מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

לשון 'כל' ולשון 'הרבה' על פחות מג'

דברי תורה, עיוני שמעתתא, חידושי אגדה וכל פטפוטיא דאורייתא טבין
שמואל דוד
הודעות: 4587
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: 'כל' על פחות מג'

הודעהעל ידי שמואל דוד » ג' יולי 10, 2018 5:25 am

זבחים פג: פד. אמר ריש לקיש לדברי כולן כו'
ועיין אמרי כהן פרשת יתרו
300275_96_97.pdf
(1 MiB) הורד 102 פעמים

שמואל דוד
הודעות: 4587
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: 'כל' על פחות מג'

הודעהעל ידי שמואל דוד » ג' יולי 17, 2018 7:24 pm

זבחים לט:
פוסל אני בהזאות שמעכבות בכל מקום
פירש״י בפרה ונגעים. וכ״ה בגמרא מ.
ועיין בספר כלי גולה.
וע״ע בשו״ת גבעת הלבונה סימן יט.
אגב עיין שו״ת חתם סופר אורח חיים קנד.

שמואל דוד
הודעות: 4587
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: 'כל' על פחות מג'

הודעהעל ידי שמואל דוד » ג' אוקטובר 30, 2018 4:22 am

פרשת חיי שרה

וְהַנַּעֲרָ טֹבַת מַרְאֶה מְאֹד בְּתוּלָה וְאִישׁ לֹא יְדָעָהּ וַתֵּרֶד הָעַיְנָה וַתְּמַלֵּא כַדָּהּ וַתָּעַל

וברש"י בתולה. ממקום בתולים (ב"ר ס, ה.): ואיש לא ידעה. שלא כדרכה, לפי שבנות הכנענים היו משמרות מקום בתוליהן, ומפקירות עצמן ממקום אחר, העיד על זו שנקייה "מכל"

אולי הוסיף בזה גם מעשה חידודין. וע"ע רשב"ם.

שמואל דוד
הודעות: 4587
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: 'כל' על פחות מג'

הודעהעל ידי שמואל דוד » א' דצמבר 02, 2018 1:14 am

ריטב״א חולין ג:

משום דקשיא ליה וכולן פי' ומיהו מאן דמוקים לה בהכי סבר דהא לאו קושיא הוא דזימנין דלא דייק תנא בכי הא ונקט וכולן משום חש"ו שהם ג' והם רבים.

וע״ע משמר הלויים עמ״ס חולין

שמואל דוד
הודעות: 4587
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: 'כל' על פחות מג'

הודעהעל ידי שמואל דוד » ה' דצמבר 20, 2018 8:08 pm

רש״י חולין פד.

כל בקרו - אם אין לו אלא שור אחד כו׳

עיין שם.

שמואל דוד
הודעות: 4587
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: 'כל' על פחות מג'

הודעהעל ידי שמואל דוד » ו' דצמבר 28, 2018 10:44 pm

חולין פו:

חיה ועוף .... כיסוי אחד לכולן כו׳ ודו״ק

שמואל דוד
הודעות: 4587
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: 'כל' על פחות מג'

הודעהעל ידי שמואל דוד » ג' ינואר 29, 2019 12:59 am

חולין נד.

רש״י ד״ה בכולא - בתורה ובחסידות.

ועיין ילקוט המאירי.

שמואל דוד
הודעות: 4587
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: 'כל' על פחות מג'

הודעהעל ידי שמואל דוד » ה' מרץ 28, 2019 10:39 pm

קיט:

ואיבעית אימא כוליה משום יד כו׳
פירש״י איבעית אימא כולה - ציב ושערה משום יד כו׳

אולם יש ליישב ע״פ המשך לשון רש״י ״דאיכא נימין הרבה״ ודו״ק.
וע״ע בתפארת יעקב.

שמואל דוד
הודעות: 4587
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: 'כל' על פחות מג'

הודעהעל ידי שמואל דוד » א' אפריל 14, 2019 5:03 am

דמשק כתב:
דורש מבקש כתב:אם אין זכרוני מטעני. גם בספרו אבני חפץ מדבר על זה. וגם בספר בית דוד לייטער.

באבני חפץ (סי' מ"ט) הוא דן בענין דומה, בענין 'הרבה' ו'כמה' האם הוא דוקא משלשה ולמעלה או גם על שנים

חולין קלה. וכמה הוא מרובה ב"ש אומרים שתי רחלות

שמואל דוד
הודעות: 4587
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: 'כל' על פחות מג'

הודעהעל ידי שמואל דוד » ג' אפריל 16, 2019 10:38 pm

חולין קלח ב

כל היכא דתנן בחולין ובמוקדשים לצורך כו'

ועיין רש"י ותוס' וחידושי הר'ן, ועיין פרחי כהונה ובחתם סופר.
נערך לאחרונה על ידי שמואל דוד ב ה' אפריל 18, 2019 11:13 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

שמואל דוד
הודעות: 4587
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: לשון 'כל' ולשון 'הרבה' על פחות מג'

הודעהעל ידי שמואל דוד » ה' אפריל 18, 2019 11:02 pm

חולין קמ

רש"י ד"ה ימחה על המים - פרשת סוטה יש בה הזכרות הרבה כתובות

ועי' מהר"י שפירא.

ועיין כריתות ב: רש"י ד"ה נזירות דטהרה - נזיר שנטמא וספר ז' לחזור ולהתחיל ולמנות נזירות טהרה מז' חיילא ומשכחת לה דמביא קרבן א' על טומאות הרבה כגון שנטמא בשביעי וחזר ונטמא בז' דכיון דבז' טהור הוה הוו להו ג' טומאות וקרבן אחת הוא ולא על כל טומאה וטומאה משום דבשתי טומאות הראשונות לא יצתה שעה ראויה להביא קרבן דאין הבאת קרבן אלא בשמיני הלכך אינו מביא אלא על האחרונה להכי נקט תרי זימני נטמא בז' דמהדר אג' טומאות משום דתנא במתניתין טומאות הרבה

ועי' רש"י מכות יא. ובמשמר הלוי שם

שמואל דוד
הודעות: 4587
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: לשון 'כל' ולשון 'הרבה' על פחות מג'

הודעהעל ידי שמואל דוד » א' מאי 12, 2019 8:40 pm

בכורות כ״ד

ומאי בכוליה פירקין דר״י תרתי קאמר כו׳

עי׳ מהריט״א אות לח ורש״ש

שמואל דוד
הודעות: 4587
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: לשון 'כל' ולשון 'הרבה' על פחות מג'

הודעהעל ידי שמואל דוד » ד' מאי 15, 2019 5:31 am

בכורות כז.

רש״י ד״ה תיתחל קדושתייהו אארבעה זוזי - דיהיב אבי אמו דהיינו ד' זוזי ואתי למינהג בהו מנהג דחולין שלא יאכלם בצלי ובחרדל כדינם המפורש בפרק הזרוע והלחיים והקיבה (חולין דף קלב:) ומשום הכי לא תנינהו והאי דנקט ובכולן הכי קאמר ובכולן התרומות והמעשרות יש בהן טובת הנאה

ועיין מהרי״ט אלגאזי, וע״ע בית אהרן (מגיד) חלק יא.

שמואל דוד
הודעות: 4587
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: לשון 'כל' ולשון 'הרבה' על פחות מג'

הודעהעל ידי שמואל דוד » ד' מאי 15, 2019 9:02 pm

יומא ג:

אי מה מלואים כל הכתוב בהן מעכב בהן אף הכא נמי כל הכתוב בהן מעכב בהן

ועי' גבורת ארי. וע"ע בספר סוכת חיים.

שמואל דוד
הודעות: 4587
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: לשון 'כל' ולשון 'הרבה' על פחות מג'

הודעהעל ידי שמואל דוד » ב' מאי 27, 2019 4:54 am

בכורות לז:

רש"י ד"ה וסימניך - שלא תטעה מי אמר שמעתא ומי מתניתא תני רב יהודה בר שמואל דאשכחן מקומות הרבה בש"ס דאיירי רב שמואל בר יהודה בל' מתניתא תני רב שמואל בר יהודה במסכת ע"ז רפואות דאין מעמידין (דף כח:)

עיין משמר הלוי, ועיין מצור דבש.

שמואל דוד
הודעות: 4587
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: לשון 'כל' ולשון 'הרבה' על פחות מג'

הודעהעל ידי שמואל דוד » א' יולי 07, 2019 7:12 am

ערכין יח.

מתני’ יום שלשים כלמטה הימנה שנת חמש ושנת עשרים כלמטה מהם שנאמר ואם מבן ששים שנה ומעלה הרי אנו למדים "בכולן" משנת ששים מה שנת ששים כלמטה הימנה אף שנת חמש ושנת עשרים כלמטה כו'

לשון כל על פחות מג'. וי"ל קצת. שו״ר בתורה תמימה פרשת בחקתי וברוך שכוונתי.

שמואל דוד
הודעות: 4587
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: לשון 'כל' ולשון 'הרבה' על פחות מג'

הודעהעל ידי שמואל דוד » ג' יולי 09, 2019 5:32 am

ערכין כב.

כולהו נמי כשחייב מודה כו'

לשון כל על פחות מג'. ויש ליישב.
נערך לאחרונה על ידי שמואל דוד ב ג' יולי 09, 2019 5:41 am, נערך פעם 1 בסך הכל.

שמואל דוד
הודעות: 4587
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: לשון 'כל' ולשון 'הרבה' על פחות מג'

הודעהעל ידי שמואל דוד » ג' יולי 09, 2019 5:41 am

ערכין כב:

בכולהו נזקקין כו'

ועיין תוד"ה בכולהו

שמואל דוד
הודעות: 4587
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: לשון 'כל' ולשון 'הרבה' על פחות מג'

הודעהעל ידי שמואל דוד » א' יולי 21, 2019 8:22 pm

זבחים סד:

תוספות ד״ה קמיצה וחפינה - בכולהו תנינא עבודה קשה.

שמואל דוד
הודעות: 4587
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: לשון 'כל' ולשון 'הרבה' על פחות מג'

הודעהעל ידי שמואל דוד » א' אוגוסט 04, 2019 6:22 pm

תמורה יב:

מה מצינו "בכל" מקום כו'

viewtopic.php?f=29&t=46331&start=40#p566041

שמואל דוד
הודעות: 4587
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: 'כל' על פחות מג'

הודעהעל ידי שמואל דוד » ב' אוגוסט 05, 2019 3:13 am

שמואל דוד כתב:חולין נד.

רש״י ד״ה בכולא - בתורה ובחסידות.

ועיין ילקוט המאירי.

תמורה טו: איש שהכל בו - פירש"י בתורה ויראת חטא וגמ"ח.
ועיין סה"ד ערך יוסי בן יועזר.

שמואל דוד
הודעות: 4587
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: לשון 'כל' ולשון 'הרבה' על פחות מג'

הודעהעל ידי שמואל דוד » ב' אוגוסט 05, 2019 7:44 pm

משלי כב ב: "עָשִׁיר וָרָשׁ נִפְגָּשׁוּ, עֹשֵׂה כֻלָּם ה'. (תמורה ט"ז)
ועיין בתרגום שם עַתִּירָא וּמִסְכְּנָא פָגְעָן חַד בְּחַד וְתַרְוֵיהוֹן אֱלָהָא בְרָא אִינוּן

שמואל דוד
הודעות: 4587
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: לשון 'כל' ולשון 'הרבה' על פחות מג'

הודעהעל ידי שמואל דוד » ו' אוגוסט 23, 2019 8:25 pm

שמואל דוד כתב:חולין קמ

רש"י ד"ה ימחה על המים - פרשת סוטה יש בה הזכרות הרבה כתובות

ועי' מהר"י שפירא.

ועיין כריתות ב: רש"י ד"ה נזירות דטהרה - נזיר שנטמא וספר ז' לחזור ולהתחיל ולמנות נזירות טהרה מז' חיילא ומשכחת לה דמביא קרבן א' על טומאות הרבה כגון שנטמא בשביעי וחזר ונטמא בז' דכיון דבז' טהור הוה הוו להו ג' טומאות וקרבן אחת הוא ולא על כל טומאה וטומאה משום דבשתי טומאות הראשונות לא יצתה שעה ראויה להביא קרבן דאין הבאת קרבן אלא בשמיני הלכך אינו מביא אלא על האחרונה להכי נקט תרי זימני נטמא בז' דמהדר אג' טומאות משום דתנא במתניתין טומאות הרבה

ועי' רש"י מכות יא. ובמשמר הלוי שם

כריתות ב: רש"י ד"ה נזירות דטהרה בסו"ד
ועיין נר תמיד ובעבודה ברורה, וע"ע שיעורי משמר הלוי.

שמואל דוד
הודעות: 4587
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: לשון 'כל' ולשון 'הרבה' על פחות מג'

הודעהעל ידי שמואל דוד » ב' אוגוסט 26, 2019 8:09 pm

כריתות ה.

אכולהון מחייב חדא כו' ועיין כתר ישועה שם

שמואל דוד
הודעות: 4587
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: לשון 'כל' ולשון 'הרבה' על פחות מג'

הודעהעל ידי שמואל דוד » ג' ספטמבר 10, 2019 3:34 am

כריתות יט.

ר״ש בן יהודה פוטר ׳בכולן׳ כו׳

ועיין רש״ש שם יח:


חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 16 אורחים