החיפוש הניב 6767 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי עושה חדשות
ש' ספטמבר 08, 2018 9:04 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: סימנים - לפי שהוא תחילת השנה
תגובות: 12
צפיות: 964

Re: סימנים - לפי שהוא תחילת השנה

מענין שלמעלה, ראיתי קטע בתוך תש' הרשב"א המפו' בענין דרכי האמורי, והזמן גרמא להעתיקו כאן. שו"ת הרשב"א חלק א סימן תיג - ...ובכלל מעונן אמרו ראש חדש הוא מוצאי שבת הוא. ואמרו לא יקיז דם בראש חדש וזהו גם כן מצד היתר במקום רפואה משום דאיכא חולשא כמוזכר שם בגמ'. גם בלא יקיז בשני ובחמישי שאמר...
על ידי עושה חדשות
ש' ספטמבר 08, 2018 8:54 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: שופר כתפילה
תגובות: 74
צפיות: 8763

Re: שופר כתפילה

כהמשך לדברי ר' מחולת, דבר מענין הוא בנוסח התפילה, בבקשה של שופרות מתפללים על תקע בשופר גדול לחירותינו וכו', ואז נזכה למש"כ בתורה שביום שמחתכם וכו' נתקע בחצוצרות על הקרבנות. וכי זהו עיקר הדבר? אלא שאף במזמור מז כן הוא. ידבר עמים תחתינו, יבחר את נחלתינו, עלה ה' בתרועה ובקול שופר. וצריך ביאור. גם...
על ידי עושה חדשות
ו' ספטמבר 07, 2018 12:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: זוממי גוסס פטורים
תגובות: 2
צפיות: 128

Re: זוממי גוסס פטורים

ע"ע ס' הישר תש' פז, לאידך גיסא.
ובסתמא צ"ל דכוונת המאירי לטריפה.
או לגרוס "אין זה אלא כגוסס".
[וע"ע בהגרי"פ על רס"ג, ל"ת פד].
על ידי עושה חדשות
ו' ספטמבר 07, 2018 12:21 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: טעמי מצוות תקיעת שופר וייחוסם לרס"ג
תגובות: 11
צפיות: 1889

Re: טעמי מצוות תקיעת שופר וייחוסם לרס"ג

מצאתי בס"ד את הדברים בשרח רס"ג לויקרא פרק כג, בקטע גניזה, בו מופיע המקור הערבי. בקטע נמצאים ארבעת העניינים הראשונים. וכבר התפרסמו הדברים ע"י י' רצהבי ז"ל ב"סיני" צד, התרגום העברי בעמ' טז. ומתיישב בזה למה בעניין השני לא הובא שום פסוק, שלא כבשאר העניינים (וכמש"נ עני...
על ידי עושה חדשות
ו' ספטמבר 07, 2018 11:25 am
פורום: בית המדרש
נושא: אדם שחייב ב' מיתות
תגובות: 3
צפיות: 115

Re: אדם שחייב ב' מיתות

וזה מזכיר את הנידון שהעלה עושה חדשות בעבר באדם שחייב פעמים גלות אם מתקיים הגלות באחת http://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=17&t=36017&p=398405&hilit#p398405 את הראיה שהבאתם מהגמ' בסנהד' יש לדחות קצת ע"פ דברי התוס' (בסנהד' וזבחים וחולין) דלענין באיזה מיתה נהרג לא מדקדקינן כ"כ....
על ידי עושה חדשות
ו' ספטמבר 07, 2018 10:53 am
פורום: בית המדרש
נושא: עד זומם למפרע הוא נפסל -מאימתי
תגובות: 2
צפיות: 100

Re: עד זומם למפרע הוא נפסל -מאימתי

ברשב"א ובגר"א לא 'דנו' בזה, אלא הכריעו בפשיטות, (ורק תוכל לשאול מאי ס"ד).
רבינו חננאל והרי"ף אכן דנו בזה, אבל המקרה המדובר שם הוא עדות בשטר,
[ומשם זה הגיע לרמב"ם פי"ט ה"ג],
וא"כ התמונה קצת שונה, וכמפורש באורך בדבריהם.
על ידי עושה חדשות
ו' ספטמבר 07, 2018 10:32 am
פורום: בית המדרש
נושא: עד זומם חייב בנגמר הדין ע"פ
תגובות: 6
צפיות: 277

Re: עד זומם חייב בנגמר הדין ע"פ

בלא"ה כל הקטע שם באו"ז מסורס, הרי אם קבעי אהא דאין עונשין מן הדין, ודאי יש כאן ראיה אלימתא לדעת ריב"א מהא דלא הק' חייבי ממון מנין, ולמה הוצרך לתלות ראיתו דוקא לפי רש"י דקבעי אמתני' דעד שייגמר הדין? אבל גם אם תקבל את רמיזתי להפך הגירסא בדברי האור-זרוע, הלא מצינו כעין זה בדברי רבינ...
על ידי עושה חדשות
ו' ספטמבר 07, 2018 10:20 am
פורום: בית המדרש
נושא: בתנאי החיוב יש חיוב כאש"ז?
תגובות: 6
צפיות: 167

Re: בתנאי החיוב יש חיוב כאש"ז?

עדות על חיוב תמיד כוללת בתוכה גם עדות על הפרטים הצדדיים, האם יש את נפשך לפטור אותם מעונש הזממה? ומה שאלת דוקא כאשר הרוצח בשגגה טוען שהנרצח היה גוי, וכי בטענותיו הדבר תלוי? כל שיש לשאול הוא באופן שהדבר נחלק לשתי כתות, והכת המעידה על עצם החיוב קדמה עדותה לכת המעידה על השלמת התנאים. הלא כן?
על ידי עושה חדשות
ו' ספטמבר 07, 2018 9:49 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: שיעורו של שופר - שיטה מחודשת(?)
תגובות: 12
צפיות: 783

Re: שיעורו של שופר - שיטה מחודשת(?)

והפיוט במלואו נדפס כעת ע"י ידידינו החכם, כאן.
על ידי עושה חדשות
ד' ספטמבר 05, 2018 11:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ספק בר חיובא
תגובות: 12
צפיות: 518

Re: ספק בר חיובא

אני רואה שהשאלה לא הובנה. השאלה הובנה היטב. אבל אולי לא הבנת את התשובה. לא התכוונתי אל כת"ר, אלא לאלו שהביאו ראיה מטומטום. כמדומה שתלוי בשאלה מהו גדר הדין של 'ספיקא דאורייתא לחומרא' אם זהו דין מחודש, שמתחדשת הוראה חדשה - 'תחמיר!', אז זה לא שייך אם יש ספק שמא הוא גוי. אבל אם אין שום דין מחודש, ...
על ידי עושה חדשות
ד' ספטמבר 05, 2018 11:16 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: לידע אם התקיעה היא הקודמת לתרועה או לאחריה
תגובות: 5
צפיות: 447

Re: לידע אם התקיעה היא הקודמת לתרועה או לאחריה

לפותח האשכול. אם אתה עדיין מעוניין בבירור סוגיא זו, כדאי לך לעיין בקונטרס שיצא לאור כעת על עניני התקיעות מאת ר"י קול יעקב הג"ר יהודה עדס, ושם הוא עוסק בזה בהרחבה רבה. (נתקלתי בזה בביהכנ"ס, אינני יודע היכן ניתן להשיגו).
על ידי עושה חדשות
ד' ספטמבר 05, 2018 11:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ספק בר חיובא
תגובות: 12
צפיות: 518

Re: ספק בר חיובא

אני רואה שהשאלה לא הובנה. ספד"א לחומרא מחייב את האדם לחוש לצד שהוא מחוייב, אפי' שלפי הצד השני הוא פטור. זה אפשרי כאשר הוא מסופק האם כבר קיים או לאו, או כאשר הוא מסופק האם הוא איש או אשה לגבי מצוות שנשים פטורות, וכל כה"ג, השאלה שלי היא, באופן שלפי צד הפטור, הוא לא רק פטור מהמצוה הזו, אלא הו...
על ידי עושה חדשות
ד' ספטמבר 05, 2018 12:34 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מיהו מחבר השיר 'בלשון אשכנז' בהלכות שחיטה
תגובות: 8
צפיות: 694

Re: מיהו מחבר השיר 'בלשון אשכנז' בהלכות שחיטה

וכאשר הבית-יוסף מביא (יו"ד סי' כד) "כתוב בשחיטות אשכנזיות", היכן לחפש?
על ידי עושה חדשות
ד' ספטמבר 05, 2018 12:20 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: יתהפך לטובה
תגובות: 2
צפיות: 254

יתהפך לטובה

אם מישהו מתנדב לעשות סדר... כאשר נגזר על אדם בראש-השנה חיים טובים, ובמשך השנה הוא קלקל והרשיע, מצינו הרבה שהוא נענש כבר באותה השנה, (חטא המרגלים לדוג'), וגזר דינו מתהפך לרעה. לעומת זאת, אם נגזר עליו מוות ח"ו, נראה לכאו' שאי"ז דבר קל לקרוע את הגז"ד, ודאי לא ביחיד וכו'. מאידך גיסא אם נב...
על ידי עושה חדשות
ד' ספטמבר 05, 2018 12:14 am
פורום: בית המדרש
נושא: ספק בר חיובא
תגובות: 12
צפיות: 518

ספק בר חיובא

זכורני שיש דברים מפורשים, אבל נעלמו ממני כעת.

בהא דאמרי' ספק דאו' לחומרא,
איך הדין כאשר הספק הוא - דלמא אינו בר חיובא כלל,
כגון ספק יהודי ספק גוי, ספק קטן ספק גדול, ספק שוטה, ספק סומא (למ"ד), וכו',

האם אמרי' בזה ספק דאו' לחומרא, והאם יש חילוק בין המקרים הנ"ל.
על ידי עושה חדשות
ג' ספטמבר 04, 2018 1:23 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: לידע אם התקיעה היא הקודמת לתרועה או לאחריה
תגובות: 5
צפיות: 447

Re: לידע אם התקיעה היא הקודמת לתרועה או לאחריה

עיין בהמצו"ב, עמוד לד והלאה. בשפה ברורה ונעימה.על דברי הלקט יושר הנ"ל ע"ע כאן.
על ידי עושה חדשות
ב' ספטמבר 03, 2018 9:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 678
צפיות: 62126

Re: השוואות...

שבת צד: תנן התם התולש סימני טומאה והכוה המחיה עובר בלא תעשה איתמר אחת משתים חייב אחת משלש רב נחמן אמר חייב רב ששת אמר פטור רב נחמן אמר חייב אהני מעשיו דאי משתקלא חדא אחריתי אזלה לה טומאה רב ששת אמר פטור השתא מיהת הא איתא לטומאה אמר רב ששת מנא אמינא לה דתנן וכן כזית מן המת וכזית מן הנבילה חייב הא חצ...
על ידי עושה חדשות
ב' ספטמבר 03, 2018 5:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 678
צפיות: 62126

Re: השוואות...

תוספות מסכת עירובין דף סח עמוד א - וה"ר מנחם מיונ"י פי' דלא פליגי הכא בברירה אלא לטהר את הפתחים מכאן ולהבא כדאמר בביצה וה"ק הא ב"ש דלא מהניא מחשבה לטהר את הפתחים ה"נ לא מהני לענין עירוב ואף על פי שמזכה להו כיון דמתחילה לא הונח בחבית לשם עירוב ולב"ה דמהניא מחשבה התם מהני...
על ידי עושה חדשות
ב' ספטמבר 03, 2018 4:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הוראה תמוהה-נקרע העירוב? נא לשמור בסוד
תגובות: 14
צפיות: 1600

Re: הוראה תמוהה-נקרע העירוב? נא לשמור בסוד

הרב מדה, פעמים רבות חוט אחד שנקרע משאיר אותנו עם רה"ר דאו'. (ובדר"כ המרחק בין עמודי העירוב הוא יתר על י"ג אמה ושליש). ופעמים שהנידון הוא על עירוב שנקרע עוד לפני השבת. בעירובין טו. איתא "עד דאתא נפל לחיא אחוי ליה בידיה קם אדוכתיה", ומבואר לכאו' דצריך להפריש מטלטול כאשר נפסל ה...
על ידי עושה חדשות
א' ספטמבר 02, 2018 11:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 678
צפיות: 62126

Re: השוואות...

האיבעיא בחולין סט. "בעי רב חנניא הוציא עובר את ידו בעזרה מהו מגו דהוי מחיצה לגבי קדשים הוי נמי לגבי דהאי או דלמא לגבי דהאי לאו מחיצה היא דמחיצת עובר אמו היא", האם יש באחרו' מי שמדמה את זה למיגו דהוי דופן וכו'? אשאל בנוסף גם על הגמרא דלהלן: שבת צא. - בעא מיניה רבא מרב נחמן זרק כזית תרומה ל...
על ידי עושה חדשות
א' ספטמבר 02, 2018 11:42 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆
תגובות: 497
צפיות: 62461

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

מהו גיל חינוך קטן להימנע ממלאכות בשבת.
על ידי עושה חדשות
א' ספטמבר 02, 2018 11:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הוראה תמוהה-נקרע העירוב? נא לשמור בסוד
תגובות: 14
צפיות: 1600

Re: הוראה תמוהה-נקרע העירוב? נא לשמור בסוד

ברצוני לשנות פרק זה. אחרי מה שמבואר בגמ' בשבת דע"ג דכה"ג חשיב מתעסק, הרי באמת אין כאן הוראה תמוהה בכלל, אלא לאידך גיסא. אפשר רק לדון מצד פירצה בחומת השבת וכו', אבל מצד עצם הדין פשיטא דהוי מתעסק. האם כך? עוד יל"ד האם גם בנוגע להעדר עירוב חצירות כשר י"ל כן, (וכן שכירויות מנכרי וכו'...
על ידי עושה חדשות
א' ספטמבר 02, 2018 5:40 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: שבת נה. להם מי גלוי
תגובות: 11
צפיות: 2961

שבת נה. להם מי גלוי

...אמרה לפניו רבונו של עולם היה בידם למחות ולא מיחו אמר לה גלוי וידוע לפני שאם מיחו בהם לא יקבלו מהם אמרה לפניו רבונו של עולם אם לפניך גלוי להם מי גלוי...

האם אפשר ללמוד מכאן שנענשים על "נתכוין לאכול בשר חזיר ועלה בידו טלה"? ולמה זה לא סותר את "וה' יסלח לה"?
על ידי עושה חדשות
א' ספטמבר 02, 2018 5:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ששים עשרון על לוג אחד
תגובות: 2
צפיות: 237

ששים עשרון על לוג אחד

משנה במס' מנחות - רבי אליעזר בן יעקב אומר אפילו מנחה של ששים עשרון אין לה אלא לוגה.
נשאלתי, איך שייך לבלול ששים עשרונים בלוג שמן אחד, ועוד באמצעות הידיים בלבד.
על ידי עושה חדשות
א' ספטמבר 02, 2018 8:54 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: רוממות הימים הנשגבים - אז נדברו
תגובות: 63
צפיות: 9892

Re: רוממות הימים הנשגבים - אז נדברו

איש_ספר כתב:אני מבקש ברשותכם לפתוח אשכול שמטרתו לרומם את הימים הבעל"ט, הן ע"י מחשבה טובה, הרגש נעלה, והן ע"י המלצה לספר טוב.


שער המלך.pdf
(15.29 MiB) הורד 46 פעמים
על ידי עושה חדשות
א' ספטמבר 02, 2018 2:12 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול דעות יחידאיות ו/או מיוחדות בהלכה
תגובות: 415
צפיות: 39700

Re: אשכול דעות יחידאיות ו/או מיוחדות בהלכה

או"ז ר"ה סי' רסט - פיר"ת וכן ה"ר ברוך בר' יצחק זצ"ל דמצוה מן המובחר לעשות תקיעה ותרועה ותקיעה בנשימה אחת מי שיכול לעשות כן כההיא דפרק החליל דתני גבי תקיעות שהיו בבית המקדש ר' יהודה אומר הפוחת לא יפחות משבע והמוסיף אל יוסיף על ט"ז ואמרי' דר' יהוד' סבר תקיעה ותרועה ותקיע...
על ידי עושה חדשות
ש' ספטמבר 01, 2018 11:41 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: החזקת ספרי התורה בשעת התקיעות
תגובות: 5
צפיות: 275

Re: החזקת ספרי התורה בשעת התקיעות

כמדומני שאם עושים הפסקה אז מחזירים את הס"ת קודם.
בלא"ה כך הוא המנהג לפי הרמב"ם, ראה כאן.
על ידי עושה חדשות
ש' ספטמבר 01, 2018 11:24 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: לידע אם התקיעה היא הקודמת לתרועה או לאחריה
תגובות: 5
צפיות: 447

Re: לידע אם התקיעה היא הקודמת לתרועה או לאחריה

תוספות בר"ה לג: כ' "ושמא כיון שעשו התקיעה לשם פשוטה שאחר התרועה לא רצו שתעלה לשם פשוטה שלפניה", והפוס' נקטו דע"י תנאי מהני, (ב"י ודרכ"מ סי' תקצ, ופליגי ארא"ם), ועכ"פ מבואר דבלי תנאי לא מהני אם אינו יודע. [אמנם יש מהראש' דס"ל להדיא ד"עלתה לה בפשוטה של...
על ידי עושה חדשות
ש' ספטמבר 01, 2018 11:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חצי קנה פגום - שחט במקום נקב
תגובות: 0
צפיות: 189

חצי קנה פגום - שחט במקום נקב

השאלה שלי כעת היא 'בלשנית' ביסודה, ואוכל להיעזר גם במי שאינו מונח כעת בפרטי הסוגיא. חולין יט: שחט במקום נקב מהו א"ל שחיטתו כשרה שחט ופגע בו נקב מהו א"ל שחיטתו פסולה וכו' אלא הכא מכדי משחט שחיט מה לי במקום נקב מה לי פגע בו נקב. פשטות הסוגיא, וכן נקטו כל המפרשים, שהשחיטה במקום נקב כשרה משום ...
על ידי עושה חדשות
ו' אוגוסט 31, 2018 11:58 am
פורום: בית המדרש
נושא: 'אני לא מצליח למחול'! כדאי להגיד בפה שמוחל? זה מועיל לגמרי?
תגובות: 27
צפיות: 2289

Re: 'אני לא מצליח למחול'! כדאי להגיד בפה שמוחל? זה מועיל לגמרי?

על עניני מחילה ופיוס, כדאי לעיין גם בהמצורף כאן, "קונטרס הריני מוחל".
על ידי עושה חדשות
ו' אוגוסט 31, 2018 11:33 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מצוות הצלת נפשות נדחית מפני פיקו"נ?
תגובות: 6
צפיות: 748

Re: האם מצוות הצלת נפשות נדחית מפני פיקו"נ?

אינני זוכר מיהו החכם שציטטתי מדבריו לעיל, רק אציין שלגבי האיסור של מים מגולים מצינו נידון של חזקה, בגמ' חולין ד"ט, עי"ש. ויל"פ.
על ידי עושה חדשות
ו' אוגוסט 31, 2018 11:21 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 700
צפיות: 57577

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

נוטר הכרמים כתב:דברי הריא"ז על 'כמרבה בתפילה' כבר הובאו כאן באשכול עשיר בענין זה שתקיעה היא כמו תפילה, והובאו שם ידיעות רבות בענין.


viewtopic.php?f=30&t=1797#p11981
על ידי עושה חדשות
ו' אוגוסט 31, 2018 10:46 am
פורום: בית המדרש
נושא: יותר מחומש - שלא לשמה
תגובות: 18
צפיות: 1251

Re: יותר מחומש - שלא לשמה

...וא"כ, לגבי תלמוד תורה, האם יש בזה שיעור חומש. תלוי: אם לומר רק בגלל המצוה, לא יבזבז יותר מחומש, אבל אם יש לו חשק מצ"ע להחכים בתורה, ודאי רשאי. וא"ש מה ששילם הלל חצי ממשכורתו עבור לימוד התורה ... זכורני שהנצי"ב עומד בזה, ונעלם ממני לפי שעה. אם מישהו יכול לעזור, וכן מ"מ לד...
על ידי עושה חדשות
ו' אוגוסט 31, 2018 10:41 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆
תגובות: 497
צפיות: 62461

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

הידוע בשם הגר"ח, על שתי בולים נדירים וקרע אחד מהם וכו'.
על ידי עושה חדשות
ו' אוגוסט 31, 2018 10:39 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חדש | מוריה שבט תשע"ו
תגובות: 6
צפיות: 1159

Re: חדש | מוריה שבט תשע"ו

פלגינן כתב:
עושה חדשות כתב:ראיתי במוריה בדרשה למילה הנד' מקדמונים, שדנו למה אין דין "כהן" במילה. מה זאת?

עי' עמ' לט ועמ' מב ובהערות.

וכעת הרב שוחט הניף ידו שוב, בספר עשירי של 'ירושתינו', כאן עמוד תכב והלאה (בעיקר בהערות). ברוך יהיה.
על ידי עושה חדשות
ו' אוגוסט 31, 2018 10:33 am
פורום: בית המדרש
נושא: 'ולא תעשה כמעשיהם' – מקור לאיסור 'דרכי האמורי' או רק לביטוי
תגובות: 1
צפיות: 351

Re: 'ולא תעשה כמעשיהם' – מקור לאיסור 'דרכי האמורי' או רק לביטוי

האם יש מי שמסביר ש'האמורי' התבלטו בדרכי הניחוש וכד' יותר משאר העממין?
על ידי עושה חדשות
ו' אוגוסט 31, 2018 10:29 am
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 678
צפיות: 62126

Re: השוואות...

טעמא דקרא להגרח''ק סוכה ועגונה.png
טעמא דקרא להגרח''ק סוכה ועגונה.png (33.85 KiB) נצפה 1132 פעמים
על ידי עושה חדשות
ו' אוגוסט 31, 2018 10:26 am
פורום: בית המדרש
נושא: דל מהכא?!
תגובות: 5
צפיות: 366

Re: דל מהכא?!

ומעניני דיומא,

מה הדין כאשר המשך התקיעה (מעבר לשיעור הנצרך) נעשה שלא כדין. דהיינו שינוי קול, שלא לשמה, וכד'.

מה הדין כאשר החלק היתר בלולב ובהדס (מצידו התחתון) הוא יבש או גזול וכד'.

וכהוספה לדברי הרב ס"נ, אציין למש"כ כאן.
על ידי עושה חדשות
ה' אוגוסט 30, 2018 2:26 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: "מעשה התשובה" - קונטרס מומלץ להורדה
תגובות: 5
צפיות: 849

Re: "מעשה התשובה" - קונטרס מומלץ להורדה

מהדורות מתוקנות לקונטרסים הנ"ל, ועוד קונטרס אחד מומלץ.


מעשה התשובה - תשעח.pdf
(1.05 MiB) הורד 73 פעמים


דרך תשובה לנשים.pdf
(351.57 KiB) הורד 52 פעמים


_קונטרס הריני מוחל.pdf
(605.47 KiB) הורד 65 פעמים
על ידי עושה חדשות
ה' אוגוסט 30, 2018 12:57 am
פורום: בית המדרש
נושא: דל מהכא?!
תגובות: 5
צפיות: 366

דל מהכא?!

אני מנסה לרכז כאן (בעזרתכם...) דינים והלכות בנושאים שונים, כאשר המשותף ביניהם הוא הענין שהיה מצופה לומר בהם "דל מהכא", ומ"מ מצינו בהם שהמוסיף גורע. דהיינו שההוספה בכלל מיותרת, אבל כיון שנעשתה באופן גרוע הרי היא מקלקלת. [בס"ד אם יהיו פרוסים לפנינו הרבה מקרים, יהיה אפשר לדון, לדמות...

עבור לחיפוש מתקדם