מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

האם ישנה מצוה להקביל את פני המשיח?

דברי תורה, עיוני שמעתתא, חידושי אגדה וכל פטפוטיא דאורייתא טבין
ש. ספראי
הודעות: 1226
הצטרף: ב' יולי 06, 2015 12:21 am

האם ישנה מצוה להקביל את פני המשיח?

הודעהעל ידי ש. ספראי » ב' נובמבר 16, 2015 10:21 pm

הגרח"ק שליט"א הציע לכו"כ שואלים להישאר בארץ, כיון שבמוצאי שביעית בן דוד בא ויתכן שנזכה לשנה בזאת השנה.

האם ישנה מצוה להקביל את פני המשיח, שלשם כך כדאי מאד להישאר בארץ בעת בואו ולהקביל פניו מיד עם בואו?

רש"י בעירובין (מג, ב) כתב, ע"ד הש"ס שהמשיח לא יבוא בער"ש מפני הטורח, כך: " מפני הטורח - שמניחין צרכי שבת והולכין להקביל פניו", עכ"ל.

אך עדיין לא ברור לי האם ד' רש"י מורים שכך יהיה פני המציאות, או דאיכא ביה מצוה.

האם ידוע לכם חומר בענין? אני עני נצרך זאת למאמר מסוים.

לייטנר
הודעות: 5468
הצטרף: א' אוגוסט 14, 2011 9:42 pm

Re: האם ישנה מצוה להקביל את פני המשיח?

הודעהעל ידי לייטנר » ב' נובמבר 16, 2015 10:26 pm

עיין ברכות יט ע"ב: "אמר ר"א בר* צדוק: מדלגין היינו ע"ג ארונות של מתים לקראת מלכי ישראל"* הגי' 'ברבי' או 'בר' משמעותית לשאלה האם מדובר על התנא הכהן (ועיי' ברש"י שם.

ש. ספראי
הודעות: 1226
הצטרף: ב' יולי 06, 2015 12:21 am

Re: האם ישנה מצוה להקביל את פני המשיח?

הודעהעל ידי ש. ספראי » ב' נובמבר 16, 2015 10:31 pm

אכן, נכון. גמרא נודעת. תודה רבה.

ואם כבר, לגוף דעת הגרח"ק בענין. האם ישנה מצוה או ענין להמתין בארץ כדי לקיים מצוה זו? האם שייך להמתין למצוה שעדיין לא הגיעה ואולי גם לא תגיע בוודאות בקרוב? (הרי גם לדידו אין הבטחה או קבלה שד' חז"ל יתקיימו דוקא בעת הזאת).

שברי לוחות
הודעות: 2103
הצטרף: ג' ינואר 29, 2013 5:40 am
מיקום: ניו יורק

Re: האם ישנה מצוה להקביל את פני המשיח?

הודעהעל ידי שברי לוחות » ב' נובמבר 16, 2015 10:32 pm

ידוע הסיפור בזה עם הגרי"ז מבריסק והרב מטשעבין

ש. ספראי
הודעות: 1226
הצטרף: ב' יולי 06, 2015 12:21 am

Re: האם ישנה מצוה להקביל את פני המשיח?

הודעהעל ידי ש. ספראי » ב' נובמבר 16, 2015 10:41 pm

אכן. בסיפור זה ציטט הרב מטעשיבין את ד' רש"י בעירובין הנ"ל, שיש מצוה לקבל פני משיח. אך כנ"ל וכו'.

יבנה
הודעות: 2431
הצטרף: ד' אפריל 15, 2015 6:28 pm

Re: האם ישנה מצוה להקביל את פני המשיח?

הודעהעל ידי יבנה » ב' נובמבר 16, 2015 11:35 pm

ש. ספראי כתב:אכן, נכון. גמרא נודעת. תודה רבה.

ואם כבר, לגוף דעת הגרח"ק בענין. האם ישנה מצוה או ענין להמתין בארץ כדי לקיים מצוה זו? האם שייך להמתין למצוה שעדיין לא הגיעה ואולי גם לא תגיע בוודאות בקרוב? (הרי גם לדידו אין הבטחה או קבלה שד' חז"ל יתקיימו דוקא בעת הזאת).

אין בזה שם מצוה, אלא שמצד דרך ארץ יש חובה לכבד את המלכים. מי שנמצא יכבד, מי שלא נמצא אינו צריך להימצא.
תענית יז. -
רבי אומר אומר אני אסור לשתות יין לעולם אבל מה אעשה שתקנתו קלקלתו אמר אביי כמאן שתו האידנא כהני חמרא כרבי.
ופירש"י- רבי אומר אומר אני כהן אסור כו' - כלומר, אי חיישינן לשמא יבנה - יהא אסור לעולם, אפילו המכיר משמרתו ומשמרת בית אבותיו, דחיישינן שמא ישתנה סדר משמרות, ושמא יעבדו כולם לחנוכת הבית בבת אחת, ונמצא זה צריך לעבוד, אבל מה אעשה שתקנתו קלקלתו, דהוי כמה שנים שלא חזרה בירה, וקלקלה זו תקנתו לשתות יין בהדיא, ולשמא יבנה לא חיישינן.
איגרת תימן לרמב"ם
"אבל מה שזכרת מדבר הקצים ומה שבאר רב סעדיה בהם תחלת מה שיש עליך לדעת שהקץ על דרך האמת לא יתכן לשום אדם לדעת אותו לעולם כמו שבאר דניאל ואמר (דניאל י"ב ט') כי סתומים וחתומים הדברים עד עת קץ אבל רוב ציור קצת החכמים על זה ועלה ברעיוניהם שהשיגוהו כבר קדם הנביא להודיע ענין זה ואמר ישוטטו רבים ותרבה הדעת כלומר ירבו הדעות והסברות בו וכבר באר הקדוש ברוך הוא על ידי נביאיו שקצת בני אדם יחשבו קצים למשיח ויעברו הקצים ולא יתקיימו" כו'.
רמב"ם הל' מלכים פרק יב ה"ב
וכן לא יחשב הקצין, אמרו חכמים תפח רוחם של מחשבי הקצים, אלא יחכה ויאמין בכלל הדבר כמו שבארנו.

מה שנכון נכון
הודעות: 10294
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: האם ישנה מצוה להקביל את פני המשיח?

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ב' נובמבר 16, 2015 11:53 pm

העוסק במצוה פטור מן המצוה, וא"כ אפילו אם יש מצוה להקביל פניו, מי שעוסק בצרכי שבת פטור מלקיימה. ומאידך מי שהחל להתעסק בקבלת פניו לפני שהחל לעסוק בצרכי שבת, פטור מלהתעסק בצרכי שבת מאחר ועסוק במצוה אחרת.
אפילו אם יש מצוה להקביל פניו מפני כבוד מלך וכדו', מי אמר שזה צריך להתקיים ביום הראשון שבא וא"א לקיימו אח"כ.
בפשטות ההבטחה שלא יבוא בע"ש היא לצורכם וטובתם של ישראל שלא יצטערו מבטול עונג שבת, גם אם ההליכה להקביל את פניו היא משמחה טבעית ופשוטה, ולא בגלל מצוה.

ע. התשבי
הודעות: 342
הצטרף: ג' אוקטובר 13, 2015 1:41 am

Re: האם ישנה מצוה להקביל את פני המשיח?

הודעהעל ידי ע. התשבי » ג' נובמבר 17, 2015 6:44 am

אדרבה, הא גופא ראי' על גודל חשיבות קבלת פני משיח - שאין נפטרים ממנה מדין 'העוסק במצוה', אלא פשיטא לן שאף אחד לא ימשיך לעסוק בצרכי השבת ויניח לקבלת פני המשיח.
ועוד יש לדון ק"ו מדברי הרמב"ם הידועים שגם מי ש"אינו מצפה לביאתו" ה"ה כופר בתורה וכו', דהיינו שיש חיוב מהתורה על התשוקה בכ"י לביאת משיח צדקנו, ובודאי שבעת ביאתו (היום ממש אכי"ר) יש לנהוג כמצופה מיהודי שציפה עד עתה למשיח. ועאכו"כ שלא להראות בעצמו שצרכי שבת חשובים לו יותר מקבלת פני משיח, שזוהי ראיה על מידת הציפיה שלו - שהיא, כנ"ל, חיוב מן התורה (להרמב"ם).

סעדיה
הודעות: 1517
הצטרף: ה' אוגוסט 13, 2015 10:43 pm

Re: האם ישנה מצוה להקביל את פני המשיח?

הודעהעל ידי סעדיה » ג' נובמבר 17, 2015 7:42 am

ש. ספראי כתב:ואם כבר, לגוף דעת הגרח"ק בענין. האם ישנה מצוה או ענין להמתין בארץ כדי לקיים מצוה זו? האם שייך להמתין למצוה שעדיין לא הגיעה ואולי גם לא תגיע בוודאות בקרוב? (הרי גם לדידו אין הבטחה או קבלה שד' חז"ל יתקיימו דוקא בעת הזאת).

לא הבנתי מה הענין לפלפל בביאור דעת מישהו במקום לשאול אותו.

בברכה המשולשת
הודעות: 12414
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: האם ישנה מצוה להקביל את פני המשיח?

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ג' נובמבר 17, 2015 7:43 am

איני מבין- וכי בשביל להישאר בארץ ולא לצאת לארצות העמים הטמאות, צריך את הנימוק שאמר הגרח"ק?
(וחשבתי שאולי הגרח"ק ענה לשואל לפי מדרגת השואל, בגדר של דבר הנשמע)

לוי
הודעות: 153
הצטרף: ב' נובמבר 05, 2012 10:17 pm

Re: האם ישנה מצוה להקביל את פני המשיח?

הודעהעל ידי לוי » ג' נובמבר 17, 2015 2:40 pm

מה אינך מבין? מדובר באנשים שיוצאים לחו"ל לצורך אמיתי כלשהו, או אנשים הגרים בחו"ל, ואעפ"כ ייעץ להם הגרח"ק שליט"א להמנע מכך לעת הזאת מהטעם הנ"ל.

בברכה המשולשת
הודעות: 12414
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: האם ישנה מצוה להקביל את פני המשיח?

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ג' נובמבר 17, 2015 4:13 pm

אם הם יוצאים בהיתר לג' דברים המותרים, אז מה הם באו לשאול?

מחולת המחנים
הודעות: 2999
הצטרף: ה' דצמבר 13, 2012 12:49 pm

Re: האם ישנה מצוה להקביל את פני המשיח?

הודעהעל ידי מחולת המחנים » ג' נובמבר 17, 2015 5:55 pm

בפשטות יש כאן גם מצוה להקביל פני חכם, וכמו שמצינו שהתירו לו לעבור במים ביוה"כ אף בחזרתו, וברמב"ם ביאר הטעם כדי שלא יימנע מקיום המצוה.

אמסטרדם
הודעות: 1498
הצטרף: א' אוקטובר 20, 2013 8:13 pm

Re: האם ישנה מצוה להקביל את פני המשיח?

הודעהעל ידי אמסטרדם » ג' נובמבר 17, 2015 8:47 pm

יש מצוה לשוב בתשובה ומלך המשיח הלא יחזיר את כלל ישראל בתשובה [ואולי יהיה יותר השפעה כשיראו אותו]. בקרוב ממש.

ע. התשבי
הודעות: 342
הצטרף: ג' אוקטובר 13, 2015 1:41 am

Re: האם ישנה מצוה להקביל את פני המשיח?

הודעהעל ידי ע. התשבי » ד' נובמבר 18, 2015 8:03 am

המצוה לעשות תשובה ואז בא משיח. כמ"ש הרמב"ם (תשובה ז ט): "כל הנביאים כולן צוו על התשובה ואין ישראל נגאלין אלא בתשובה וכבר הבטיחה תורה שסוף ישראל לעשות תשובה בסוף גלותן ומיד הן נגאלין שנאמר והיה כי יבאו עליך כל הדברים וגו' ושבת עד ה' אלהיך ושב ה' אלהיך וגו'".

ש. ספראי
הודעות: 1226
הצטרף: ב' יולי 06, 2015 12:21 am

Re: האם ישנה מצוה להקביל את פני המשיח?

הודעהעל ידי ש. ספראי » ג' דצמבר 15, 2015 12:48 am

מחולת המחנים כתב:בפשטות יש כאן גם מצוה להקביל פני חכם, וכמו שמצינו שהתירו לו לעבור במים ביוה"כ אף בחזרתו, וברמב"ם ביאר הטעם כדי שלא יימנע מקיום המצוה.


אכן, ברוך שכיוונת. כך כתב לי הגרח"ק היום, שהקבלת פני משיח היא מצוה כהקבלת פני רבו.


חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 141 אורחים