האם כל מי שאינו מוחל עובר על לא תיטור?

דברי תורה, עיוני שמעתתא, חידושי אגדה וכל פטפוטיא דאורייתא טבין
עושה חדשות
הודעות: 7149
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

האם כל מי שאינו מוחל עובר על לא תיטור?

הודעהעל ידי עושה חדשות » ג' מרץ 22, 2016 10:50 pm

ודאי לא משמע כן, אלא יש מעלה למי שמוחל, וציוו חכמים שלא יהיה אכזרי, אבל אין נראה שעובר בזה לאו דאו'. וצ"ע בטעם הדבר.
ז"ל הריטב"א בר"ה יז. -
ומיהו ק"ל הא דאמרינן במסכת מגילה (כ"ח א') עליה דרב פפא דכל רמשא אמר שרי ליה ומחיל ליה למאן דמצערן, היכי דמי אי במילי דידיה מאי רבותא הא כתיב לא תקום ולא תטור ואי במילי דשמיא כיון דלא מיפייסי ליה אמאי אינו נוקם ונוטר כנחש, וי"ל דלעולם במילי דידיה ודקאמרת מאי רבותיה הא ודאי רבותא רבה איכא דנהי דאמרה תורה לא תקום ולא תטור לגמול לו כרעתו מ"מ לא אמרה למחול לו מחילת שמים וזה מוחל לו לגמרי.

וז"ל שו"ת רש"י סי' רמה (הובא גם בשבה"ל נדרים ושבועות סי' מח) -
ובשם רש"י ז"ל מצאתי: שנים שנתקוטטו זה עם זה והכה האחד את חבירו. לאחר זמן בא ואמר לו אני מקבל כל רידוי וקנס שיאמר לי בית דין ותמחול לי (לי) על מה שהעויתי. קפץ זה ונשבע שלא למחול לו עולמית. וכשעברה חמתו נתחרט מן השבועה ורוצה למחול לו. שאל ידידי לומר: אם הנשבע זה הוא נשבע לבטל את [המצוה] (מצוה), שהרי כתיב לא תקום ולא תטור את בני עמך, וכתיב בקבלה נושא עון ועובר על פשע. ופירשו חכמים למי נושא עון, למי שעובר על פשע ולא חיילא שבועה. או דילמא אינה בטול מצוה וחיילא מצוה שבועה [וחיילא שבועה]. ואם תימצי לומר דחיילא שבועה, יכול הוא לנשקו ולדבר עמו באהבה ובחיבה הואיל ואינו מוצא מחילה מפיו או לאיו? [והשיב] (השיב): שאין לדונו משום שבועה לבטל (מצוה) [המצוה] היא, דהכי תנן מנין שאם לא מחל [לו] שהוא אכזרי שנאמר ויתפלל אברהם אל האלקים ואם איתא שהוא מבטל [המצוה] (מצוה), הוה לא [על הגליון: ליה] למתני הוא עובר בלאיו שנאמר לא תקום ולא תטור את בני עמך. אלא וודאי אין לדונו בלא תטור שהרי נתבזה ואי איפשר בלא נטירה, אלא (מהו) [מיהו] אכזרי הוא כדמפרש תמן.

מה ידוע עוד בענין?
נערך לאחרונה על ידי עושה חדשות ב ה' אוקטובר 06, 2016 9:25 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

עושה חדשות
הודעות: 7149
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: האם כל מי שאינו מוחל עובר על לא תיטור?

הודעהעל ידי עושה חדשות » ד' יוני 01, 2016 8:40 am

בענין הנ"ל, עי' במצו"ב.
מצות מחילה ואיסור נטירה.PDF
(977.29 KiB) הורד 120 פעמים


אגב, נסתפקתי לגבי מה שלימדנו החכם מכל אדם "אִם רָעֵב שֹׂנַאֲךָ הַאֲכִלֵהוּ לָחֶם וְאִם צָמֵא הַשְׁקֵהוּ מָיִם: כִּי גֶחָלִים אַתָּה חֹתֶה עַל רֹאשׁוֹ", דאולי י"ל דבכה"ג שייך איסור נקימה. וכגון, ראובן ביקש משמעון שישאילנו מגלו ולא השאילו, ולמחרת נצרך שמעון למגלו של ראובן ובא לבקש ממנו, ואנן ידעינן ששמעון מעדיף שראובן יתן לו בפנים חמוצות וכו' כדי 'להתקזז' איתו על אתמול, ואילו ראובן חפץ לחתות גחלים על ראשו של שמעון, ומשאיל לו בסבר פנים יפות ובחיוך מאוזן לאוזן. אולי בכה"ג ראובן עובר על נקימה, אלא הוא מחוייב ליתן באופן הרצוי לשמעון ולא באופן החותה עליו גחלים. מה דעתכם?

אפרקסתא דעניא
הודעות: 2223
הצטרף: ש' אוקטובר 23, 2010 8:36 pm

Re: האם כל מי שאינו מוחל עובר על לא תיטור?

הודעהעל ידי אפרקסתא דעניא » ד' יוני 01, 2016 1:22 pm

עיי' יומא כג. וברש"י ובראשונים שם.

עושה חדשות
הודעות: 7149
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: האם כל מי שאינו מוחל עובר על לא תיטור?

הודעהעל ידי עושה חדשות » ש' יוני 18, 2016 10:26 pm

מענין לענין,
ז"ל הר"מ בסהמ"צ ל"ת שב -
והמצוה הש"ב היא שהזהירנו משנוא קצתנו לקצתנו והוא אמרו (קדושים יט) לא תשנא את אחיך בלבבך. ולשון ספרא לא אמרתי אלא שנאה שהיא בלב. אמנם כשהראה לו השנאה והודיע שהוא שונאו אינו עובר על זה הלאו אבל הוא עובר על לא תקום ולא תטור (לק' שד - ה) ועובר על עשה גם כן והוא אמרו (שם, מ"ע רו) ואהבת לרעך כמוך, אבל שנאת הלב הוא חטא יותר חזק מן הכל

ומשמע שכל השונא את חבירו, עובר על לאו דנקימה ונטירה.
(ואולי בא ליישב בזה את הקושיא שהק' הראש' כמו שהבאתי כאן - viewtopic.php?f=17&t=25079&p=283068#p283068 )

יעקב1
הודעות: 137
הצטרף: ב' מרץ 31, 2014 1:44 pm

Re: האם כל מי שאינו מוחל עובר על לא תיטור?

הודעהעל ידי יעקב1 » א' יוני 19, 2016 1:31 am

עיק בזה בח"ח לאוין ח-ט ובבמ"ח שם ועי' בהוצאת דרשו שציינו לעוד מקומות שדן בזה

עושה חדשות
הודעות: 7149
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: האם כל מי שאינו מוחל עובר על לא תיטור?

הודעהעל ידי עושה חדשות » ג' אוגוסט 23, 2016 3:59 pm

עושה חדשות כתב:אגב, נסתפקתי לגבי מה שלימדנו החכם מכל אדם "אִם רָעֵב שֹׂנַאֲךָ הַאֲכִלֵהוּ לָחֶם וְאִם צָמֵא הַשְׁקֵהוּ מָיִם: כִּי גֶחָלִים אַתָּה חֹתֶה עַל רֹאשׁוֹ", דאולי י"ל דבכה"ג שייך איסור נקימה. וכגון, ראובן ביקש משמעון שישאילנו מגלו ולא השאילו, ולמחרת נצרך שמעון למגלו של ראובן ובא לבקש ממנו, ואנן ידעינן ששמעון מעדיף שראובן יתן לו בפנים חמוצות וכו' כדי 'להתקזז' איתו על אתמול, ואילו ראובן חפץ לחתות גחלים על ראשו של שמעון, ומשאיל לו בסבר פנים יפות ובחיוך מאוזן לאוזן. אולי בכה"ג ראובן עובר על נקימה, אלא הוא מחוייב ליתן באופן הרצוי לשמעון ולא באופן החותה עליו גחלים. מה דעתכם?

יל"ע בנוגע לזה, בהמסופר בירושלמי כתובות יא-ג על הנהגת רבי יוסי הגלילי בגרושתו, ויש ליישב בקל.

עדיאל ברויאר
הודעות: 2904
הצטרף: ה' נובמבר 20, 2014 11:57 pm

Re: האם כל מי שאינו מוחל עובר על לא תיטור?

הודעהעל ידי עדיאל ברויאר » ג' אוגוסט 23, 2016 10:21 pm

כמדומני ששמעתי ת"ח אחד שטען שאכן עובר בלא תיטור עד שמוחל לו לגמרי. כמדומני שדייק כן מהרמב"ם, אבל זה היה לפני איזה זמן ואיני זוכר.

אליהו בן עמרם
הודעות: 805
הצטרף: ב' יוני 20, 2016 6:56 pm

Re: האם כל מי שאינו מוחל עובר על לא תיטור?

הודעהעל ידי אליהו בן עמרם » ג' אוגוסט 23, 2016 10:23 pm

עושה חדשות כתב:מענין לענין,
ז"ל הר"מ בסהמ"צ ל"ת שב -
והמצוה הש"ב היא שהזהירנו משנוא קצתנו לקצתנו והוא אמרו (קדושים יט) לא תשנא את אחיך בלבבך. ולשון ספרא לא אמרתי אלא שנאה שהיא בלב. אמנם כשהראה לו השנאה והודיע שהוא שונאו אינו עובר על זה הלאו אבל הוא עובר על לא תקום ולא תטור (לק' שד - ה) ועובר על עשה גם כן והוא אמרו (שם, מ"ע רו) ואהבת לרעך כמוך, אבל שנאת הלב הוא חטא יותר חזק מן הכל

ומשמע שכל השונא את חבירו, עובר על לאו דנקימה ונטירה.
(ואולי בא ליישב בזה את הקושיא שהק' הראש' כמו שהבאתי כאן - viewtopic.php?f=17&t=25079&p=283068#p283068 )


אדרבה לכאורה לא משמע כך, אלא משמע שהרמב"ם מחלק בין שנאה בלב - שלא עובר בלא תטור, משא"כ כשמראה לו השנאה ואינה נשארת רק בלב, שאז כן עובר על תטור.

עושה חדשות
הודעות: 7149
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: האם כל מי שאינו מוחל עובר על לא תיטור?

הודעהעל ידי עושה חדשות » ד' אוגוסט 24, 2016 5:04 pm

מענין לענין,
חידוש דין להלכה - ?

האיסור למחול למי שאינו מבקש מחילה.png
האיסור למחול למי שאינו מבקש מחילה.png (242.11 KiB) נצפה 1646 פעמים

ביליצר
הודעות: 1021
הצטרף: ה' אוקטובר 01, 2015 11:26 am

Re: האם כל מי שאינו מוחל עובר על לא תיטור?

הודעהעל ידי ביליצר » ה' אוגוסט 25, 2016 9:12 pm

הרב ברגר כתב לעיל,
כמדומני ששמעתי ת"ח אחד שטען שאכן עובר בלא תיטור עד שמוחל לו לגמרי. כמדומני שדייק כן מהרמב"ם, אבל זה היה לפני איזה זמן ואיני זוכר. הרב ברגר כתב לעיל,

רמבם ,
אסור לאדם להיות אכזרי ולא יתפייס אלא יהא נוח לרצות וקשה לכעוס ובשעה שמבקש ממנו החוטא למחול מוחל בלב שלם ובנפש חפיצה. ואפילו הצר לו וחטא לו הרבה לא יקום ולא יטור וזהו דרכם של זרע ישראל ולבם הנכון אבל העובדי כוכבים ערלי לב אינן כן אלא ועברתן שמרה נצח. וכן הוא אומר על הגבעונים לפי שלא מחלו ולא נתפייסו והגבעונים לא מבני ישראל המה:
וצ"ע

איש גלילי
הודעות: 2242
הצטרף: ג' יולי 08, 2014 3:28 pm
מיקום: הגליל העליון

Re: האם כל מי שאינו מוחל עובר על לא תיטור?

הודעהעל ידי איש גלילי » ה' אוגוסט 25, 2016 9:16 pm

עושה חדשות כתב:בענין הנ"ל, עי' במצו"ב.
מצות מחילה ואיסור נטירה.PDF


אגב, נסתפקתי לגבי מה שלימדנו החכם מכל אדם "אִם רָעֵב שֹׂנַאֲךָ הַאֲכִלֵהוּ לָחֶם וְאִם צָמֵא הַשְׁקֵהוּ מָיִם: כִּי גֶחָלִים אַתָּה חֹתֶה עַל רֹאשׁוֹ", דאולי י"ל דבכה"ג שייך איסור נקימה. וכגון, ראובן ביקש משמעון שישאילנו מגלו ולא השאילו, ולמחרת נצרך שמעון למגלו של ראובן ובא לבקש ממנו, ואנן ידעינן ששמעון מעדיף שראובן יתן לו בפנים חמוצות וכו' כדי 'להתקזז' איתו על אתמול, ואילו ראובן חפץ לחתות גחלים על ראשו של שמעון, ומשאיל לו בסבר פנים יפות ובחיוך מאוזן לאוזן. אולי בכה"ג ראובן עובר על נקימה, אלא הוא מחוייב ליתן באופן הרצוי לשמעון ולא באופן החותה עליו גחלים. מה דעתכם?

viewtopic.php?f=17&t=22923&p=229398#p228470

עושה חדשות
הודעות: 7149
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: האם כל מי שאינו מוחל עובר על לא תיטור?

הודעהעל ידי עושה חדשות » א' ינואר 22, 2017 12:43 pm

עושה חדשות כתב:ז"ל הריטב"א בר"ה יז. -
ומיהו ק"ל הא דאמרינן במסכת מגילה (כ"ח א') עליה דרב פפא דכל רמשא אמר שרי ליה ומחיל ליה למאן דמצערן, היכי דמי אי במילי דידיה מאי רבותא הא כתיב לא תקום ולא תטור ואי במילי דשמיא כיון דלא מיפייסי ליה אמאי אינו נוקם ונוטר כנחש, וי"ל דלעולם במילי דידיה ודקאמרת מאי רבותיה הא ודאי רבותא רבה איכא דנהי דאמרה תורה לא תקום ולא תטור לגמול לו כרעתו מ"מ לא אמרה למחול לו מחילת שמים וזה מוחל לו לגמרי.

ריטב"א מקביל, יומא דכ"ג -
דמפייסי ליה ומפייס. וק"ל הא דאמר בפרק כל כתבי הקדש (עי' מגילה כ"ח א') תיתי לי דלא שדינא רישא אבי סדיא עד דמחילנא לכל מאן דמצער לי, היכי דמי אי דלא מפייסי ליה הרי הוא עושה שלא כדין כשאינו נוקם ונוטר כנחש, ולא משמע לתרוצי דהתם איירי דמחיל ליה מגופיה ונקיט ליה בליביה, ואי דמפייסי ליה ומפייס, הא לא משמע הכי, ועוד דאם כן מאי רבותיה, וי"ל דלעולם דלא מפייסי ליה, והא דהכא במילי דשמיא, וההיא דהתם בצערא דמצערי ליה שלא על מילי דשמיא.

סטפנסקי
הודעות: 167
הצטרף: ב' דצמבר 19, 2016 2:19 pm

Re: האם כל מי שאינו מוחל עובר על לא תיטור?

הודעהעל ידי סטפנסקי » א' ינואר 22, 2017 3:12 pm

עושה חדשות כתב:מענין לענין,
חידוש דין להלכה - ?

האיסור למחול למי שאינו מבקש מחילה.png

הראיות פה ממש מצווה ליישב ובכלל חידוש נוראי נגד המנהג הנהוג שבכל לילה אומר על מיטתו הריני מוחל וא''א בשום אופן להאמין ותלמיד טועה כתבו

עושה חדשות
הודעות: 7149
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: האם כל מי שאינו מוחל עובר על לא תיטור?

הודעהעל ידי עושה חדשות » ג' אפריל 25, 2017 7:52 pm

ראיתי בפי' הר"י בכור שור פ' קדושים נימוק חדש למניעת הנקמה (וידוע בזה נימוקי הר"מ והחינוך): לא תקום ולא תטור. כמו שפירשו רבותינו, שלא תשנאנו על שלו ולא תטור לו איבה אם אינו רוצה להשאיל לך או לתת לך, דשמא אינו יכול או צריך לאותו דבר. זה נמצא בעוד מקומות?

עושה חדשות
הודעות: 7149
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: האם כל מי שאינו מוחל עובר על לא תיטור?

הודעהעל ידי עושה חדשות » ה' מאי 11, 2017 11:49 pm

האם יש איסור נקימה ונטירה על שם העתיד?
(נראה לי שפלוני לא ישאיל לי מגלו מחר, על כן היום לא אשאיל לו מגלי).

עושה חדשות
הודעות: 7149
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: האם כל מי שאינו מוחל עובר על לא תיטור?

הודעהעל ידי עושה חדשות » ו' יוני 16, 2017 9:55 am

נתקלתי כעת בהקדמת ספר חיי אדם, העתקה מספר המדות הגדול (מה זה?) -

... אמרתי להרב הרי זה כמה שנים, וכי לא ביקש ממך מחילה לפני יום הכפורים. שחק הרב, כיון שבדעתו שעשה בזה מצוה למגדר מלתא. אמרתי להרב הרי אתה עובר על "לא תקום וכו'" (ויקרא יט, יח) והשיב חס ושלום שאני איני שונא לו ואיני נוטר לו שנאה, ואדרבה לפי מדתו הטובה אני אוהב אותו, רק על פי מדת תלמיד חכם שצריך להיות נוקם ונוטר בדבר שנוגע לכבוד ה', ולכן איני מתנהג עמו כעם אחרים, הגם שמדתי למחול להם אף שאינם מבקשים ממני מחילה, אבל זה שבזה תלמיד חכם, לכבוד התורה איני רשאי למחול, ומה אכפת לי שכל חלקו שיש לו לעולם הבא הוא שייך לי, כדאיתא בספרים ... ואז דיבר הרב בחימה ראה כמה עבירות עבר עם רוב צדקתו, ולא עשיתי לו מאומה כי מעולם לא נשיתי ולא נשה בי, ולא קיבלתי מעולם שום טובה ממנו, רק שלפי דעתו איני מדבר עמו לפי כבודו, עבר על לא ירום לבבו. על לא תקום ולא תטור. על לא תשנא אחיך. ואהבת לרעך. והדרת פני זקן. וחי אחיך עמך, ומלבין פני חבירו שאין לו חלק לעולם הבא, וכל זה שייך לכל אדם. וכל שכן בתלמיד חכם שעבר גם כן על ואהבת את ה'. את ה' תירא לרבות תלמיד חכם ...

עושה חדשות
הודעות: 7149
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: האם כל מי שאינו מוחל עובר על לא תיטור?

הודעהעל ידי עושה חדשות » ו' דצמבר 01, 2017 8:34 am

חידוש של השל"ה:

'לא תקם ולא תטר' (ויקרא יט, יח). אין להקשות ליכתוב 'לא תטר' ומכל שכן 'לא תקם'. דיש לומר דהוה אמינא נקימה קיל, שנוכל לומר אולי מה שאינו שואל לו הכלי אינו בשביל נקמה, רק שחס על הכלי שלו וירא שמא תתקלקל. ואם נאמר והלא לאו שאין בו מעשה הוא, נמצא שאינו דינו מסור אלא לשמים, וקמי שמיא מי איכא ספיקא יודע תעלומות לב, אם כן לכתוב 'לא תטר' לחוד. ויש לומר 'לא תקם' אתי לאורויי, אף אם האמת אתו שחס על הכלי ותולה בנקימה, אסור משום השומעים.

עושה חדשות
הודעות: 7149
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: האם כל מי שאינו מוחל עובר על לא תיטור?

הודעהעל ידי עושה חדשות » א' ינואר 07, 2018 12:33 am

הגרא''ג.png
הגרא''ג.png (29.17 KiB) נצפה 787 פעמים

עושה חדשות
הודעות: 7149
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: האם כל מי שאינו מוחל עובר על לא תיטור?

הודעהעל ידי עושה חדשות » ש' ספטמבר 22, 2018 11:19 pm

עושה חדשות כתב:וז"ל שו"ת רש"י סי' רמה (הובא גם בשבה"ל נדרים ושבועות סי' מח) -
ובשם רש"י ז"ל מצאתי: שנים שנתקוטטו זה עם זה והכה האחד את חבירו. לאחר זמן בא ואמר לו אני מקבל כל רידוי וקנס שיאמר לי בית דין ותמחול לי (לי) על מה שהעויתי. קפץ זה ונשבע שלא למחול לו עולמית. וכשעברה חמתו נתחרט מן השבועה ורוצה למחול לו. שאל ידידי לומר: אם הנשבע זה הוא נשבע לבטל את [המצוה] (מצוה), שהרי כתיב לא תקום ולא תטור את בני עמך, וכתיב בקבלה נושא עון ועובר על פשע. ופירשו חכמים למי נושא עון, למי שעובר על פשע ולא חיילא שבועה. או דילמא אינה בטול מצוה וחיילא מצוה שבועה [וחיילא שבועה]. ואם תימצי לומר דחיילא שבועה, יכול הוא לנשקו ולדבר עמו באהבה ובחיבה הואיל ואינו מוצא מחילה מפיו או לאיו? [והשיב] (השיב): שאין לדונו משום שבועה לבטל (מצוה) [המצוה] היא, דהכי תנן מנין שאם לא מחל [לו] שהוא אכזרי שנאמר ויתפלל אברהם אל האלקים ואם איתא שהוא מבטל [המצוה] (מצוה), הוה לא [על הגליון: ליה] למתני הוא עובר בלאיו שנאמר לא תקום ולא תטור את בני עמך. אלא וודאי אין לדונו בלא תטור שהרי נתבזה ואי איפשר בלא נטירה, אלא (מהו) [מיהו] אכזרי הוא כדמפרש תמן.

התשובה המלאה, מצו"ב -
לא תיטור - שמחה עמנואל.pdf
(192.2 KiB) הורד 17 פעמים


חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: Google [Bot], באג2000, בריושמא, חלמישצור, ידידיה, ישראל אליהו ו־ 44 אורחים