מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 5000 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי מיללער
א' מרץ 29, 2020 6:28 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 113
צפיות: 8734

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

שבת כ. {ירמיה לו-כב} והאח לפניו מבערת מאי אח אמר רב אחוונא ושמואל אמר עצים שנדלקו באחוונא בבא קמא ב. ארבעה אבות נזיקין השור והבור והמבעה ו ההבער , אגב קשירת הדברים בעניני בעירה יש לדון כששילח את בעירה ביד חש"ו האם זה צריך להיות בוער היטב כדין עצים בשבת, ואם לא כעצים לגבי שבת יש לדון לפחות האם ...
על ידי מיללער
א' מרץ 29, 2020 6:23 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 113
צפיות: 8734

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

שבת יט. ת''ר אין מפליגין בספינה פחות מג' ימים קודם לשבת במה דברים אמורים לדבר הרשות אבל לדבר מצוה שפיר דמי (רש"י)מפליגין. מפרישין מן היבשה לים וזהו לשון [הפלגת] ספינה על שם שמפליג עצמו מן היישוב ומרבינו יעקב שמעתי בעירובין שאמצעיתו של ים נקרא פילגוס ואף בלשון לעז פילגס : קידושין פב. הספנין רוב...
על ידי מיללער
ג' מרץ 17, 2020 3:14 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 113
צפיות: 8734

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

שבת י: [/size][/b] ארשב''ג הנותן פת לתינוק צריך להודיע לאמו מאי עביד ליה אמר אביי שאיף ליה משחא ומלי ליה כוחלא והאידנא דחיישי' לכשפים מאי אמר רב פפא שאיף לי' מאותו המין איני וכו' (רש"י) שייף ליה משחא. ישפשפנו בשמן בין עיניו דבר הנראה שתשאלנו אמו מי עשה כן ויאמר לה התינוק פלוני עשה וגם פת נתן ל...
על ידי מיללער
ג' מרץ 17, 2020 1:55 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 113
צפיות: 8734

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

שבת ט: אמר אביי הני חברין בבלאי [תלמידי חכמים {צדיקים} שבבל] קידושין עב: היום נולד רב יהודה בבבל ...רב אשי ללמדך שאין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו בשעת הלימוד חשבתי על קישור אחר במסכת שבת ט: מאימתי התחלת אכילה רב אמר משיטול ידיו ור' חנינא אמר משיתיר חגורה, ולא פליגי הא לן והא להו ופירש&qu...
על ידי מיללער
ב' מרץ 16, 2020 3:05 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: לשונות וביטוים בדברי רש"י ותוספות
תגובות: 138
צפיות: 30409

Re: לשונות וביטוים בדברי רש"י ותוספות

ברש"י בבא מציעא קג. ד"ה כל דבעי. אפילו גדול כאנטוכיא.


לכאורה רש"י נקיט לישנא דגמרא עירובין סא: אפי' היא גדולה כאנטוכיא, ועי' כאן:
viewtopic.php?p=532409#p532409
על ידי מיללער
ו' מרץ 13, 2020 3:42 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבת: שורש ופירוש מילת כרמלית
תגובות: 1
צפיות: 364

מסכת שבת: שורש ופירוש מילת כרמלית

רש"י ריש מסכת שבת (ג: ד"ה בעי אביי) כתב: כרמלית לשון יערו וכרמלו (ישעי' י, יח - יער גבוה, רש"י שם) שאינו לא הילך תמיד לרבים ולא תשמיש רה"י. אולם בתוס' (ו. ד"ה כרמלית) הביאו מהירושלמי (פ"א סוף הלכה א') כרמלית תני רבי חייא כרמל, רך מלא (ומל) אינו לא לח ולא יבש אלא בינוני....
על ידי מיללער
ה' מרץ 12, 2020 10:26 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: חוברת חדשה על מרנן הגרא"י קוק והגרא"ד כהנא שפירא, זצ"ל
תגובות: 79
צפיות: 21630

Re: חוברת חדשה על מרנן הגרא"י קוק והגרא"ד כהנא שפירא, זצ"ל

רישום שמו של הראי"ה קוק בין רשימת הנוסעים על הספינה ס.ס. אלימפיק שעזבה את צרפת בתאריך 12 מרץ 1924 (תרפ"ד) והגיעה לחופי אמריקה לאחר שבעת ימים בתאריך 19 מרץ כמלווה את הרב נזכר לאחריו חתנו וגיסו ר' ישראל שמעון רבינוביץ-תאומים בן האדר"ת - הם נוסעים לביתו של הרב ר' משה זבולון מרגליות מניו ...
על ידי מיללער
ה' מרץ 12, 2020 10:07 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הראב"ד ר' דובטשע שובקס זצ"ל
תגובות: 31
צפיות: 3543

Re: הראב"ד ר' דובטשע שובקס זצ"ל

חתום בהזמנת נישואי נכדו ר' יצחק מרדכי לורברבוים נכד החוות דעת עב"ד בת ר' יעקב אייזנבאך (פעסטער):
תמונה
על ידי מיללער
ה' מרץ 12, 2020 5:01 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש צרעת בימינו?
תגובות: 40
צפיות: 3748

Re: האם יש צרעת בימינו?

בזכרוני - וכן ראיתי מציינים - שהרמב"ן כותב במקום אחד שנגעים וצרעת הם מהמחלות המדבקות ולפיכך חייבה התורה בידוד. האם אכן כתב הרמב"ן כן, ואיפה, או מי משאר מפרשי המקרא ביארו כן את הבידוד בטומאת מצורע? כעת מצאתי רק הקטע המצורף מה שכתב הרמב"ן בפרשת תזריע (ויקרא יב, ד) שריחו והבלו של המצורע ...
על ידי מיללער
ה' מרץ 12, 2020 12:31 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת קידושין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 17
צפיות: 2806

Re: מסכת קידושין - הערות והארות פנינים ומרגליות

קידושין סו: במתני' וכל מקום שיש קידושין ויש עבירה הולד הולך אחר הפגום ואיזה זו זו אלמנה לכ"ג גרושה וחלוצה לכהן הדיוט, ממזרת ונתינה לישראל בת ישראל לנתין ולממזר לכאורה הלשון 'הולד הולך אחר הפגום' אינה מתיישבת היטב על הציור של אלמנה לכ"ג וגרושה לכהן הדיוט כמו בממזר וממזרת, דשם הממזר או הממזר...
על ידי מיללער
ג' מרץ 10, 2020 5:49 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי
תגובות: 218
צפיות: 74625

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

גימפעל כתב:היום בדף של פורים מוזכר כמה פעמים פשט העני את ידו.

לפי פירוש התוס (ג. ד"ה בבא) אולי מיירי בעני נכרי וא"כ לא שייך לפורים רק מטעם מפרנסין עניי עכו"ם עם עניי ישראל מפני דרכי שלום
על ידי מיללער
ג' מרץ 10, 2020 12:08 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 113
צפיות: 8734

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

בדף ס"ו בקידושין לא מצאתי כלום לקשר לדף ג בשבת לקיים מה שנאמר כאן - א''ל ר' חייא לרב בר פחתי לא אמינא לך כי קאי רבי בהא מסכתא לא תשייליה במסכתא אחריתי בכל אופן אם למישהוא יש רעיון אחר נקבלו בשמחה במסכת קידושין סו: אמר רבי עקיבא משל לעומד ומקריב ע"ג המזבח ונודע שהוא בעל מום עבודתו פסולה במ...
על ידי מיללער
ב' מרץ 09, 2020 11:39 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי
תגובות: 218
צפיות: 74625

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

היום יום ב' י"ג אדר תענית אסתר ערב פורים דפרזים למדנו במסכת שבת ג: אמר ליה רב חייא לרב בר פחתי וכו' ופירש"י בר פחתי, בן גדולים.

וציין הגרעק"א בגה"ש שזה מלשון הכתוב זרובבל פחת יהודה - וכן הוא במגילת אסתר אל אחשדרפני המלך ואל הפחות
על ידי מיללער
ב' מרץ 09, 2020 7:04 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: רבי יהודה ווייל מנה"ר בישיבת רי"א בניו יורק - למי פרטים?
תגובות: 4
צפיות: 1115

Re: רבי יהודה ווייל מנה"ר בישיבת רי"א בניו יורק - למי פרטים?

ערכו בקברים.קאם:
https://kevarim.com/rabbi-yehuda-weil/

מצבתו:
תמונה

מאמר קצר עליו ממח"א:
תמונה

מספר היזכור לקהלת סובלק
על ידי מיללער
ב' מרץ 09, 2020 6:49 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגרז"ר בענגיס ואחיו רבי משה אהרן בן דעת
תגובות: 84
צפיות: 61758

Re: הגאון ר' זעליג ראובן בענגיס זצ"ל

יצא לאור הגדש"פ לפלגות ראובן מהגרז"ר בענגיס ז"ל ע"י נינו שמזכר באשכול ר' שלום גריי מלעיקוואוד, ראיתי שמשה שכתב לעיל: אאל"ט הרב ר' אהרן גולובנציץ היה נשוי לנכדת הגרז"ר זצ"ל בת חתנו הרב ויטשיק מארה"ב. טעות קל, וצריך להגיה שהרב וויטשיק היה חתנו של ר' שמעון זאב ב...
על ידי מיללער
ב' מרץ 09, 2020 5:40 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: האם להמן היה דין יהודי?
תגובות: 16
צפיות: 1442

Re: האם להמן היה דין יהודי?

יש להוסיף, כי החיד"א בכמה מקומות נוקט נמי שלהמן היה דין יהודי, וכן פירש את הפסוק ע"ד של החת"ס - כי הגיד להם [שהמן] יהודי. ראה עוד בקונטרס ממשתה היין, להרב ברוך מרדכי שפירא שליט"א, [ישנו באוצר] שסובב והולך להוכיח שהמן היה לו דין יהודי, ומקורות רבים מאוד מביא בטוט"ד. וראה מה ...
על ידי מיללער
ה' מרץ 05, 2020 5:27 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון רב מרדכי שרייבמן זצ"ל
תגובות: 6
צפיות: 1125

Re: הגאון רב מרדכי שרייבמן זצ"ל

כפי מה שכתב היה רבי מרדכי שרייבמאן בנו של ר' עזרא ב"ר גרשון שרייבמאן בניו יארק היה רב פעיל למען קדושת ושמירת שבת בשם רבי גרשון שרייבמאן זצ"ל שהיגר לארה"ב בשנת תרפ"ג מירושלים, ערך הבטאון 'למען השבת' https://www.hebrewbooks.org/22937 https://www.hebrewbooks.org/22939 מעניין אם היה...
על ידי מיללער
ה' מרץ 05, 2020 3:25 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: כדאמר רב פלוני.... הכא נמי...
תגובות: 16
צפיות: 2533

Re: כדאמר רב פלוני.... הכא נמי...

בבא מציעא צז: כדאמר רב נחמן כגון שיש עסק שבועה ביניהן ה"נ כגון שיש עסק שבועה ביניהן ורש"י לא ציין את מקור דברי רב נחמן על איזה קושיא פירש כן שיש עסק שבועה ביניהן. ולקמן בדף קטז: נמצא קושיא אחרת שגם עליה מתרץ הגמ' בהאי לישנא כדאמר רב נחמן וכו' כלומר שגם שם אינה מקור ראשון שעליה תירץ ר"...
על ידי מיללער
ה' מרץ 05, 2020 4:01 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות פרק חמישי
תגובות: 37
צפיות: 2872

Re: מסכת ברכות פרק חמישי

לג, א מרחיקין משור תם חמשים אמה, ומשור מועד - כמלא עיניו. תנא משמיה דרבי מאיר: ריש תורא בדקולא - סליק לאגרא, ושדי דרגא מתותך. אמר שמואל: הני מילי - בשור שחור וביומי ניסן, מפני שהשטן מרקד לו בין קרניו. וברש"י: ביומי ניסן - מתוך שעברו ימי הסתיו שהארץ יבשה, ועכשיו רואה אותה מלאה דשאים זחה דעתו על...
על ידי מיללער
ד' מרץ 04, 2020 11:29 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון רב מרדכי שרייבמן זצ"ל
תגובות: 6
צפיות: 1125

Re: הגאון רב מרדכי שרייבמן זצ"ל

נחוניא כתב:מציבתו בביה"ח בטבריא
https://billiongraves.com/grave/%D7%9E% ... F/21027731
על ידי מיללער
ד' מרץ 04, 2020 11:19 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון רב מרדכי שרייבמן זצ"ל
תגובות: 6
צפיות: 1125

Re: הגאון רב מרדכי שרייבמן זצ"ל

מכתב בחת"י האדמו"ר מהרמש"י מסדיגורה-פשמישל לרבי מרדכי שרייבמאן זצ"ל: http://moreshet-auctions.com/%D7%9E%D7%9B%D7%AA%D7%91-%D7%94%D7%90%D7%93%D7%9E%D7%95%D7%A8-%D7%9E%D7%A1%D7%93%D7%99%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%90-%D7%91%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA-%D7%9E%D7%A8%D7%93%D7...
על ידי מיללער
ד' מרץ 04, 2020 11:17 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון רב מרדכי שרייבמן זצ"ל
תגובות: 6
צפיות: 1125

Re: הגאון רב מרדכי שרייבמן זצ"ל

מכתב בחת"י הראשל"צ הרב עוזיאל על המועצת הכללית בת"א בבקשה לתמיכה כספית עבור הרב שרייבמן: https://il.bidspirit.com/ui/lotPage/source/catalog/auction/4349/lot/132640/%D7%9E%D7%9B%D7%AA%D7%91-%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%A8%D7%91%D7%99-%D7%91%D7...
על ידי מיללער
ד' מרץ 04, 2020 11:14 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון רב מרדכי שרייבמן זצ"ל
תגובות: 6
צפיות: 1125

Re: הגאון רב מרדכי שרייבמן זצ"ל

כפי מה שכתב היה רבי מרדכי שרייבמאן בנו של ר' עזרא ב"ר גרשון שרייבמאן בניו יארק היה רב פעיל למען קדושת ושמירת שבת בשם רבי גרשון שרייבמאן זצ"ל שהיגר לארה"ב בשנת תרפ"ג מירושלים, ערך הבטאון 'למען השבת' https://www.hebrewbooks.org/22937 https://www.hebrewbooks.org/22939 מעניין אם היה ...
על ידי מיללער
ג' מרץ 03, 2020 8:38 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: רבי דוד מאיר רבינוביץ מבוסטון
תגובות: 7
צפיות: 1435

Re: רבי דוד מאיר רבינוביץ מבוסטון

מה שאני מתמצת מהכתבות בהעיתונים; מוצאו היה מאוקראינא נולד למשפחה עניה בשנת 1868 - תרכ"ח והתמיד בלימודיו , בשנת תרנ"ג היגר לארה"ב והתיישב בבוסטון שהיה כמובן ארץ לא זרועה במצבה הרוחני, שימש כרב באיזה קהילות שם ולאחריו נתקבל כראש רבני העיר, בשנת תרצ"ו ביקר בארץ: http://www.hebrewbo...
על ידי מיללער
ג' מרץ 03, 2020 6:38 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת קידושין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 17
צפיות: 2806

Re: מסכת קידושין - הערות והארות פנינים ומרגליות

קידושין כח. הקורא לחבירו רשע יורד עמו לחייו ולהלן בדף נט. עני המהפך בחררה ובא חבירו ונטלו נקרא רשע - פירש"י מפני שיורד עמו לחייו מצינו כאן דבר והפיכו, מי שיורד לחיי חבירו נקרא רשע ומי שקורא לחבירו רשע מותר לירד עמו לחייו האם יש מי שעמד בזה? הג"ר שמואל דוד שליט"א ציין לי באישית שעמד ב...
על ידי מיללער
ג' מרץ 03, 2020 2:16 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: 'משולש' כסמל לחוזק, משובח וכדומה
תגובות: 14
צפיות: 1136

Re: 'משולש' כסמל לחוזק, משובח וכדומה

בקרו טלה כתב:ושלשים על כלו שמות (יד, ז) בתרגום וגברין
שו"ר גיטין ד נו. עגלא תילתא - פירושו


וע"ע תוס' בכורות יט. ד"ה דהך שלא ביכרה
על ידי מיללער
ג' מרץ 03, 2020 1:26 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת קידושין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 17
צפיות: 2806

Re: מסכת קידושין - הערות והארות פנינים ומרגליות

קידושין כח. הקורא לחבירו רשע יורד עמו לחייו ולהלן בדף נט. עני המהפך בחררה ובא חבירו ונטלו נקרא רשע - פירש"י מפני שיורד עמו לחייו

מצינו כאן דבר והפיכו, מי שיורד לחיי חבירו נקרא רשע ומי שקורא לחבירו רשע מותר לירד עמו לחייו

האם יש מי שעמד בזה?
על ידי מיללער
א' מרץ 01, 2020 3:53 am
פורום: בית התלמוד
נושא: קידושין נב-נה: בסוגיא דהמקדש בחלקו ובהקדש
תגובות: 35
צפיות: 3906

Re: קידושין נב-נה: בסוגיא דהמקדש בחלקו ובהקדש

בענין אחר. המקדש בעגלה ערופה אינה מקודשת מפני שאסורה בהנאה. לכאו' בלא"ה הרי העגלה באה משל ציבור, ומיהו ה'בעלים' שיוכל לקדש בה? [שמעתי מחכ"א שהאחרו' עמדו בזה, אבל לא תי' בריוח]. אם נתכוין לגוזלה מהקדש, לכאורה מדין מעות ציבור היה יכול לקדש בה אשה, אבל כיון שהוא עגלה ערופה שאסורה בהנאה אינה ...
על ידי מיללער
ו' פברואר 28, 2020 3:15 am
פורום: בית התלמוד
נושא: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי
תגובות: 218
צפיות: 74625

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

בדף נה. עניני בצלאל ובנין המשכן - מענינא דפרשתא פרשת תרומה
על ידי מיללער
ה' פברואר 27, 2020 11:02 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר "שכל טוב"
תגובות: 1
צפיות: 688

Re: ספר "שכל טוב"

ספר ‫שכל טוב ... ואלה מוסיף על הראשונים חדושים... מהגאונים ורבנים... והרבה חדושים מהגאון... ר’ שמחה כ"ץ רפאפורט שהיה אב"ד ור"מ בק"ק לובלין... לפי סדר הפרשיות וחגים וזמנים. ... ‫ דפוס ישכר בער כ"ץ... ‫ לפרט נ’מצ’א חן וש’כ’ל’ טוב בעיני אלה’ים ואדם [תצ"ה] כל התיאור הנ&quo...
על ידי מיללער
ה' פברואר 27, 2020 4:54 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ◆ אלון בכות ◆
תגובות: 468
צפיות: 91726

Re: ◆ אלון בכות ◆

בקשוני להכניס: בד"ה, נפטר לפני כשבוע הג"ר אפרים קורנגוט זצ"ל, מח"ס הלכות הבית המשותף ופירוש ישמח משה על אור החיים הקדוש. מה היתה מקור מוצאו ויחוסו? מצאתי לאחרונה שבעיר ניימארק בגאליציה שימש בדיינות אחד בשם ר' חיים קורנגוט (בסביבות שנת תר"ך) - מעניין לדעת אם זה ממשפחתו או נכדו
על ידי מיללער
ה' פברואר 27, 2020 1:31 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 113
צפיות: 8734

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

כבוד הרב תאומים מייזם הרעיון של דף ועוד דף בריך רחמנא שזיכנו היום באחד באדר ללמוד מסכת קידושין דף נד. ולעסוק בסוגיא דתקלין חדתין ועתיקין - וכפי שהובא בתוספות דברי המשנה - באחד באדר משמיעין על השקלים! יה"ר שבזכות לימוד והגה ערך כי תשא, נזכה בקרוב לשקול אשא בבית נכון ונשא, בבנין בית מקדשינו בקרוב...
על ידי מיללער
ה' פברואר 27, 2020 1:28 am
פורום: בית התלמוד
נושא: קידושין נב-נה: בסוגיא דהמקדש בחלקו ובהקדש
תגובות: 35
צפיות: 3906

Re: קידושין נב-נה: בסוגיא דהמקדש בחלקו ובהקדש

. אבל אם קידש במזיד בגבולין דס"ל לר"י שהקידושין חלין, משמע מדברי רש"י שאין הקידושין חלין רק לאחר שתעלה אותה לירושלים דבחוץ לירושלים אין בו שוה פרוטה שלא ניתן להוציאו. ובתוס' נחלקו בזה על רש"י מסוגיא דבכורות, ולכאורה צריך הדבר תלמוד דאף אם אינו ניתן להוציאו כאן משו"ז נאמר שו...
על ידי מיללער
ד' פברואר 26, 2020 3:42 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שמות אמוראים מתחלפים לפי המקרה - ר' יונה בר תחליפא
תגובות: 52
צפיות: 6992

Re: שמות אמוראים מתחלפים לפי המקרה - יעקב קרחה

חולין כב ב' תני יעקב קרחה מאימתי בני יונה כשרים משיעלעו. והיינו שיתלשו נוצותיהם ויצא דם. כאן לא נזכר בן קרחה רק קרחה, וחשבתי להציע - על דרך דברי המהר"צ חיות בבבא מציעא על ר' יצחק מגדלאה שזה כינוי על שם המימרא, וכן ר' זיואי ור' זילאי ור' זוהמאי עיי"ש, וכן כאן שנקרא על שם המימרא שלו ששיעור ...
על ידי מיללער
ד' פברואר 26, 2020 3:36 am
פורום: בית התלמוד
נושא: קידושין נב-נה: בסוגיא דהמקדש בחלקו ובהקדש
תגובות: 35
צפיות: 3906

Re: קידושין נב-נה: בסוגיא דהמקדש בחלקו ובהקדש

המקדש במעשר שני נחלקו במתני' לר"מ אינה מקודשת כלל לא בשוגג ולא במזיד, לא בירושלים ולא בגבולין, דס"ל מע"ש ממון גבוה הוא. ולר"י כיון דס"ל דמע"ש ממון הדיוט יכול לקדש בה אשה, אולם בשוגג ס"ל לר"י דלא קידש אי משום דאיתתא לא ניחה לה משום טירחא דאורחא אי משום דאיהו נמ...
על ידי מיללער
ג' פברואר 25, 2020 11:19 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת קידושין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 17
צפיות: 2806

Re: מסכת קידושין - הערות והארות פנינים ומרגליות

כב ע"ב יליף שעבד כנעני נקנה בכסף שטר וחזקה, משדה אחוזה, והקשה הגמרא אי מה שדה אחוזה חוזרת לבעלים ביובל אף עבד כנעני חוזר לבעלים ביובל, ומתרץ. והקשה לי אחד מהתלמידים, ומה לגבי שאר הלכות שיש בשדה אחוזה למה לא קיימי הני הלכות לגבי עבד כנעני, דשם אין התירוץ של הגמרא דכתיב לעולם? חפשתי עד שידי כהה ...
על ידי מיללער
ב' פברואר 24, 2020 5:30 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: דיונים בנוסח התלמוד הבבלי
תגובות: 70
צפיות: 6323

Re: דיונים בנוסח התלמוד הבבלי

א. יש לזכור שחלוקת המשניות בתוך דברי הגמ' מאוחרת. ובכמה כ"י עדיין נשמר הסדר המקורי שכל המשניות באות בראש הפרק. ב. בכמה כת"י [שבהם כן יש חלוקת המשניות] המשנה 'היה עושה בידיו' והמשנה 'היה עושה בתאנים' הם משנה אחת. וכמו"ש שכ"ה גם ברי"ף ובעקבותיו ברא"ש. ג. עם זאת עדיין אין...
על ידי מיללער
ב' פברואר 24, 2020 3:34 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 1079
צפיות: 221098

Re: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆

דרומי כתב:אני מחפש מידע מינימלי (לא צריך יותר מידי) על הג"ר צבי יחזקאל מיכלזאהן הי"ד מהעיר וורשא שחיבר את הספר 'פינות הבית'

תודה מראש

http://www.ivelt.com/forum/viewtopic.ph ... 9#p1110039
על ידי מיללער
ב' פברואר 24, 2020 3:12 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: דיונים בנוסח התלמוד הבבלי
תגובות: 70
צפיות: 6323

Re: דיונים בנוסח התלמוד הבבלי

בבא מציעא צא: במס' ב"מ צא: על דברי המשנה היה עושה בידיו וכו' מסיימת הגמרא בדברי רב נחמן ארב"א פועלים עד שלא הילכו שתי וערב בגת אוכלין ענבים ואין שותין יין וכו' דין שלכאורה אין לו שייכות לדברי המשנה שלפניה אלא לדברי המשנה שלאחריה היה עושה בתאנים לא יאכל בענבים וכו' ונראה שהקטע נעתקה ממקומה...
על ידי מיללער
ו' פברואר 21, 2020 4:36 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות - פרק שביעי
תגובות: 15
צפיות: 1363

Re: ברכות - פרק שביעי

מח: משה תיקן להם לישראל ברכת הזן בשעה שירד להם מן. וכתב ע"ז הגאון ר"י ענגיל בגליונותיו וז"ל: וצע"ק דמדוע היה חיוב בהמ"ז על המן הרי לא היה לחם מה' המינים רק בריה בפ"ע, ואף שטעמו בו טעם לחם מ"מ על טעם בלבד אין נראה שיהא חיוב בהמ"ז, וצ"ל דס"ל לר' נחמן ...

עבור לחיפוש מתקדם