מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

דעת נוטה - תפילין בשבת

דברי תורה, עיוני שמעתתא, חידושי אגדה וכל פטפוטיא דאורייתא טבין
עושה חדשות
הודעות: 9234
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

דעת נוטה - תפילין בשבת

הודעהעל ידי עושה חדשות » ש' אוגוסט 11, 2018 11:17 pm

ישנה חידה החביבה על מרן הגרח"ק, והוא נוהג לחוד אותה לנערי בר-מצוה המשחרים לפתחו,
"מי מניח תפילין בשבת"?
והתשובה היא שיש שיטה מחודשת שאם אדם אינו מהול (כגון מתו אחיו מחמת מילה), הרי הוא מחוסר 'אות' אחת, וומילא אף ששבת עצמה היא 'אות', מ"מ הרי בעי' שתי אותות, וכמש"כ הסמ"ג דהוי כשני עדים, וממילא דהאי ערל מניח תפילין בשבת. ומיד מוסיף הגרח"ק שזאת שיטה מחודשת ולא קי"ל כוותה.

ואמנם כמדומני שנפלה כאן טעות, ומעולם לא מצינו שיטה כזו. ורק מצאנו שהתרוה"ד כותב על כך שאין הדינים משתנים ע"פ טעמים שבאגדה.

ז"ל התרוה"ד "לפי טעם סמ"ג מכח שני עדים, מי שמתו אחיו מחמת מילה יניח תפילין בשבת. נראה דאין לחלק כלל בשביל טעם זה, דמפרש סמ"ג דרך אגדה בעלמא ולא מחלקינן משום אותו טעם".
ולהרחבת הענין ע"ע כאן.

כעת ראיתי שבספר "דעת נוטה" (הנחשב מוסמך יותר משא"ס) כבר נולד מזה דין חדש ותמוה.

דעת נוטה - תפילין בשבת.png
דעת נוטה - תפילין בשבת.png (72.58 KiB) נצפה 1866 פעמים


כמדומה שבין החברים כאן ישנם הרגילים לצאת ולבוא בבית מרן, אם יוכל מישהו לברר פשר דבר.

שו"ר בספרו של ג"א שליט"א, שכתב כך: "ובבית הלל בשו"ע כ' ד"ח דבערל שמתו אחיו מחמת מילה יוכל להניח תפילין בשבת כיון דל"ל האות דמילה", וגם את זה לא מצאתי.

היא שיחתי
הודעות: 3491
הצטרף: ו' דצמבר 17, 2010 1:27 am
מיקום: צפת

Re: דעת נוטה - תפילין בשבת

הודעהעל ידי היא שיחתי » ש' אוגוסט 11, 2018 11:31 pm

מתוך פורום אחר
איתא בגמ' עירובין צו. יכול יניח אדם תפילין בשבתות ויו"ט ת"ל והיה לך לאות על ידך, מי שצריכין אות, יצאו אלו (שבתות ויו"ט) שהן גופן אות. והק' הסמ"ג דהרי גם בחול יש אות דמילה. ותירץ דכתיב "על פי שנים עדים יקום דבר" ובעי ב' עדים ולכן בחול יש ב' עדים, מילה ותפילין, וה"נ בשבת יש ב' עדים, מילה והשבת או היו"ט גופו, ולכן א"צ בשבת ויו"ט תוספת של אות תפילין.

והקשה בתרומת הדשן (ח"ב סי' ק"ח) דלפי הסמ"ג, א"כ מי שמתו אחיו מחמת מילה דאין לו אות דברית מילה, יניח תפילין בשבת, וכתב ע"ז בתה"ד וז"ל: נראה דאין לחלק כלל בשביל טעם זה דמפרש סמ"ג דרך אגדה בעלמא ולא מחלקינן משום אותו טעם וכו' ע"ש בדבריו. ובעצם קושית הסמ"ג דיש אות מילה בחול ראה ברוקח (סי' ל) שתי' בזה דאות דמילה לא חשיב אות, דבעי אות מיציאת מצרים עכ"ד.

יודגש כי באמת לא מצינו שיטה הסוברת כן להלכה, מלבד הבית הלל בסי' לא שכתב שלפי טעם הסמ"ג כך צריך להיות הדין. מכל מקום כל האחרונים חולקים וסוברים שאין להניח, כפי שכתב התרומת הדשן. יצויין לברכי יוסף סי' לא שהביא בזה תשובת התרוה"ד והרדב"ז ודחה את דבריהם, ומצדד בתחילה שיש מקום לומר לערל מחמת שמתו אחיו שיניח תפילין בשבת, אך גם הוא מסיק שלא.

https://www.tora-forum.co.il/viewtopic.php?t=2361

היא שיחתי
הודעות: 3491
הצטרף: ו' דצמבר 17, 2010 1:27 am
מיקום: צפת

Re: דעת נוטה - תפילין בשבת

הודעהעל ידי היא שיחתי » ש' אוגוסט 11, 2018 11:32 pm

וראיתי עוד בחיפוש ברשת

http://media.nermichoel.org.s3.amazonaw ... vdalah.pdf

מתו אחיו מחמת מילה
בספר תרומת הדשן (פסקים וכתבים סימן קח) העיר שלפי טעם הסמ"ג מכח שני עדים, מי
שמתו אחיו מחמת מילה יניח תפילין בשבת, שאין לו אלא אות אחת. אבל כתב שאין לחלק
כלל בשביל טעם שמפרש הסמ"ג דרך אגדה בעלמא ולא מחלקינן משום אותו טעם. כי הא
דאמרינן (נדה לא, ב) מפני מה אמרה תורה מילה לשמנה (פרש"י אבל לא לשבעה),
ומפרש הטעם שלא יהיו הכל שמחים ואביו ואמו עצבים, פי' שהן אסורין בתשמיש המטה.
ולפי זה אם ילדה בזוב שצריכה ז' נקיים לאחר שבעת ימי לידה, וכי ס"ד שיהא הבן נימול
לארבע עשר, וכאלה רבות בתלמוד. וכדבריו כתב תלמידו בספרו לקט יושר (או"ח עמ' יד
ענין ב).
האם נחשב לערל
ובאמת הרדב"ז (ח"ו סי' ב אלפים שלד) נשאל על ערל שמתו אחיו מחמת מילה אם מותר
להניח תפילין בשבת, שהרי אין לו אות בעצמ, והשיב אע"פ שאין לו אות בעצמו בעל אות
הוא אלא שמצד סכנתו ואונסו נתבטל ממנו האות, אבל לעולם מצווה ועומד הוא. תדע
שהנודר מן הערלים מותר בערלי ישראל, שכל העכו"ם ערלים וכל בית ישראל ערלי לב,
הרי שערלי ישראל לא נקרא ערלים, ויש להם אות ברית, ושאני קרבן פסח דגלי קרא
דכתיב וכל ערל לא יאכל בו. ומוסיף שלא היה כדאי לבא בכתב, ואפילו שלא היה מן הדין,
לא היה לו להניחם שלא לפרסם לכל שהוא ערל. עוד כתב שלא ראה ולא שמע מערל
שמתו אחיו מחמת מילה.
אמנם הברכי יוסף (אורח חיים סימן לא ב) העיר על הרדב"ז שאע"פ שאינו נקרא ערל,
אבל אינו נקרא נימול. ואף שהוא נקרא נימול בכח, כיון שאינו בפועל, אכתי יש מקום
לפקפק קצת דיניח תפילין בשבת. ומ"ש הרב שאין לו להניחם שלא לפרסם שהוא ערל, יש
לדחות קצת דיניחם בצנעא מיהא. אבל מסכים החיד"א לעיקר הפסק, כי לכל ישראל בחול
יש להם שני עדים תפילין ומילה, ובשבת מילה ושבת, אבל מי שמתו אחיו מחמת מילה,
דאפילו בחול אין לו אלא אות אחת, והם התפילין, א"כ כמעשו בחול כך מעשהו בשבת,
והא איכא סהדא רבה שבת קדש, ועד הן בה. וא"כ מה ראה זו דבשבת רוצה להיות לו שני
האותות, מאחר דכל הימים אין לו אלא אות אחת, והם התפילין.
עוד כתב על פי מש"כ לעיל (אות א) שמבואר בדברי הרא"ש שאסור להניחם בשבת, ולפי
סברת הזהר גדול עונש המניחן אפילו בחה"מ. וא"כ לדידן אין כאן מקום להסתפק שמפני
מילתא דאתיא מדרשת הסמ"ג יניחם בשבת, ויעשה איסור לסברת הזהר והרא"ש.
והפרמ"ג (משבצ"ז סימן כט) כתב שלפי הלבוש ואבודרהם ערל שמתו אחיו מחמת מילה
בשבת ויו"ט פטור, כי אזלינן בתר רובא דעלמא. אבל כתב שמהלבוש משמע שאין איסור,
ובסימן ל"א [סעיף א] כתב מן המושכלות הוא שמזלזל בחותם המלך.
ובספר מחזה אברהם כתב שבאמת מי שמתו אחיו מחמת מילה חייב ללבוש תפילין בשבת

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 17500
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: דעת נוטה - תפילין בשבת

הודעהעל ידי אוצר החכמה » א' אוגוסט 12, 2018 12:21 am

נ"ל שיש לומר על דברי הגרח"ק האלה ורבה לחדודי לאביי קא מיכוון.

אחד הרבנים
הודעות: 140
הצטרף: ו' יוני 24, 2011 5:07 pm

Re: דעת נוטה - תפילין בשבת

הודעהעל ידי אחד הרבנים » א' אוגוסט 12, 2018 12:23 am

עושה חדשות כתב:ישנה חידה החביבה על מרן הגרח"ק, והוא נוהג לחוד אותה לנערי בר-מצוה המשחרים לפתחו,
"מי מניח תפילין בשבת"?

יש עוד תשובה,
המשנה ברורה סימן שד"מ (בביאור הלכה) כ' דההולך במדבר בשבת יניח תפילין אף ביום השביעי של הספירה שלו שעושה בו קידוש.
ויעוין שם שהאריך בטעם הדבר וכתב בטעם השני שכיון דבעינן שני אותות א"כ אצלו אין אות של שבת , ויעוין עוד שהקשה שם דא"כ חולה שמחלל שבת מחמת פיקוח נפש יניח תפילין כיון שאין לו אות של שבת ותי' שהולך במדבר אין לו עוד דשבת כיון שכל הימים שווים לענין שעושה מלאכתו הנצרכת לו , משא"כ חולה שאני שבת שעושה רק מלאכה לפיקו"נ ושאר הימים עושה כל מלאכתו וזה הוי אות דשבת.

פלגינן
הודעות: 3015
הצטרף: ג' יולי 17, 2012 10:46 pm

Re: דעת נוטה - תפילין בשבת

הודעהעל ידי פלגינן » א' אוגוסט 12, 2018 9:53 am

אנשים שוכחים שר"מ מקוצי, מלבד היותו מחבר הסמ"ג, היה גם דרשן ומטיף גדול. דרוש זה הוא מסר בתפוצות ישראל להוכיח את אלו שלא הניחו תפילין כל יום.

כרמי שלי
הודעות: 658
הצטרף: א' אוגוסט 06, 2017 4:38 pm

Re: דעת נוטה - תפילין בשבת

הודעהעל ידי כרמי שלי » ב' אוגוסט 13, 2018 12:03 am

פלגינן כתב:אנשים שוכחים שר"מ מקוצי, מלבד היותו מחבר הסמ"ג, היה גם דרשן ומטיף גדול. דרוש זה הוא מסר בתפוצות ישראל להוכיח את אלו שלא הניחו תפילין כל יום.

viewtopic.php?f=7&t=25932

החתן סופר
הודעות: 240
הצטרף: ב' מאי 11, 2015 9:58 pm

Re: דעת נוטה - תפילין בשבת

הודעהעל ידי החתן סופר » ב' אוקטובר 08, 2018 11:16 am

עושה חדשות כתב:ישנה חידה החביבה על מרן הגרח"ק, והוא נוהג לחוד אותה לנערי בר-מצוה המשחרים לפתחו,
"מי מניח תפילין בשבת"?
והתשובה היא שיש שיטה מחודשת שאם אדם אינו מהול (כגון מתו אחיו מחמת מילה), הרי הוא מחוסר 'אות' אחת, וומילא אף ששבת עצמה היא 'אות', מ"מ הרי בעי' שתי אותות, וכמש"כ הסמ"ג דהוי כשני עדים, וממילא דהאי ערל מניח תפילין בשבת. ומיד מוסיף הגרח"ק שזאת שיטה מחודשת ולא קי"ל כוותה.

ואמנם כמדומני שנפלה כאן טעות, ומעולם לא מצינו שיטה כזו. ורק מצאנו שהתרוה"ד כותב על כך שאין הדינים משתנים ע"פ טעמים שבאגדה.

ז"ל התרוה"ד "לפי טעם סמ"ג מכח שני עדים, מי שמתו אחיו מחמת מילה יניח תפילין בשבת. נראה דאין לחלק כלל בשביל טעם זה, דמפרש סמ"ג דרך אגדה בעלמא ולא מחלקינן משום אותו טעם".
ולהרחבת הענין ע"ע כאן.

כעת ראיתי שבספר "דעת נוטה" (הנחשב מוסמך יותר משא"ס) כבר נולד מזה דין חדש ותמוה.

דעת נוטה - תפילין בשבת.png


כמדומה שבין החברים כאן ישנם הרגילים לצאת ולבוא בבית מרן, אם יוכל מישהו לברר פשר דבר.

שו"ר בספרו של ג"א שליט"א, שכתב כך: "ובבית הלל בשו"ע כ' ד"ח דבערל שמתו אחיו מחמת מילה יוכל להניח תפילין בשבת כיון דל"ל האות דמילה", וגם את זה לא מצאתי.


יעויין בשו"ת כרם שלמה (האס) יו"ד שאלה לו שכבר הוא נהג לחוד את החידה

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 17500
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: דעת נוטה - תפילין בשבת

הודעהעל ידי אוצר החכמה » ב' אוקטובר 08, 2018 12:24 pm

אחד הרבנים כתב:
עושה חדשות כתב:ישנה חידה החביבה על מרן הגרח"ק, והוא נוהג לחוד אותה לנערי בר-מצוה המשחרים לפתחו,
"מי מניח תפילין בשבת"?

יש עוד תשובה,
המשנה ברורה סימן שד"מ (בביאור הלכה) כ' דההולך במדבר בשבת יניח תפילין אף ביום השביעי של הספירה שלו שעושה בו קידוש.
ויעוין שם שהאריך בטעם הדבר וכתב בטעם השני שכיון דבעינן שני אותות א"כ אצלו אין אות של שבת , ויעוין עוד שהקשה שם דא"כ חולה שמחלל שבת מחמת פיקוח נפש יניח תפילין כיון שאין לו אות של שבת ותי' שהולך במדבר אין לו עוד דשבת כיון שכל הימים שווים לענין שעושה מלאכתו הנצרכת לו , משא"כ חולה שאני שבת שעושה רק מלאכה לפיקו"נ ושאר הימים עושה כל מלאכתו וזה הוי אות דשבת.אבל גם הוא כותב שם שהטעם העיקרי הוא כי זה בעצם לא שבת (כלומר שהוא ספק שמא אינו שבת) וממילא אין אות כלל.
(ולכן זה לא מי שמניח תפילין בשבת אלא למי שמניח מספק שמא אינו שבת. )
ויש בזה נפ"מ. מי שהולך במדבר ומסתפק על שבת רק בשנים או שלשה ימים אז אסור לו לעשות כדי פרנסתו כי בשאר ארבעת הימים חייב לעשות כדי פרנסתו ולשבות בשבת. ואפילו הכי לפי הטעם הראשון חייב להניח תפילין אע"פ ששובת לגמרי.


חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 129 אורחים