מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

איסור הריגת טריפה

דברי תורה, עיוני שמעתתא, חידושי אגדה וכל פטפוטיא דאורייתא טבין
עושה חדשות
הודעות: 9259
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

איסור הריגת טריפה

הודעהעל ידי עושה חדשות » ב' מאי 28, 2018 11:24 pm

האם זה יהרג ואל יעבור?

כוונתי לשאול, הרי בודאי יש איסור להורגו, ומסתמא אזהרתו מ'לא תרצח',
ומאידך הרי ישראל ההורגו אינו נהרג עליו, ואין האיסור חמור כ"כ כהורג שלם.
(וע"ע חולין יא: תוד"ה וכי, ותמצא נחת).
א"כ אשאל, האם כאשר אונסים אדם להרוג אחר שהוא טריפה, מותר לו לעבור ולא ליהרג?

ביליצר
הודעות: 1589
הצטרף: ה' אוקטובר 01, 2015 11:26 am

Re: איסור הריגת טריפה

הודעהעל ידי ביליצר » ב' מאי 28, 2018 11:43 pm

הסברא אומרת שאין יהרג וא"י,אין סברת מאי חזית.

שברי לוחות
הודעות: 2103
הצטרף: ג' ינואר 29, 2013 5:40 am
מיקום: ניו יורק

Re: איסור הריגת טריפה

הודעהעל ידי שברי לוחות » ב' מאי 28, 2018 11:48 pm

המאירי בסנהדרין ע"ב ע"ב כתב: 'ואין צריך לומר בסיעה של בני אדם והיה ביניהם טרפה שימסרוהו ואל יהרגו שהרי ההורגו פטור', עיי"ש

עושה חדשות
הודעות: 9259
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: איסור הריגת טריפה

הודעהעל ידי עושה חדשות » ב' מאי 28, 2018 11:50 pm

תודה רבה!

בתוס' שציינתי לעיל מבואר לכאו', שאכילת בשר בהמה טריפה, יש בה איסור חמור יותר מאשר הריגת אדם טריפה.

דמשק
הודעות: 844
הצטרף: ב' פברואר 27, 2017 9:26 am

Re: איסור הריגת טריפה

הודעהעל ידי דמשק » ג' מאי 29, 2018 12:05 am

כמה אחרונים כתבו דגם בטריפה יהרג ואל יעבור עי' אנצ"ת ע' טריפה עמ' ל"ג

ביליצר
הודעות: 1589
הצטרף: ה' אוקטובר 01, 2015 11:26 am

Re: איסור הריגת טריפה

הודעהעל ידי ביליצר » ג' מאי 29, 2018 1:25 am

עושה חדשות כתב:האם זה יהרג ואל יעבור?

כוונתי לשאול, הרי בודאי יש איסור להורגו, ומסתמא אזהרתו מ'לא תרצח',
ומאידך הרי ישראל ההורגו אינו נהרג עליו, ואין האיסור חמור כ"כ כהורג שלם.
(וע"ע חולין יא: תוד"ה וכי, ותמצא נחת).
א"כ אשאל, האם כאשר אונסים אדם להרוג אחר שהוא טריפה, מותר לו לעבור ולא ליהרג?


עיין מנח"ח רצ"ו כ"ח [בחדשים ערך למסור טריפה] ד"ה דהנה נראה לי בדין זה וכו, דלא שייך הסברא דמאי חזית ..

מרדכי ש.
הודעות: 99
הצטרף: א' נובמבר 19, 2017 10:50 pm

Re: איסור הריגת טריפה

הודעהעל ידי מרדכי ש. » ה' מאי 31, 2018 5:20 pm

הואיל ואתא לידן:
העושה את עצמו טריפה, בעדים והתראה, יתכן ויהרג על כך בבי"ד (אם העדים ג"כ טריפה - שתהיה עדות שאתה יכול להזימה).
ראה מנח"ח מצוה ל"ד (עמ' קפ"ה הוצ' מכו"י) מח' האחרונים, ושו"ת ציץ אליעזר זכורני בסוף חלק ז' (בהוצאות החדשות, שחלקים ז ח בכרך אחד)

קראקובער
הודעות: 2835
הצטרף: ג' ספטמבר 06, 2016 1:06 pm

Re: איסור הריגת טריפה

הודעהעל ידי קראקובער » ג' יולי 03, 2018 1:07 am

ביליצר כתב:עיין מנח"ח רצ"ו כ"ח [בחדשים ערך למסור טריפה] ד"ה דהנה נראה לי בדין זה וכו, דלא שייך הסברא דמאי חזית ..

לפי"ד זה דווקא באדם בריא אבל אדם טריפה אסור לו להרוג טריפה אחר וזה מוזר.

עושה חדשות
הודעות: 9259
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: איסור הריגת טריפה

הודעהעל ידי עושה חדשות » ד' אוגוסט 01, 2018 12:47 am

וע"ע שו"ת נודע ביהודה מהדורא תניינא - חושן משפט סימן נט.

היא שיחתי
הודעות: 3491
הצטרף: ו' דצמבר 17, 2010 1:27 am
מיקום: צפת

Re: איסור הריגת טריפה

הודעהעל ידי היא שיחתי » ד' אוגוסט 01, 2018 2:38 pm

תוספות רי"ד מסכת שבת דף קלו עמוד א
מאי לאו בהא קמיפלגי דמ"ס חי הוא. פי' חשוב חיותו קצת ולפיכך שחיטתו מטהרתו והה"נ דחשיב חיותו שאסור לחבול בו בשבת דלא כמחתך בשר מת דמי. ומש"ה אין מלין אותו בשבת. דאע"ג דאמרי' חי הוא לאו שנחלל עליו את השבת דכיון דקים לן שאינו יכול לחיות לאו בר מילה הוא או דמי לטרפה שאינה יכול' לחיות דטרפה אף על גב דאינה יכולה לחיות הרי הוא כחי לכל דבר וגיטו גט. כדאמרי' בו שחט בו שנים או רוב שנים ואמר כתבו גט לאשתו כותבין ונותנין וכי היכי דגיטו גט ה"נ דקידושיו קדושין. וזוקק לייבום ופוטר מן הייבום. ובפ' הקומץ בתרא אמרי' דטרפה חייב ליתן חמש סלעין כדכתבי' התם וחייב הוא בכל המצו' שבתור' ואם נולד טרפה בר מילה לשמונ' הוא ודחי שבת. כללו של דבר הרי הוא כחי לכל דבריו לבד בזה שההורגו אינו נהרג. ומ"ש טרפה מבן שמנה שבן שמנה אינו ראוי לחיות עד שלשים יום. והילכך אינו כחי לכל דברי'. אבל טרפה יכול לחיות עד שנים עשר חודש. והילכך הוא כחי לכל דבריו. ומ"ס מת הוא פי' ולא בר חבורה הוא אבל מיהא לא מטמא עד שימות ולא דמי לנטל ירך וחלל שלה ולנשברה מפרק' ורוב בשר עמה ולעשא' גיסטרא שהן כנבלה ומטמאין אף על פי ששמפרכסין דההוא פירכוס לא הוי אלא כזנב הלטאה שמפרכסת אף על פי שהיא חתוכה אבל פירכוס דבן שמנה כיון שיכול לחיות עד כ"ט יום חשוב פירכוס ולא מטמא עד שימות וראיתי שריב"ם זצק"ל כתב על דכ"ע מת הוא כמו טרפה והחובל בין בטרפה בין בבן ח' לא יהא חייב דכמתים דמי דהוצאת נשמה היא ונטילת נשמה לא שייך בהו דמתים הן וההורג אפילו אדם טרפה פטרו דגברא קטילא קטל. וה"נ לא שייך בהו חבורה ואינם נ"ל דבריו כלל. דטרפה כחי הוא לכל דבריו. ומש"ה שחיטתו מטהרתו משא"כ בבן ח' וכיון דשחיטתו חשובה לטהרו היאך לא תהא חבורתו חבורה. ואפילו לפי מה שסברנו דבן ח' הוי כחי לא דמי לטרפה כדפרישית. ואל תביא ראי' מההורגו שפטור משום דבעי' כל נפש והאי כיון דעתיד הוא למות כגברא קטילא הוי ודוקא לענין זה אבל לכל דבר כחי הוא לכל דבריו שהרי גיטו גט. וה"ה לכל מילי כדפרישית:

מלבב
הודעות: 2505
הצטרף: ד' אפריל 17, 2013 4:48 am

Re: איסור הריגת טריפה

הודעהעל ידי מלבב » ד' אוגוסט 01, 2018 3:00 pm

מה הגדר של טריפה באדם?

לבי במערב
הודעות: 3633
הצטרף: א' מאי 14, 2017 12:58 pm

Re: איסור הריגת טריפה

הודעהעל ידי לבי במערב » ד' אוגוסט 01, 2018 10:59 pm

קראקובער כתב:
ביליצר כתב:עיין מנח"ח רצ"ו כ"ח [בחדשים ערך למסור טריפה] ד"ה דהנה נראה לי בדין זה וכו, דלא שייך הסברא דמאי חזית ..

לפי"ד זה דווקא באדם בריא אבל אדם טריפה אסור לו להרוג טריפה אחר וזה מוזר.

מפ"מ "זה מוזר"?
בדיוק כמו ש"אדם . . סופו לעפר" - כל בני האדם, ו"מאי חזית דדמא דידך סומק טפי" - לקבוע שהוא ימות לפניך רח"ל, אותו הדבר בטריפות (שלהם זמן קצוב - יב"ח) - "מאי חזית דדמא דידך סומק טפי", שתמות בסוף היב"ח והוא באמצעם.
אכן לפ"ז יש מקום לדון, במי שנעשה טריפה מאמש (היינו שלפניו יב"ח כמעט שלמים) ולחבירו נותר שבוע ליב"ח - אי בכה"ג שרי למסור חברו להריגה (או - להורגו ממש) כיון שבלא"ה ימות לפניו. וצע"ג.

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 5176
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: איסור הריגת טריפה

הודעהעל ידי מיללער » א' יוני 21, 2020 8:07 am

מרדכי ש. כתב:הואיל ואתא לידן:
העושה את עצמו טריפה, בעדים והתראה, יתכן ויהרג על כך בבי"ד (אם העדים ג"כ טריפה - שתהיה עדות שאתה יכול להזימה).

מהו המקור לזה שאם העדים היו טריפה בעצמם הורגין את הטריפה שהרג? לכאורה אף אם העדים בעצמם הם בגדר עדות שיכול להזימה אבל המזימים את העדים הם בגדר עדות שא"א יכול להזימם וממילא גם העדות הראשונים הם עדות שא"א יכול להזימה

אם לא שנאמר שזה מיקרי עדות שאתה יכול להזימה שהרי המזימים ג"כ יכולים להיות טריפה וצ"ע

ובעצם הדין שטריפה שהרג פטור ממיתה רק מטעם שהוא עדות שא"א להזימה, משמעות דברי הגמ' ב"ק פד. לא כן הוא אלא של טריפה שהרג יש פטור עצמותי, ועי' שם ברש"י ובקושית הגרעק"א בגה"ש שם.

מרדכי ש.
הודעות: 99
הצטרף: א' נובמבר 19, 2017 10:50 pm

Re: איסור הריגת טריפה

הודעהעל ידי מרדכי ש. » ג' יוני 23, 2020 3:39 pm

זכור לי כשלמדתי מסכת מכות, שדייקו בלשונות הרמב"ן, ובלשון התורת חיים, האם עד הזומם על טריפה לא נהרג כי הוא "לא זמם להרוג", או כי הוא לא יקבל את אותו העונש כמו שהוא זמם. אמרו אז שבזה תלוי הדיון אם עד טריפה שזמם להרוג אדם טריפה, כן יהרג.


חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 171 אורחים