החיפוש הניב 4965 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי נוטר הכרמים
ב' אפריל 22, 2019 11:25 am
פורום: פסח
נושא: שינה מנוסח גאל וגואל ישראל בברכות ובתפילה
תגובות: 3
צפיות: 7

Re: שינה מנוסח גאל וגואל ישראל בברכות ובתפילה

מסקנא הלכה למעשה ועכ"פ לפי כל האמור היה נראה הלכה למעשה שזה פשוט שאם שינה בדיעבד ואמר 'גואל' במקום גאל בברכות ק"ש ובברכת אשר גאלנו, יצא ידי חובתו, שהרי דעת המג"א והט"ז שאף לכתחילה יכול לשנות, ואמנם בזה דעת הפוסקים האחרונים אינה נוטה להכריע כן ברווחא, כמו שכתב במשנ"ב (שם ס&q...
על ידי נוטר הכרמים
ב' אפריל 22, 2019 11:23 am
פורום: פסח
נושא: שינה מנוסח גאל וגואל ישראל בברכות ובתפילה
תגובות: 3
צפיות: 7

Re: שינה מנוסח גאל וגואל ישראל בברכות ובתפילה

מחלוקת ראשונים ואחרונים אי תליא מילתא בעיקר הברכה על מה נתקנה או אם החתימה עולה על כל מה שכלול בברכה ובעיקר דמילתא יש לעורר, דהנה בפרישה (סימן רלו ס"ק ה) כתב, ויש מקשים שכאן אמר שנתקנה ברכת אמת ואמונה על הגאולה שעברה ולעיל סימן ס"ו כתב וז"ל ותקנו לומר אמת ואמונה ערבית על הגאולה שלעתי...
על ידי נוטר הכרמים
ב' אפריל 22, 2019 11:21 am
פורום: פסח
נושא: שינה מנוסח גאל וגואל ישראל בברכות ובתפילה
תגובות: 3
צפיות: 7

Re: שינה מנוסח גאל וגואל ישראל בברכות ובתפילה

דברי הט"ז על חתימת מערבית של ברכת ק"ש: מלך צור ישראל וגואלו ונפתח תחילה בשאלה הראשונה שמצינו בה מקורות מפורשים יותר. כתב הט"ז (או"ח סימן סו ס"ק ו) וז"ל, אחר גאל ישראל. אבל בתפלה אומר גואל ישראל כדלקמן סימן קנ"ו והוא תלמוד ערוך בפ' ע"פ בק"ש והלל גאל ישראל...
על ידי נוטר הכרמים
ב' אפריל 22, 2019 11:20 am
פורום: פסח
נושא: שינה מנוסח גאל וגואל ישראל בברכות ובתפילה
תגובות: 3
צפיות: 7

שינה מנוסח גאל וגואל ישראל בברכות ובתפילה

חקירה במכוון מימרא דרבא; ב' נידונים באם שינה ממטבע שטבעו חכמים איתא בפסחים (קיז, ב), וחותם בגאולה. אמר רבא קריאת שמע והלל גאל ישראל, דצלותא גואל ישראל. מאי טעמא דרחמי נינהו. וברשב"ם, קרית שמע. ברכת גאולה שאחר ק"ש: והלל. של ערבי פסחים שחותם גאל ישראל כר"ע דמתניתין שמספר ומשבח על גאולת...
על ידי נוטר הכרמים
ב' אפריל 22, 2019 11:18 am
פורום: פסח
נושא: פירורים משולחן גבוה – הגאון רבי מרדכי אויערבאך שליט"א
תגובות: 5
צפיות: 52

Re: פירורים משולחן גבוה – הגאון רבי מרדכי אויערבאך שליט"א

הפתיתים הללו, ועוד 'שיחת חולין' של ת"ח בעין יפה ובמנה גדושה מ'פת שחרית' אחת במחיצתו, כשהוא מיסב בראש בביתו בתל אביב, ומאנשי קהילתו הקדושה 'אביר יעקב' המסולאים בפז, חדשים מקרוב באו גם ישנים כשתילי זיתים סביב לשולחנו. וזה לאחר תפילת שחרית משולבת בהתלהבות ושמחה חסידית עם אריכות ומתינות ישיבתית, הפ...
על ידי נוטר הכרמים
ב' אפריל 22, 2019 12:50 am
פורום: פסח
נושא: פירורים משולחן גבוה – הגאון רבי מרדכי אויערבאך שליט"א
תגובות: 5
צפיות: 52

Re: פירורים משולחן גבוה – הגאון רבי מרדכי אויערבאך שליט"א

[ד] היום הוא ט"ז ניסן. איתא במגן אברהם ריש סימן תצ, יש לעשות ביום שני בסעודה איזה דבר לסעודת אסתר שביום ההוא נתלה המן (של"ה). ומקור הדברים בשל"ה (מסכת מגילה פרק נר מצוה), וז"ל, ו כל מי שמקדים ומזרז ביותר לעשות הסעודה (סעודת פורים) בהשכמה, הוא משובח בעיני. וכן כתב מהר"ר איסרל...
על ידי נוטר הכרמים
ב' אפריל 22, 2019 12:49 am
פורום: פסח
נושא: פירורים משולחן גבוה – הגאון רבי מרדכי אויערבאך שליט"א
תגובות: 5
צפיות: 52

Re: פירורים משולחן גבוה – הגאון רבי מרדכי אויערבאך שליט"א

[ג] אצל אאמו"ר מרן הגרש"ז זצוק"ל ראו בכל עת את ענין הסדר בכל דרכיו, ובפרט בליל הסדר, ואנכי לא ראיתי עליו את המורא שכינה בחיצוניותו בכל מהלך הלילה, רק בברכת המזון כשהיה אומר הרחמן הוא ינחילנו יום שכולו ארוך, יום שצדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה וכו', היה הוגה את המיל...
על ידי נוטר הכרמים
ב' אפריל 22, 2019 12:49 am
פורום: פסח
נושא: פירורים משולחן גבוה – הגאון רבי מרדכי אויערבאך שליט"א
תגובות: 5
צפיות: 52

Re: פירורים משולחן גבוה – הגאון רבי מרדכי אויערבאך שליט"א

[ב] מעט לפני חג הפסח השתתפתי בשמחת בר מצוה לנכד ידידי הרב שולביץ שליט"א, ורציתי להיכנס לרגע אחד לברך, ולבסוף נתעכבתי הרבה מחמת דרשת הסבא מהצד השני, שאר בשרך רבי משה ליברמן שליט"א, ובשעת מעשה לא שת הדורש לבו לזה, אבל אח"כ התנצל על העיכוב, ואמרתי לו שכל העיכוב היה שווה בשביל הארה אחת חד...
על ידי נוטר הכרמים
ב' אפריל 22, 2019 12:46 am
פורום: פסח
נושא: פירורים משולחן גבוה – הגאון רבי מרדכי אויערבאך שליט"א
תגובות: 5
צפיות: 52

פירורים משולחן גבוה – הגאון רבי מרדכי אויערבאך שליט"א

דברים נפלאים ממש ממה שליקטתי באמרים, היום בבוקר לאחר תפילת שחרית. ----- [א] כתיב בתהלים (קלו, י) לְמַכֵּ֣ה מִ֭צְרַיִם בִּבְכוֹרֵיהֶ֑ם כִּ֖י לְעוֹלָ֣ם חַסְדּֽוֹ. ופירש"י, למכה מצרים בבכוריהם - בכוריהם לא נאמר אלא בבכוריהם עמדו בכורים וקפחו שוקן של אביהם המעכבים בישראל כששמעו נגע עשירי מפי משה. ו...
על ידי נוטר הכרמים
ה' אפריל 18, 2019 10:31 pm
פורום: פסח
נושא: "באזני בנך" הגדה חדשה לעריכת הסדר וקיום מצוות והגדת לבנך
תגובות: 37
צפיות: 2783

Re: "באזני בנך" הגדה חדשה לעריכת הסדר וקיום מצוות והגדת לבנך

דברים מרוממים ונשגבים מתוך החוברת: ועוד ידוע מהשבולי הלקט שברכת 'אשר גאלנו ' היא הברכה על מצות סיפור. והקשה החת"ס (תורת משה כה א ) דא"כ מדוע אין מברכים בתחילת הסדר מדין עובר לעשייתם. ותירץ, דכמו שחייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, כך חייב לראות את עצמו כאילו הוא היה עובד עבודה זר...
על ידי נוטר הכרמים
ה' אפריל 18, 2019 9:57 pm
פורום: פסח
נושא: ◆ מאמרים - חוברות - שיעורים ושיחות | פסח ◆
תגובות: 31
צפיות: 1900

Re: ◆ מאמרים - חוברות - שיעורים ושיחות | פסח ◆

בינוני, תודה על הקובץ שהעלית. זה כתוב יפה ומעניין. ג"א מצטרף. במשנה כתוב 'לפי דעתו של בן אביו מלמדו', וברוח הספרים והקונטרסים היום, ניתן להמליץ לפי רוחב דעתו ועומק הרגשיו של אב אביו מלמדו. מתוך שהאב עוסק בריבוי הכנת הלב והרחבת הדעת לקיים מצוותו, יצא נשכר בינתיים, והרי הוא מקיים בעצמו 'והגדת', ...
על ידי נוטר הכרמים
ה' אפריל 18, 2019 9:43 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קבצים תורניים שיצאו לאור על ידי ישיבות סלבודקא - חברון
תגובות: 6
צפיות: 129

Re: קבצים תורניים שיצאו לאור על ידי ישיבות סלבודקא - חברון

וזאת ליהודה לעי"נ הב' יהודה גרוס.
אבן ציון לעי"נ הבח' בן ציון כהנא מרחובות
יד אהרן לעי"נ הגאון רבי אהרן כהן
המאיר ב' כרכים לעי"נ הגה"צ ר' מאיר חדש
קובץ נוסף י"ל לעי"נ ר' חצק'ל סרנא ע"י התאחדות חניכי ישיבת חברון בבני ברק, כמדומני בשם כנסת יחזקאל או בדומה לזה.
על ידי נוטר הכרמים
ה' אפריל 18, 2019 7:07 pm
פורום: עזר אחים
נושא: מצות יד - חבורה בבני ברק
תגובות: 0
צפיות: 58

מצות יד - חבורה בבני ברק

עקב אי הספקה של הזמנה שהזמנתי מיד לאחר פורים, חסר לי קילו מצות יד לימי החג ואני מעוניין לקנות. כל מידע - יועיל. (במחיר סביבות מאתיים ש"ח). יישר כח.
על ידי נוטר הכרמים
ה' אפריל 18, 2019 10:22 am
פורום: פסח
נושא: מה הפירוש: כאילו הוא יצא ממצרים?
תגובות: 12
צפיות: 1248

Re: מה הפירוש: כאילו הוא יצא ממצרים?

שמעתי שבחת"ס כתוב שכל הנשמות היו ביציאת מצרים דומיא דהמבואר בחז"ל על מעמד הר סיני. ע"פ קבלה המספר ס' ריבוא בודאי שייך לכלליות נשמות ישראל, וכמו שכבר האריכו בזה בהרבה מקומות. לפי הרגשתי, בימים נוראים, יחד עם ההמלכה הכללית של כל העם, ויהי בישורון מלך... יחד שבטי ישראל, ברוב עם הדרת מלך,...
על ידי נוטר הכרמים
ה' אפריל 18, 2019 9:50 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: ◆ אלון בכות ◆
תגובות: 98
צפיות: 8682

Re: ◆ אלון בכות ◆

בד"ה. וי לה להאי שופרא דבלי בארעא, הרב הגאון רבי יהודה אריה רותן זצ"ל, בר אוריין ומרביץ תורה לעדרי הצאן בעיר מודיעין עילית. חתן יבלחט"א הג"ר אפרים צמל שליט"א. נדם לבו בפתע פתאום, על מות בחלונינו בא בארמנותינו. והוא באיבו, עוד לא הגיע לס'. תנצב"ה.
על ידי נוטר הכרמים
ד' אפריל 17, 2019 12:14 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שיבושים בפתיחת ראשי תיבות
תגובות: 136
צפיות: 13187

Re: שיבושים בפתיחת ראשי תיבות

נזדמן לידי היום: בשו"ת ציץ אליעזר (חלק יז סימן א) כתב, הנה מציאה מצאתי בספר ישן נקרא בשם מלכי בקודש מגיסו של הפר"ח ז"ל, ובחדושיו על השו"ע ה' פסח לאחר שג"כ מסתפק בזה וכותב דזה שכתוב שיעור גדול הוא כדי אכילת פרס או שתיה רביעית, הוא מוסיף וכותב וז"ל: וראיתי בכתיבת יד שהיה ...
על ידי נוטר הכרמים
ד' אפריל 17, 2019 12:12 am
פורום: פסח
נושא: שיעור מלוא לוגמיו בקטן בארבע כוסות
תגובות: 0
צפיות: 37

שיעור מלוא לוגמיו בקטן בארבע כוסות

במשנה ברורה (סי' תעב ס"ק מז) כתב , עיין בסימן רע"א סי"ג בבה"ל שצדדנו דקטן אינו צריך לשתות רוב רביעית רק כמלא לוגמיו דידיה. ויעוי' בביאור הלכה בסי' רעא שם ד"ה והוא רובו שמביא ב' צדדים עיקריים בזה, אי מלוא לוגמיו לקטן הוא שיעור לפי קטנו, וז"ל, ודע דמלשונם משמע דבקטן לפי ק...
על ידי נוטר הכרמים
ג' אפריל 16, 2019 11:21 pm
פורום: אספקלריא
נושא: "והגדת לבנך" או והגדת לאביך
תגובות: 15
צפיות: 337

Re: "והגדת לבנך" או והגדת לאביך

ורבים וטובים, ומהם אדמורי"ם גדולים וקדושים נהגו לצאת ידי חובת 'כל המרבה' בקריאת ההגדה 100 % טבעי, ללא שום תוספות, ומפי השמועה דהכי סבר הגר"ח קניבסקי שליט"א שהריבוי היינו קריאת ההגדה. דבר אחד ברור, בכל הפולמוס על הדרך הנכונה ביותר, לא מדובר כאן על 'קיום' כראוי אלא על הידור ושבח, ולכך א...
על ידי נוטר הכרמים
ג' אפריל 16, 2019 10:56 pm
פורום: פסח
נושא: "באזני בנך" הגדה חדשה לעריכת הסדר וקיום מצוות והגדת לבנך
תגובות: 37
צפיות: 2783

Re: "באזני בנך" הגדה חדשה לעריכת הסדר וקיום מצוות והגדת לבנך

מתוך היכרות אישית עם המחבר הנכבד שליט"א אני מצטרף למברכים ולמתפעלים מן ההגדה, ועם זאת, מוצא לנכון להדגיש נקודה נוספת ראויה לציון. המחבר הרב הגאון הרב פרלמוטר שיחי' הוא 'חושב' בכל מהותו, כפי שגם משתקף מהיצירה הנפלאה. הסיפור של ההצלחה המדהימה זה לא הגשה טובה או ספרותיות אלא תוכן איכותי עמוק ופשטנ...
על ידי נוטר הכרמים
ג' אפריל 16, 2019 9:59 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ישורון קובץ הארבעים - מדור זכרון מיוחד - הגר"ש דבליצקי זצ"ל
תגובות: 10
צפיות: 484

Re: ישורון קובץ הארבעים - מדור זכרון מיוחד - הגר"ש דבליצקי זצ"ל

הכרך החדש הגיע לידי רק אמש, אחזתיו ולא ארפנו, וזה עתה סיימתי לקרוא את חלקו הנכבד והמרכזי העוסק ברבי שריה זצוק"ל ובתורתו. עודני הוגה בתולדות ובמכתבים, והנה השליח בא וההגדה 'מחשבת בצלאל' בידו. שמה נאה לה, 'בחכמה בתבונה ובדעת ובכל מלאכה. לחשוב מחשבות לעשות בזהב ובכסף'. לא אתעטף בטלית של ענותן, אך ...
על ידי נוטר הכרמים
ג' אפריל 16, 2019 8:58 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי נח לוי
תגובות: 25
צפיות: 2875

Re: רבי נח לוי

אבני גזית כתב:אם אינני טועה, רב אריה לוי - ראש ישיבת הנגב שכר שכיר, הוא ממשפחת רב נח קלעפער, לא זכור לי היטב הקשר.

הוא אחיין שלו, בן ר' אהרן יוסף - אחיו.
על ידי נוטר הכרמים
ב' אפריל 15, 2019 11:56 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול גליונות המעין להורדה
תגובות: 53
צפיות: 8169

Re: אשכול גליונות המעין להורדה

הקיק כתב:רצ"ב. הק' יואל

יישר כח, ר' יואל על הגליון ועל הנגשתו. עברתי על כל הגליון ויש בו הרבה דברי חפץ. יראת ד' החופפת על ה'בכל דרכיך דעהו' של ר' עמיחי ידידינו מפעימה ומעוררת בכל פעם מחדש. 'טהר ידים יוסיף אומץ'.
על ידי נוטר הכרמים
ב' אפריל 15, 2019 11:52 pm
פורום: אספקלריא
נושא: התקיימות הברכות והקללות בזמן הזה- כרת בזמן הזה
תגובות: 30
צפיות: 455

Re: התקיימות הברכות והקללות בזמן הזה- כרת בזמן הזה

רואים היום הרבה שפע ובעיקר אצל חילוניים, ואילו שומרי תומ"צ חיים בדוחק גדול יותר. [/b] שפע זה לא דווקא מכונית חדישה ואכילה במסעדות יוקרה. שפע זה חיים מאושרים. איני חושב שהחרדים מאושרים פחות מהתועים. אולי להיפך (וכוונתי כמובן ל'אושר' כפשוטו, לא 'אושר רוחני'). אך דא עקא שהברכות בתורה מדברות גם על...
על ידי נוטר הכרמים
ב' אפריל 15, 2019 10:39 pm
פורום: פסח
נושא: שכח להזכיר של שבת בקידוש, דין ההסבה בקידוש השני ועוד
תגובות: 2
צפיות: 34

Re: שכח להזכיר של שבת בקידוש, דין ההסבה בקידוש השני ועוד

ועכ"פ באם נימא שהקידוש הראשון נשאר במטבע קידוש של יו"ט, אף שחוזר ומקדש מטעם הזכרת שבת, וכפי שנראה הכרעת המג"א, לכאורה נראה פשוט שבשתיית הכוס של הקידוש השני לא יזדקק להסיבה, ולענין ברכת בורא פרי הגפן, נראה שעכ"פ לא יוכרח לבאר מטעם כוס של ברכה ומלתא דד' כוסות. אלא יהיה כאן הנידון ה...
על ידי נוטר הכרמים
ב' אפריל 15, 2019 10:39 pm
פורום: פסח
נושא: שכח להזכיר של שבת בקידוש, דין ההסבה בקידוש השני ועוד
תגובות: 2
צפיות: 34

Re: שכח להזכיר של שבת בקידוש, דין ההסבה בקידוש השני ועוד

ולכאורה פתיחת נידון זה היא בשאלה עקרונית האם קידוש או ברכה מחוסרת הזכרה שחוזרים עליה אין לה שם ברכה כלל, או שיש לזה שם ברכה, רק שההזכרה מחייבת ברכה מחודשת. ולכאורה ניתן לתלות שאלה זו בנידון אחר למעשה, דהנה בשו"ת יד אליהו (להגאון רבי אליהו רגולר זצ"ל מקאליש; חלק הפסקים סי' יח אות ג) וז"...
על ידי נוטר הכרמים
ב' אפריל 15, 2019 10:38 pm
פורום: פסח
נושא: שכח להזכיר של שבת בקידוש, דין ההסבה בקידוש השני ועוד
תגובות: 2
צפיות: 34

שכח להזכיר של שבת בקידוש, דין ההסבה בקידוש השני ועוד

נשאלה שאלה מצויה למדי בבית המדרש. בליל הסדר שחל להיות בשבת, כמו בזו השנה הבעל"ט, נטל בעל הבית את ידו וקרא מתוך המחזור את הקידוש של יום טוב, ובאין משים דילג על האותיות הקטנות של הזכרת השבת, [וכן על פרשת ויכולו]. המקדש והנוכחים לא שתו לבם לטעות עד ששתו בהסיבה כוס הקידוש. וכעת נפשם בשאלתם, חדא, אם...
על ידי נוטר הכרמים
ב' אפריל 15, 2019 9:11 pm
פורום: פסח
נושא: "באזני בנך" הגדה חדשה לעריכת הסדר וקיום מצוות והגדת לבנך
תגובות: 37
צפיות: 2783

Re: "באזני בנך" הגדה חדשה לעריכת הסדר וקיום מצוות והגדת לבנך

לא הצלחתי לגמור לקרוא, וכבר אני גומר את ההלל, ואומר: אילו... דיינו.

מאמר גדוש כל כך בתובנות נחוצות, מלא בהרגשים עמוקים ובנפשיות עשירה. כזה ראה וקדש.

ר' אברהמשה ידידי היקר, אל תמנע טוב, והזרח את האור בשווקים ובכל מקום שמכניסים בו חמץ ולחץ...
על ידי נוטר הכרמים
ב' אפריל 15, 2019 8:59 pm
פורום: פסח
נושא: עוסק במצוה בריבוי סיפור יציאת מצרים
תגובות: 20
צפיות: 250

Re: עוסק במצוה בריבוי סיפור יציאת מצרים

שלחו לי באישי המצורף בזה, שהאריך לבאר פרטי התמיהה.
על ידי נוטר הכרמים
ב' אפריל 15, 2019 8:54 pm
פורום: אספקלריא
נושא: דעת החזון איש בענין הצבעה בבחירות
תגובות: 548
צפיות: 20444

Re: דעת החזון איש בענין הצבעה בבחירות

אני כבר לא מצליח להתאפק מגודל הצביעות של כמה כותבים כאן ששמו את הרב מסטמאר כמטרה לחיציהם. וכי ה'דברי חיים' מצאנז לא כתב שמי שלא מאמין שלאוה"ח הק' היה רוח הקודש הוא אפיקורס... ניתן להבין את זה כפשוטו, והרי פשיטא שמי שלא מכיר בכלל את האוה"ח ג"כ אינו אפיקורס. המודגש הוא טעות בהבנת העניי...
על ידי נוטר הכרמים
ב' אפריל 15, 2019 8:45 pm
פורום: פסח
נושא: עוסק במצוה בריבוי סיפור יציאת מצרים
תגובות: 20
צפיות: 250

Re: עוסק במצוה בריבוי סיפור יציאת מצרים

השאלה היא כמובן רק עד הנץ החמה, וכבר עמדו בזה.
על ידי נוטר הכרמים
ב' אפריל 15, 2019 7:40 pm
פורום: אספקלריא
נושא: דעת החזון איש בענין הצבעה בבחירות
תגובות: 548
צפיות: 20444

Re: דעת החזון איש בענין הצבעה בבחירות

איני סבור כדיעותיו של הרבי מסטמר בענין זה. ואעפ"כ, הסגנון החריף שלו הוא לפי הבנתי ענין של סגנון בלבד, וכמדומה שבכתבי ה'מנחת אלעזר' ממונקאטש תמצא סגנונות חריפים עוד יותר. וידועה גם השגת הראב"ד על דברי הרמב"ם בהלכות תשובה. מהרי"ד מבעלזא אמר שמי שאינו מאמין שהה"ק ר"מ מטשע...
על ידי נוטר הכרמים
ב' אפריל 15, 2019 7:30 pm
פורום: פסח
נושא: היכי דמי ד' כוסות – תמיהה רבתא בדברי הביאור הלכה
תגובות: 0
צפיות: 66

היכי דמי ד' כוסות – תמיהה רבתא בדברי הביאור הלכה

בשולחן ערוך (סימן תעב סעיף ח): צריך לשתות ד' כוסות על הסדר, ואם שתאן זה אחר זה שלא כסדר, לא יצא ובמשנה ברורה (ס"ק כה): זה אחר זה - וכ"ש אם שפכן כולן בכוס אחד ושתאן לא יצא. ובפמ"ג מצדד שאפילו הפסיק בינתים ואמר הגדה נמי לא יצא דארבע כוסות בעינן. ובביאור הלכה (ד"ה על הסדר), וז"...
על ידי נוטר הכרמים
ב' אפריל 15, 2019 4:58 pm
פורום: עזר אחים
נושא: כמה שירים, בבקשה.
תגובות: 84
צפיות: 8720

Re: כמה שירים, בבקשה.

דואט (בכאילו) של יוסלה וקאופמן, אכן עיבוד יפה של סובול. 10-טל יוסלה וקאופמן.mp3 נפלא עד למאוד. יישר כח גדול. יוסל'ה מדייק לומר 'לרצות' בריש צרויה. המקהלה אומרת לרצות בריש פתוחה. לא נראה לי כי באים לרצות את הארץ ולהשביעה ברצון, אלא משפיעים עליה רצון. אגב, בבית הכנסת בו התפללתי בשנות ילדותי ונערותי ע...
על ידי נוטר הכרמים
ב' אפריל 15, 2019 4:53 pm
פורום: פסח
נושא: עוסק במצוה בריבוי סיפור יציאת מצרים
תגובות: 20
צפיות: 250

עוסק במצוה בריבוי סיפור יציאת מצרים

האירני אאמו"ר שליט"א לדברי ה שפת אמת [פסח תרמ ד"ה כל המרבה], וז"ל, כל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח. הוא על כל הימים כמ"ש למען תזכור כו'. לכן זוכרין יצ"מ בכל יום וע"י הסיפור מתעורר קצת גאולה בכלל ובפרט כל נפש מישראל. הרי זה משובח אינו סימן שהוא משובח רק שנעש...
על ידי נוטר הכרמים
ב' אפריל 15, 2019 4:51 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תשובות מהר"י ברונא על הלכות פסח
תגובות: 0
צפיות: 50

תשובות מהר"י ברונא על הלכות פסח

כל המצוי בדברי הרמ"א בדרכי משה, ובפרט בהלכות פסח, ימצא פעמים רבות מובאות רבים בשם מוהר"ר ישראל ברין או בקיצורו מהר"י ברין, והרבה דינים ומנהגים משמעותיים מקורם בתשובותיו. לדוגמא, (סימן תלב ס"ק ב): ומהר"ר ישראל ברין כתב דצריך להניח פתיתין וכן נוהגין. (סימן תלד ס"ק ה): וכת...
על ידי נוטר הכרמים
ב' אפריל 15, 2019 9:59 am
פורום: עזר אחים
נושא: כמה שירים, בבקשה.
תגובות: 84
צפיות: 8720

Re: כמה שירים, בבקשה.

נא תפילת טל של יוסל'ה רוזנבלט בביצוע חדשני של מרדכי סובול. (היה לי וכעת אינו מצוי לי).
על ידי נוטר הכרמים
ב' אפריל 15, 2019 9:36 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול גליונות המעין להורדה
תגובות: 53
צפיות: 8169

Re: אשכול גליונות המעין להורדה

הקיק כתב:קישור ל'המעין' גיליון 229 ניסן תשע"ט
http://www.machonso.org/hamaayan/?gilayon=53

נא להתחשב בחסומים ולהעלות כאן את הגליון החדש.
על ידי נוטר הכרמים
א' אפריל 14, 2019 11:24 pm
פורום: פסח
נושא: 'אפיקו מן' - אסופת מיני מתיקה בהלכה ובאגדה לחג הפסח
תגובות: 13
צפיות: 299

Re: 'אפיקו מן' - אסופת מיני מתיקה בהלכה ובאגדה לחג הפסח

לענין כתב:כנראה כמו שכת''ר כותב בהשבעת קולמוס, כך גם ההורדות נעשות מאליהן...
זה מבהיל כח הכתיבה הזה!

אני מפחד מעין הרע. אולי אני באמת כותב הרבה יחסית, אבל כאן הדגשתי שזה פרי עמל של כמה שנים, ומדובר על עשור לפחות.
על ידי נוטר הכרמים
א' אפריל 14, 2019 11:21 pm
פורום: פסח
נושא: 'אפיקו מן' - אסופת מיני מתיקה בהלכה ובאגדה לחג הפסח
תגובות: 13
צפיות: 299

Re: 'אפיקו מן' - אסופת מיני מתיקה בהלכה ובאגדה לחג הפסח

יש שלוש שורות בקונטרס שמועתקות מלה במלה (!) מתוך חיבור מפורסם, בלי איזכור שם אומרו (אין עמודים, אז אציין רק שזה בסמיכות להערה 23). ובעידן 'אוצר החכמה' קל מאוד לעלות על זה. שימחת אותי. לעצם הענין: 1. אכן מדובר בדברי הרבי מליובויטש כמובן. 2 לא נסיתי להסתיר את המקור, וכאן בפורום זה הובא בשם אומרו. 3. ...
על ידי נוטר הכרמים
א' אפריל 14, 2019 8:33 pm
פורום: פסח
נושא: 'אפיקו מן' - אסופת מיני מתיקה בהלכה ובאגדה לחג הפסח
תגובות: 13
צפיות: 299

'אפיקו מן' - אסופת מיני מתיקה בהלכה ובאגדה לחג הפסח

מפרי עמלי בעניי במשך השנים כולל 'השתא הכא'. עונין עליו דברים הרבה - מחו"ר אתרא הדין.

מצו"ב, מהדורת ביקורת

עבור לחיפוש מתקדם