החיפוש הניב 6767 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי עושה חדשות
ש' ספטמבר 22, 2018 8:37 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ר"ה דף י' עמוד ב'
תגובות: 5
צפיות: 693

Re: ר"ה דף י' עמוד ב'

viewtopic.php?t=1435#p9314

ובפיוט של ר"ה (צאצאיה כן פקוד) משמע שה'חזרה לנערותה' היה בר"ה, ודו"ק.
על ידי עושה חדשות
ש' ספטמבר 22, 2018 8:24 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: קנין כסף אחרי קנין משיכה
תגובות: 2
צפיות: 113

Re: קנין כסף אחרי קנין משיכה

המוכר לא יוכל להוציאו בדיינים, והקונה יעכב את זה תח"י מדינא, כי קנאו מדרבנן ע"י משיכה.
על ידי עושה חדשות
ו' ספטמבר 21, 2018 4:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מצוות חדשות
תגובות: 115
צפיות: 10463

Re: מצוות חדשות

כסף משנה הלכות תפילין ומזוזה וספר תורה פרק י הלכה ו -
דאחיזת ס"ת בזרועו אף ע"פ שאינו קורא בו מצוה היא ואית בה משום לועג לרש.
על ידי עושה חדשות
ו' ספטמבר 21, 2018 4:28 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: קנין כסף אחרי קנין משיכה
תגובות: 2
צפיות: 113

קנין כסף אחרי קנין משיכה

משנה ברורה סימן תרנח; דבעינן לכם משלכם - יש אומרים דהני דקני אתרוג למצוה ופרעי לאחר החג לא יאות עבדי דכל כמה דלא יהיב דמי לא קני אלא מדרבנן ואנן בעינן לכם דאורייתא אם לא שהביאו לרשותו וקנהו בתורת חצר. ולכתחלה נכון ליזהר בזה ולפרוע קודם החג. שאלני חכ"א, הא אחרי שמשך כבר הוי "אינו ברשותו&quo...
על ידי עושה חדשות
ו' ספטמבר 21, 2018 4:21 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: מדוע אין מקפידים שיהיו דפנות הסוכה דרך גדילתן
תגובות: 11
צפיות: 932

Re: מדוע אין מקפידים שיהא דרך גדילתן

על דברי המג"א הנ"ל בשם מהרי"ו, כבר קדם לו ריב"ק, ערכי תנאים ואמוראים רבי ירמיה אמר חזקיה א"ר ירמיה משום רשב"י כל המצות כולן אין אדם יוצא בהן אלא כדרך גדילתן. פירוש כגון לולב וערבה והדס ואתרוג. ובכלל זה נראה שאף כשמברכין על הבשמים במוצאי שבתות שצריך ליטלם כדרך גדילתם. אף...
על ידי עושה חדשות
ו' ספטמבר 21, 2018 4:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כוונת התיבות אחרי סיום אמירתם
תגובות: 18
צפיות: 809

Re: כוונת התיבות אחרי סיום אמירתם

ויעויין עוד בדברי הגרש"ד זצ"ל כאן, עמוד קכה והלאה.
על ידי עושה חדשות
ו' ספטמבר 21, 2018 3:53 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: יחוסי זני האתרוגים למינם
תגובות: 74
צפיות: 7849

Re: יחוסי זני האתרוגים למינם

יש"כ, לא הכרתי את השמועה הזאת, ולמען הדיון הנני להעתיקה:

שינוי הדין.png
שינוי הדין.png (82.55 KiB) נצפה 606 פעמים
על ידי עושה חדשות
ו' ספטמבר 21, 2018 3:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ריבוע העיר כלפי תחומין דאורייתא
תגובות: 1
צפיות: 119

ריבוע העיר כלפי תחומין דאורייתא

קי"ל דאיסור תחומין של אלפיים אמה הוא מדרבנן. אמנם יש מהתנאים דס"ל דהוי דאו'. ואף לדידן יתכן דבשיעור י"ב מיל יש איסור תחומין דאו'. והנה מצינו דיני ריבוע העיר ועיבורה, כמו עיר עגולה, ועשויה כקשת, וכפרים המשולשין וכו', והעיר כולה נחשבת כמו ד' אמות בלבד, ועוד קולות מעין אלו. האם מצינו כן ...
על ידי עושה חדשות
ו' ספטמבר 21, 2018 2:42 am
פורום: בית המדרש
נושא: קדושת מצוה חשיב שינוי רשות
תגובות: 22
צפיות: 1624

Re: דקדושת מצוה חשיב שינוי רשות

שומע ומשמיע כתב:אני הבנתי כוונתו שאומר כאן יסוד גדול. שבכל מצווה נותנים את המציאות הנדרשת במעשה המצווה לגבוה.
וזה קורה רק בשעת המצוה עצמה? או כבר קודם לכן כאשר הוא מייחד(?) את החפץ למצוה?
והאם השופר (לדוגמא) מתקדש למצוה כל שנה או שהקדושה שחלה עליו מתחילה שוב אינה פוקעת?
על ידי עושה חדשות
ו' ספטמבר 21, 2018 2:37 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: אבינו מלכנו במקום הלל
תגובות: 11
צפיות: 1279

Re: אבינו מלכנו במקום הלל

אולי נפק"מ גם לזה -

מאירת עינים לר''י דמן עכו פ' אמור.png
מאירת עינים לר''י דמן עכו פ' אמור.png (49.58 KiB) נצפה 145 פעמים
על ידי עושה חדשות
ו' ספטמבר 21, 2018 2:10 am
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 678
צפיות: 62002

Re: השוואות...

ראב"ן סימן סא (וכן בראבי"ה סי' קעא) - ומדשני הכי ולא שני שאני הכא דהפסיד ברכה וצריך לחזור לברך ש"מ דלא הפסיד הברכות ואינו חוזר עליהן לעשותן, ה"נ לא הפסיד הג' שברים בתוספת שבר הד', וכשם שאין ברכה רביעית מפסקת בין ג' ברכות של ברכת כהנים לשים שלום שצריך ש"ץ לומר אחר וישם לך שלו...
על ידי עושה חדשות
ו' ספטמבר 21, 2018 1:48 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: שולחנו בתוך הבית
תגובות: 12
צפיות: 1438

Re: שולחנו בתוך הבית

אגב, שאלה למעשה. המשנ"ב (בשעה"צ) מביא פלוג' בין החי"א וברכ"י לגבי הפסול הנ"ל, האם סגי בטפח אחד מהשולחן שנמצא בסוכה, או שרובו של השולחן צריך להיות בסוכה ורק אז לא גזרי' שמא ימשך, והמשנ"ב לא הכריע בזה. מה ההוראה המקובלת, האם יש עוד דברים מפו' באחרו'. (והאם זה נידון כספק ד...
על ידי עושה חדשות
ו' ספטמבר 21, 2018 1:40 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: ומלאכים יחפזון - מלאכים רעים שנוצרו מעבירות
תגובות: 6
צפיות: 913

Re: ומלאכים יחפזון - מלאכים רעים שנוצרו מעבירות

פשוטו של פיוט זה (שמסוג ה'סילוק') שהמלאכים מפחדים בעקבות הדין שלהם, שגם הם נידונים בראש השנה. עניין זה נזכר כמה וכמה פעמים בפיוטי הקלירי לראש השנה וגם בספרות חסידי אשכנז, ומקורו הקדום הוא בתרגום לאיוב. בפירוש קדמון הנד' במחזור אוצר הראשונים (ע' קכ) מביא מדרש שביום הדין המלאכים מקטרגים ואומרים הללו ...
על ידי עושה חדשות
ו' ספטמבר 21, 2018 1:30 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: אפרו צבור או כאילו אפרו צבור
תגובות: 4
צפיות: 944

Re: אפרו צבור או כאילו אפרו צבור

אגב, יעויין במחזור אוצר הראשונים (ע' תקסז) שהביא בשם הרוקח "דשנו צבור על מזבח מעלה כי כל המעשים והדמיונות שהתחתונים עושים בין טוב ובין רע דוגמתן למעלה ברקיע", עי"ש עוד.
על ידי עושה חדשות
ו' ספטמבר 21, 2018 1:26 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: אילו מקומות בתפילה צריך להיות מעומד?
תגובות: 26
צפיות: 663

Re: אילו מקומות בתפילה צריך להיות מעומד?

לענין כתב:מנהגנו ע''פ הרמ''א, לעמוד בחזרת הש''ץ.
ויש להסתפק, בתוספות שאינן מגוף התפילה, וכגון הפיוטים, אם הם ג''כ בכלל החזרה לענין זה...
ומה נחשב פיוט לענין זה? האם "ובכן תן פחדך" חשיב מעיקר התפילה?
על ידי עושה חדשות
ה' ספטמבר 20, 2018 7:49 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: שינה בסוכה בארצות אירופה - בירור היסטורי
תגובות: 79
צפיות: 4750

Re: שינה בסוכה בארצות אירופה - בירור היסטורי

אנא עבדא כתב:שהיו מקפידים שיישארו תמיד אנשים בסוכה, ואף היו ישנים שם בלילה, הרי מלבד הטעם של שמירה, היתה לכ"ק א"א ז"ל בזה כוונה נוספת, לישון בסוכה בשליחותו
?
על ידי עושה חדשות
ד' ספטמבר 19, 2018 11:21 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: מטרת התשובה והסליחה כדי שימשיך לעבוד את ה'
תגובות: 1
צפיות: 105

Re: מטרת התשובה והסליחה כדי שימשיך לעבוד את ה'

כמדומה שזה ממש הפשט בפסוק שהמאירי הנ"ל מבאר. רמב"ן דברים הקדמה שלא יאמר אדם לא נוכל לרשת את הארץ כי אין אדם אשר לא יחטא ומיד תהיה מדת הדין מתוחה כנגדנו ונאבד ולכן הודיעם משה רבינו כי הקדוש ברוך הוא רחמן מלא רחמים כי הסליחה והמחילה ממנו ית' סיוע ועזר לבני אדם בעבודתו וכענין שאמר הכתוב כי עמ...
על ידי עושה חדשות
ב' ספטמבר 17, 2018 8:02 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: שופר כתפילה
תגובות: 74
צפיות: 8761

Re: שופר כתפילה

אגב ענין 'בל תוסיף' בתקיעת שופר, הראני היום ג"א שליט"א שב"חידושי הרמב"ם למס' ראש השנה" נוקט בפשיטות שהתוקע תקיעות יתירות לוקה משום בל תוסיף! האם יש מהראש' שנקטו כך? או שאין לנו בדבריהם אלא הטעמים שכתבו למה אין בזה משום בל תוסיף?
על ידי עושה חדשות
ב' ספטמבר 17, 2018 1:09 am
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 678
צפיות: 62002

Re: השוואות...

שו"ת הרמב"ם סימן רסה אסור להשלים בהם [-קראים] מנין, לא עשרה ולא שלשה, משום שאינם מודים בחיוב זה (הדבר). והעיקר בזה אומרם בעירוב או ביד מי שאינו מודה בעירוב אינו עירוב. וכל דבר, שמאמינים בחיובו ובחלותו, רשאים אנו להצטרף אליהם בו, וכל מה שאין מאמינים בחיובו ובחלותו, אסורים שיצטרפו בו. וידוע ...
על ידי עושה חדשות
ב' ספטמבר 17, 2018 1:03 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 2636
צפיות: 434633

Re: בשורת ספרים חדשים

איש טלז כתב:יצא לאור בס"ד ח"ב של הספר מקרא העדה [על חומש בראשית] להגר"א גרינצייג שליט"א
שמעתי שיצא לאור חלק ג', שמות-יתרו.
וכן 'קרואי מועד' על חג הסוכות, ח"א.
בלעה"ר...
על ידי עושה חדשות
ב' ספטמבר 17, 2018 1:01 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: אמירת י"ג מידות ביחידות
תגובות: 14
צפיות: 396

Re: אמירת י"ג מידות ביחידות

הערה חזקה. לכאו' העצה היא לומר את הבית הראשון בתורת קריאה בעלמא, (היינו כחלק מהפזמון), ולא בתורת דבר שבקדושה.
על ידי עושה חדשות
ב' ספטמבר 17, 2018 12:56 am
פורום: בית המדרש
נושא: חצי שיעור בבת אחת או בפעולות נפרדות
תגובות: 5
צפיות: 428

Re: חצי שיעור בבת אחת או בפעולות נפרדות

שאלני חד, ולא הוה בידי: חולה שהתירו לו לאכול חצי שיעור, (של איסור או ביוהכ"פ), האם הזהירו לאכול דוקא בב"א ולא להרבות בפעולות, וכמו שאין היתר להוסיף על השיעור ה"ה שאם יכול לאכול את זה בב"א אסור לו לאכול את זה בב' פעולות נפרדות, (אף שהכל תוכדאכ"פ), או שלא הזהירו בזה, ומה הטעם...
על ידי עושה חדשות
א' ספטמבר 16, 2018 5:31 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: מהו הסכך המומלץ ביותר מבחינה הלכתית?
תגובות: 91
צפיות: 2432

Re: מהו הסכך המומלץ ביותר מבחינה הלכתית?

שאלה במסגרת של 'עזר אחים';
מי יכול להמליץ (מתוך ניסיון והיכרות) על משווק קיינעס הגון, משלוח עד הבית (ירושלים), מחיר טוב, ובלי חרקים?
[אולי עדיף להשיב לי בפרטי].
על ידי עושה חדשות
א' ספטמבר 16, 2018 8:36 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: כי חזי אינש דמצלח זרעא אפלא
תגובות: 1
צפיות: 98

כי חזי אינש דמצלח זרעא אפלא

ר"ה טז. הי תבואה אילימא הא תבואה דקיימה כל הני הרפתקי דעדו עלה אימת איתדון אלא תבואה דמזדרעא למימרא דחד דינא מתדנא והתניא תבואה שאירע בה קרי או אונס קודם הפסח נידונית לשעבר לאחר הפסח נידונית להבא אדם שאירע בו קרי או אונס קודם יום הכפורים נידון לשעבר לאחר יום הכפורים נידון להבא אמר רבא שמע מינה ...
על ידי עושה חדשות
א' ספטמבר 16, 2018 12:21 am
פורום: בית המדרש
נושא: קדושת מצוה חשיב שינוי רשות
תגובות: 22
צפיות: 1624

Re: קדושת מצוה חשיב שינוי רשות

עמדתי ואתבונן בדברי הריטב"א, האם זה פועל שינוי כ"כ ביחוד החפצא למצוה, עד שבמקום שיפול 'ספק' יהיה טעם לומר חזקה שלא נתקדש החפצא בקדושת המצוה, (בנוסף לחזקות אחרות שיהיה אפשר לדון לכאן ולכאן). מה דעתכם?
על ידי עושה חדשות
א' ספטמבר 16, 2018 12:18 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: סגולה נפלאה מהנפש החיים כנגד עומק הדין
תגובות: 9
צפיות: 330

Re: סגולה נפלאה מהנפש החיים כנגד עומק הדין

יש ענין גם לחשוב - בוודאי בעת התקיעות שענינן קבלת עול מלכותו - על 'אין עוד מלבדו' כמטרה לעצמה ולא רק כסגולה. ובודאי גם תמיד... אבל בעל השמועה מזהיר לא להרבות במחשבה זו יותר מדאי... נפש החיים שער ג פרק יד ...ולזאת המדרגה בשלימות עדיין לא זכה אליה שום אדם זולתו מעת חטא אדה"ר וגם לא יזכה אליה שום...
על ידי עושה חדשות
ש' ספטמבר 15, 2018 11:06 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: סגולה נפלאה מהנפש החיים כנגד עומק הדין
תגובות: 9
צפיות: 330

Re: סגולה נפלאה מהנפש החיים כנגד עומק הדין

דפדפתי קצת ב'אוצר' והעתקתי כאן -
(מן הסתם עסקו בזה עוד, אבל מאפס פנאי אסתפק בכך).

הרב שלמה וולבה.png
הרב שלמה וולבה.png (24.68 KiB) נצפה 303 פעמים


הרב ירוחם ברודיאנסקי.png
הרב ירוחם ברודיאנסקי.png (52.62 KiB) נצפה 303 פעמים
על ידי עושה חדשות
ש' ספטמבר 15, 2018 10:08 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: סגולה נפלאה מהנפש החיים כנגד עומק הדין
תגובות: 9
צפיות: 330

Re: סגולה נפלאה מהנפש החיים כנגד עומק הדין

אמנם ודאי שהכל מלמעלה, אבל יש בזה חילוקי דרגות. ואם ה' גוזר על אדם את המוות בעצמו אין שום טעם שסגולת אין עוד מלבדו תושיע אותו, אדרבה. ופשיטא שכנגד ה'דין' של ר"ה ויהכ"פ זה ל"ש (לענ"ד). וכל סגולה זו כוחה יפה רק כנגד "דינין ורצונות אחרים". והראיה ממה שהביא את הנחשים וכו', ...
על ידי עושה חדשות
ש' ספטמבר 15, 2018 9:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 678
צפיות: 62002

Re: השוואות...

מילה-שחיטה-סוכה-גט תוספות רי"ד עבודה זרה דף כו עמוד ב מאי דקשיא לי אמאי מילה בגוי כשרה ומאי שנא משחיטת הנכרי דהויא נבלה נ"ל לתרץ דדוקא בשחיטה שיש דינים בשחיטה של כל חתיכת סימנים כשרה לאכילה שאם נחתכו ע"י דריסה או חלדה או שהיי' הויא פסולה הילכך שחיטת הנכרי נבלה כיון דלא שייך בהני דינים...
על ידי עושה חדשות
ו' ספטמבר 14, 2018 12:49 am
פורום: בית המדרש
נושא: מחיצות שבת וכלאים
תגובות: 0
צפיות: 96

מחיצות שבת וכלאים

באחד מספרי זמנינו ראיתי פעם רשימה ערוכה של החילוקים בין דיני וגדרי 'מחיצה' לגבי שבת ולגבי כלאים.
נשתכח ממני שם הספר. אולי מישהו מכיר, ואולי אפילו להעלות צילום.
על ידי עושה חדשות
ה' ספטמבר 13, 2018 9:31 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: הגרח"ק: הקב"ה רוצה שנבוא אליו בטענות
תגובות: 21
צפיות: 1048

Re: הגרח"ק: הקב"ה רוצה שנבוא אליו בטענות

בפיוט שנאמר היום (ב' דעשי"ת, מנהג ליטא) "אך בך מקוה" של רבי שלמה הבבלי, אז אחרי כל ה"מדוע" ששואלים שם, ממשיכים ואומרים "שדי, תשובות מדועינו פינו נמלא", עי"ש ההמשך. חשוב להתבונן גם בזה בהקשר של תפילה בנוסח טענה.
על ידי עושה חדשות
ה' ספטמבר 13, 2018 12:32 am
פורום: בית המדרש
נושא: דרבנן למשה מסיני
תגובות: 25
צפיות: 2174

Re: דרבנן למשה מסיני

דבר נוסף, ז"ל רש"י בתענית כח. "הללו דברי תורה - מנחה, כדאמרינן בברכות יצחק אבינו תיקן תפלת מנחה, שנאמר ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב, ודנעילה מדברי סופרים". כמדומני שהגרמ"ש זצ"ל ביאר בזה שההליכה בדרכי האבות והציות לתקנותיהם זה בגדר דברי תורה. תתקנו אותי אם שיבשתי את הד...
על ידי עושה חדשות
ה' ספטמבר 13, 2018 12:17 am
פורום: בית המדרש
נושא: סתם טפח
תגובות: 0
צפיות: 109

סתם טפח

כאשר משערים את הטפח כחזו"א או כרח"נ, ובסתמא קובעים לו מידה ידועה בסנטימטרים, מתכוונים לטפח שוחק או לטפח עצב?
על ידי עושה חדשות
ה' ספטמבר 13, 2018 12:08 am
פורום: בית המדרש
נושא: נטילת כדורי ריטלין בשבת - לבריא
תגובות: 32
צפיות: 1645

Re: נטילת כדורי ריטלין בשבת - לבריא

חיימשה כתב:מה הדין בזה הזה לגבי יוה''כ?
ראה בקובץ 'עץ חיים' החדש.
על ידי עושה חדשות
ד' ספטמבר 12, 2018 9:26 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: בקושייה המפורסמת: מה החידוש בתשובה הרי גם בתוהה על הראשונות מפסיד המצוות
תגובות: 30
צפיות: 3664

Re: בקושייה המפורסמת: מה החידוש בתשובה הרי גם בתוהה על הראשונות מפסיד המצוות

בפרשה המדוברת שם ביחזקאל, נראה שבתפיסה האנושית הכל נקבע כפי ההתחלה, לטוב ולמוטב, עד שאמרו "לא יתכן" וכו'. וּבְשׁוּב צַדִּיק מִצִּדְקָתוֹ וְעָשָׂה עָוֶל כְּכֹל הַתּוֹעֵבוֹת אֲשֶׁר עָשָׂה הָרָשָׁע יַעֲשֶׂה וָחָי כָּל צדקתו צִדְקֹתָיו אֲשֶׁר עָשָׂה לֹא תִזָּכַרְנָה בְּמַעֲלוֹ אֲשֶׁר מָעַל וּב...
על ידי עושה חדשות
ד' ספטמבר 12, 2018 9:20 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: פתיחת הארון - הוצאת התיבה לרחוב העיר
תגובות: 7
צפיות: 214

Re: פתיחת הארון - הוצאת התיבה לרחוב העיר

יש"כ, צמח צדק - דהרי אין פותחין ארון הקודש אלא לפיוטים ותפלות שצריכין כוונה גדולה כדי שעל ידי פתיחת ארון הקודש תתעורר הכוונה. וגם התפלה רצויה ומקובלת היא על ידי ס"ת כמבואר בכמה דוכתין. אלף המגן - כתוב בספרים טעם לפתיחת הארון קודש כדי לעורר רחמים עלינו בשמים ושיפתחו לנו שערי שמים לתפלותנו ו...
על ידי עושה חדשות
ד' ספטמבר 12, 2018 8:05 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: פתיחת הארון - הוצאת התיבה לרחוב העיר
תגובות: 7
צפיות: 214

פתיחת הארון - הוצאת התיבה לרחוב העיר

יקר עלי דבר זה ששמעתיו בשם הגר"מ שפירא זללה"ה, אשר נשאל אודות המנהג לפתוח את ארון הקודש בתפילות ופיוטים מסויימים כנהוג, והשיב כי מקורו טהור ממתני', "מוציאין את התיבה לרחובה של עיר", ודפח"ח. אמנם הא גופא טעמא בעי, (אם כהנ"ל אם לאו), מהו ענין זה של חיזוק התפילה ע"י א...
על ידי עושה חדשות
ד' ספטמבר 12, 2018 7:57 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: הנהגת הגרי"ז בר"ה.
תגובות: 8
צפיות: 515

Re: הנהגת הגרי"ז בר"ה.

משנת רבינו מאיר הלוי.png
משנת רבינו מאיר הלוי.png (59.45 KiB) נצפה 264 פעמים
על ידי עושה חדשות
ד' ספטמבר 12, 2018 7:54 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: השמיט במוסף כל פסוקי המלכויות וחתם מלך על כל הארץ האם חוזר?
תגובות: 18
צפיות: 567

Re: השמיט במוסף כל פסוקי המלכויות וחתם מלך על כל הארץ האם חוזר?

אולי ס"ל להמורים שאת הזכרת המלכויות אפשר להשלים מחוץ לתפילת מוסף, עיין כאן, וממילא אין כאן סיבה לחזור על התפילה.

עבור לחיפוש מתקדם