מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 699 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי יושב ירושלים
ב' יוני 22, 2020 1:51 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: אם זה פיקוח נפש, כיצד אפשר להקל?
תגובות: 57
צפיות: 5379

Re: אם זה פיקוח נפש, כיצד אפשר להקל?

אגב, יש טענה אחת יסודית שנטענת כבר מתחילת הופעת הקורונה, ולא זכתה עדיין למענה ראוי. בא נניח שההתפרצות הבאה מאחר כתלנו, ותחזיות שחורות לפתחנו, אם כמובן לא יינקטו הצעדים.... וכו' וכו', למה לא כדאי למקד את השמירה המחמירה על קבוצות הסיכון, להשקיע בכך יותר משאבים וכו', ולהשאיר את הציבור הרחב, הצעיר והבר...
על ידי יושב ירושלים
ו' יוני 19, 2020 12:35 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: בעניין מאה ברכות
תגובות: 55
צפיות: 2815

Re: מאה ברכות - כל ברכה מצטרפת?

הביאור הפשוט בדברי רבי מאיר 'חייב אדם לברך מאה ברכות בכל יום' הוא שתיקנו חכמים סדרי ברכות [ק"ש תפילה ונהנין] לכל יום שהם מאה, אלא שכמבואר שם בסוגיא כשאינו מברכם [כגון בשבת] יש להשלים המנין בברכות אחרות, והראשונים דנו מה ה'מאה ברכות' שתיקנו, אבל לדינא אין בזה שום נ"מ.
על ידי יושב ירושלים
ו' יוני 19, 2020 12:18 am
פורום: בית המדרש
נושא: נעל חליצה בזמנינו
תגובות: 5
צפיות: 511

Re: נעל חליצה בזמנינו

ברור שלא.

עיין שואל ומשיב תליתאה ג,קכח וצ"ע.

[זכור לי ששמעתי פעם (אולי היה מדובר בהנהגה חד פעמית) על מנהג לתת לשליח ב"ד ללכת עם המנעל קודם החליצה].
על ידי יושב ירושלים
ו' יוני 19, 2020 12:11 am
פורום: בית המדרש
נושא: מהם דברי סופרים?
תגובות: 2
צפיות: 231

Re: מהם דברי סופרים?

מתחילת דבריו נראה שהוא סובר שכל היתרון שיש ל'דאורייתא' על פני 'דרבנן' שלפי דבריו גם הוא מצות עשה גמורה, הוא שה'דאורייתא' מוזכר בפירוש בתורה, לפי סברא זו דבר הנלמד מדרשה שווה [בעיקרון] ל'דרבנן'.
על ידי יושב ירושלים
ו' יוני 19, 2020 12:01 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם בשעורה יש סדק?
תגובות: 1
צפיות: 217

Re: האם בשעורה יש סדק?

אולי יש לומר שהחלוקה בפסחים היא על המרקם הכללי של הגרעין, ולא על סדק נקודתי, אמנם ברש"י שם כמעט מפורש לא כך, אבל עיין חולין נב. לענין נפולה שהכלל הוא 'כל מידי דמישריק אין בו משום ריסוק איברים לא מישריק יש בו משום ריסוק איברים' ואמרו שם ד'חיטי וכל דמינייהו חיישינן ושערי וכל דמינייהו לא חיישינן' ...
על ידי יושב ירושלים
ה' יוני 18, 2020 9:27 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: בית המקדש שלעתיד ירד בנוי מן השמים - מקור מחז"ל
תגובות: 20
צפיות: 1474

Re: בית המקדש שלעתיד ירד בנוי מן השמים - מקור מחז"ל

עיין גם במאמרו של הגר"א נבנצל שליט"א, וכן בקונטרס הנפלא של הרחש"פ פרנק זצ"ל.
על ידי יושב ירושלים
א' מאי 10, 2020 11:12 am
פורום: בית המדרש
נושא: בטעם פסול בעל מום בכהנים
תגובות: 30
צפיות: 2089

Re: "הכניסה לבעלי מוגבלויות אסורה"

דרומי כתב:בספר 'דרך מצוותיך' להצמח צדק יש מאמר שלם על 'מצות איסור בעלי מומין',

ומבאר שם את הענין בדרך הקבלה והחסידות,

ומה שמחודש שם הוא שלעתיד לבוא יקבלו בעלי המומין את כבודם האבוד ויורמו על נס יותר מהבריאים... עיי"ש

אז לדבריו אנחנו כבר ממש בגאולה השלימה..
על ידי יושב ירושלים
ו' מאי 08, 2020 1:25 pm
פורום: אספקלריא
נושא: די לבזבוז!
תגובות: 142
צפיות: 21042

Re: די לבזבוז!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfg2-sAb7AL0q90ef7H1mM694ya7SEQawCtfUfWaqKxGJoKRA/viewform מתוך הקישור: אחת הדרמות שליוו את חיינו בתקופת ה'קורונה', הינה החתונות שהפכו מצומצמות, משפחתיות וחסכוניות. הדבר יצר שיח ציבורי בנוגע להסדרי החתונות המקובלים בימינו, האם הם מוצדקים ונכונים או שמא חתונו...
על ידי יושב ירושלים
ו' מאי 08, 2020 12:12 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: בדרכי התלמוד - שאלה בשטמ"ק ערכין יא:
תגובות: 4
צפיות: 689

Re: בדרכי התלמוד - שאלה בשטמ"ק ערכין יא:

הכוונה היא לשאלת התלמוד:
'מני אי רבי שמעון לית ליה מוקצה' שהיא קושיה רק על מה שטרחו להעמיד ולדחוק בשחישב וכו' אבל על גוף הברייתא לא קשה מידי ואדרבה אם הברייתא כר"ש א"צ לשום דוחק ופ'.
על ידי יושב ירושלים
ה' מאי 07, 2020 3:02 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: בדרכי התלמוד - שאלה בשטמ"ק ערכין יא:
תגובות: 4
צפיות: 689

Re: לבקיאים בדרכי התלמוד - שאלה בשטמ"ק ערכין יא:

זה כתבתי מתחילה: ובפרק כירה היינו בדף לט: 'והא מעשה דאנשי טבריא בקרקע הוה ואסרי להו רבנן' כפי' הרמב"ן שם. הסיבה שזכרתי את זה הוא בגלל שראיתי את הרמב"ן הזה לאחרונה ונהניתי מביאורו הנפלא בסוגיא שנתקשו בה הראשונים שם, אבל לאחר שעה נזכרתי בסוגיא אחרת שם בדף מג: למעלה, וברור ופשוט שכוונת השטמ&q...
על ידי יושב ירושלים
ב' מאי 04, 2020 1:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עשה הבא מכלל לאו
תגובות: 10
צפיות: 1468

Re: עשה הבא מכלל לאו

וה" אור שמח " (חמץ ומצה ו' ז') חידש: "לכן הציור האמיתי הוא, דזה לא יתכן דעבור קיום עשה שיקוים, היינו אכילת מצה שצוהו השי"ת, לאכול דבר האסור באכילה, ואכילתו נמנעת מחפץ השם, רק מצאנו ככה שעבור עשה דאכילת בשר פסח ישבור העצם שיש בו מוח, דהמוח אינו דבר האסור באכילה, שאם נפקע העצם מצו...
על ידי יושב ירושלים
ה' אפריל 23, 2020 2:23 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: 'תורה מגנא ומצלא' / רעיון או משנת חיים?
תגובות: 64
צפיות: 4004

Re: 'תורה מגנא ומצלא' / רעיון או משנת חיים?

ואגב, סיכון ואידיאל, ההתיישבות ברובע המוסלמי, בימים מתוחים יותר מבחינה בטחונית, גם אינה מוסכמת על כולם. מישהו השתמש בביטוי 'רוצח' ביחס למי שגר שם ומסתכן? (כידוע, בחז"ל יש לשון 'לא תרצח' לא תתרצח. פעם שמעתי מר' משה שפירא שיעור שלם על זה, רציחת עצמו). א. כיוון שהודגש שהנושא הועלה רק בדרך אגב , א...
על ידי יושב ירושלים
ה' אפריל 23, 2020 10:14 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: 'תורה מגנא ומצלא' / רעיון או משנת חיים?
תגובות: 64
צפיות: 4004

Re: 'תורה מגנא ומצלא' / רעיון או משנת חיים?

אשכול נכבד! דרך צלחה! מישיבה של מטה ועד לנעילה למה? כבר א"א לנהל שום דיון ענייני? הענייניות לא נקבעת על פי סגנון כתיבה, אלא על פי תוכן הדברים; המשוואה הגורסת שמי שנמנע מת"ת דרבים כדי שלא לרצוח [שהרי כידוע בדרך נס לא יוודע עליו שהוא חולה, וכך בס"ד הוא יוכל להדביק את מי שהוא רוצה בלי ש...
על ידי יושב ירושלים
ג' אפריל 14, 2020 11:47 am
פורום: בית המדרש
נושא: פרטי דיני צירוף למנין כשמקצתן רואין אלו את אלו
תגובות: 222
צפיות: 26411

Re: פרטי דיני צירוף למנין כשמקצתן רואין אלו את אלו

ואולי אפשר להסתכל על הענין במבט אחר? מתוך דברים שכתבתי במקום אחר: הכאב והצער העצום בסגירת בתי כנסיות ומדרשות הוא מובן מאוד ומתבקש, ומראה על קשר אמיץ בין העם לא-להיו שהתבטא עד היום במקומות הללו, הבעיה היא שצורת הקשר הזו אמורה להשתנות בקרוב, אין ספק שיהיה קשה מאוד עד בלתי אפשרי לבקש ממי שהיה רגיל בכל...
על ידי יושב ירושלים
ב' אפריל 13, 2020 3:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פרטי דיני צירוף למנין כשמקצתן רואין אלו את אלו
תגובות: 222
צפיות: 26411

Re: פרטי דיני צירוף למנין כשמקצתן רואין אלו את אלו

רעיון יפה ומסתבר כתב הרב יושב ירושלים. אולם מה שנקט 'כמה חדשים', איני יודע מהיכן לו, ודי ומספיק במה שהיה עד כה, ויודעני על רבים שכבר מתפללים ביחידות קרוב לחודש ימים, וכבר התרגלו היטב לרעיון - אז שנזכה עכשיו... אני מקווה מייחל ומתפלל בכל עת שיהיה כדבריך, בנתיים זה נראה שהציבור עדיין מתקשה לעכל את הר...
על ידי יושב ירושלים
ב' אפריל 13, 2020 12:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פרטי דיני צירוף למנין כשמקצתן רואין אלו את אלו
תגובות: 222
צפיות: 26411

Re: פרטי דיני צירוף למנין כשמקצתן רואין אלו את אלו

וכאן המקום לציין שבאמת גם אם אין לזה דין של מנין כלל, וגם אם בבית מכוונים יותר, לענ"ד יש חשיבות גדולה לשמור על 'צורה של תפילה'. עשרה אנשים שעומדים ברצינות עם כובעים וחליפות, ואומרים 'ברוך הוא וברוך שמו' או קדושא דסידרא בנעימה ישיבתית, זה מה שמחזיק אותנו! זכר לדבר, עזריאל ברגר שלבש גרטל כל השבת...
על ידי יושב ירושלים
ג' ינואר 28, 2020 9:17 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בין אדם לחבירו ובין ישראל לעמים
תגובות: 25
צפיות: 4764

Re: בין אדם לחבירו ובין ישראל לעמים

ברמב"ם [מלכים י, יב]: שני עכו"ם שבאו לפניך לדון בדיני ישראל, ורצו שניהן לדון דין תורה דנין, האחד רוצה והאחד אינו רוצה אין כופין אותו לדון אלא בדיניהן, היה ישראל ועכו"ם אם יש זכות לישראל בדיניהן דנין לו בדיניהם, ואומרים לו כך דיניכם, ואם יש זכות לישראל בדינינו דנין לו דין תורה ואומרים ...
על ידי יושב ירושלים
א' ינואר 26, 2020 9:33 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: העתקים ברחבי התלמוד
תגובות: 72
צפיות: 19140

Re: העתקים ברחבי התלמוד

במשנה מגילה ד,ב: הכל כשרין לקרות את המגילה חוץ מחרש שוטה וקטן והאריכו בתלמוד ברכות טו. לבאר טעם פסול החרש שהוא משום שאינו משמיע לאזנו [ואינו כחרש שבכל מקום שאינו מדבר] ודנו אי מתני' כרבי יהודה או כרבי יוסי, ובתלמוד ירושלמי שם: אמר רב חסדא לית כן חרש השגרת לשון היא. מתניתא לר' יודה. דבאמת אין כאן אלא...
על ידי יושב ירושלים
ה' ינואר 16, 2020 8:08 am
פורום: בית המדרש
נושא: דוגמאות למחלוקת תנאים שכהיום יש נוהגים כך ויש כך
תגובות: 23
צפיות: 2251

Re: דוגמאות למחלוקת תנאים שכהיום יש נוהגים כך ויש כך

ממרומי היער כתב:היום בדף היומי - ברכות דף י"א נוספה לי דוגמא נוספת:

אם אומרים אהבה רבה או אהבת עולם

'ורבנן אמרי' לגירסת הרי"ף אינם תנאים אלא אמוראים, ומסתבר שגם לגירסא דידן כן.
על ידי יושב ירושלים
ג' ינואר 07, 2020 9:38 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לקראת סיום הש"ס - דרשו
תגובות: 37
צפיות: 7664

Re: לקראת סיום הש"ס - דרשו

בתור אחד שזכה בחסד ה' לעבור את כל התכנית אני ממליץ בחום, ולכל השואלים מצו"ב חוברת עם ליקוט מראיונות עם נבחנים על שלל תובנות ועצות כ"א לפי דרכו:
על ידי יושב ירושלים
ה' אוקטובר 17, 2019 11:25 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שיטת זילברמן
תגובות: 294
צפיות: 42384

Re: שיטת זילברמן

ואגב, נסעתי פעם לכותל עם הגאון רבי צבי רוטברג שליט"א ראש ישיבת בית מאיר, והתאונן מרה על כך שכיום הכותל נהפך למעין 'שטיבלאך' למניני תפילות בזה אחר זה, ונאבדה ההרגשה של 'מקום שפיכת הלב' בבקשות ואמירת תהילים, וכל האוירה השתנתה. מי שחפץ עדיין להרגיש את ההרגשה הזו, יכול לבוא ל'כותל הקטן' [ובדרך לאח...
על ידי יושב ירושלים
ד' אוקטובר 16, 2019 8:57 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שיטת זילברמן
תגובות: 294
צפיות: 42384

Re: שיטת זילברמן

[מלבד כמה מנהגים בודדים, אחד הזכור לי כעת הוא המנהג המובא בפוסקים לאכול ביצה בליל הסדר זכר לחורבן, אולי יש עוד כמה] . דבריך ברורים ופשוטים, ואין שום מקום לבכי בזמן ההושענות, אלא לשמחת גיל והתעוררות הרצון ותשוקת הקודש אל ישועתו ואור פניו, ואף בהלל בעיני נאה מנהג אלו המשוררים 'אנא ה' הושיענה נא', בתפ...
על ידי יושב ירושלים
ד' אוקטובר 16, 2019 8:53 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שיטת זילברמן
תגובות: 294
צפיות: 42384

Re: שיטת זילברמן

[מלבד כמה מנהגים בודדים, אחד הזכור לי כעת הוא המנהג המובא בפוסקים לאכול ביצה בליל הסדר זכר לחורבן, אולי יש עוד כמה] . דבריך ברורים ופשוטים, ואין שום מקום לבכי בזמן ההושענות, אלא לשמחת גיל והתעוררות הרצון ותשוקת הקודש אל ישועתו ואור פניו, ואף בהלל בעיני נאה מנהג אלו המשוררים 'אנא ה' הושיענה נא', בתפ...
על ידי יושב ירושלים
ד' אוקטובר 16, 2019 8:50 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: האם הכבישים שסביב העיר נקראים 'מקדש' לענין נטילת ד' מינים בחוה"מ
תגובות: 15
צפיות: 2142

Re: האם הכבישים שסביב העיר נקראים 'מקדש' לענין נטילת ד' מינים בחוה"מ

החורבה בחוץ. לאו מילתא היא! כפי שאפשר לראות שם בבירור, תואי החומה הוא לאורך רחוב היהודים, מערבית ל'חורבה', שרידים של החומה הזו חשופים לעין כל במרחק מטרים ספורים צפונית ל'חורבה' שם ניתן לראות בבירור שהחומה היא חיצונית ל'חורבה' ומקבילה לביהמ"ד החסידי שנמצא מאחורי ה'חורבה'. [על כל פנים, לחוששים ב...
על ידי יושב ירושלים
ד' אוקטובר 16, 2019 8:43 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שיטת זילברמן
תגובות: 294
צפיות: 42384

Re: שיטת זילברמן

[אז לא יזדקקו להחניף לרשעים ושיהודי קל שבציבור, בקושי שומר מצוות, ינחל כבוד מלכים, ועוד יקריא את הכהנים בנשיאת כפיהם, מכוער הדבר]. לא אבוא לדון בהיקף שמירת מצוותיו של אותו אדם, ולא בהצדקה לכנותו 'רשע', מדומה אני שלא לי ולא להרב הנוטר אין מספיק מידע כדי לדון בסוגיא זו. דבר אחד יודע אני בוודאות, אין ...
על ידי יושב ירושלים
ד' אוקטובר 16, 2019 8:34 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שיטת זילברמן
תגובות: 294
צפיות: 42384

Re: שיטת זילברמן

[והלב אם אבן הוא נימוח סמוך ונראה למקום בית הבחירה, לזבול ולדביר, והדמעות מתפרצות חוצה, ותמיהני שלא הרגשתי קול הבכי והכיסופין בתוככי קהל הקודש, וחוששני לקרוא עליהם 'אבירי לב', וכמה ההרגל מקהה החושים]. כל מי שזכה לבקר במקום הנ"ל בליל תשעה באב [ולא רק בזמן שמחתנו ] יודע שאין לדברים שחר, מדומה אנ...
על ידי יושב ירושלים
ג' אוקטובר 15, 2019 9:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שיטת זילברמן
תגובות: 294
צפיות: 42384

Re: שיטת זילברמן

יישר כחו של הרב הנוטר על הדברים המלבבים [ועל דברי הביקורת המובלעים כראוי בין בתרי הדברים].
על ידי יושב ירושלים
ג' אוקטובר 15, 2019 9:25 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פיוטים מכופלים
תגובות: 7
צפיות: 1673

Re: פיוטים מכופלים

לכאורה היה נראה כי 'רחם נא קהל עדת ישורון' שייך לנעילה כי זה הזמן ל'סלח ומחל עוונם', ולא מצינו סליחת עוונות בהו"ר. דרשו רז"ל [תענית ז:] : אמר רבי תנחום בר חנילאי אין הגשמים יורדים אלא א"כ נמחלו עונותיהן של ישראל שנאמר (תהלים פה, ב) רצית ה' ארצך שבת שבות יעקב נשאת עון עמך כסית כל חטאת...
על ידי יושב ירושלים
א' אוקטובר 13, 2019 8:02 am
פורום: בית המדרש
נושא: סעיף 46 להחזר מס
תגובות: 10
צפיות: 1518

Re: סעיף 46 להחזר מס

זה לשון שאלת פותח האשכול:
השאלה היא האם מותר לסכם אם העמותה על החזר של הסכום עד 35 אחוז דהיינו שהיתרה הם יתנו לו בחזרה
על ידי יושב ירושלים
א' אוקטובר 13, 2019 7:40 am
פורום: בית המדרש
נושא: סעיף 46 להחזר מס
תגובות: 10
צפיות: 1518

Re: סעיף 46 להחזר מס

הבעיה היא שאם הוא באמת תרם לעמותה את מלוא הסכום, אסור לעמותה להחזיר לו את הכסף מכיון שכספי העמותה מיועדים לצרכי צדקה בלבד.
על ידי יושב ירושלים
ש' אוקטובר 12, 2019 11:34 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מסורת הגננות
תגובות: 700
צפיות: 109991

Re: מסורת הגננות

גם והיו עיניך רואות את מוריך לא קשור ממש לסוכות, וגם לא ארץ חטה ושעורה. ארץ חיטה ושעורה קשור ביותר. זה חג האסיף, ולמי שזה לא מספיק לו, הקישוטים שמוזכרים בתלמוד הם: עטרות שבלים, פרכילי ענבים ורמונים. וגם קרמים וסדינין המצויירין אגוזים אפרסקין שקדים וכו', בקיצור כל מה שיפה ומרחיב הדעת. אתה באמת חושב ...
על ידי יושב ירושלים
ש' אוקטובר 12, 2019 11:24 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מסורת הגננות
תגובות: 700
צפיות: 109991

Re: מסורת הגננות

אבני גזית כתב:גם והיו עיניך רואות את מוריך לא קשור ממש לסוכות, וגם לא ארץ חטה ושעורה.

ארץ חיטה ושעורה קשור ביותר.
זה חג האסיף, ולמי שזה לא מספיק לו, הקישוטים שמוזכרים בתלמוד הם: עטרות שבלים, פרכילי ענבים ורמונים.
על ידי יושב ירושלים
ו' אוקטובר 11, 2019 2:19 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 985
צפיות: 225950

Re: לולב בשבת כשרוב יושביה עליה

הנה המאמר של הרב יואל אליצור. יש בו תגובות של כמה רבנים אך לא של הגרש"ד. יישר כח גדול על המאמר. למעשה במאמר נטען כי כשרוב ישראל יהיו על אדמתם [מה שכנראה כבר התגשם] יחזור חיוב נטילת לולב ביו"ט שחל בשבת, בסופו מובאים חוו"ד של הגר"י זילברשטיין, הגר"ח קנייבסקי, הגר"י יוסף ...
על ידי יושב ירושלים
ו' אוקטובר 11, 2019 2:05 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: האם הכבישים שסביב העיר נקראים 'מקדש' לענין נטילת ד' מינים בחוה"מ
תגובות: 15
צפיות: 2142

Re: האם הכבישים שסביב העיר נקראים 'מקדש' לענין נטילת ד' מינים בחוה"מ

לענין כתב:
יושב ירושלים כתב:לא תבוא ל'חורבה'?


אולי אם תעלו את הרמה של הרוגאלאך...

זה לא כ"כ באחריותי, אבל אם זה הסיפור, אתה מוזמן בשמחה לסוכתי עם תפריט כבקשתך..
על ידי יושב ירושלים
ו' אוקטובר 11, 2019 2:02 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: האם הכבישים שסביב העיר נקראים 'מקדש' לענין נטילת ד' מינים בחוה"מ
תגובות: 15
צפיות: 2142

Re: האם הכבישים שסביב העיר נקראים 'מקדש' לענין נטילת ד' מינים בחוה"מ

שומע ומשמיע כתב:אני מנצל את הבמה לברר על ה'חורבה', האם הצפיפות גדולה במיוחד? [האם יש מקום נורמלי להניח את הד' מינים בצד בלי להיות מוטרד כל התפילה שהם ייפלו, והאם ילדים בגילאי 8-9 יסתדרו]

צפוף.
יש מתלים מסודרים וממוספרים להנחת ד' המינים [תביא את קופסת האתרוג בתוך שקית עם ידיות].
על ידי יושב ירושלים
ו' אוקטובר 11, 2019 9:56 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: האם הכבישים שסביב העיר נקראים 'מקדש' לענין נטילת ד' מינים בחוה"מ
תגובות: 15
צפיות: 2142

Re: האם הכבישים שסביב העיר נקראים 'מקדש' לענין נטילת ד' מינים בחוה"מ

דומה כי כשם שאמר מוהרנ"ת ז"ל כי הגם שכל ישראל ממליכים את הקב"ה בראש השנה, אך 'מקום ההכתרה' אחד הוא, מה צריכים אנו לדבריו בזה? הרי כבר מפורש הוא בסדר תפילתנו: 'ותמלוך אתה ה' לבדך על כל מעשיך בהר ציון משכן כבודך ובירושלים עיר קדשך ככתוב בדברי קדשך ימלוך יי לעולם א-להיך ציון לדר ודר הלל...
על ידי יושב ירושלים
ו' אוקטובר 11, 2019 7:29 am
פורום: בית המדרש
נושא: קריאת שמע כדברי תפילות
תגובות: 13
צפיות: 1992

Re: קריאת שמע כדברי תפילות

יש לציין גם לדברי התלמוד בברכות [יו:]: 'כן אברכך בחיי בשמך אשא כפי' 'כן אברכך בחיי' זו קריאת שמע, 'בשמך אשא כפי' זו תפילה. מבואר שיש בקריאת שמע פן של ברכה.
על ידי יושב ירושלים
ו' אוקטובר 11, 2019 7:19 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ישורון כרך מא - חדש
תגובות: 19
צפיות: 3672

Re: ישורון כרך מא - חדש

אילו היו עורכי הסידור משכילים לכתוב בשערו משהו מעין זה: נוסח פולין הישן בתוספת השינויים הידועים מהגר"א, היו חוסכים רוב רובם של התלונות. ועדיין לא מאוחר. לאורך המהדורות שהוציאו הם אכן שינו את נוסח השער כמה וכמה פעמים בדיוק בגלל הטענות הללו, כמדומני שכעת הנוסח הוא: כ מנהג רבינו הגר"א ע"...
על ידי יושב ירושלים
ה' אוקטובר 10, 2019 11:04 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: מה עדיף: ה'יראים' או שתיה בסוכה.
תגובות: 20
צפיות: 2473

Re: מה עדיף: ה'יראים' או שתיה בסוכה.

הוא חושש מצד איסור טרחה בחוה"מ.

עבור לחיפוש מתקדם