מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

כוונת התיבות אחרי סיום אמירתם

דברי תורה, עיוני שמעתתא, חידושי אגדה וכל פטפוטיא דאורייתא טבין
עושה חדשות
הודעות: 7956
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: אשכול - שאלות פשוטות

הודעהעל ידי עושה חדשות » ג' מאי 08, 2018 11:25 pm

כשהכוונה לעיכובא, כמו פסוק ראשון של שמע או ברכה ראשונה של שמו"ע,
האם צריך לומר את המילה עצמה מתוך הכוונה הנכונה, דהיינו כוונה בשעת האמירה ממש,
או שאפשר לומר את המילה בסתם, ואז להתבונן במשמעותה,
ואולי אפילו לומר כמה מילים יחד ואז לעצור ולהתבונן במשמעותם.

סגי נהור
הודעות: 3558
הצטרף: א' אוגוסט 04, 2013 11:55 pm

Re: אשכול - שאלות פשוטות

הודעהעל ידי סגי נהור » ג' מאי 08, 2018 11:43 pm

כשאדם מדבר עם חברו, אין הוא מכוון כוונות בעת הדיבור או אחר הדיבור, אלא הדיבור נובע מתוך כוונתו ומחשבתו ואינו אלא ביטוי והוצאה לחוץ של מה שנמצא במחשבתו.

יאיר
הודעות: 10081
הצטרף: א' מאי 23, 2010 11:54 pm

Re: אשכול - שאלות פשוטות

הודעהעל ידי יאיר » ד' מאי 09, 2018 12:46 am

עושה חדשות כתב:כשהכוונה לעיכובא, כמו פסוק ראשון של שמע או ברכה ראשונה של שמו"ע,
האם צריך לומר את המילה עצמה מתוך הכוונה הנכונה, דהיינו כוונה בשעת האמירה ממש,
או שאפשר לומר את המילה בסתם, ואז להתבונן במשמעותה,
ואולי אפילו לומר כמה מילים יחד ואז לעצור ולהתבונן במשמעותם.

יש בזה מחלוקת (איני זוכר את שמות החולקים אבל הדיעה הראשונה מובאת ב'סידור המפורש')
יש מי שאומר שצריך שכוונת המילה תחול על המילה ולכן יש לכוון קודם אמירתה
ויש מי שסובר לכוון לאחר אמירתה
ולפי מה שכתוב לכוון בק"ש ולהאריך בד' כדי שיכוון וימליך הקב"ה על ד' רוחות העולם, משמע (לפחות שם) שיש לכוון בזמן אמירת המילים.

יבנה
הודעות: 1775
הצטרף: ד' אפריל 15, 2015 6:28 pm

Re: אשכול - שאלות פשוטות

הודעהעל ידי יבנה » ד' מאי 09, 2018 9:35 pm

בפסקי תשובות צח א, הביא כמה הסוברים לכוון קודם.

סעדיה
הודעות: 1404
הצטרף: ה' אוגוסט 13, 2015 10:43 pm

Re: אשכול - שאלות פשוטות

הודעהעל ידי סעדיה » ב' מאי 14, 2018 9:29 am

יאיר כתב:
עושה חדשות כתב:כשהכוונה לעיכובא, כמו פסוק ראשון של שמע או ברכה ראשונה של שמו"ע,
האם צריך לומר את המילה עצמה מתוך הכוונה הנכונה, דהיינו כוונה בשעת האמירה ממש,
או שאפשר לומר את המילה בסתם, ואז להתבונן במשמעותה,
ואולי אפילו לומר כמה מילים יחד ואז לעצור ולהתבונן במשמעותם.

יש בזה מחלוקת (איני זוכר את שמות החולקים אבל הדיעה הראשונה מובאת ב'סידור המפורש')
יש מי שאומר שצריך שכוונת המילה תחול על המילה ולכן יש לכוון קודם אמירתה
ויש מי שסובר לכוון לאחר אמירתה
ולפי מה שכתוב לכוון בק"ש ולהאריך בד' כדי שיכוון וימליך הקב"ה על ד' רוחות העולם, משמע (לפחות שם) שיש לכוון בזמן אמירת המילים.

בשו"ע הרב (סי' ס"א ס"ז) מבואר שאדרבה מכוונים להמליך גם אחרי האמירה.
ופשוט שיש לחלק בין ק"ש לתפילה.

עושה חדשות
הודעות: 7956
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: אשכול - שאלות פשוטות

הודעהעל ידי עושה חדשות » ד' יולי 11, 2018 12:44 am

בשם הגרח''ק.png
בשם הגרח''ק.png (32.65 KiB) נצפה 2546 פעמים

סעדיה
הודעות: 1404
הצטרף: ה' אוגוסט 13, 2015 10:43 pm

Re: אשכול - שאלות פשוטות

הודעהעל ידי סעדיה » ד' יולי 11, 2018 1:12 am

וכ"כ הגרח"ק בתשובותיו בסו"ס אשי ישראל אות קכ"א

עושה חדשות
הודעות: 7956
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: אשכול - שאלות פשוטות

הודעהעל ידי עושה חדשות » ה' יולי 12, 2018 6:18 pm

שו"ר -
תשובות והנהגות ח"ד סי' כח כתב:ברכת אבות בכוונה
בספר "לשכנו תדרשו" הביא בשם הגר"ח קניבסקי שליט"א חידוש דין להלכה, בשם החזו"א זצ"ל, שאם אמר ברכת אבות ולא כיוון בשעה שהוציא התיבות מפיו דהלכה היא שאין יכול לחזור, דיש לו עצה בזה, לחשוב עתה את כל נוסח "ברכת אבות" בלב ובדיעבד יוצאין בהרהר בלבו, ואף אם כבר גמר כל הברכה כל זמן שעדיין לא התחיל באתה גבור יכול עדיין לכוין בברכת אבות ויצא בזה ידי חובתו, וכן הדין בכוונת פסוק ראשון של ק"ש כל זמן שלא התחיל ברוך שם ע"ש.
וצריך לי עיון מהבאה"ל (ר"ס ק"א) דכתב לדקדק מהרשב"א דאסור לחשוב בדברים אחרים בין תיבה לתיבה אפילו יאמר אחר כך התיבות בכוונה, ומסתפק אפילו בדיעבד אי מהני ע"ש, וכ"ש כשגמר הברכה, אף שעדיין לא התחיל אתה גיבור שלא יועיל.
ונראה דיסוד חידושו של מרן זללה"ה אינו דהכוונה דהשתא מצטרפת עם האמירה דמעיקרא אלא דהכוונה דהשתא מועיל כאילו אמר השתא, דהרהור כדיבור דמי, ומיירי שיאמר אח"כ בהרהור את הברכה כולה, [ולא רק בהתיבות שלא כיון בהם], ומועיל בדיעבד דהרהור כדיבור דמי. וכן שמעתי עדות נאמנה כשהיה חסר אחד למנין ומצאו אחד שכבר התפלל, ציוה שיחזור בהרהור על הברכה ומועיל, וגם כאן כוונתו דבסוף אבות יהרהר את כל הברכה ויועיל וא"ש. (ובמק"א העליתי למעשה שבכל ספק ברכה דהלכה שאינו מברך היינו דוקא בדיבור בפה, אבל עכ"פ ידקדק להרהר ויצא אז מדין הרהור כדיבור דמי. וחידוש פלא כתב בשו"ת "אבני נזר" א"ח תמ"ט שאפילו בשומע יש דין ברכה לבטלה דשומע כעונה דמי ע"ש, ולא נראה כן בפוסקים, שוב ראיתי שאיהו גופא בסוף דבריו מצדד שאינו כן).
ולדברי החזו"א זצ"ל מצינו תקנה לדידן שאין מכוונים בתפלה, ומצוי שכבר במגן אבות עולה במחשבתו מחשבה זרה, אזי יש לו תקנה בסוף מגן אברהם לחזור בהרהור, וראוי לעורר על כך הואיל והבאה"ל הנ"ל פסל מחשבה זרה באמצע ברכה ראשונה אף בדיעבד, ובזה נמצא תקנה קצת. וכמה וכמה פעמים שהתפללתי אצל מרן הגאון מבריסק זצ"ל מצוי מאד אצלו שאמר מלך עוזר ומושיע ומגן והפסיק זמן לשקוע במחשבתו ואז גמר ברוך אתה ה' מגן אברהם, ואולי הטעם שבתוך הברכה כשמכוון למפרע מתקן כהנ"ל, אבל לא ידענו מחשבותיו, ואין לנו ללמוד מזה כלום.
אבל לדידי צ"ע מהבאה"ל שם בשם המ"א לצדד שלא מועיל תפילה בכוונת הלב לבד אם לא הוציא בשפתיו, ולפ"ז לא יועיל מה שחוזר אח"כ ומכוין בתיבות הברכה, וע"כ ראוי לכתחילה ליזהר מאד שלא להגיע לידי כך, ולכוין בברכת אבות כדבעי, ונראה דכדאי אפילו למהר קצת שלא ייכשל בהרהורים באמצע, והיכא דאינו מהרהר בדברים אחרים עדיף שעכ"פ יוצא בדיעבד, אף שאינו אומר כמצותה.

עושה חדשות
הודעות: 7956
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: כוונת התיבות אחרי סיום אמירתם

הודעהעל ידי עושה חדשות » ה' יולי 12, 2018 7:26 pm

הסיפור על החזו"א מוכר? (ההצעה לצרף למנין 'מהרהר' שכבר התפלל).

אוהב עמו
הודעות: 580
הצטרף: ג' יוני 05, 2018 9:48 pm

Re: כוונת התיבות אחרי סיום אמירתם

הודעהעל ידי אוהב עמו » ה' יולי 12, 2018 8:00 pm

יש לי ספק בדברי החזו"א עד היכן זה מועיל.
דהיינו אדם שנזכר בברך עלינו שלא כיוון באבות יכול להתחיל ולכוון רטרואקטיבית את כל הברכות מאבות עד מקום שעומד בו?

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 17495
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: כוונת התיבות אחרי סיום אמירתם

הודעהעל ידי אוצר החכמה » ה' יולי 12, 2018 9:49 pm

דברי הגרי"ח סופר שליט"א מספר כנסת יעקב עמוד י"ד בהערות לספר יסוד ושורש העבודה
11.PNG
11.PNG (290.97 KiB) נצפה 2460 פעמים
22.PNG
22.PNG (198.49 KiB) נצפה 2460 פעמים

עושה חדשות
הודעות: 7956
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: כוונת התיבות אחרי סיום אמירתם

הודעהעל ידי עושה חדשות » ה' יולי 12, 2018 11:21 pm

תודה לכולם.

הרב אוהב עמו - לפי דבריו של הגר"מ שטרנבוך אכן אין לזה גבול, ואפי' סיים תפילתו. אבל לפי הפשטות, ודאי צריך סמיכות מסויימת, דהיינו לכה"פ שעדיין לא התחיל את הברכה הבאה.

שמעתי היום מחכ"א שהגרש"ז אויערבאך מחלק לענין זה בין תפילה לקרי"ש. יש בידכם?

סעדיה
הודעות: 1404
הצטרף: ה' אוגוסט 13, 2015 10:43 pm

Re: כוונת התיבות אחרי סיום אמירתם

הודעהעל ידי סעדיה » ש' יולי 14, 2018 10:46 pm

וע"ע כאן
viewtopic.php?f=19&p=471653#p471634
אות ס"ה

צביב
הודעות: 1258
הצטרף: א' מרץ 04, 2012 2:02 pm

Re: כוונת התיבות אחרי סיום אמירתם

הודעהעל ידי צביב » א' יולי 15, 2018 12:09 am

בעניית אמן, כמה זמן לאחר האמירה, אפשר לכוון במה שצריך לכון?

הכונה הראשונה שיש לעולם בורא, והוא ברא את פרי הגפן, ( וזה נכלל בר''ת אמ''ן)
כונה שניה, אנו משבחים את ה' על היין שנשתה,
כונה שלישית, להוציא בברכת היין שאר משקין,
כונה רביעית, לשבח את ה' על ההתעוררות לעונג שבת, ( או הגדרה אחרת לקידוש היום)
וגם לחשוב על סעודה בסמוך,
ובכל זה לצאת בשמיעה מפי המברך,
ולפעמים עד שנזכרים לחשוב על זה עובר יותר מכדי דיבור.
נערך לאחרונה על ידי צביב ב א' יולי 15, 2018 2:27 am, נערך פעם 1 בסך הכל.

עושה חדשות
הודעות: 7956
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: כוונת התיבות אחרי סיום אמירתם

הודעהעל ידי עושה חדשות » א' יולי 15, 2018 2:15 am

סעדיה כתב:וע"ע כאן
viewtopic.php?f=19&p=471653#p471634
אות ס"ה

יש"כ. אבל ל"מ את מה שמציין שם לקונ' יעננו בקול.

סעדיה
הודעות: 1404
הצטרף: ה' אוגוסט 13, 2015 10:43 pm

Re: כוונת התיבות אחרי סיום אמירתם

הודעהעל ידי סעדיה » א' יולי 15, 2018 8:49 am

אולי הכונה למה שהאריך שיש לכוין בשעת התקיעות ולא בין השברים לתרועה.

עושה חדשות
הודעות: 7956
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: כוונת התיבות אחרי סיום אמירתם

הודעהעל ידי עושה חדשות » ו' ספטמבר 21, 2018 4:05 pm

ויעויין עוד בדברי הגרש"ד זצ"ל כאן, עמוד קכה והלאה.

יואל שילה
הודעות: 653
הצטרף: ג' דצמבר 26, 2017 2:01 am

Re: כוונת התיבות אחרי סיום אמירתם

הודעהעל ידי יואל שילה » ו' ספטמבר 21, 2018 5:04 pm

לכאורה אין הבדל בין כוונה לאחר האמירה - ובין כוונה לפני האמירה.
ובכוונה לפני האמירה לכאורה לא אמור להיות צד שלא נחשב כוונה.
ואין לי ראיה לזה.

מעיין
הודעות: 1293
הצטרף: ה' דצמבר 09, 2010 10:41 pm

Re: כוונת התיבות אחרי סיום אמירתם

הודעהעל ידי מעיין » ו' ספטמבר 21, 2018 7:56 pm

עיין לשון אגרת הרמב"ן [לא אכנס אם הוא אכן לרמב"ן...] וחשוב הדיבור קודם שתוציאנו מפיך
וכן הוא בחרדים

דרומי
הודעות: 5305
הצטרף: ב' פברואר 20, 2017 11:26 am

Re: כוונת התיבות אחרי סיום אמירתם

הודעהעל ידי דרומי » ש' אוקטובר 27, 2018 11:04 pm

עוד בענין דברי הגרש"ד זצ"ל הנ"ל - ובכלל בנושא האשכול כולו - בקובץ המצורף עמ' 47 ואילך
קבצים מצורפים
הערות וביאורים וירא עט.pdf
(2.68 MiB) הורד 64 פעמים

סמל אישי של המשתמש
מאיר סובל
הודעות: 1595
הצטרף: ד' דצמבר 21, 2011 4:14 pm
מיקום: אלעד יצ"ו
שם מלא: פלוני אלמוני

Re: אשכול - שאלות פשוטות

הודעהעל ידי מאיר סובל » א' אוקטובר 28, 2018 1:17 am

עושה חדשות כתב:כשהכוונה לעיכובא, כמו פסוק ראשון של שמע או ברכה ראשונה של שמו"ע,
האם צריך לומר את המילה עצמה מתוך הכוונה הנכונה, דהיינו כוונה בשעת האמירה ממש,
או שאפשר לומר את המילה בסתם, ואז להתבונן במשמעותה,
ואולי אפילו לומר כמה מילים יחד ואז לעצור ולהתבונן במשמעותם.כבר הובא כאן דעת החזו"א מחתנו של הגרח"ק בשם חמיו.
בל אמנע מהביא כאן שכן שמעתי כמה פעמים ממו"ר הגר"ז רוטברג אחיינו של החזו"א בשם החזו"א שאפשר לכוין בסוף כל ברכה ומועיל, וסיים שזהו חידוש גדול לדינא והקלה גדולה למעשה.

מקדש מלך
הודעות: 2348
הצטרף: ג' ינואר 31, 2017 9:16 am

Re: כוונת התיבות אחרי סיום אמירתם

הודעהעל ידי מקדש מלך » א' אוקטובר 28, 2018 1:38 pm

זמן רב היה קשה לי דברי הביאור הלכה הזה, שאסור לחשוב על שום דבר אחר, שכמעט אינו יתכן במציאות. ועלה על דעתי שאין הכוונה אלא כשמחשב בזדון על דבר אחר, ולא שעלה על ליבו הרהור שלא מרצונו, שאינו מתייחס אליו כלל (וכן כשאינו נזכר או שלא מצליח להסיח דעתו מיד, שהוא כנ"ל). האם מישהו יודע דבר מה בנידון?

אוהב עמו
הודעות: 580
הצטרף: ג' יוני 05, 2018 9:48 pm

Re: כוונת התיבות אחרי סיום אמירתם

הודעהעל ידי אוהב עמו » א' אוקטובר 28, 2018 9:01 pm

ומה תאמר על הרשב"א שהוא מקור דברי הביאור הלכה והוא מיירי בברכה ראשונה של שמו"ע.
לכאורה יש לחלק בין הרהור חולף לבין מחשבה שהמח והלב מושקע בזה, ונ"ל שכבר נכב"ב.

יוצא פוניבז'
הודעות: 675
הצטרף: ה' מרץ 29, 2012 12:04 am

Re: כוונת התיבות אחרי סיום אמירתם

הודעהעל ידי יוצא פוניבז' » ה' אפריל 04, 2019 11:06 pm

כבר העירו על החזו"א מגמ' ברכות לג ב
אמר רבי זירא, כל האומר שמע שמע - כאומר מודים מודים דמי. מיתיבי: הקורא את שמע וכופלה - הרי זה מגונה. מגונה הוא דהוי, שתוקי לא משתקינן ליה! - לא קשיא: הא - דאמר מילתא מילתא ותני לה, והא - דאמר פסוקא פסוקא ותני ליה. אמר ליה רב פפא לאביי: ודילמא מעיקרא לא כוון דעתיה, ולבסוף כוון דעתיה? - אמר ליה: חברותא כלפי שמיא מי איכא? אי לא כוון דעתיה מעיקרא - מחינן ליה במרזפתא דנפחא עד דמכוין דעתיה.

ומשמע דלא מהני כוונה עכ"פ אחר שסיים הפסוק
ועי' שיח השדה (בדף יג ב) מש"כ לדחוק דמיירי בהתחיל תיבה לאחריה וצ"ע דא"כ מאי קושיא דר"פ דילמא אה"נ בכה"ג אינו מגונה וכו'

מקדש מלך
הודעות: 2348
הצטרף: ג' ינואר 31, 2017 9:16 am

Re: כוונת התיבות אחרי סיום אמירתם

הודעהעל ידי מקדש מלך » ו' אפריל 05, 2019 4:04 pm

עושה חדשות כתב:ויעויין עוד בדברי הגרש"ד זצ"ל כאן, עמוד קכה והלאה.

רציתי להעיר שמובא שם (הערה 2) שרבינו הגרש"ד העתיק לעצמו דברי התעוררות על קריאת שמע שמצא מ'אחד המשגיחים', ולדבריו החזון איש והגרי"ז האריכו הרבה בקריאת שמע ומאידך לא האריכו בשמונה עשרה. אולם מצו"ב עדות אחד ממתפללי בית מדרשו של החזון אי"ש, לפיה קריאת שמע ארכה אצלו כ7 8 דקות, ואילו שמונה עשרה כרבע שעה. הרי שהאריך בשניהם. ויתכן ליישב שביחס לכמות המילים שבשמונה עשרה יוצא שאמרם מהר יותר מאשר תיבות קריאת שמע.
קבצים מצורפים
אורך השמונה עשרה של החזוא.PDF
(111.62 KiB) הורד 29 פעמים

עושה חדשות
הודעות: 7956
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: כוונת התיבות אחרי סיום אמירתם

הודעהעל ידי עושה חדשות » ו' מאי 17, 2019 6:00 pm

שיח השדה ברכות יג.png
שיח השדה ברכות יג.png (65.27 KiB) נצפה 847 פעמים

יוצא פוניבז'
הודעות: 675
הצטרף: ה' מרץ 29, 2012 12:04 am

Re: כוונת התיבות אחרי סיום אמירתם

הודעהעל ידי יוצא פוניבז' » א' מאי 19, 2019 12:29 am

עושה חדשות כתב:
שיח השדה ברכות יג.png

הובא כאן בסמוך ונראה, וע"ש מה שהוער בדבריו

סמל אישי של המשתמש
מאיר סובל
הודעות: 1595
הצטרף: ד' דצמבר 21, 2011 4:14 pm
מיקום: אלעד יצ"ו
שם מלא: פלוני אלמוני

Re: כוונת התיבות אחרי סיום אמירתם

הודעהעל ידי מאיר סובל » א' מאי 19, 2019 3:57 am

ועוד כה"ג מבואר בפוסקים לגבי השוכח הזכרה, שאף אם סיים הברכה, כל עוד לא התחיל הברכה הבאה, יכול להזכיר ונחשב שהזכיר במקומה, לענין שאי"צ לחזור לראש, גם בהזכרות המחוייבות שחוזר בגללן בדיעבד.

משמע ומוכח שסוף הברכה נחשב להלכה כעצם הברכה.

אוהב עמו
הודעות: 580
הצטרף: ג' יוני 05, 2018 9:48 pm

Re: כוונת התיבות אחרי סיום אמירתם

הודעהעל ידי אוהב עמו » א' מאי 19, 2019 12:47 pm

מאיר סובל כתב:ועוד כה"ג מבואר בפוסקים לגבי השוכח הזכרה, שאף אם סיים הברכה, כל עוד לא התחיל הברכה הבאה, יכול להזכיר ונחשב שהזכיר במקומה, לענין שאי"צ לחזור לראש, גם בהזכרות המחוייבות שחוזר בגללן בדיעבד.

משמע ומוכח שסוף הברכה נחשב להלכה כעצם הברכה.

סומכים על הראבי"ה במקום לחייב את המתפלל לחזור על הברכה.

עושה חדשות
הודעות: 7956
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: כוונת התיבות אחרי סיום אמירתם

הודעהעל ידי עושה חדשות » ו' יולי 26, 2019 5:08 pm

על דברי הגרח"ק הנ"ל בשם החזו"א, ע"ע בס' 'מעדני שלמה' (עמוד כה) מש"כ ע"ז בשם הגרש"ז.


חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: חיים שאול ו־ 29 אורחים