מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 5000 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי מיללער
ו' פברואר 21, 2020 4:22 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 113
צפיות: 8731

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

ממסכת ברכות מח: טובל בציר למסכת קידושין דף מח: הא בציהרא פירש"י ציר דגים שעשוי לטבל בו
על ידי מיללער
ד' פברואר 19, 2020 3:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אין עונשין מן הדין - גם בק"ו שיש בכלל מאתיים מנה?
תגובות: 13
צפיות: 1143

Re: אין עונשין מן הדין - גם בק"ו שיש בכלל מאתיים מנה?

תמורה ט. ורבא אין עונשין מן הדין ואביי אמר לך הא לאו דינא הוא מי גרע טוב מרע תודה רבה האם זהו הביאור הפשוט בדברי אביי דטוב לגבי רע הווה כמו בכלל מאתיים מנה אין אומרין בזה אעמה"ד? ורבא חולק עליו, א"כ מצינו בזה פלוגתת אמוראים בסברא אם אמרינן אעמה"ד בכה"ג, האם ציינו לזה בספרי הכללי...
על ידי מיללער
ו' פברואר 14, 2020 6:39 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: משפחת לאנג מק"ק טשעקע
תגובות: 12
צפיות: 1989

Re: משפחת לאנג מק"ק טשעקע

בהדף עד אתה רואה שהי' לו אח בעיר אוסלו בשם ערנו הי' לו אח נוסף בשם ר' חנני' יו"ט ליפא וועכטער, רב בטאראנטא, ועל מצבתו הונצח את שם אחיו ר' אפרים בין שאר ילדי ר' מרדכי אביו. תראה כאן http://www.ivelt.com/forum/viewtopic.php?p=814403#p814403 ר' ליפא וועכטער מטורונטו ז"ל היה אביו של התה"...
על ידי מיללער
ה' פברואר 13, 2020 5:48 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 8257
צפיות: 1372575

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

תודה רבה!
על ידי מיללער
ה' פברואר 13, 2020 3:27 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 8257
צפיות: 1372575

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

קבלתי רשות לפרסם ב' התמונות המצורפות, הייתי בטוח שב' התמונות כבר הופיעו בבית מדרשינו אבל כעת לא מצאתים, ומבקש סליחה אם אין בה משום חידוש. נראה שמדובר באירוע בעיר פתח תקוה, רואים בתמונה (4) את הג"ר ראובן כץ אב"ד פ"ת, ר' ברוך רבינוביץ ממונקאטש, הרב עוזיאל ורש"א ובר-שזורי - האם מזהי...
על ידי מיללער
ה' פברואר 13, 2020 4:40 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - הערות על פרק שישי
תגובות: 86
צפיות: 6475

Re: מסכת ברכות - הערות על פרק שישי

מ. בתוד"ה הבא מלח וכו' רבי מנחם היה מדקדק מאד להביא מלח על השלחן כדאיתא במדרש כשישראל יושבין על השלחן וממתינין זא"ז עד שיטלו ידיהם והן בלא מצוות השטן מקטרג עליהם וברית מלח מגין עליהם. איפה איתא זה במדרש? ולכאורה לפי"ז אין קפידא רק שיהי' מלח על השלחן ולא שצריך להטביל פרוסת המוציא במלח...
על ידי מיללער
ב' פברואר 10, 2020 10:06 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: משפחת מזא"ה
תגובות: 38
צפיות: 5031

Re: משפחת מזא"ה

חלמישצור כתב:
ב"משנת ראם" (תש"ב), עמ' 10, מציין הרא"ם את בניו ומונה שבחם: הבכור "הגאון יוסף", "החריף גבריאל", "העלוי דב בער" ו"הנבון יעקב משה" (לאוי"ט, רב שהפך לסטנדפיסט נודע...). ערכו בג'ני.
מצבת הבן הרב יוסף מזאה:

DSC_6378.jpg
DSC_6378.jpg (1.3 MiB) נצפה 1178 פעמים
על ידי מיללער
ה' פברואר 06, 2020 10:49 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: קידושין נב-נה: בסוגיא דהמקדש בחלקו ובהקדש
תגובות: 35
צפיות: 3906

Re: קידושין נב-נה: בסוגיא דהמקדש בחלקו ובהקדש

בהמת קדשים קלים יש בה שווי ממוני, שהרי סוף סוף בשרה לבעלים, והוא יכול להחליט למי להאכיל את הבשר (כמו מעשר שני, שאמנם ממון גבוה הוא, אבל יש עליו בעלות מסוימת). ולכן להלכה שור תם של קדשים קלים שנגח - גובה הניזק מבשרו. ולכן לריה"ג אפשר לקדש בה את האשה. זה מוסכם שהרי זהו גמרא מפורשת הקושיא שלי הית...
על ידי מיללער
ה' פברואר 06, 2020 5:28 am
פורום: בית התלמוד
נושא: קידושין נב-נה: בסוגיא דהמקדש בחלקו ובהקדש
תגובות: 35
צפיות: 3906

Re: קידושין נב-נה: בסוגיא דהמקדש בחלקו ובהקדש

בסוגיא דהקדש בחלקו נחלקו רש"י ותוספות במסכת בבא קמא (יב:) אם מה שאמרו בגמרא בב"ק ובקידושין דכי קאמר רבי יוסי הגלילי קדשים קלים ממון בעלים הם זה דוקא מחיים אבל לאחר שחיטה משלחן גבוה קא זכו, שרש"י פירש שזה קאי בין על חלק הכהנים החזה ושוק ובין חלק הבעלים לאחר שחיטה אף לריה"ג אינה ממ...
על ידי מיללער
ה' פברואר 06, 2020 5:12 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות פרק חמישי
תגובות: 37
צפיות: 2871

Re: מסכת ברכות פרק חמישי

לג, א מרחיקין משור תם חמשים אמה, ומשור מועד - כמלא עיניו. תנא משמיה דרבי מאיר: ריש תורא בדקולא - סליק לאגרא, ושדי דרגא מתותך. אמר שמואל: הני מילי - בשור שחור וביומי ניסן, מפני שהשטן מרקד לו בין קרניו. וברש"י: ביומי ניסן - מתוך שעברו ימי הסתיו שהארץ יבשה, ועכשיו רואה אותה מלאה דשאים זחה דעתו על...
על ידי מיללער
ה' פברואר 06, 2020 5:04 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות פרק חמישי
תגובות: 37
צפיות: 2871

Re: מסכת ברכות - פרק חמישי

במעשה דרחב"ד והערוד, האם מה שרש"י מביא שם על אתר מבה"ג שמנצח מי שקדם להגיע למים זה עניין סגולי או שמא עניין רפואי, איך זה עובד בדיוק? ומה הקשר בין המים של הנחש לאדם? אשמח מאוד אם מאן דהוא יאיר את עיני בדבר זה. מעניין שרש"י מביאה מבה"ג בשם מערבא ור"ן על הדף מביא זה בשם ...
על ידי מיללער
ד' פברואר 05, 2020 12:54 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 113
צפיות: 8731

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

שלום כבוד הרב תאומים מיזם הרעיון ומגביר חיילים לתורה זה כבר כמה ימים שהאשכול לא עודכן, מקוה שלא מחמת ח"ו התרשלות הלימודים והשיעורים אלא מחוסר פנאי וכדו', רק חזק חזק ונתחזק, מינן ומינכון תסתיים שמעתתא וכדי שלא יהי' ביאתי ביאה ריקנית, בדף של היום מסכת ברכות לב: למדנו ההלכה שאפי' המלך שואל בשלומו ...
על ידי מיללער
ג' פברואר 04, 2020 6:45 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דיונים בנוסח התלמוד הבבלי
תגובות: 70
צפיות: 6323

Re: דיונים בנוסח התלמוד הבבלי

בבא מציעא דף עט: ת"ר השוכר את החמור לרכוב עליה שוכר מניח עליה כסותו (ור"ח גריס כסתו עי' בתוד"ה כסותו) ולגנותו ומזונות של אותה הדרך וכו' פירוש המלה של לגנותו הוא כדו משורש 'לגין' ולפי"ז לכאורה צריך להיות הגירסא ' ולגינו' וכן הוא לשון הרמב"ם (ה' משכירות ה"ח) וכן הוא בשאר...
על ידי מיללער
ב' פברואר 03, 2020 11:52 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: דיונים בנוסח התלמוד הבבלי
תגובות: 70
צפיות: 6323

Re: דיונים בנוסח התלמוד הבבלי

בבא מציעא דף עט: ת"ר השוכר את החמור לרכוב עליה שוכר מניח עליה כסותו (ור"ח גריס כסתו עי' בתוד"ה כסותו) ולגנותו ומזונות של אותה הדרך וכו' פירוש המלה של לגנותו הוא כדו משורש 'לגין' ולפי"ז לכאורה צריך להיות הגירסא ' ולגינו' וכן הוא לשון הרמב"ם (ה' משכירות ה"ח) וכן הוא בשאר ...
על ידי מיללער
ו' ינואר 31, 2020 7:11 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגרב"ד לייבוביץ זצ"ל
תגובות: 140
צפיות: 26488

Re: הגרב"ד לייבוביץ זצ"ל

נוטר הכרמים כתב:יש גם את צאצאיו משפחת טורעץ


הפרדס תש"ד - אירוסי בנו של הרב ר' יצקח דוד לידר עם בתו של הרב ר' יצחק טורעץ הנ"ל
על ידי מיללער
ו' ינואר 31, 2020 4:05 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: רבי אליהו קלצקין זצ"ל
תגובות: 122
צפיות: 19743

Re: רבי אליהו קלצקין זצ"ל

שומר כתב:מה המקור לסיפור המוזר הזה

המקור שהספידו את האור שמח בחייו? עי' באשכול על זה ממה שהובא מעיתוני הזמן

viewtopic.php?p=243278#p243278
על ידי מיללער
ו' ינואר 31, 2020 2:46 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 113
צפיות: 8731

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

בברכות כז מביא הגמרא הענין של ר' גמליאל ור' יהושע, ובקידושין דף כז נמצא העובדא של ר' גמליאל ור' יהושע ור"ע שבאו הספינה ור' גמליאל הקנה לר"י המעשר ולר"ע מעשר עני. אם רוצים אנו לידע אם היותם על הספינה היה אחר שכבר נתפייסו להדדי שמובא להלן בברכות דף כח. לפי מה שנתבאר בתוס' קידושין כז. ד&...
על ידי מיללער
ה' ינואר 30, 2020 6:10 am
פורום: בית התלמוד
נושא: לשונות וביטוים בדברי רש"י ותוספות
תגובות: 138
צפיות: 30405

Re: לשונות וביטוים בדברי התוספות

קידושין כו: תוד"ה ה"ג אלא מאי. בתוה"ד, ופלא גדול היא בעיני ריב"ן וכו'
על ידי מיללער
ד' ינואר 29, 2020 4:06 am
פורום: בית התלמוד
נושא: לשונות וביטוים בדברי רש"י ותוספות
תגובות: 138
צפיות: 30405

Re: לשונות וביטוים בדברי התוספות

קידושין כה: תוד"ה בהמה גסה. ור"ת הקשה על פי' רשב"ם וכי מצות הן משיכה ומסירה שמבטלות זו את זו שאין לעשות אלא מן המובחר וכו'

מליצה יפה ושורשה מן הדין מצות אין מבטלות זא"ז במסכת פסחים ועוד.
על ידי מיללער
ד' ינואר 29, 2020 4:01 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 113
צפיות: 8731

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

בדף כה: ממסכת קידושין במתני' וחכ"א בהמה דקה נקנית במשיכה - מן הנכון לציין מענינא דיומא פרשת בשבוע שבמכילתא דרשב"י בפרשתן פרשת בא עה"כ משכו וקחו לכם צאן - מכאן שבהמה דקה נקנית במשיכה (הובא בשו"מ מהדו"ת ח"ב סי' ע"ז)
על ידי מיללער
ג' ינואר 28, 2020 5:33 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת קידושין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 17
צפיות: 2806

Re: מסכת קידושין - הערות והארות פנינים ומרגליות

כב: קידושין כב: במשנה: עבד כנעני נקנה בכסף בשטר ובחזקה, וקונה את עצמו בכסף ע"י אחרים ובשטר ע"י עצמו דברי ר"מ, וחכ"א בכסף ע"י עצמו ובשטר ע"י אחרים ובלבד שיהא הכסף משל אחרים. דכו"ע מיהת שעבד כנעני יוצא לחירות על ידי כסף ונחלקו רק באיזה אופן מקבל האדון הכסף, ובגמרא ל...
על ידי מיללער
ג' ינואר 28, 2020 4:29 am
פורום: בית התלמוד
נושא: הש"ס במספרים
תגובות: 31
צפיות: 2392

Re: הש"ס במספרים

מי הם עשרת האמוראים המובאים הכי הרבה בבבלי? מבלי חיפוש הייתי מנחש ואומר (אין מוקדם ומאוחר) רב שמואל ר' יוחנן ריש לקיש אביי רבא רב נחמן רב ששת רבה רב יוסף רב פפא אשמח לקבל תוצאות החיפוש אם אכן צדקתי ובאיזה מהם פעם שמעתי שהאמורא שמוזכר הכי הרבה בש"ס הבבלי הוא רבא. דווקא כל אחת מהמילים "לקיש...
על ידי מיללער
ג' ינואר 28, 2020 12:21 am
פורום: בית התלמוד
נושא: הש"ס במספרים
תגובות: 31
צפיות: 2392

Re: הש"ס במספרים

מיללער כתב:
משלי שועלים כתב:מי הם עשרת האמוראים המובאים הכי הרבה בבבלי?

מבלי חיפוש הייתי מנחש ואומר (אין מוקדם ומאוחר)
רב
שמואל
ר' יוחנן
ריש לקיש
אביי
רבא
רב נחמן
רב ששת
רבה
רב יוסף
רב פפא


אשמח לקבל תוצאות החיפוש אם אכן צדקתי ובאיזה מהם
על ידי מיללער
ב' ינואר 27, 2020 10:29 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: הש"ס במספרים
תגובות: 31
צפיות: 2392

Re: הש"ס במספרים

משלי שועלים כתב:מי הם עשרת האמוראים המובאים הכי הרבה בבבלי?

מבלי חיפוש הייתי מנחש ואומר (אין מוקדם ומאוחר)
רב
שמואל
ר' יוחנן
ריש לקיש
אביי
רבא
רב נחמן
רב ששת
רבה
רב יוסף
ר' פפא
על ידי מיללער
ב' ינואר 27, 2020 3:37 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: כדאמר רב פלוני.... הכא נמי...
תגובות: 16
צפיות: 2532

Re: כדאמר רב פלוני.... הכא נמי...

בבא מציעא עד. כדתני רבי חייא על הכומר של זיתים הכא נמי על הכומר של ענבים. ושם בקטע הבא: תני רבי חייא על הכומר של זיתים

ועיי"ש בתוד"ה תני רבי חייא שמפרש למה לא קתני ר"ח דבריו על הרישא
על ידי מיללער
ב' ינואר 27, 2020 12:23 am
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות ברש"י ב"מ עג: תריסר ירחי שתא > מוהרקייהו דהני בטפסא דמלכא
תגובות: 4
צפיות: 1008

Re: הערות ברש"י ב"מ עג: תריסר ירחי שתא > מוהרקייהו דהני בטפסא דמלכא

יהודה בן יעקב כתב:בנימוק"י יבמות טז, א העתיק [וכידוע דרכו להעתיק פירש"י]: ספטא. ארגז:

מצוין! תודה רבה

מעניין שבנמוק"י בב"מ (מד. מדפי הרי"ף) הגירסא בטפסא.
על ידי מיללער
ב' ינואר 27, 2020 12:11 am
פורום: בית התלמוד
נושא: סנהדרין צב ב - מתים שהחיה יחזקאל
תגובות: 10
צפיות: 1818

Re: סנהדרין צב ב - מתים שהחיה יחזקאל

בקרו טלה כתב:
מיללער כתב:בענין המתים שהחיה יחזקאל יש דבר פלא

עי' תורה שבע''פ [רנא*]

הפלא ופלא! יישר כח
על ידי מיללער
ב' ינואר 27, 2020 12:08 am
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות ברש"י ב"מ עג: תריסר ירחי שתא > מוהרקייהו דהני בטפסא דמלכא
תגובות: 4
צפיות: 1008

Re: תריסר ירחי שתא שנה שלימה (רש"י בבא מציעא עג)

במסכת בבא מציעא עג: הכי אמר רב ששת, מוהרקייהו דהני בטפסא דמלכא מנח ומלכא אמר מאן דלא יהיב כרגא לשתעביד למאן דיהיב כרגא וכו' לשון הגמרא נמצא גם במסכת יבמות דף מו. ורש"י פירוש בב' מקומות שפירוש המלה של ' מוהרקייהו' הוא ' חותם עבדות' ופירוש של ' טפסא' הוא ' ארגז' עיי"ש. ובערוך ערך 'מהרק' הביא...
על ידי מיללער
א' ינואר 26, 2020 11:53 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: סנהדרין צב ב - מתים שהחיה יחזקאל
תגובות: 10
צפיות: 1818

Re: סנהדרין צב ב - מתים שהחיה יחזקאל

בענין המתים שהחיה יחזקאל יש דבר פלא בתוס' ב"מ ע: ד"ה תשיך, שיש בתרגום ירושלמי על 'והוה כד שלח פרעה' שמי שהלוה ברבית לא חיה בין המתים שהחיה יחזקאל, עיי"ש מה שדנו בה. וכתב על זה המהרצ"ח בהגהותיו שחיפש ולא מצא תרגום כזה לא בתרגום ירושלמי על פרשת בשלח ולא בתרגום יונתן על יחזקאל - והב...
על ידי מיללער
א' ינואר 26, 2020 4:57 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי
תגובות: 218
צפיות: 74620

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

בשבוע העברה למדנו מדין קריאה שצריך שיהי' נשמע לאזניו - נזכרתי בפרשת וארא בדברי השפתי חכמים דלהכי כתיב במכת צפרדע במשה רבינו 'ויצעק' כיון שהתפלל והצריך להשמיע לאזניו היה צריך להגביה קולו מעל קולות הצפרדעים (בפרדס יוסף מובא םירוש זה בשם הגר"א ברודא). א. האם זה דין בתפלה שצריך להשמיע לאזניו ב. האם...
על ידי מיללער
א' ינואר 26, 2020 4:50 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - פרק שלישי
תגובות: 75
צפיות: 4323

Re: מסכת ברכות - פרק שלישי

אהרן תאומים כתב:בקשר לסיפור זה, האם יש דרך לברר איזה רבי יהודה זה? רבי? בר אילעאי ? בן בבא? בן בתירא? בן גמליאל?

האם סתם רבי יהודה בגמרא אינו רבי יהודה בר אילעאי?
על ידי מיללער
ו' ינואר 24, 2020 5:12 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 113
צפיות: 8731

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

מברכות דף כ' לקידושין דף כ' מצאתי כעת רק התאמה מילולית: כדאשכחן בסיני (ברכות כ:) אר"י דרשינהו רנב"י להני קראי כסיני (קידושין כ:) ובפשטות כוונת רב יוסף שדרשת רב נחמן בר יצחק בהני קראי הם מאירים כנתינתן מסיני - ואולי לכח הזה לדרוש כסיני זוכה מי שלומד בקדושה וטהרה כדאשכחן בסיני שנזכר בברכות, ...
על ידי מיללער
ה' ינואר 23, 2020 2:58 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 8257
צפיות: 1372575

Re: תמונות של רבנים

פתחת שקי כתב:מי יכול לעזור בזיהוי. בקשת ארכיון היסטורי.

האדמו"ר באמצע הוא רבי אלימלך שניאור זלמן טווערסקי מקראס בן רבי מרדכי דוב מהורנוסטייפל
על ידי מיללער
ד' ינואר 22, 2020 10:09 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: רבי שלמה (שלומקה) מזוועהיל זצ"ל
תגובות: 20
צפיות: 3492

Re: רבי שלמה (שלומקה) מזוועהיל זצ"ל

מסמך מעניין משנת תש"ז בחתימת האדמו"ר רבי גדלי' משה מזוועהיל לקבלת תמיכה מאת הג'וינט לצורך ישיבת 'בית מרדכי' זוועהיל בירושלים - עם רשימת תלמידי הישיבה ורבניה משנת תש"ז

http://search.archives.jdc.org/multimed ... df#search=
על ידי מיללער
ד' ינואר 22, 2020 9:21 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: פעולות הצלה של הגר"א קלמנוביץ זצ"ל ממיר
תגובות: 53
צפיות: 7560

Re: פעולות הצלה של הגר"א קלמנוביץ זצ"ל ממיר

עשרים וארבעה זוגות תפלין נשלחים מהגרא"י פינקל מירושלים להגר"א קלמנוביץ לצורך פליטים תלמידי ישיבת מיר בארה"ב - שנת תש"ז
http://search.archives.jdc.org/multimed ... df#search=
על ידי מיללער
ד' ינואר 22, 2020 9:15 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ישיבת רחובות הנהר - היכן יש פרטים?
תגובות: 35
צפיות: 8165

Re: ישיבת רחובות הנהר - היכן יש פרטים?

האם ישנם כהיום צאצאים להרב השד"ה ז"ל ואיך מגיעים אליהם? לשד"ה היה בן יחיד, קדוש וטהור, שמו רבי אליהו דוויק הכהן, מחכמי הסוד בישיבת רחובות הנהר ששמר על מרחק מאביו, כדי שלא יגיס לבו בכבודו. לרבי אליהו היו שני בנים. האחד שמו משה דוויק, נפטר ברווקותו. השני שמו רבי אברהם דוויק יבדל לחיים ...
על ידי מיללער
ד' ינואר 22, 2020 3:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דינים דרבנן משנים את הדין דאורייתא
תגובות: 338
צפיות: 48827

Re: דינים דרבנן משנים את הדין דאורייתא

עדים שעברו על איסור דרבנן אינם פסולים לעדות (תוס' ב"מ עב. ד"ה שטר). ומשמע מדברי התוס' שלא רק שאינם פסולים לעדות מה"ת אלא אפי' מדרבנן אינם פסולים לעדות, ולכאורה למה לא? והיה צד לומר שאף מה"ת נעשו פסולים לעדות שעברו על לא תסור. (ועי'.בספר מכתבי תורה מכתבים רכג ורכד, בשיטת התוס' בזה...
על ידי מיללער
ד' ינואר 22, 2020 5:00 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 113
צפיות: 8731

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

ברכות יח . (תוספות)ומעשה שמתה אחותו של ר''ת בשבת והודיעו לו במוצאי שבת בעיר אחרת ואכל בשר ושתה יין ואמר כיון שיש לה בעל שחייב בקבורתה קידושין יח : נישואין עושה או אירוסין עושה נפקא מינה ליורשה וליטמא לה ולהפר נדריה, וצ"ע האם ליטמא לה זה כולל גם חיוב קבורה או שבכהן יכול להיטמא לה, או שחיוב הדאג...
על ידי מיללער
ד' ינואר 22, 2020 4:41 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דיונים בנוסח התלמוד הבבלי
תגובות: 70
צפיות: 6323

Re: דיונים בנוסח התלמוד הבבלי

תודה רבה, הפלא ופלא!

לא מצאתי שם מציינים לדברי רש"י כאן בד"ה מי שמתו 'והויא דומיא דחתן דפטור משום טירדא דמצוה' ולכאורה נראה כוונתו לציין שזה המשך לדברי המשנה בסוף פרק ב' 'חתן פטור מק"ש'. ודלא כמו שכתבו התוס' שהיה גריס את םרק מי שמתו לאחר םרק תפלת השחר.
על ידי מיללער
ד' ינואר 22, 2020 3:00 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דיונים בנוסח התלמוד הבבלי
תגובות: 70
צפיות: 6323

Re: דיונים בנוסח התלמוד הבבלי

במסכת ברכות ריש פרק מי שמתו, מציינים התוס' שבגירסת רש"י היתה שנויה פרק מי שמתו לאחר פרק תפלת השחר (וכבר ציינו המציינים שברש"י לפנינו מבואר ההיפך) וטעות היא, שפרק מי שמתו מקומה לאחר פרק היה קורא לפי שממשיכה בהלכות קריאת שמע. האם יש לפנינו נוסחאות בכת"י או דפוסים קדומים בה נמצא פרק מי ש...

עבור לחיפוש מתקדם