואר 04, 2019 11:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: איסורים דרבנן לבני נח
תגובות: 18
צפיות: 363

Re: איסורים דרבנן לבני נח

מודה לכולכם!

אצרף עוד משהו שראיתי -
על ידי עושה חדשות
ב' פברואר 04, 2019 11:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: זה וזה גורם מותר - בשני גורמים האסורים
תגובות: 8
צפיות: 210

Re: זה וזה גורם מותר - בשני גורמים האסורים

אין קשר בין ההיתר של זוז"ג להיתר של ביטול ברוב.
על ידי עושה חדשות
ב' פברואר 04, 2019 3:40 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: האם רשאי אדם לעשות עצמו מחיצה לעצמו?
תגובות: 27
צפיות: 2486

Re: האם רשאי אדם לעשות עצמו מחיצה לעצמו?

כח עליון כתב:צריך שיהיה לבוד למשהו, לא? (הפתח פרוץ).
אמרי לך אנא שתי מחיצות דאורייתא, ואת אמרת לי דבעינן דעריבן?
על ידי עושה חדשות
ב' פברואר 04, 2019 12:10 am
פורום: בית המדרש
נושא: זה וזה גורם מותר - בשני גורמים האסורים
תגובות: 8
צפיות: 210

זה וזה גורם מותר - בשני גורמים האסורים

למאי דקי"ל זוז"ג מותר, מה הדין באופן שאמנם שני הגורמים אסורים, אבל באיסורים שונים לגמרי.
האם יש צד להתיר את היוצא מהם לגמרי? או שאסורים כקל שבהם, (ואולי אפילו כחמור).

אשמח לדברים מפורשים.
על ידי עושה חדשות
ב' פברואר 04, 2019 12:04 am
פורום: בית המדרש
נושא: ברכת יה"ר בבהמ"ז
תגובות: 9
צפיות: 945

Re: ברכת יה"ר בבהמ"ז

(לא עיינתי כעת, אני כותב מזכרוני). דייקו ברמב"ם שברכת האורח היא חלק מהברכה הרביעית, ולפיכך דקדקו להסמיכה אליה ורק אח"כ להוסיף 'הרחמן', ולא לענות אמן אחרי 'אל יחסרנו', (והמחמירים אומרים הכל בנשימה אחת...), ולפ"ז בנוסחאות הראש' אשר כתבו את ברכת האורח אחרי תפילות הרחמן, יהיה מבואר דפליג...
על ידי עושה חדשות
ב' פברואר 04, 2019 12:03 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ב"ק סב: - גניבת שטר אמאי יש כפל ?
תגובות: 44
צפיות: 4328

Re: ב"ק סב: - גניבת שטר אמאי יש כפל ?

נכון, ראיה מפורסמת.
אבל מן הסתם הבחנת שהאו"ש טוען טענה שונה במקצת מהקושיא המובאת בדברי יחזקאל בשם רב גדול אחד.
על ידי עושה חדשות
א' פברואר 03, 2019 11:59 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: האם רשאי אדם לעשות עצמו מחיצה לעצמו?
תגובות: 27
צפיות: 2486

Re: האם רשאי אדם לעשות עצמו מחיצה לעצמו?

אם המרחק בינו לבין שכנגדו הוא פחות מד"ט, אזי הלכה פסוקה היא שאין מחיצה לפחות מד"ט. לכן צריך למצוא ציור שהרוחב(?) של העני הוא קצת יותר מד"ט, והמרחק בינו לבין הבית הוא ד"ט. במחשבה שניה - יל"ח בהאי דינא שאין מחיצה לפחות מד"ט, מה קורה במחיצה הסמוכה לצוה"פ של רה"י ...
על ידי עושה חדשות
א' פברואר 03, 2019 11:53 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ב"ק סב: - גניבת שטר אמאי יש כפל ?
תגובות: 44
צפיות: 4328

Re: ב"ק סב: - גניבת שטר אמאי יש כפל ?

קשה עלי העיון בסוגיא זו לע"ע, על כן אעתיק לך את דבריו של האו"ש, וגם מה שהביא (בשמו?) בדברי יחזקאל. - אור שמח הלכות חובל ומזיק פרק ז הלכה י - אמנם כאן לענין מוחל שטר יש לפקפק, דמקודם דהזיק לו היה ממון שלו באשרתא, דבעל חוב גבי בבינונית, ועכשיו כי משלם ישלם מעידית, הן דאם הזיק שדה זיבורית של ...
על ידי עושה חדשות
א' פברואר 03, 2019 11:46 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: האם רשאי אדם לעשות עצמו מחיצה לעצמו?
תגובות: 27
צפיות: 2486

Re: האם רשאי אדם לעשות עצמו מחיצה לעצמו?

פרי יהושע כתב:האם פשוט שיש לצרף מחיצת אנשים למחיצה רה"י או צוה"פ?
פשוט.

אגב, גם בלי שיטת ר"י, צריך לשים לב שלפעמים עומדים ג' אנשים בסמיכות באופן שהם יוצרים ביניהם רה"י דאו', ואילו מסביבם יש רה"ר, ובהזזה קלה של חפץ כמה טפחים יש כאן הוצאה גמורה.
על ידי עושה חדשות
ו' פברואר 01, 2019 1:34 am
פורום: בית המדרש
נושא: ברכה על טלית קטן
תגובות: 10
צפיות: 885

Re: ברכה על טלית קטן

עי' גיליון הרעק"א הל' ציצית סי' ח על הט"ז סק"ט, ודו"ק.

ובשטמ"ק בברכות כ' "ודכותה בסוכה שמנהגנו לישב בה קודם ברכה ועושין קדוש ואחר כך מברכין שכיון שהיא מצוה נמשכת ועתידה עדיין הרי הוא כמברך עובר לעשייתה", גם שם יל"ע אם יוצא לרגע מהסוכה.
על ידי עושה חדשות
ו' פברואר 01, 2019 12:53 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: צנזורה תורנית בספרי קודש - דעות ועובדות
תגובות: 286
צפיות: 40108

Re: צנזורה תורנית בספרי קודש - דעות ועובדות

התכוונתי לדברי המהרש"ל הידועים שבשוגגים גם מהני תפיסה ולא במזידין.
עכ"פ מה דעתכם בענין הנ"ל, האם כשעושה בהיתר ויש לו על מי לסמוך, אין לו פטור של קלב"מ לכו"ע (היינו אף להאוסרים) ואפילו כשוגגין?

עבור לחיפוש מתקדם