מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 555 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי איש טלז
ו' ספטמבר 07, 2018 10:11 am
פורום: בית המדרש
נושא: בתנאי החיוב יש חיוב כאש"ז?
תגובות: 6
צפיות: 475

Re: בתנאי החיוב יש חיוב כאש"ז?

ויש לבדוק היטב בירושלמי בב"ק מרובה עדי גניבה שהוזמו מתחייבים נמי על הטביחה ואכ"מ
על ידי איש טלז
ו' ספטמבר 07, 2018 10:10 am
פורום: בית המדרש
נושא: בתנאי החיוב יש חיוב כאש"ז?
תגובות: 6
צפיות: 475

Re: בתנאי החיוב יש חיוב כאש"ז?

וכן משכח"ל עוד בעדי גלות שמודה הנידון לדבריהם שהרג בשוגג וטוען שהרג גוי והם מעידים שהוא הרג ישראל מה דינם בכשא"ז ויל"פ בזה ישוב לקושית התוס' ריש מכות גבי גלות ואכ"מ
על ידי איש טלז
ו' ספטמבר 07, 2018 10:09 am
פורום: בית המדרש
נושא: בתנאי החיוב יש חיוב כאש"ז?
תגובות: 6
צפיות: 475

Re: בתנאי החיוב יש חיוב כאש"ז?

ובאמת יל"ד בכל זוממי זוממין דהכת המזימה בשקר נחשבת כמעידה על חיוב מיתה לכת המוזמת ואף שעונשם הוא מחמת שהעידו שקר והכת המזימה לא מעידה על כך אלא שהיו באותה שעה במקום פלוני וי"ל בהנ"ל
על ידי איש טלז
ו' ספטמבר 07, 2018 10:07 am
פורום: בית המדרש
נושא: בתנאי החיוב יש חיוב כאש"ז?
תגובות: 6
צפיות: 475

בתנאי החיוב יש חיוב כאש"ז?

ויל"ע בעדים המעידים על פרטים הנצרכים לחיוב, ואין עיקר החיוב על פיהם, אם הם חייבים בהזמה, וכגון באשת איש שזינתה, אם עדי הקידושין שהוזמו נהרגין, וכן בעדים המעידים על המחלל שבת שהוא גדול [והיה כבר עדים שחייב שחילל שבת ואח"כ באו העדים השניים שהוא גדול וניתן לעונשו] שו"ר בישועות ישראל סימן...
על ידי איש טלז
ג' אוגוסט 07, 2018 8:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עד זומם חייב בנגמר הדין ע"פ
תגובות: 6
צפיות: 565

עד זומם חייב בנגמר הדין ע"פ

מהו הגמר דין בעד"ז צא תן לו או חייב אתה ליתן לו ?
על ידי איש טלז
ג' אוגוסט 07, 2018 8:51 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: וכל ישראל וכל העם
תגובות: 14
צפיות: 1971

Re: וכל ישראל וכל העם

אדם שזמם על זקן ממרא שממתינים לו עד הרגל ונתגלה זממתו האם בעונש שלו ג"כ מחכים עד הרגל ?
[לגבי הנסקלין שנתלין בתו"כ מבואר דעד"ז אינם בדין זה]
על ידי איש טלז
ד' יולי 18, 2018 11:46 am
פורום: בית המדרש
נושא: לאחר יאוש אין קנין חצר !
תגובות: 4
צפיות: 461

Re: לאחר יאוש אין קנין חצר !

ידוע ידעתי רק אין לי פירוש ברור בדבריו גם בדקתי בחיפוש באוצר ולא הונח לי אולי מר יסייע ואצטט מש"כ בזה במקו"א לכאורה מוכח מדבריו דיאוש לא נפיק מרשות בעלים מיד, דא"כ מ"ט אינו זוכה בחצירו, ומה לי דאם הוה ידע לי' ל"ה מפקירה, הרי מ"מ אחר שנתיאש ממנה כבר אינה שלו, והוי זה ככל...
על ידי איש טלז
ג' יולי 17, 2018 10:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לאחר יאוש אין קנין חצר !
תגובות: 4
צפיות: 461

Re: לאחר יאוש אין קנין חצר !

וגם אם נפרש דכיון דיאוש הוי רק היתר זכיה ול"מ מעש"ק של חצר שלא מדעת
האם לר"י דהפקר דינו עד דאתי לרשות זוכה לא יהני זכיה בהפקר בחצר אתמהה
ויל"ד דחלוק היתר זכיה ביאוש לדינא דהפקר דר"י ואכ"מ
על ידי איש טלז
ג' יולי 17, 2018 10:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מהימן כבי תרי בממון
תגובות: 2
צפיות: 353

מהימן כבי תרי בממון

בפשוטו לא מהני מהימן כבי תרי בדיני ממונות כך לכאורה כי זה שצד אחד מאמין לו אין בכוחו לחייב את הצד השני להשמע לו, אולם ראיתי היום במחנ"א זכי' מהפקר סימן ו' כתב בתו"ד, ז"ל, דטעמא דיאוש שלא מדעת ל"ה יאוש משום דבאיסורא אתא לידי', כלומר הרי היא ככל אבידה שנתחייב בהשבתה, ויאוש דאח"...
על ידי איש טלז
ג' יולי 17, 2018 10:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לאחר יאוש אין קנין חצר !
תגובות: 4
צפיות: 461

לאחר יאוש אין קנין חצר !

המרדכי בב"מ סימן רנ"ט, ז"ל, ורבינו ברוך ממגנצא פי' דלא אמרינן חצרו של אדם קונה לו שלא מדעתו אלא הפקר גמור אבל לא גבי אבידה ואפילו היכא דאיכא יאוש כיון דאלו הוה ידע לי' לא הוה מפקירה, עכ"ל,
מה כוונת הדברים ?
על ידי איש טלז
ב' יולי 16, 2018 10:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שליח לגזילה
תגובות: 11
צפיות: 1035

Re: שליח לגזילה

שבתי וראיתי שבקושיה זו עמד הברכ"ש ונקט בזה בשני דרכים האחד כיון דאם לא יקנה משלח יקנה שליח ומימלא ממנ"פ אין בזה חב לאחרים עוד תי' שם דבגזילה לא בעינן אלא שליחות על המעשה ובשליחות מעשה ליכא חסרון דדבר עבירה והיינו דעצם מצב הגזילה היא המקנה לו קניני הגזילה ואין צריך לתוכן מעשה קנין כקנינים ד...
על ידי איש טלז
ב' יולי 16, 2018 10:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כמה חייבים בפו"ר?
תגובות: 11
צפיות: 1156

כמה חייבים בפו"ר?

בגמ' מבואר שהקב"ה אמר לחזקיה המלך שימות כיון שלא נשא אשה מחמת שראה ברוח הקודש שיצא ממנו מנשה וביאר הנפש החיים שיהודי צריך לקים חובותיו ללא חשבונות [וזה אולי היה עיקר חטאו] וצ"ע הרי לישא אשה זה עד חומש מנכסיו והרי אדם מוכן לתת כל נכסיו שלא יהיה לו בן כזה ונראה שזה סיבת חזקיה רק בכל אופן לגו...
על ידי איש טלז
ו' יולי 13, 2018 3:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שליח לגזילה
תגובות: 11
צפיות: 1035

שליח לגזילה

שאלני חכ"א מדוע אמרינן דאין שליח בגזילה משום דאין שליח לדבר עבירה ותיפוק ליה דלדעת הרבה מן הראשונים ס"ל דל"מ שליחות היכא דהוי חב לאחרים וא"כ למאי בעי לדינא דשליח לדבר עבירה והוא תמיהה גדולה
עמדו בזה ?
על ידי איש טלז
ו' יולי 06, 2018 12:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הגר"א וייס-אין דרך הרמב"ם לדקדק להשוות לשונו בכל מקום ומקום.
תגובות: 48
צפיות: 5567

Re: הגר"א וייס-אין דרך הרמב"ם לדקדק להשוות לשונו בכל מקום ומקום.

הרמ"ה ריש הגוזל כתב ומכאן ש"מ דכל שינוי דקני בגניבה קני נמי בגזילה הרי שהוצרך להוכיח זאת !
על ידי איש טלז
ו' יולי 06, 2018 12:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פורע חובו באיזה חיובים
תגובות: 6
צפיות: 679

Re: פורע חובו באיזה חיובים

ידוע דעת הגר"ח דפורע חובו של חבירו הוא מדין ע"כ
ושמעתי דכשהגר"ד מילר למד בבריסק הוא טען דמקדיש ע"מ שיתכפר חבירו הוא מדינא דעבד כנעני והם גיחכו עליו בזה
אכו לכאורה הצדק עמם לשיטתם דדעת הגר"ח דליכא פורע חובו בגוי ובמקדיש ע"מ שיתכפר חבירו מצינו נמי בגוי כמבואר בתמורה
על ידי איש טלז
ו' יולי 06, 2018 12:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: 'קיום מצוות' כביכול אצל הקב"ה
תגובות: 36
צפיות: 3647

Re: 'קיום מצוות' כביכול אצל הקב"ה

לפי ר"ת דהוי מצוה הבאה בעבירה הגם דיאוש קני לכאורה ה"ה ברב סנהדרין נימא הכי דכיון דכל זכותו הוא מכח יד גזילתו זה משוי ליה מצוה הבאה בעבירה א"כ יוצא דגם לרב בשחטו בקלב"מ יהיה חייב דו"ה אתמהה
על ידי איש טלז
ו' יולי 06, 2018 12:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קלב"מ בגזילה
תגובות: 35
צפיות: 2869

Re: קלב"מ בגזילה

בעיקר ההערה בדברי התוס' בסנהדרין ראיתי שעמד בזה הגרנ"פ בב"ק דסח'
עיל"ע אם לרב חייב לצי"ש האם אח"כ היה תו"ש אם יהיה חיוב לצי"ש כשעת התברא
על ידי איש טלז
ו' יולי 06, 2018 12:34 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: איך משכח"ל טביחה ומכירה לרבא?
תגובות: 18
צפיות: 2399

Re: איך משכח"ל טביחה ומכירה לרבא?

הרשב"א בב"ק סו' ד"ה מוצא אבידה
הגרנ"פ נמצא בשיעורים על בב"מ אות קכח'
על ידי איש טלז
ו' יולי 06, 2018 11:19 am
פורום: בית המדרש
נושא: 'קיום מצוות' כביכול אצל הקב"ה
תגובות: 36
צפיות: 3647

Re: 'קיום מצוות' כביכול אצל הקב"ה

לכאורה כן

יל"ע לר"ת בטבח אחר היאוש האם ישלם דו"ה כשעת הטביחה ?
על ידי איש טלז
ו' יולי 06, 2018 11:17 am
פורום: בית המדרש
נושא: חזרה קרן
תגובות: 5
צפיות: 458

חזרה קרן

יל"ד בפטור חזרה קרן לבעלים שפוטר מן הכפל כמבואר בב"ק דסח' עב' מה הדין בחזרה חצי מהקרן
על ידי איש טלז
ו' יולי 06, 2018 11:13 am
פורום: בית התלמוד
נושא: איך משכח"ל טביחה ומכירה לרבא?
תגובות: 18
צפיות: 2399

Re: איך משכח"ל טביחה ומכירה לרבא?

אגב, האם ראית שהש"ך בסי' שנג סובר דאליבא דאביי דיאוש שלא מדעת ל"ה יאוש, אזי פשיטא דקי"ל דשינוי רשות ואח"כ יאוש ל"מ. ולא מובן מה השייכות בכלל, והרעק"א גם נשאר שם בצ"ע. יש כאן איזה כיון כמדומה שכ"ה נמי מהרשב"א בתרי דוכתי שכתב חדא בב"מ כה' ע"ב דוו...
על ידי איש טלז
ו' יולי 06, 2018 11:10 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ב"ק סב: - גניבת שטר אמאי יש כפל ?
תגובות: 45
צפיות: 5822

Re: גניבת שטר אמאי יש כפל ?

דבק הק' שבמלווה ונעשית כפרנית ייחשב השבה בעצם זה שנתברר הדבר בבי"ד. והתשובה לזה לכאו' דכיוון שגזל לא ייחשב השבה גם כששב הדבר לקדמותו, כשם שגוזל מרה"ר אי"ז השבה עד שישיב ליד בעלים, דיד הגזלן עדיין על החפץ עד שיבוא הדבר לידי בעלים. וה"נ לעניין חוב אע"פ שנתברר בבי"ד לא יי...
על ידי איש טלז
ו' יולי 06, 2018 11:04 am
פורום: בית התלמוד
נושא: איך משכח"ל טביחה ומכירה לרבא?
תגובות: 18
צפיות: 2399

Re: איך משכח"ל טביחה ומכירה לרבא?

הקושיה קיימת גם לא לפי שיטת החזו"א דהלא רבא ס"ל יאוש קני וא"כ אמאי חייב להחזיר את החפץ הלא איכא יאוש ומהדמים יפטר כי קלב"מ [ודוחק לומר דמיירי בעומד וצווח]
על ידי איש טלז
ו' יולי 06, 2018 11:02 am
פורום: בית המדרש
נושא: 'קיום מצוות' כביכול אצל הקב"ה
תגובות: 36
צפיות: 3647

Re: 'קיום מצוות' כביכול אצל הקב"ה

אכן ברור שלפי ר"ת מותר לקנות [רק לטבוח את הבהמה אסור לו?]
אבל בפרט אחד אני למד ממנו שהתוכן של מצוה הבאה בעבירה הוא שאין הקב"ה לוקח את המצוה כביכול ומה"ט אף אינו לוקח את הקרבן ועיין
על ידי איש טלז
ו' יולי 06, 2018 10:56 am
פורום: בית המדרש
נושא: שחיטת מסוכנת בדו"ה
תגובות: 2
צפיות: 242

Re: שחיטת מסוכנת בדו"ה

שו"ר בהגרש"ש בב"ק סימן לח' דכיון דהגנב טבח לעצמו איכא בזה שנה בחטא
על ידי איש טלז
ו' יולי 06, 2018 10:53 am
פורום: בית התלמוד
נושא: איך משכח"ל טביחה ומכירה לרבא?
תגובות: 18
צפיות: 2399

Re: איך משכח"ל טביחה ומכירה לרבא?

רוצה קושיא? רבא חולק על רב בסנהד' דע"ב דס"ל בדמים קננהו, וק' דהא איכא יאוש מיד, כי הוי סתם גניבה ויאוש של"מ הוי יאוש, ובגניבה שיש עליה קלב"מ כ' החזו"א דלכו"ע יאוש קונה מיד כי אין עליו חיוב השבה. [כמדומני שהק' כך הגרד"ל, ויש לי בזה תירוץ מבריק לענ"ד, ועוד חזל&q...
על ידי איש טלז
ו' יולי 06, 2018 10:44 am
פורום: בית המדרש
נושא: שחיטת מסוכנת בדו"ה
תגובות: 2
צפיות: 242

שחיטת מסוכנת בדו"ה

נסתפקתי באדם שגנב בהמה ושחטה דדינו שחייב דו"ה
מה דינו בכה"ג ששחט בהמה מסוכנת דגם לבעלים ניחא ליה שישחטו בהמה זו אם חשיב טו"מ לחייב עליה דו"ה וצ"ע
על ידי איש טלז
ו' יולי 06, 2018 10:41 am
פורום: בית המדרש
נושא: 'קיום מצוות' כביכול אצל הקב"ה
תגובות: 36
צפיות: 3647

Re: 'קיום מצוות' כביכול אצל הקב"ה

כמדומה ששיטת הרמב"ן הנ"ל גבי מצוה הבאה בעבירה משלימה את שיטתו במקו"א דהנה בגיטין דנה' ס"ל לרמב"ן דכיון ששיטת ר"ת דהגם שחל היאוש בגזילה מ"מ יש בזה פסול של מצוה הבאה בעבירה [ואכ"מ בביאור שיטתו] וכתב הרמב"ן דמה"ט כבר לא חל ההקדש כלל וכלל [וכ"נ הר&q...
על ידי איש טלז
א' יוני 03, 2018 4:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 740
צפיות: 101785

Re: השוואות...

מש"ח פרשת משפטים דהנידון בסברת תורא גנבי מינך תלוי בטעם שהחמירה התורה בשור יותר מבשה דאם הטעם דשור ביטלו ממלאכתו א"כ אזלינן בתר השתא שאם היה נשאר אצל הבעלים זה מה שהיה מרויח אבל אם הטעם שנשאו כל כתפו א"כ חזינן דהכל תלוי בשעת גניבה
על ידי איש טלז
א' יוני 03, 2018 4:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 740
צפיות: 101785

Re: השוואות...

מהרש"א ריש הגוזל עצים דאם שינוי החוזר קונה אי"צ שינוי השם אבל אם שינוי שאינו חוזר לא קונה בעי לכל שינוי השם
על ידי איש טלז
א' יוני 03, 2018 4:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גם טבל במקווה גם נגע בשרץ
תגובות: 61
צפיות: 4387

Re: גם טבל במקווה גם נגע בשרץ

על רמ"ה זה שמעתי מהגרחי"ש דכשאחיו [הגר"ב] התמנה לר"י קפלן התקשר לשאול אותו פשט בדין הרמ"ה ואמר לו הגרחי"ש אין לי פשט ואני מברך אותך שגם אתה לא יהיה לך פשט [הגם שאתה ר"י] ודפח"ח .
על ידי איש טלז
ש' אפריל 28, 2018 11:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גזלן קטן
תגובות: 7
צפיות: 1127

Re: גזלן קטן

ע"ע תוס' בב"מ ד"י ע"ב ד"ה אי דאפילו בידו אינו קונה הגניבה בע"כ ולא אם הוא קטן עכ"ד
על ידי איש טלז
ש' אפריל 28, 2018 11:11 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: בכפליים
תגובות: 13
צפיות: 2377

Re: בכפליים

יש לעורר על שינוי הלשון בין כפל לפי שניים ועיין בזה במלבי"ם ואכ"מ
על ידי איש טלז
ש' אפריל 28, 2018 11:03 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: סוכה לא. תקנת השבין - עד כמה?
תגובות: 14
צפיות: 2271

Re: סוכה לא. תקנת השבין - עד כמה?

בב"ק קא' מבואר דבצבע צמרו בצבע של חבירו מצי אמר ליה הא מנח קמך עכ"פ מבואר בגמ' שנשאר הצמר הצבוע אצלו ומשלם דמים לבעלים ותמוה אמאי אינו מחויב להקנות את הצמר לשני בכדי לקיים דין והשיב כיון דמיירי שהחפץ בעין ולכאורה מוכח דאין חיוב להקנות הצמר שלו בשביל לקיים והשיב בצבע [וע"ע קצות שסב' סק...
על ידי איש טלז
ש' אפריל 28, 2018 10:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הגר"א וייס-אין דרך הרמב"ם לדקדק להשוות לשונו בכל מקום ומקום.
תגובות: 48
צפיות: 5567

Re: הגר"א וייס-אין דרך הרמב"ם לדקדק להשוות לשונו בכל מקום ומקום.

בשבת נזדמן לידי ספר מנחת שלמה על מרובה ושם בדס"ב ע"ב הביאו ספק מכ"י ונקט שם כדבר פשוט דגם גזלן נמכר בגניבתו [וכמדומה שזה ט"ס ופלא שלא העירו שם]
על ידי איש טלז
ש' אפריל 28, 2018 10:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קנין שינוי בשומר ??
תגובות: 6
צפיות: 842

Re: קנין שינוי בשומר ??

ע"ע לשון הרמב"ן כתובות סוף פרק נערה ודוק
על ידי איש טלז
ש' אפריל 28, 2018 10:41 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בדיקת כת"י טור חו"מ
תגובות: 6
צפיות: 732

Re: בדיקת כת"י טור חו"מ

ראיתי בשם הגרחי"ק ישוב נפלא ממתני' וזה תוכנו דמתני' איירי כשדנו דיני נפשות ואזי לדעת המהרש"ל ליכא כלל חיוב דטו"מ וע"כ חל חיוב כפל אבל הטור איירי בזמן הזה דאין דנין דיני נפשות א"כ לא חשיב דליכא כלל חיוב בקלב"מ דמהני תפיסה וע"כ פקע הכפל הגם שלא חל ממש חיוב דו"ה ...
על ידי איש טלז
ש' אפריל 28, 2018 10:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קלב"מ בגזילה
תגובות: 35
צפיות: 2869

Re: קלב"מ בגזילה

אגב נסתפקתי לדעת רב דבדמים קננהו האם יחשב מצוה הבאה בעבירה [כעין דברי ר"ת גבי עולא ] דסו"ס חשיב קנינו מכח קניני הגזילה בלבד וצ"ע , [ובאמת הלא מדברי התוס' יש מקור גדול לזה דהקשו לדעת רב אמאי גונב מן הגנב ל"ח בית האיש כיון דאיירי בבא במחתרת ע"כ קנאו גנב ראשון וא"כ חשיב בי...
על ידי איש טלז
ב' מרץ 26, 2018 2:11 pm
פורום: פסח
נושא: פסח בימי שמואל והשופטים
תגובות: 2
צפיות: 643

Re: פסח בימי שמואל והשופטים

ראה עוד אמת ליעקב [קמינצקי] עמוד תקלד'
על ידי איש טלז
ש' מרץ 17, 2018 8:45 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: שור תחת שור - פירוש מחודש לר"א בן הרמב"ם
תגובות: 2
צפיות: 435

Re: שור תחת שור - פירוש מחודש לר"א בן הרמב"ם

עוד ראיתי שם לגבי מיטב דמשמע דכל שהזיק זיבורית ויש לו בדיוק זיבורית כהזיבורית הניזוקת אין בזה מיטב ובאמת דכ"מ בדברי הרמב"ן בריש גיטין דהזיק זיבורית אין בה דין מיטב וכי יש צד באמת שזה כן אתמהה

עבור לחיפוש מתקדם