מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 5918 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי נוטר הכרמים
ה' ינואר 16, 2020 8:05 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בית מדרש הגר"א
תגובות: 630
צפיות: 43549

Re: בית מדרש הגר"א

בינתיים הדיון מתנהל, יחסית, ללא אמוציות ופוליטיקה, הלואי שכך ימשיך. אין ספק שיש יותר מקורטוב אמת ברוב הטענות הנ"ל, ואסכם את הענייניות מתוכם בקצרה. 1. הביקורת היא על סמך מעידות מסוימות והקלטות בודדות מתוך מרחב שלם. 2. התועלת העצומה, לדבריהם, ובפרט על רקע החסר המשווע בתחום, 'שוים' את הביקורת פה ו...
על ידי נוטר הכרמים
ה' ינואר 16, 2020 6:34 am
פורום: אספקלריא
נושא: בית מדרש הגר"א
תגובות: 630
צפיות: 43549

Re: בית מדרש הגר"א

איני מעוניין להיכנס לנושא ברצינות, אני מכיר ת"ח מופלגים, רמי"ם מפורסמים מאוד, ששמעו הקלטות, ומאוד התחלחלו, הן מצד הנזק ל'ישרות' בלימוד ובכלל, והן מצד העיסוק הלא אחראי באמונות ודעות. זה שיש להם השפעה יותר מהראשי ישיבות והמשגיחים זה חלק מהצגת הבעיה. כדאי מאוד שהנוגעים בדבר יתמודדו בכבוד עם ה...
על ידי נוטר הכרמים
ד' ינואר 15, 2020 10:56 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: דיונים בנוסח התלמוד הבבלי
תגובות: 67
צפיות: 4386

Re: דיונים בנוסח התלמוד הבבלי

רק עכשיו נחשפתי, בס"ד, לאשכול הנפלא הזה. תשואות חן. אני לא 'מבין' גדול בגירסאות ובכתבי יד, ובכל זאת זה מעניין ומחכים מאוד. ארהיב עוז לציין למה שכתבתי מענינא דדף היומי ביום זה בתיקון גירסא, אודה לבדיקה יסודית בכתבי היד בנוגע לגירסא הנכונה כאן, ובשאר המקומות שהובאו בהודעתי זאת https://forum.otzar...
על ידי נוטר הכרמים
ד' ינואר 15, 2020 10:47 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3128
צפיות: 366754

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

דרושים לי שני מקורות לדברים שצוטטו ע"י מו"ר הגר"ש אויערבאך זצוק"ל בשיחותיו (הובאו בספר שיחות ליל שבת פר' שמות). א' איתא בספרים על הזמן שיוסף נתגלה לאחיו ואמר 'הוציאו כל איש מעלי' שהוא כעין כהן גדול ביום הכיפורים בכניסתו לבית קה"ק שנאמר באותה שעה "וכל אדם לא יהיה באהל מו...
על ידי נוטר הכרמים
ד' ינואר 15, 2020 10:32 pm
פורום: עזר אחים
נושא: גיליון 'צבא הלוי' להורדה
תגובות: 43
צפיות: 5971

Re: גיליון 'צבא הלוי' להורדה

בענין קושיית הגמ' על משה 'עשיתו לבעל מום', יעוי' חידושי הגרי"ז בכורות מד, א שם, בגמ' אמר רב משה רבינו עשר אמות היה וכו' א"כ עשיתו למשה רבינו בעל מום וכו', והנה כעין זה איתא בסוטה (דף י"ב ע"ב) גביה והנה נער בוכה דקולו כנער, והתם ניחא דלוי הוא פסול בקול, [ואף על גב דברמב"ם בהל...
על ידי נוטר הכרמים
ד' ינואר 15, 2020 10:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: איזה עבירות נתכנו בתורה "תועבה"
תגובות: 6
צפיות: 389

Re: איזה עבירות נתכנו בתורה "תועבה"

משלי יז, טו: מצדיק רשע ומרשיע צדיק תועבת ד' גם שניהם.
על ידי נוטר הכרמים
ד' ינואר 15, 2020 10:15 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - פרק שני
תגובות: 28
צפיות: 1104

Re: מסכת ברכות - פרק שני

יג, ב בדין כוונה בפרשה ראשונה ופרשה שניה של שמע [א] בגמ', הדברים על לבבך, יכול תהא כל הפרשה צריכה כוונה, תלמוד לומר האלה, עד כאן צריכה כוונה, מכאן ואילך אין צריכה כוונה, דברי רבי אליעזר. אמר ליה רבי עקיבא הרי הוא אומר אשר אנכי מצוך היום על לבבך, מכאן אתה למד שכל הפרשה כולה צריכה כוונה. אמר רבה בר ב...
על ידי נוטר הכרמים
ד' ינואר 15, 2020 10:12 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - פרק שני
תגובות: 28
צפיות: 1104

Re: מסכת ברכות - פרק שני

יג, א מתני', שוהיה אם שמע נוהג בין ביום ובין בלילה, ויאמר אינו נוהג אלא ביום. ופירש"י: דמשתעי בציצית שאינה נוהגת אלא ביום וכו'. הקשה בשו"ת שאגת אריה (סי' ט), שהרי בפרשת ויאמר ישנה זכירת יצי"מ, וקיי"ל להלכה דמזכירין יצי"מ בלילות, וכשיטת ראב"ע ודרשת בן זומא במתני' לעיל (...
על ידי נוטר הכרמים
ד' ינואר 15, 2020 9:37 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - פרק ראשון
תגובות: 206
צפיות: 8850

Re: מסכת ברכות- הערות והארות פנינים ומרגליות

בגמ', אמר רבא אם תלמיד חכם הוא צריך שיחלה עצמו עליו... אלא, מהכא ואני בחלותם לבושי וגו'. ביאר מהרש"א בח"א, וז"ל, בהאי קרא אינו מפורש שיחלה האדם על חבירו אלא שיענה אדם את עצמו בחליו של חבירו. וי"ל דאסיפא דקרא סמיך דכתיב ותפלתי על חיקי תשוב דהיינו שאני מתפלל על חליתו והוא החולי על...
על ידי נוטר הכרמים
ד' ינואר 15, 2020 9:35 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - פרק ראשון
תגובות: 206
צפיות: 8850

Re: מסכת ברכות- הערות והארות פנינים ומרגליות

יב, ב בגמ', ואמר רבה בר חיננא סבא משמיה דרב כל שאפשר לו לבקש רחמים על חבירו ואינו מבקש נקרא חוטא. כתב הג"מ ישעיה פיק ברלין בספר אומר השכחה (אות כט): היכן מצינו צד שאינו אפשר, הכי הוה ליה למימר כל שאינו מבקש רחמים על חבירו נקרא חוטא. לכן נראה דהמכוון על צדיק גדול בדורו שתפילתו נשמעת כגון רחב&qu...
על ידי נוטר הכרמים
ד' ינואר 15, 2020 9:34 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשר העלה... ואשר הביא?
תגובות: 0
צפיות: 129

אשר העלה... ואשר הביא?

בברכות (יב, ב), תניא, אמר להם בן זומא לחכמים וכי מזכירין יציאת מצרים לימות המשיח, והלא כבר נאמר: הנה ימים באים נאם ה' ולא יאמרו עוד חי ה' אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים, כי אם חי ה' אשר העלה ואשר הביא את זרע בית ישראל מארץ צפונה ומכל הארצות אשר הדחתים שם. כתב בהגהות מהר"ץ חיות וז"ל, בעל ...
על ידי נוטר הכרמים
ג' ינואר 14, 2020 9:49 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - פרק ראשון
תגובות: 206
צפיות: 8850

Re: מסכת ברכות- הערות והארות פנינים ומרגליות

יב, ב בגמ', כל השנה כולה אדם מתפלל האל הקדוש, מלך אוהב צדקה ומשפט, חוץ מעשרה ימים שבין ראש השנה ויום הכפורים שמתפלל המלך הקדוש והמלך המשפט. ורבי אלעזר אמר אפילו אמר האל הקדוש יצא, שנאמר ויגבה ה' צבאות במשפט והאל הקדוש נקדש בצדקה. אימתי ויגבה ה' צבאות במשפט אלו עשרה ימים שמראש השנה ועד יום הכפורים, ...
על ידי נוטר הכרמים
ג' ינואר 14, 2020 9:47 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - פרק ראשון
תגובות: 206
צפיות: 8850

Re: מסכת ברכות- הערות והארות פנינים ומרגליות

יב, א בגמ', וקורין עשרת הדברות... אמר רב יהודה אמר שמואל אף בגבולין בקשו לקרות כן, אלא שכבר בטלום מפני תרעומת המינין. ופירש"י, שלא יאמרו לעמי הארץ אין שאר תורה אמת, ותדעו שאין קורין אלא מה שאמר הקדוש ברוך הוא ושמעו מפיו בסיני. וצ"ב הרי איתא במכות (כד, א), אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענו...
על ידי נוטר הכרמים
ג' ינואר 14, 2020 9:09 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - פרק ראשון
תגובות: 206
צפיות: 8850

Re: מסכת ברכות- הערות והארות פנינים ומרגליות

ט, א בגמ', אמר ליה רבי עקיבא והלא כבר נאמר בחפזון עד שעת חפזון. ופירש"י: שנחפזו לצאת, והיינו עמוד השחר, כדכתיב לא תצאו איש מפתח ביתו עד בקר. והנה בגמ' פסחים (צו, א) מונה את ההבדלים שבין פסח מצרים לפסח דורות, ואחד מהם שפסח מצרים נאכל בחפזון ולא פסח דורות, ויליף מהא "דאמר קרא ואכלתם אתו בחפ...
על ידי נוטר הכרמים
ג' ינואר 14, 2020 8:13 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ◆ אלון בכות ◆
תגובות: 407
צפיות: 74404

Re: ◆ אלון בכות ◆

במקרה הזה, כמדומני שבירור רמת הקשר אינו קריטי למי מן המדוברים, ודווקא בשל כך אני מוצא את המקום המתאים להעיר, בירושלים - בניגוד בולט למחוזות אחרים, קשרים בין אנשים, בפרט 'משפחה', היו לרוב מורכבים יותר. הירושלמים לא נתנו לחילוקי דעות, ביקורת, ואפילו סכסוכים ממש, לפרוץ למריבה גמורה ו'חרמות'. יכולים היו...
על ידי נוטר הכרמים
ב' ינואר 13, 2020 11:43 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: קיום פריה ורביה בבנים שאינם הגונים
תגובות: 12
צפיות: 722

Re: קיום פריה ורביה בבנים שאינם הגונים

יעויין היטב בחי' מרן רי"ז הלוי פר' תולדות דהעלה מדברי הגמ' כאן דאע"פ שיהיו לו בנים מקצתם צדיקים ומקצתם רשעים עדיין נאמר סברת 'בהדי כבשי דרחמנא למה לך, יעו"ש. ויש לציין בזה מש"כ בספר חסידים (סימן שעה), וז"ל, איש אחד אמר לאיש אחר פלוני קח אשה פלונית עשירה, אמר כיון שיש לי מזונ...
על ידי נוטר הכרמים
ב' ינואר 13, 2020 11:40 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - פרק ראשון
תגובות: 206
צפיות: 8850

Re: מסכת ברכות- הערות והארות פנינים ומרגליות

מתני', ב"ש אומרים בערב כל אדם יטה ויקרא ובבוקר יעמוד שנאמר ובשכבך ובקומך, וב"ה אומרים כל אדם קורא כדרכו שנאמר ובלכתך בדרך. א"כ למה נאמר ובשכבך ובקומך בשעה שבנ"א שוכבים וכו'. ובגמ' (יא, א), בשלמא ב"ה קא מפרשי טעמייהו וטעמא דב"ש אלא ב"ש מ"ט לא אמרי כב"ה, א...
על ידי נוטר הכרמים
ב' ינואר 13, 2020 11:34 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ◆ אלון בכות ◆
תגובות: 407
צפיות: 74404

Re: ◆ אלון בכות ◆

ר' פ"ת, במחילה, לא כתבת מאומה אודות האיש בעצמו, רק סביב סביב, וגם זה חשוב, ומאוד ידוע. דווקא היתה לי עמו היכרות קצת יותר מקרוב, שמעתי ממנו כמה פעמים דרשות, בעיקר באירועים משפחתיים של משפחת אויערבאך, היה מדבר חם ולבבי מאוד, ולא מתנתק מר' שלמה זלמן... היה בקשר קרוב גם עם מו"ר הגר"ש זצ&q...
על ידי נוטר הכרמים
ב' ינואר 13, 2020 9:04 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - פרק ראשון
תגובות: 206
צפיות: 8850

Re: מסכת ברכות- הערות והארות פנינים ומרגליות

בגמ', אל יעמוד אדם במקום גבוה ויתפלל אלא במקום נמוך ויתפלל. ונראה שנאמרו כאן שתי הלכות. א' לפסול מקום גבוה יותר מן הקרקע. ב' דצריך להתפלל במקום נמוך יותר. וכן מבואר בדברי הרמב"ם שחילקן לשני הלכות, דבהל' תפילה פ"ה ה"ז כתב הדין דלא יעמוד במקום גבוה. ושם בהל' ו כתב דין תיקון המקום... יע...
על ידי נוטר הכרמים
ב' ינואר 13, 2020 9:03 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - פרק ראשון
תגובות: 206
צפיות: 8850

Re: מסכת ברכות- הערות והארות פנינים ומרגליות

י, ב בגמ', רבי לוי אמר על עסקי הקיר; אמר לפניו: רבונו של עולם, ומה שונמית שלא עשתה אלא קיר אחת קטנה החיית את בנה, אבי אבא שחפה את ההיכל כולו בכסף ובזהב - על אחת כמה וכמה. ופירש"י ד'אבי אבא' קאי על שלמה המלך. אכן להלן בסמוך איתא: חזקיהו תלה בזכות עצמו, דכתיב: זכר נא את אשר התהלכתי לפניך תלו לו ...
על ידי נוטר הכרמים
א' ינואר 12, 2020 10:56 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - פרק ראשון
תגובות: 206
צפיות: 8850

Re: ברכות ג. - בתרי ופריצי

ג. ת''ר: מפני שלשה דברים אין נכנסין לחורבה: מפני חשד מפני המפולת ומפני המזיקין. מפני חשד - ותיפוק ליה משום מפולת. בחדתי. ותיפוק ליה משום מזיקין. בתרי. אי בתרי חשד נמי ליכא. בתרי ופריצי נראה שמדברת הגמ' אל אותם תרי פריצי ולא לאנשים אחרים. ותמוה וכי אותם פרוצים ישמעו לדברי חכמים?! פרוצים בעריות מפני ...
על ידי נוטר הכרמים
א' ינואר 12, 2020 10:48 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - פרק ראשון
תגובות: 206
צפיות: 8850

Re: מסכת ברכות- הערות והארות פנינים ומרגליות

ח: "בשלושה דברים אוהב אני את הפרסיים". ויש להקשות דהא איכא איסור לא תחנם! יעויין בספר ויאמר שלם (להרב אדרעי זצ"ל דיין בבי"ד אוה"ח הקדוש)על הדף, ובספר אשכול יוסף (סימן טוב) בענייני ל"ג בעומר סי' א, ובמאור ישראל להגרע"י זצ"ל שבת לג. אולי כוונת הדברים לבני ישראל...
על ידי נוטר הכרמים
א' ינואר 12, 2020 8:27 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - פרק ראשון
תגובות: 206
צפיות: 8850

Re: מסכת ברכות- הערות והארות פנינים ומרגליות

ח, ב פעמים שאדם קורא ק"ש שתי פעמים בלילה בגמ', תניא ר"ש בן יוחי אומר, פעמים שאדם קורא ק"ש שתי פעמים בלילה, אחד קודם שיעלה עמוד השחר, ואחד לאחר שיעלה עמוד השחר ויוצא בהן ידי חובתו אחד של יום ואחד של לילה. הא גופא קשיא אמרת... אלמא לאחר שיעלה עמוד השחר ליליא הוא. והדר תני... אלמא יממא ...
על ידי נוטר הכרמים
א' ינואר 12, 2020 8:20 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - פרק ראשון
תגובות: 206
צפיות: 8850

Re: מסכת ברכות- הערות והארות פנינים ומרגליות

ה, ב בגמ', תניא, אבא בנימין אומר: שנים שנכנסו להתפלל, וקדם אחד מהם להתפלל ולא המתין את חברו ויצא טורפין לו תפלתו בפניו, שנאמר: טרף נפשו באפו הלמענך תעזב ארץ. ולא עוד אלא שגורם לשכינה שתסתלק מישראל, שנאמר ויעתק צור ממקמו; ואין צור אלא הקדוש ברוך הוא שנאמר צור ילדך תשי. וברש"י: טורף נפשו באפו - ...
על ידי נוטר הכרמים
א' ינואר 12, 2020 9:35 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מקרא ותרגום - פרשת ויחי
תגובות: 5
צפיות: 433

Re: מקרא ותרגום - פרשת ויחי

נ, טז וַיְצַוּ֕וּ אֶל־יוֹסֵ֖ף לֵאמֹ֑ר אָבִ֣יךָ צִוָּ֔ה לִפְנֵ֥י מוֹת֖וֹ לֵאמֹֽר. ופירש"י: אביך צוה - שינו בדבר מפני השלום, כי לא צוה יעקב כן שלא נחשד יוסף בעיניו. ומקור הדברים ביבמות (סה, ב): וא"ר אילעא משום רבי אלעזר בר' שמעון מותר לו לאדם לשנות בדבר השלום, שנאמר אביך צוה וגו' כה תאמרו לי...
על ידי נוטר הכרמים
א' ינואר 12, 2020 9:33 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מקרא ותרגום - פרשת ויחי
תגובות: 5
צפיות: 433

Re: מקרא ותרגום - פרשת ויחי

מט, כב בֵּ֤ן פֹּרָת֙ יוֹסֵ֔ף בֵּ֥ן פֹּרָ֖ת עֲלֵי־עָ֑יִן בָּנ֕וֹת צָעֲדָ֖ה עֲלֵי־שֽׁוּר. איתא בסוטה (לו, ב): וידברו בני יוסף את יהושע לאמר מדוע נתתה לי נחלה גורל אחד וחבל אחד ואני עם רב... ויאמר אליהם יהושע אם עם רב אתה עלה לך היערה, אמר להן לכו והחבאו עצמכם ביערים שלא תשלוט בכם עין הרע, אמרו ליה זרע...
על ידי נוטר הכרמים
א' ינואר 12, 2020 9:31 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מקרא ותרגום - פרשת ויחי
תגובות: 5
צפיות: 433

Re: מקרא ותרגום - פרשת ויחי

מח, יא וַיֹּ֤אמֶר יִשְׂרָאֵל֙ אֶל־יוֹסֵ֔ף רְ֥אֹה פָנֶ֖יךָ לֹ֣א פִלָּ֑לְתִּי. ובאונקלוס: מחזי אפך לא סברית. והנה יש מקום לפרש דהיינו מלשון מחשבה כמו שפירש רש"י, והיינו מלשון סבור הייתי, אבל יעויין במעט צרי שהעיר שלפי הניקוד סברית בפת"ח תחת הבי"ת נראה שהפירוש הוא לא קויתי, וכמו שתרגם או...
על ידי נוטר הכרמים
א' ינואר 12, 2020 9:30 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מקרא ותרגום - פרשת ויחי
תגובות: 5
צפיות: 433

Re: מקרא ותרגום - פרשת ויחי

מח, א וַיֹּ֣אמֶר לְיוֹסֵ֔ף הִנֵּ֥ה אָבִ֖יךָ חֹלֶ֑ה. איתא בב"מ (פז, א): עד יעקב לא הוה חולשא, אתא יעקב בעא רחמי והוה חולשא, שנאמר ויאמר ליוסף הנה אביך חלה. וקשה דאיתא בבבא בתרא (טז, א): רבי שמעון בן יוחי אומר אבן טובה היתה תלויה בצוארו של אברהם אבינו, שכל חולה הרואה אותו מיד מתרפא, ובשעה שנפטר א...
על ידי נוטר הכרמים
א' ינואר 12, 2020 9:29 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מקרא ותרגום - פרשת ויחי
תגובות: 5
צפיות: 433

מקרא ותרגום - פרשת ויחי

ראיתי לנכון להציע כאן לפני הציבור, כמה מילי מעלייתא מקוריים שנתחדשו לי בס"ד בהאי שתא בלימוד הסדרא. מז, לא וַיִּשְׁתַּ֥חוּ יִשְׂרָאֵ֖ל עַל־רֹ֥אשׁ הַמִּטָּֽה. ופירש"י: על ראש המטה - הפך עצמו לצד השכינה, מכאן אמרו שהשכינה למעלה מראשותיו של חולה. והנה בשבת (יב, ב) איתא: הנכנס לבקר את החולה לא ...
על ידי נוטר הכרמים
ש' ינואר 11, 2020 7:02 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ◆ אלון בכות ◆
תגובות: 407
צפיות: 74404

Re: ◆ אלון בכות ◆

מימין ומשמאל... נצח והוד מהם נמצאים, האחים הגאונים הגדולים. [אגב, הגרמ"מ שולזינגר זצ"ל סיפר בשם דודו ר' וועויל צ'צ'יק זצ"ל שדמות דיוקנו של ר' משה יבלחט"א יש בה מזיו איקונים של הגר"א). הוא ראה את הגר"א? כנראה התכוין לפי התמונות. כיום שכבר התגלו עוד ועוד תמונות, אכן מתבר...
על ידי נוטר הכרמים
ש' ינואר 11, 2020 6:27 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ◆ אלון בכות ◆
תגובות: 407
צפיות: 74404

Re: ◆ אלון בכות ◆

שבר על שבר.
במהלך השבת, הרבנית רחל ע"ה, אשת חבר הג"ר דב שטרנבוך זצ"ל, החזירה את נשמתה המזוככת ביסורים לבוראה,
בביה"ח מעייני הישועה במעמד בני המשפחה האבלים שהספיקו לבוא.

הנאהבים והנעימים בחייהם ובמותם לא נפרדו.
על ידי נוטר הכרמים
ו' ינואר 10, 2020 3:15 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 8224
צפיות: 1246126

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

הגאון ר' שמחה קפלן זצ"ל, רב ראשי לצפת והמחוז
על ידי נוטר הכרמים
ה' ינואר 09, 2020 10:04 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - פרק ראשון
תגובות: 206
צפיות: 8850

Re: מסכת ברכות- הערות והארות פנינים ומרגליות

ו, א בגמ', תניא, אבא בנימין אומר אלמלי נתנה רשות לעין לראות, אין כל בריה יכולה לעמוד מפני המזיקין. אמר אביי אינהו נפישי מינן, וקיימי עלן כי כסלא לאוגיא. אמר רב הונא כל חד וחד מינן, אלפא משמאליה ורבבתא מימיניה. הנה כבר צויין על הגליון שבילקוט שמעוני (תהילים רמז תתמב) איתא תוספת: שנאמר יפול מצדך אלף ...
על ידי נוטר הכרמים
ה' ינואר 09, 2020 9:11 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ◆ אלון בכות ◆
תגובות: 407
צפיות: 74404

Re: ◆ אלון בכות ◆

הספד מלא תוכן מהראב"ד שליט"א על אחיו זצ"ל.
על ידי נוטר הכרמים
ד' ינואר 08, 2020 10:17 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - פרק ראשון
תגובות: 206
צפיות: 8850

Re: מסכת ברכות- הערות והארות פנינים ומרגליות

ה, ב רב הונא תקיפו ליה ארבע מאה דני דחמרא. עי' ברכות (נא, ב): אדהכי שמעה ילתא, קמה בזיהרא ועלתה לבי חמרא ותברא ארבע מאה דני דחמרא. ועי' בבבא מציעא (פג, א): ההוא גברא דאמר ליה לחבריה זיל זבין לי ארבע מאה דני חמרא. אזל זבן ליה. לסוף אתא לקמיה, אמר ליה זביני לך ארבע מאה דני חמרא ותקיפו להו. [ויעוי' בה...
על ידי נוטר הכרמים
ד' ינואר 08, 2020 8:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חורבן מקדש שילה
תגובות: 33
צפיות: 3007

Re: חורבן מקדש שילה

נוסח הכותרת 'הפרק החסר...' מקוממת כל לב מרגיש.
על ידי נוטר הכרמים
ג' ינואר 07, 2020 11:17 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ◆ אלון בכות ◆
תגובות: 407
צפיות: 74404

Re: ◆ אלון בכות ◆

מימין ומשמאל... נצח והוד מהם נמצאים,
האחים הגאונים הגדולים.

[אגב, הגרמ"מ שולזינגר זצ"ל סיפר בשם דודו ר' וועויל צ'צ'יק זצ"ל שדמות דיוקנו של ר' משה יבלחט"א
יש בה מזיו איקונים של הגר"א).
על ידי נוטר הכרמים
ג' ינואר 07, 2020 11:09 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - פרק ראשון
תגובות: 206
צפיות: 8850

Re: מסכת ברכות- הערות והארות פנינים ומרגליות

ה, ב בגמ' תניא אבא בנימין אומר, על שני דברים הייתי מצטער כל ימי, על תפילתי שתהא לפני מיטתי. [/b] ופירש"י: כל ימי נזהרתי שלא לעשות מלאכה ושלא לעסוק בתורה כשעמדתי ממיטתי עד שאקרא ק"ש ואתפלל. ובתוס' כתבו: ורש"י פירש אפילו ללמוד שאסור ללמוד קודם תפילה. ולא ידעתי מנא ליה. אבל ראיה דשרי לל...
על ידי נוטר הכרמים
ג' ינואר 07, 2020 11:07 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - פרק ראשון
תגובות: 206
צפיות: 8850

Re: מסכת ברכות- הערות והארות פנינים ומרגליות

ק"ש על המיטה בגמ', אע"פ שקרא אדם ק"ש בבית הכנסת מצוה לקרותו על מטתו. משמעות הלשון דישנו דין מצוה לקרות ק"ש על מטתו, ולאו דווקא משום שמירה מן המזיקין. וזהו דאשמועינן דאע"פ שכבר יצא יד"ח ק"ש של ערבית בבית הכנסת מ"מ איכא מצוה מדברי סופרים לקרות בשנית על מטתו. וי...

עבור לחיפוש מתקדם