מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 60 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי העיברי
ו' נובמבר 22, 2019 7:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכתו של יין רמונים - בורא פרי הרימון?
תגובות: 5
צפיות: 215

Re: ברכתו של יין רמונים - בורא פרי הרימון?

למסקנת הגמ' שפיר מברכינן בורא פרי עץ הזית אלא מכיון שאינו שובע [לא זיין] אין המשקה מיוחד אבל בניד"ד צ"ע
על ידי העיברי
ו' נובמבר 22, 2019 2:58 am
פורום: בית המדרש
נושא: ברכתו של יין רמונים - בורא פרי הרימון?
תגובות: 5
צפיות: 215

ברכתו של יין רמונים - בורא פרי הרימון?

כבר מזמן נתחדש אופן לעשות מרימון יין דהיינו בלא להוסיף שום אכהול, ממש כמו ביין של ענבים , וזה המצאה וחידוש שלא היה בעולם האם זה חשוב כמו יין של ענבים, האם מה שתיקנו חכז"ל ברכה מיוחדת ליין של ענבים היה בעצם על כל משקה חשוב שמעצמותה נעשה יין [ע"י הסוכר\sugar] אלא שיין ענבים היה אז בזמנם יחיד...
על ידי העיברי
ד' ספטמבר 25, 2019 7:53 am
פורום: בית המדרש
נושא: מצוה או עבירה שעדיין אינו מבורר כשעושה המעשה
תגובות: 15
צפיות: 1397

Re: מצוה או עבירה שעדיין אינו מבורר כשעושה המעשה

ידוע מח' בין הגר"א לשא"פ בסי' תרנ"א סעי' ה' האם מהני הפיכת האתרוג שיהא ברכה עובר לעשייתן, וסברת הגר"א הוא עפ"מ שפסק בשו"ע לקמן סעי' י"ב שהיכא שכל המינים מצויים אצלו ונטלם אחד אחד יצא, א"כ מדאגביה להלולב יצא אפי' בלא שאר ג' מינים, הרי לא מעלה ומוריד אם הפך לאתר...
על ידי העיברי
ד' ספטמבר 04, 2019 8:02 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 1008
צפיות: 152758

הגאון האדיר רבי יהושע סג"ל מחבר שו"ת אזני יהושע

האם יש תמונה ממנו.

האם למד אצל הישועות מלכו, וכמה זמן.
על ידי העיברי
ה' אוגוסט 15, 2019 7:55 am
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 331
צפיות: 40768

כלי זמר אצל לוית המת

בהל' שבת מוזכר ענין חלולין לספוד המת, מתי איפסק המנהג? ואם ישר הדבר להחזיר עטרה ליושנה?
על ידי העיברי
ו' יולי 19, 2019 6:51 am
פורום: בית המדרש
נושא: קבורת גוף שנשרף כלול
תגובות: 3
צפיות: 272

Re: קבורת גוף שנשרף כלול

ראה מש"כ בשו"ת תירוש ויצהר סי' ק"ב
על ידי העיברי
ה' יוני 20, 2019 4:13 am
פורום: בית המדרש
נושא: בענין צער בעלי חיים
תגובות: 7
צפיות: 398

Re: בענין צער בעלי חיים

ה חוות יאיר סי' קצ"א כתוב שאין צעב"ח באדם וז"ל ותרצה לומר דכל שכן צער אדם והרי מקלינן בשבותים דשבת גבי בהמה שנפלה למים וכו' שבת שם משום צערא דאין זה ראיה כלל דודאי יש לומר דהקפידה תורה על צער בעלי חיים דחסירה דעת ונפש המשכלת לסבול משא"כ זה האדם איבעיא ליה ליתובי דעתיה ולקבל מאהבה...
על ידי העיברי
ד' יוני 19, 2019 7:54 am
פורום: בית המדרש
נושא: בענין צער בעלי חיים
תגובות: 7
צפיות: 398

בענין צער בעלי חיים

האם טעם האיסור הוא משום הצער שהוא גורם להבע"ח. או דילמא שהוא איסור לעשות דבר אכזרי [דהיינו שנראה בזה כאכזרי ונשרש בו המדה רעה]. ואפשר שיש להביא סמך לצד השני מהא שחייב להאכל בהמתו קודם לעצמו ובודאי החיוב הוא אפי' כשאין שום צער לבהמתו בזה שמאחר לכשיגמור הוא לאכול. וגם להחוקרים שמוכיחים שאין צער ל...
על ידי העיברי
ו' יוני 14, 2019 8:38 am
פורום: בית המדרש
נושא: רחיצה במים קרים ביום טוב
תגובות: 23
צפיות: 1593

Re: רחיצה במים קרים ביום טוב

מדברי מהרי"ל מביאור שדוקא כששייך כל החששות היה נוהגים כהני נשי שהחמירו על עצמם ולכן ביו"ט שלא שייך כל החששות בודאי לא קבלו על עצמם ועל זרעם המנהג כן נראה פשטות דברי מהרי"ל. אמנם במחצה"ש סוסי' קכ"ח נקט שדעת המג"א שם ס"ק ע' לאסור משום הך מנהגא גם ביו"ט משום חשש ...
על ידי העיברי
ה' אפריל 04, 2019 8:59 pm
פורום: פסח
נושא: מצה מכונה בבית המקפידים שלא לאכלו
תגובות: 8
צפיות: 763

מצה מכונה בבית המקפידים שלא לאכלו

ראיתי אצל כמה ת"ח שהגם שנוהגים לבל לאכול מצה מכונה בפסח מכל מקום נוהגים [ומקפידם] שיהא בביתם מצה מכונה משך ימי החג.

האם מישהו יודע מאין בא מנהג זה
על ידי העיברי
ג' מרץ 26, 2019 10:18 am
פורום: בית המדרש
נושא: מלח בליל שבת
תגובות: 5
צפיות: 558

Re: מלח בליל שבת

האם המנהג גם לא להעלות אז מלח כלל, ולכאו' זה תלי' האם יש ענין שיהי' מלח לעולם על המזבח גם כשאינו זמן הקרבה.
על ידי העיברי
ג' מרץ 19, 2019 8:44 am
פורום: בית המדרש
נושא: ללכת בדרכיו של הקב"ה ולא לשמוח במפלת רשעים
תגובות: 6
צפיות: 529

Re: ללכת בדרכיו של הקב"ה ולא לשמוח במפלת רשעים

עמש"כ הט"ז בפי' עד דלא ידע בין ארור המן כו' שעל שני דברים אנו מודים לאל ביום הפורים א' מפלת המן וב' גדלת מרדכי וכו' יעו"ש
על ידי העיברי
ו' מרץ 08, 2019 8:42 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: להשמיד [ו]להרג ולאבד, בפניהם/לפניהם
תגובות: 135
צפיות: 18601

Re: להשמיד [ו]להרג ולאבד, בפניהם/לפניהם

כדכד כתב:עד כמה שזכור לי מובא במנהגי החת"ס שקרא פעמים


החת"ס גם תיקון כן בהמגילה כמש"כ בסוף ספר קסת הסופר שתיקן החת"ס ולהרוג, ושו"ת שבט סופר בסוף התשו' כתוב שיש בידו המגילה של החת"ס וגם תיקן לפניהם עי"ש.
על ידי העיברי
ו' ינואר 18, 2019 6:12 am
פורום: בית המדרש
נושא: בחורשיא קא אכיל ליה!
תגובות: 16
צפיות: 1162

Re: בחורשיא קא אכיל ליה!

ידוע הסיפור שפעם אחת כשיצא הגר"ח קניבסקי משמחה בב"ב וביקש מאחד שינהגו אותו במכונית שלו לביתו ברחוב רשב"ם, ואמר האיש שבודאי יעשה זאת להרב אבל מכיון שאין מקום דירתו בב"ב אינו יודע איפה הרחוב, הישב הגר"ח שגם הוא אינו יודע, שאל אותו האיש שהרי גמ' מפורשת שאמורא אחד [רבה או שמאול]...
על ידי העיברי
ה' ינואר 10, 2019 6:06 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר להשתמש בתאריך לועזי - פרשת בא
תגובות: 9
צפיות: 820

Re: האם מותר להשתמש בתאריך לועזי - פרשת בא

החת"ס כתוב בדרשותיו [ח"ב דף שצו טור ד'] שם החודש הלעז, ועי"ש בהג' שער יוסף.

וראה בקובץ אוצרות הסופר חלק ז' עמ' כ"ז מכתה בהגרי"נ שטרן בענ"ז.

ושמעתי שכך נהג החזון איש כדעת החת"ס.
על ידי העיברי
ד' ינואר 09, 2019 8:41 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם אדה"ר בתחילת יצירתו היה בדרגת חיה?
תגובות: 10
צפיות: 876

Re: האם אדה''ר בתחילת יצירתו היה בדרגת חיה?

וכבר ראיתי מזמן בס' 'selected writings' להג"ר שמעון שוואב מוואשיגטאן הייטס שיצא לחדש דבר נפלא בענ"ז בדרך אפשר, ותוכן דבריו שאדם הראשון היה הראשון עם נשמה חלק אלוקי ממעל אבל מין האנושי כבר ברא ה' לפנ"ז ואכן עד דור המבול היה בנמצא מין אדם כזה, דהיינו בני אדם בלי נשמה, ויוצ"ח אדם וח...
על ידי העיברי
ג' ינואר 01, 2019 6:08 am
פורום: בית המדרש
נושא: תלישת ציפורן בשבת למנוע פיקוח נפש
תגובות: 9
צפיות: 758

Re: תלישת ציפורן בשבת למנוע פיקוח נפש

ראה תשובה מחודשת מאדמו"ר מביאין בשו"ת דעת משה, וראה בסוף התשו' [ד"ה ועי' בר"ן] להתיר למעשה עכ"פ איסור הוצאה בכרמלית, א"כ ה"נ אם עושה באופן שלא יעבור על דאורייתא. מיהו מדבריו שמענו שחשב סכנה זו ככל סכנות שבעולם, א"כ אפשר ששם שהתיר משום סכנת אשה מעוברת הוא אפי' ...
על ידי העיברי
ג' דצמבר 25, 2018 7:36 am
פורום: בית המדרש
נושא: מעשה המצווה וקיום המצווה
תגובות: 27
צפיות: 1940

Re: מעשה המצווה וקיום המצווה

פרו ורבו שם סובר המנ"ח שהביאה הוא רק הכשר מצוה, ואינו אפילו מעשה מצוה (כמדומה) ידוע מש"כ בשו"ת הר צבי לחלוק ע"ד המנ"ח וס"ל שלא שייך שיהא חיוב לקיים מצוה שאינו בידו לעשותה דהיינו להוליד בנים דמפתחו ביד ה' אע"כ מצות פו"ר היינו המעשה [ההשתדלות] שעושה, ואכמ"...
על ידי העיברי
ה' דצמבר 20, 2018 8:15 am
פורום: בית המדרש
נושא: שתי וערב ע"י האצבעות
תגובות: 4
צפיות: 380

Re: שתי וערב ע"י האצבעות

תודה לכולכם.
על ידי העיברי
ה' דצמבר 20, 2018 7:01 am
פורום: בית המדרש
נושא: שתי וערב ע"י האצבעות
תגובות: 4
צפיות: 380

שתי וערב ע"י האצבעות

בזכרוני שבס' יסוד ושורש העבודה מביא [מהזוהר?] שאין לאחוז יד ביד היכא שאצבעות של יד אחד מונחים בין אצבעות יד השני, שעי"ז נראה כצלם, ידוע תמונת מגדולי ישראל שידם מונחים כן דע"כ לא חששו לדברי קבלה אלו להלכה, האם ידוע עוד מראה מקומות בענ"ז. וראו לציין לדברי הטור בהל' לולב שלא לנענע הלולב ...
על ידי העיברי
ב' נובמבר 26, 2018 7:05 am
פורום: חנוכה
נושא: שרגא בטיהרא - כשאור חשמל דלוק
תגובות: 19
צפיות: 2711

Re: שרגא בטיהרא - כשאור חשמל דלוק

לא ראיתי אף אחד שמכבה את החשמל ואדרבה ראיתי שכתבו שכיוון שיש חשמל הרי שא"צ שַמָּש. לגוף הענין יש ליישב בפשטות שהנרות צריכים להאיר החוצה ובחוץ יש חושך ולכן רואים את הנרות אך אם מדליקים כשיש אור יום אז הנרות אינם בולטים. א' לענין שמש פשוט שאינו דומה לאור של שלהבת לאור חשמל שמאיר יותר. ב' אה"...
על ידי העיברי
א' נובמבר 25, 2018 5:16 am
פורום: חנוכה
נושא: שרגא בטיהרא - כשאור חשמל דלוק
תגובות: 19
צפיות: 2711

שרגא בטיהרא - כשאור חשמל דלוק

בשו"ת רבי עקיבה יוסף או"ח ח"ב סי' ר"ח כתב לענין נר שבת [ונר חנוכה] שבזמן שמדליק אם או החשמל דלוק יש בעיה של שרגא בטיהרא [וידוע ד' האגרו"מ בזה ואכמ"ל], לפ"ז האם מעכב מצד הדין לסגור החשמל כשמדליקין נירות של חנוכה, או דילמא שהאי ענינא של שרגא בטיהרא שאמרו חז"ל [ת...
על ידי העיברי
ו' נובמבר 23, 2018 6:57 am
פורום: בית המדרש
נושא: להסיר מכשול - מטבע עם צורת רבנים
תגובות: 21
צפיות: 1778

Re: להסיר מכשול - מטבע עם צורת רבנים

בענין המטבע- עי' שו"ת חת"ס ח"ו סי' ו', ושו"ת אפרקסתא דעניא ח"ג סי' קנ"א, וראה יערות דבש דרוש ב' שדיבר קשות נגד דברים אלו.


בענין צילום- עי' שו"ת רבי עקיבה יוסף [המ"מ מדיוק איננו זוכר כעת ועוד חזון למועד], ועי' ביערות דבש הנ"ל.
על ידי העיברי
ו' נובמבר 23, 2018 6:31 am
פורום: בית המדרש
נושא: סיגריה אלקטרונית בהלכה
תגובות: 24
צפיות: 3975

Re: סיגרי' אלקטרוני - כשרות

אם יש חשש בשר וחלב אזי בודאי אסור דבו"ח אפי' שלא כדרך הנאה אסור כמש"כ הפת"ש ריש סי' פ"ז [ובאמת כאן אפשר שאכן הוא דרך הנאה] ולענין שאר מאכלות אסורות לכאו' השאלה הוא האם טעימה אסור בספק איסור עי' ריש סי' צ"ח שנחלקו בזה הט"ז והש"ך סי' מ"ב לענין מרה [עי"ש בפת...
על ידי העיברי
ה' נובמבר 15, 2018 6:45 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: רבי ישעי' אשר זעליג מרגליות
תגובות: 18
צפיות: 2767

Re: רבי ישעי' אשר זעליג מרגליות

בספר חמרא טבא לרבו הרב מבארנוב זצ"ל שיצא לאור מחדש שנת תשע"ה בהתולדות שבסוף הספר יש כמה מעשיות אודותיו, עי"ש.
על ידי העיברי
ג' נובמבר 13, 2018 7:22 am
פורום: בית המדרש
נושא: מחבר ספר על שם אשתו/אמו
תגובות: 14
צפיות: 851

Re: מחבר ספר על שם אשתו/אמו

מה שנכון נכון כתב:
כדכד כתב:
העיברי כתב:מהרשש"ך [סבא של הח"ס]- ע"ש הוריו

מהרשש"ך זה ראשי תיבות של שם המחבר ולא שם הספר או אשתו או אמו או הוריו

כך צ"ל: שם הספר הוא כוס הישועות, ובגימ' זהו שם המחבר ואשתו, והמחבר מסביר את הטעם שיש לרמוז ולכלול גם את שם האשה בספר.תודה, לזה כוונתי
על ידי העיברי
ב' נובמבר 12, 2018 8:25 am
פורום: בית המדרש
נושא: מחבר ספר על שם אשתו/אמו
תגובות: 14
צפיות: 851

מחבר ספר על שם אשתו/אמו

צל"ח [להנוב"י]- ע"ש אמו
מהרשש"ך [סבא של הח"ס]- ע"ש הוריו
לב העיברי[לרבי עקיבה יוסף שלעיזנגר]- ע"ש הוריו
אהל לאה [מהכת"ס]- ע"ש אשתו


בבקשה לעוד דוגמאות.
על ידי העיברי
ב' נובמבר 05, 2018 6:56 am
פורום: אספקלריא
נושא: מהו לבוש יהודי?
תגובות: 187
צפיות: 13278

Re: מהו לבוש יהודי?

ראה מש"כ הגה"ק רבי עקיבה יוסף שלעיזנגר בספה"ק לב העיברי בהענין, ובמיוחד תעיין מש"כ מעשה נורא [דף כ"ד. בהערה] שהיה אצל הגה"ק רבי וואלף באסקאוויץ בנו של המחצית השקל
על ידי העיברי
ב' נובמבר 05, 2018 6:49 am
פורום: אספקלריא
נושא: האם יתכן שתהיה קדושה לשפה פרט ללשון הקודש
תגובות: 266
צפיות: 12506

Re: האם יתכן שתהיה קדושה לשפה פרט ללשון הקודש

עי' בס' משכיל אל דל להגה"ק רבי הלל ל"ש מקאלאמיא [ח"א כלל י' פרט א'] ועמש"כ חתנו בלב העיברי [ח"א ד"ה הזהרו], שה אר"י הקדוש [שער הכוונות סעודת שחרית דשבת] שלא דיבר דיבור חול בשבת, ובלשון שלנו דיבר, ואמר דברי מוסר ותורה, ואמר, דהלשון שהסכימו היהודים והוא מיוחד ביניהם ...
על ידי העיברי
ב' אוקטובר 22, 2018 7:13 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רבנים באותו שם שאפשר להתבלבל וכבר נכשלו בדבר
תגובות: 128
צפיות: 14477

Re: אשכול-רבנים באותו שם שאפשר להתבלבל וכבר נכשלו בדבר

שר שלום- אחד מגדולי הראשונים

שר שלום- מבעלזא
על ידי העיברי
ב' אוקטובר 22, 2018 7:04 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: משה רעיא מהימנא - מרן החת"ס זי"ע
תגובות: 27
צפיות: 3818

Re: משה רעיא מהימנא - מרן החת"ס זי"ע

ברוז כתב:הלא יש ציור מפורסם של הגרעק"א וחברי בית דינו ?שמעתי שנמצא עכשיו תמונה הארגנלי.......האם אחד יכול להעלותן?
על ידי העיברי
ד' אוקטובר 17, 2018 8:03 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הרב מטשעבין זצוק"ל
תגובות: 193
צפיות: 31283

מתפעל כתב:מי כאן עם הגאון?


דעת סופר.jpeg
דעת סופר.jpeg (134.26 KiB) נצפה 2863 פעמיםעוד תמונה מהמעמד
על ידי העיברי
ד' אוקטובר 17, 2018 7:50 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: משה רעיא מהימנא - מרן החת"ס זי"ע
תגובות: 27
צפיות: 3818

תמונת מרן החתם סופר

לפני חודש יצא לאור ספר חדש על החתם סופר באנגלית ועליו תמונה [לא כ"כ] חדש, וגם ידוע שיש עוד תמונה של החתם סופר עם זקן לבן, וגם שמעתי שיש תמונה כשעומד ביחד עם אשתו הרבנית [לא התמונה של הרבנית שנתפרסם לפני זמן].

בבקשה תחכים אותי אודות כל אחד ואחד, ולהעלותן .....
על ידי העיברי
ו' אוקטובר 12, 2018 7:02 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 8158
צפיות: 1041832

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

אולי זה הגר"ד שפרבר מבראשוב.

וראה לעיל עמוד 7 שכבר טעו בין הגרצפ"פ להגר"ד שפרבר [דשם בודאי באב"ד בראשוב מיירי והוא תמונה מפורסם כשיצא מבית נשיא המדינה להשתדל אודות גיוס בנות]

להשוות
על ידי העיברי
ו' אוקטובר 12, 2018 6:27 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגרי"א הלוי הרצוג - כינוסי הלומדים בביתו בימי שישי
תגובות: 130
צפיות: 19452

Re: הגרי"א הלוי הרצוג - כינוסי הלומדים בביתו בימי שישי

שמעתי שפעם אחת עלה על שלחן הלומדים שאלה בהל' התליות בארץ ולא מצאו הגאונים פתרון עד שכנס הגר"ד שפרבר אב"ד בראשוב ופנה הרב הרצוג לחוות דעתו ואמר שדבר זה הוא ירושלמי מפורשת, והתפעלו כולם ושאלו אותו איך זכר הירשלמי, והישב שהתיו"ט באיזה מקום הביא הירושלמי.
על ידי העיברי
ד' אוקטובר 10, 2018 6:44 am
פורום: בית המדרש
נושא: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת
תגובות: 767
צפיות: 72873

Re: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת

מתנצל שאין לי כח לבדוק ולמצוא את השקר שבדברי אותם מגמתיים. אבל זה לא כל כך מטריד אותי , כי זה ודאי שמנהג פרשבורג לפני המלחמה היה כ'רבינו תם', וחיכו פחות מ72 דקות (ראה הזמנים בהלכה חלק ב פרק מו). וההסבר לזה הוא כמו שכתבתי למעלה, שבני ונכדי החתם סופר החליטו לבעוט במורשתו ולחלל שבת באותו זמן, כי כנראה...
על ידי העיברי
ו' ספטמבר 14, 2018 7:06 am
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה בחיוב הבדלה
תגובות: 1
צפיות: 247

Re: שאלה בחיוב הבדלה

הנה עי' משנ"ב סי' רצ"ט סקל"ה וז"ל בא"ד, אבל לענין טעימה אסור וכו'.
ועי' בשעה"צ ס"ק ח' שכ' בסו"ד בזה"ל ומותר לגמור סעודתו עכ"ל, ושם במי שהתחיל בהיתר ובאמצע סעודתו אמר ברוך המבדיל מתירין דוקא לגמור, אבל בניד"ד שהתחיל באיסור לכאו' עליו להפסיק.
על ידי העיברי
ו' ספטמבר 07, 2018 8:48 am
פורום: בית המדרש
נושא: מצוה או עבירה שעדיין אינו מבורר כשעושה המעשה
תגובות: 15
צפיות: 1397

Re: מצוה או עבירה שעדיין אינו מבורר כשעושה המעשה

כעת עלה ברעיוני עוד דוגמה: רמב"ם פ"ב מהל' תשובה ה"א, איזו תשובה גמורה זה שבא לידו דבר שעבר בו ואפשר בידו לעשות ופירש ולא עשה מפני התשובה לא מיראה ולא מכשלון כח כיצד הרי שבא על אשה בעבירה ולאחר זמן נתייחד עמה ועומד באהבתו בה ובכוח גופו ובמדינה שעבר בה ופירש ולא עבר זה הוא בעל תשובה גמו...
על ידי העיברי
ו' ספטמבר 07, 2018 6:04 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: סיפורו של רבי עקיבא יוסף שלזינגר, ותובנות היסטוריוגרפיות
תגובות: 69
צפיות: 15705

Re: סיפורו של רבי עקיבא יוסף שלזינגר, ותובנות היסטוריוגרפיות

ידוע שיש מכתב מהייטב לב (ומעוד גדולי הונגריה) בו הוא תומך בפעולות ההתישבות של רעי"ש, והאדמו"ר מסאטמר זצוק"ל, כשהיה בארץ ביקש מנכדו של רעי"ש (שכחתי את שמו אולי ר' הלל שלזינגר) שהיה מחברי הבד"ץ, לראות את כתב יד זקנו הייטב לב. לאחר שעיין במכתב הפטיר, אכן לו רעי"ש היה עושה...
על ידי העיברי
ב' ספטמבר 03, 2018 7:32 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: סיפורו של רבי עקיבא יוסף שלזינגר, ותובנות היסטוריוגרפיות
תגובות: 69
צפיות: 15705

Re: סיפורו של רבי עקיבא יוסף שלזינגר, ותובנות היסטוריוגרפיות

ידוע שיש מכתב מהייטב לב (ומעוד גדולי הונגריה) בו הוא תומך בפעולות ההתישבות של רעי"ש, והאדמו"ר מסאטמר זצוק"ל, כשהיה בארץ ביקש מנכדו של רעי"ש (שכחתי את שמו אולי ר' הלל שלזינגר) שהיה מחברי הבד"ץ, לראות את כתב יד זקנו הייטב לב. לאחר שעיין במכתב הפטיר, אכן לו רעי"ש היה עושה...

עבור לחיפוש מתקדם