עמוד 1 מתוך 3

לשון 'כל' ולשון 'הרבה' על פחות מג'

פורסם: ג' מאי 31, 2016 7:29 am
על ידי שמואל דוד
ראיתי פעם ש"כל" שייך רק כשיש שלש ...

היום למדתי דף היומי קידושין עט: ועיין בגמרא "וכולן בכרוכים" כו'
ומבואר להדיא דלא ככלל בנ"ל.

Re: כל

פורסם: ג' מאי 31, 2016 2:53 pm
על ידי פרנצויז
הכלל הנ"ל הוא שלא שייך לומר "כל" על שנים בלבד. אבל שם בקדושין אשתו ובניו זה יותר משנים.

Re: כל

פורסם: ג' מאי 31, 2016 4:10 pm
על ידי הסרפד
הכלל הנ"ל הוא ברמב"ן עה"ת, כמדומ'.

Re: כל

פורסם: ג' מאי 31, 2016 4:47 pm
על ידי שמואל דוד
פרנצויז כתב:הכלל הנ"ל הוא שלא שייך לומר "כל" על שנים בלבד. אבל שם בקדושין אשתו ובניו זה יותר משנים.

כרוכים אחריה היינו אחרי האשה וא"כ אי אפשר שקאי על האשה. ועיין יד מלאכי

Re: כל

פורסם: ג' מאי 31, 2016 5:35 pm
על ידי בברכה המשולשת
כל הילדים

Re: כל

פורסם: ג' מאי 31, 2016 6:18 pm
על ידי שמואל דוד
בברכה המשולשת כתב:כל הילדים

לא משמע כן ברש"י

Re: כל

פורסם: ד' יוני 01, 2016 3:44 am
על ידי פרנצויז
ר' שמואל דוד צודק. ברש"י (ד"ה וכולן) משמע שהמילה "וכולן" קאי על הבבות של המשנה שכתוב בהן שאין צריך להביא ראיה על הבנים. ובמשנה יש רק שתי בבות כאלו.
ובאמת בספר יד מלאכי כלל של"ו (דף ע"ט ע"ב שורה ד') מביא ראיה מקדושין ע"ט ב' וכולן בכרוכים אחריה, שאפשר לומר לשון "כל" אף על שנים (דלא כראנ"ח בדרשותיו הנותן אמרי שפר פ' חיי שרה).
http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.asp ... 79&hilite=

Re: כל

פורסם: ד' יוני 01, 2016 5:42 am
על ידי שמואל דוד
תודה רבה

Re: כל

פורסם: ד' יוני 01, 2016 3:30 pm
על ידי פרנצויז
פרנצויז כתב: שאפשר לומר לשון "כל" אף על שנים (דלא כראנ"ח בדרשותיו הנותן אמרי שפר פ' חיי שרה).

ראה ס' הנותן אמרי שפר (לראנ"ח) ויניציאה ש"צ, פ' חיי שרה דף כ"ז טור ב', שכתב "כי מלת כל בלשוננו לא תבא על פחות מג' כלל כמו שכתבו התוס' ז"ל בפ"ק דברכות...".
http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.asp ... 58&hilite=

Re: כל

פורסם: ד' יוני 01, 2016 3:46 pm
על ידי אספקלריא
עיין ס' עין זוכר מערכת כ' אות ה'
http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.asp ... 94&hilite=

Re: כל

פורסם: ד' יוני 01, 2016 3:57 pm
על ידי מה שנכון נכון
ר' צדוק הכהן מלובלין - פרי צדיק דברים פרשת נצבים
בכל לבבך איתא בזוה"ק (ח"ג רס"ז א) בכל מאי קא מיירי בלבבך מיבעי ליה וכו' מהו בכל אלא לאכללא תרין לבין חד טב וחד ביש. ובמשנה (ברכות נ"ד א) דרש בכל לבבך בשני יצריך ביצר טוב וביצר הרע. ומהגמרא (בבא בתרא י"ב ב) דדרש איש נבוב ילבב קודם שאכל ושתה יש לו שני לבבות נראה דמלבבך בלבד נדרש בשני יצריך בשני לבבות דאם לא כן הוה ליה למיכתב בלבך ואם כן לפי דרשת הגמרא צריך לומר דהא דכתיב בכל היא על דרך שכתבו הראשונים דכל מורה על שלושה דברים. ויש ראיה לזה ממה שאמרו (בראשית רבה צ', ו') ויהי רעב בכל הארצות בשלוש ארצות בפנקיא וכו' הרי דדרש מתיבת בכל על שלוש. וכן בכל לבבך נדרש גם כן על שלוש היינו דבשני הלבבות יש בכל אחד שלושה דברים היינו להוריק הרע מלב כסיל לשמאלו שהוא כולל שלוש קליפות הקנאה והתאוה והכבוד שהם היפך החיים שמוציאין וכו'. ולהכניס קדושה בלב חכם לימינו קדושת השלושה אבות שהם נגד שלוש קליפות הנזכרים כמו שנתבאר כמה פעמים וזהו בכל לבבך.

ר' צדוק הכהן מלובלין - פרי צדיק בראשית פרשת ויחי
והנה הקדמונים כתבו דלשון כל הוא לפחות על שלושה (כמו שכתבו תוס' כתובות ח'. סוף ד"ה שהכל) ובאמת מצינו בכמה פסוקים ומשניות וגמרא לשון כל אף על שנים. ומכל מקום מצינו גם כן במדרש (בראשית רבה צ', ו') על פסוק (בראשית מ"א, נ"ד) ויהי רעב בכל הארצות בשלוש ארצות בפנקיא ובערביא ובפלסטיני. נראה שדייקו מלשון כל על שלוש ארצות כדעת הראשונים.

ובמקו"א ציין ר' צדוק לתוי"ט פרה יב,יא.
וכלן שעשו וכו' - ניחא טפי ה"ל למתני ואם עשאן כו' דכיון שאין כאן אלא שתים טבילה והזאה. לא שייך שפיר למתני וכלן אבל תנא מסרך סריך בלישנא דמתני' דפ"ב דמגילה נ"ל:


יש לדון אולי ב'לבבך' היינו לב שלם ולא חסר, ולא מדובר על ריבוי חלקים נפרדים, ואינו שייך לכלל הנ"ל.

Re: כל

פורסם: ד' יוני 01, 2016 8:01 pm
על ידי פרנצויז
פרנצויז כתב:ברש"י (ד"ה וכולן) משמע שהמילה "וכולן" קאי על הבבות של המשנה שכתוב בהן שאין צריך להביא ראיה על הבנים. ובמשנה יש רק שתי בבות כאלו.

ראה בס' שדי חמד, כללים, מערכת כ', כלל ל"ב, ערך כל, שכתב ע"ז (באות ט') "וכולן ... בכרוכין אחריה ואין שם אלא שתי בבות".
http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.asp ... &pgnum=104
וזה כמו שנכתב לעיל.

Re: כל

פורסם: א' יולי 03, 2016 7:21 pm
על ידי שמואל דוד
והנה עיין בבא קמא לא: והא כולם קתני כו' ומוכח לכאורה דלא כהאי כללא. שו"מ כן בתשו' בית שלמה חו"מ מה בהגה"ה.
ועיין יד מלאכי. ובספר באר אליעזר (עמ"ס כתובות) האריך בזה.
יעו"ש ודוק'

Re: כל

פורסם: ב' יולי 04, 2016 12:02 am
על ידי מיללער
עי' גליוני הש"ס לר"י ענגיל כתובות ח. ד"ה תוד"ה שהכל ברא לכבודו, שהביא מכמה מקומות בענין הזה.

ואני הדל הוספתי שם עה"ג מרש"י יומא ד. ד"ה מכל חטאות: ואני שמעתי פרה של משה לא כלה. ולפירושו לא היה שם רק ב' פרות וקרי לי' כל

Re: כל

פורסם: ב' יולי 04, 2016 1:38 am
על ידי שמואל דוד
עוד מראה מקום: דעת תורה הלכות טריפות סימן מ אות א בקו"א

Re: כל

פורסם: ה' יולי 14, 2016 1:04 am
על ידי שמואל דוד
בבא מציעא מב. בשלמא כולהו כו' ועיין רש'י סוף לו: ועיין נמוקי יוסף ודוק'היטב ועיין רש"ש מדרש רבה פרשת וישלח ובספר דרכה של תורה (וורטהימר) בדרך הלשון

Re: כל

פורסם: א' יולי 31, 2016 10:41 am
על ידי שמואל דוד
בבא מציעא פו "כל מה שעשה אברהם על ידי שליח"
וצ"ע שעשה רק דבר אחד על יד שליח ולא שייך כל על דבר אחד וצע"ק

Re: כל

פורסם: א' יולי 31, 2016 11:13 am
על ידי פלתי
שאלה יפה.
יתכן לומר כוונת הגמרא דמכאן יש לנו ללמוד לכל המקומות. והיינו דכל זכות אבות אשר בעבורה השי"ת משלם לבניהם אחריהם כפל כפליים, הרי היא בשני אופנים, כל מה שהאבות עשו בעצמם, הקב"ה עושה לבניהם בעצמו, וכל מה שעשו ע"י שליח הקב"ה עושה ג"כ ע"י שליח. וראיה לזה מאברהם וכו'. ולפי זה אין הכוונה בתיבת "כל", על כל מה שמצינו בפסוקים, שהרי בפסוק לא מצינו רק דבר אחד, אלא הכוונה על כל המעשים גם אלו שלא נכתבו, והפסוק רק מלמד על הכלל.
אפשר גם לתרץ דאגב דתני ברישא כל, תני בסיפא כל.

Re: כל

פורסם: א' יולי 31, 2016 11:40 am
על ידי שמואל דוד
יישר כח, עכשיו חשבתי שאפשר לומר שהשליח נתן מים לשלש מלאכים ודוק'

Re: כל

פורסם: א' יולי 31, 2016 12:20 pm
על ידי הכהן
ב"ק נז: אם אמרת בשומר חנם שכן משלם תשלומי כפל בכל טענותיו, היינו בב' טענות, טוען טענת גנב, וטוען טענת לסטים מזוין.

Re: 'כל' על פחות מג'

פורסם: ג' אוגוסט 30, 2016 6:14 pm
על ידי מיללער
יבמות ע. בתוד"ה איש איש לרבות הערל. מהכא אמרינן בכל דוכתי דר"ע מרבה ערל כי טמא. המציינים ציינו רק למ"מ אחד לזה (חגיגה דף ד:) ועל גליון הוסיפו עוד מגמ' להלן במס' יבמות לגבי ערל בפרה, אבל כנראה אין יותר מב' מקומות והתוס' כתבו "בכל דוכתי".

Re: 'כל' על פחות מג'

פורסם: ה' ספטמבר 08, 2016 4:19 pm
על ידי בן_אליעזר
לעניין האשכול - לכאו' יש בנותן טעם לציין לס' (הנמצא באוצר) "כל דאמר רחמנא" [פי' על כל מאמרי הש"ס המתחילים במלת "כל"]

Re: 'כל' על פחות מג'

פורסם: ו' ספטמבר 09, 2016 3:23 am
על ידי איש גלילי
עיין פי' ר"ע ספורנו בראשית כו לג, "ולא יאמר כל בפחות משלשה".
מ"מ יש לחלק בין לשון מקרא ללשון משנה ותלמוד.

Re: 'כל' על פחות מג'

פורסם: ג' ספטמבר 27, 2016 1:01 am
על ידי שמואל דוד
בבא קמא קטו והלכתא בכולהו. ועיין תוס'. וע"ע בלחם אבירים ודרישה ודוק'

Re: 'כל' על פחות מג'

פורסם: ו' נובמבר 04, 2016 12:20 am
על ידי שמואל דוד
בבא מציעא לט. ובמהרצ"ח שם

Re: כל

פורסם: ה' דצמבר 22, 2016 1:19 am
על ידי שמואל דוד
שמואל דוד כתב:בבא מציעא פו "כל מה שעשה אברהם על ידי שליח"
וצ"ע שעשה רק דבר אחד על יד שליח ולא שייך כל על דבר אחד וצע"ק

כ"ה התורה תמימה וירא יח

Re: כל

פורסם: ה' דצמבר 22, 2016 7:25 am
על ידי קאצ'קלה
שמואל דוד כתב:בבא מציעא פו "כל מה שעשה אברהם על ידי שליח"
וצ"ע שעשה רק דבר אחד על יד שליח ולא שייך כל על דבר אחד וצע"ק

מאוד ניחא לי גירסת ר"י אלנקאוה, מנורת המאור, פרק א עמ' 42: "ומה שעשה אברהם אבינו ע"ה למלאכי השרת על ידי שליח, עשה הב"ה לבניו על ידי שליח...".
ולא גרס "וכל מה". וצ"ע אם נמצא חבר לנוסח זה.

Re: כל

פורסם: ה' דצמבר 22, 2016 8:57 am
על ידי שמואל דוד
קאצ'קלה כתב:
שמואל דוד כתב:בבא מציעא פו "כל מה שעשה אברהם על ידי שליח"
וצ"ע שעשה רק דבר אחד על יד שליח ולא שייך כל על דבר אחד וצע"ק

מאוד ניחא לי גירסת ר"י אלנקאוה, מנורת המאור, פרק א עמ' 42: "ומה שעשה אברהם אבינו ע"ה למלאכי השרת על ידי שליח, עשה הב"ה לבניו על ידי שליח...".
ולא גרס "וכל מה". וצ"ע אם נמצא חבר לנוסח זה.

עיין שם עמוד 41

Re: כל

פורסם: ה' דצמבר 22, 2016 9:14 am
על ידי קאצ'קלה
שמואל דוד כתב:עיין שם עמוד 41

מדברי ר"י אלנקאוה נראה, שתחילה (בעמ' 41) העתיק את הענין שלא מתוך הכתב, ואחרי כן (בעמ' 42) העתיק מ"בבא מציעא בפרק השוכר את הפועלים".
ממנורת המאור שלו, נכנסה גירסא זו לספר המוסר לר"י כאלאץ, פרק א. ואולי משם באה למטה משה, ענין גמילות חסדים פרק ט (פרק על הכנסת אורחים).

Re: 'כל' על פחות מג'

פורסם: ש' פברואר 04, 2017 11:21 pm
על ידי ר_חיים_הקטן
ע' רלב"ג (שמות יב:יט).

Re: 'כל' על פחות מג'

פורסם: א' פברואר 05, 2017 8:05 pm
על ידי שמואל דוד
ר_חיים_הקטן כתב:ע' רלב"ג (שמות יב:יט).

אפשר לשלוח?

Re: 'כל' על פחות מג'

פורסם: ב' פברואר 06, 2017 12:33 am
על ידי מן השורה
עי' פרדס יוסף ר"פ יתרו, כמדו' עה"פ ויספר משה לחותנו את כל וגו'
וכן עי' גם בספר משמר הלוי עה"ת,.[ כשאחפש ואמצא , אציין. בל"נ.]

Re: 'כל' על פחות מג'

פורסם: ב' פברואר 06, 2017 3:54 am
על ידי שמואל דוד
בבקשה לשלוח מש"כ שם

Re: 'כל' על פחות מג'

פורסם: ב' פברואר 06, 2017 4:31 am
על ידי אבןטובה
כי מתו כל האנשים המקשים את נפשיך וברש"י ובע"ז ה. ומאן נינהו דתן ואבירם
ושבועות יט. ורשב"י פוטר בכולן
וכריתות יט.
ובהספידו של הג"ר יעקב שור ז"ל מקיטוב על הג"ר יצחק פייגענבוים ז"ל בירחון שערי תורה ציין בזה איזה מ"מ

Re: 'כל' על פחות מג'

פורסם: ד' פברואר 08, 2017 8:08 pm
על ידי מן השורה
שמואל דוד כתב:בבקשה לשלוח מש"כ שם

הנה הפרדס יוסף
http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=37692&st=&pgnum=185

והנה המשמר הלוי
http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=47753&st=&pgnum=354

והרבה נחת בעה"י

Re: 'כל' על פחות מג'

פורסם: ד' פברואר 08, 2017 9:59 pm
על ידי שמואל דוד
ייש"כ גדול

Re: 'כל' על פחות מג'

פורסם: ב' מרץ 06, 2017 1:00 am
על ידי שמואל דוד
ב"ב מא: וכולם בשטר
ועיין רשב"ם וכולן בשטר אשני לקוחות אחרונים קאי כו'
אולם עיין יד רמה

Re: 'כל' על פחות מג'

פורסם: ב' מרץ 06, 2017 6:45 pm
על ידי דמשק
מספר הדרש והעיון פרשתינו (תצוה), ופר' לך לך

Re: 'כל' על פחות מג'

פורסם: ב' מרץ 06, 2017 6:51 pm
על ידי דמשק
מספר ברכת אהרן על ברכות

Re: 'כל' על פחות מג'

פורסם: ב' מרץ 06, 2017 7:44 pm
על ידי שמואל דוד
ייש"כ גדול!
מי הוא המחבר של ספרים הנ"ל?