מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

לספר שער אביו

דברי תורה, עיוני שמעתתא, חידושי אגדה וכל פטפוטיא דאורייתא טבין
הצעיר באלפי
הודעות: 750
הצטרף: ו' יוני 24, 2016 7:35 am

לספר שער אביו

הודעהעל ידי הצעיר באלפי » ג' יולי 16, 2019 7:10 pm

האם יש דרך או אופן (ציור) שמותר עפ"י הלכה לספר (לגזוז) שערות אביו ?

קו ירוק
הודעות: 4085
הצטרף: ד' מרץ 16, 2016 7:01 pm

Re: לספר שער אביו

הודעהעל ידי קו ירוק » ג' יולי 16, 2019 7:16 pm

הרי יש חשש שמא יחבול.

הצעיר באלפי
הודעות: 750
הצטרף: ו' יוני 24, 2016 7:35 am

Re: לספר שער אביו

הודעהעל ידי הצעיר באלפי » ג' יולי 16, 2019 7:17 pm

קו ירוק כתב:הרי יש חשש שמא יחבול.

נכון לכן ההלכה הוא שאסור.
וע"ז שאלתי האם יש ציורים או אופנים חריגים שהפוסקים מקילים בזה או לא ?

עזריאל ברגר
מנהל פורום
הודעות: 6568
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: תל ציון יע"א

Re: לספר שער אביו

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ג' יולי 16, 2019 9:23 pm

הצעיר באלפי כתב:
קו ירוק כתב:הרי יש חשש שמא יחבול.

נכון לכן ההלכה הוא שאסור.

במחילה על הבורות שלי, היכן נפסקה ההלכה הזאת?

עזריאל ברגר
מנהל פורום
הודעות: 6568
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: תל ציון יע"א

Re: לספר שער אביו

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ג' יולי 16, 2019 9:37 pm

הרה"ג העלה לי ברשת:
שאלה:
האם מותר לבן לספר את אביו ?

תשובה:
כאשר אין ספר אחר, או שאביו מתבייש ללכת לספר אחר בגלל מצבו, אזי מותר לבן לספרו, אלא שאז צריך הבן להשתדל שלא לפצוע את אביו על מנת להמנע מאיסור חבלה באביו.
פוסק: הרב לוי יצחק בניאל
ספר: רפואה כהלכה
מקור: סימן מט ועיין שו"ת מנחת שלמה ח"ב סימן עו ובשו"ת באר משה ח"ד סימן פד


ועוד אחד, מאתר "דין":
אתה יכול לספר אותו, אך להיזהר שלא לחבול בו ח”ו.
שיהיו בשורות טובות.

מקורות:
אמנם בספר מושב זקנים על התורה פרשת קדושים כתב שאין לבן לספר את אביו מפני שיכול לחבול בו, אך בזמנינו שמספרים עם מכונה אין חשש זה ומשום כך מותר.


ועד"ז מצאתי עוד כמה רבנים שכתבו להקל.
וראה גם בקובץ המצו"ב.
קבצים מצורפים
6.pdf
קובץ "שונה הלכות"
(460.44 KiB) הורד 39 פעמים

עזריאל ברגר
מנהל פורום
הודעות: 6568
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: תל ציון יע"א

Re: לספר שער אביו

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ג' יולי 16, 2019 9:46 pm

ומסברא קשה לאסור, שכן זהו דבר שאינו מצוי כלל (בימינו) לפצוע בשעת התספורת.

תם ותמים
הודעות: 31
הצטרף: ה' פברואר 04, 2016 7:22 am

Re: לספר שער אביו

הודעהעל ידי תם ותמים » ד' יולי 17, 2019 12:30 am

שאלתי לגריח"ס שליט"א והראה לי בשו"ת ציון לנפש חיה (לייטר) סימן לו "אבל ראה זה מצאתי בספר לקט יושר לתלמידו של בעל תרומת הדשן יו"ד עמוד ל"ז שכתב בזה"ל ואומר שאין בני רשאי לגלח זקני אעפי שאני מוחל על כבודי שמא יעשה בי חבורה עכ"ל הרי דלדעת תה"ד אסור לגלח את אביו ובאמת לא ראיתי בשום מקום למיעוט ידיעתי לא בראשונים ולא באחרונים.
אחר כמה שנים יצא לאור ספר מושב זקנים על התורה וראיתי בפשם בפרשת קדושים אות ג' דכתב דהאב לא מצי למחול צערו ולכך אסור לבן לספר לאביו שמא יפצע אותו וצערו אין במחילתו כלום עכ"ל הרי מפורש יוצא בראשון דאסור לבן לספר לאביו" ראה שם.

הצעיר באלפי
הודעות: 750
הצטרף: ו' יוני 24, 2016 7:35 am

Re: לספר שער אביו

הודעהעל ידי הצעיר באלפי » ד' יולי 17, 2019 3:42 am

שו"ת משנה הלכות חלק יב סימן קטו
בן אי מותר לו לספר את אביו שאפשר לעשות לו חבורה
ט' סיון התש"נ בנ"י יצו"א
מע"כ ידידי היקר מאד נעלה חו"ב ברקאי הב' נתן נטע בן אסתר חיה הופמן הי"ו תלמיד חשוב בישיבתינו הק' קריאת אונגוואר ירושלים עיה"ק ת"ו.
אחדשה"ט בידידות.
בדבר שאלתו באב המבקש את בנו לספר אותו במכונת תספורת (שער מאשין בלע"ז) והמכונה מקולקלת קצת שעלול לעשות חבורה בשעת התספורת אם יכול הבן לספר אעפ"כ כיון דלא הוי ודאי שיעשה חבורה א"כ הו"ל עשה דכבוד אב ודאי וחבורה ספק או שלא יספר שיש כאן ספק חבורה והגם שיצטער אביו ממה שאין הבן שומע לו לספרו, וציין שם להא דסנהדרין פ"ה רב לא שביק לבריה למישקל ליה סילא ורמ"א יו"ד סי' רמ"א ס"ב ומש"כ בספרי משנה הלכות ח"ט סי' ת"ד.
והנה לכאורה אין להוסיף על מה שכתבתי שם ואדרבה כ"ש הוא משם שהרי התם מיירי רב דתחב לו קוץ ברגלו והרי הוא מצטער מהקוץ ואפ"ה לא שבק ליה לבריה שיקחנו מחשש שמא יעשה לו חבורה יותר מהצריך והרי על ספק לא שבק ליה ופסקו בש"ע יו"ד שם כותיה אלא דהרמ"א כתב דבמקום שאין אחר להוציאו מותר והטעם כיון דהאב כבר בצער שתחב לו קוץ והוא אין לו אופן אחר להוציאו אפ"ה אם יש אדם אחר אין להוציאו כ"ש כאן שאין כאן צער קודם שנסתפר להאב אלא שיצטער אם לא יספרנו על שלא שמע בקולו ואדרבה צריך לשמוח שאינו שומע לו מפני שחושש שלא יחבול בו ויבא לידי איסור וא"כ בנו אדרבה דייק במצות כיבוד אב, והאי צער לא צריך להצטער וכבר מצינו חילוק זה בין צער המוכרח ובא ובין צער שאדם מביא על עצמו עיין ברכות י"א ע"א אי משום טרדא אפילו טבעה ספינתו בים נמי וכ"ת הכ"נ אלמה אמר ר"א בר זבדא אמר רב אבל חייב בכל המצות האמורות בתורה חוץ מן התפילין שהרי נאמר בהן פאר שנאמר פארך חבוש עליך ומשני התם טריד טירדא דמצוה הכא טריד טרדא דרשות ועיין רש"י טרוד שמצער עצמו ופשוט דהי' לו שלא לצער על דבר רשות אבל התם טרוד טרדא דמצוה והכ"נ כ"ש הוא בתחב לו קוץ שהוא מצטער ובנו יכול להוציאו ולהצילו מן הצער אבל כאן לא היה לו לאביו לצער כלל בשביל זה.
איברא דאולי הוא בכלל מה שאמרו ז"ל יבמות דף ה' ודף ו' יכול אמר לו אביו היטמא או שאמר לו אביו אל תחזיר יכול ישמע לו ת"ל איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמורו כולכם חייבים בכבודי ועיין טוש"ע יו"ד סי' ר"מ סט"ו וקיי"ל דאפילו מצוה של דבריהם אל ישמע לו ועיין שם וברמב"ם וכיון דכאן איכא איסור דרבנן עכ"פ אפילו בלא מתכוין א"כ לא ישמע לו בכה"ג. וליכא למימר בכה"ג עשה דוחה ספק ל"ת וכ"ש דעשה זו יש בידו לומר לא בעינא וליכא לעשה כלל אלא דיש לחלק דאב שאמר לא בעינא לא בטלה לה לעשה דכיבוד אב וכבר הארכתי בזה במקום אחר והבן כי קצרתי.
אלא דיש לעיין בכה"ג ששערות ראשו מכאובין לו ומבקש לחתכן שהוא לשם רפואה אז כבר באנו לדין של קוץ תחוב לו ויהיה תלוי אז במחלוקת הנ"ל כיון דאז הוא כבר מצער עצמו ומבקש להצילו מצערו ובכן אם יש מי שהוא אחר שיכול לספרו נמי דינא הכי כמו בקוץ וכנ"ל וכמובן שבמקום שאין חשש לחבלה כלל אז לכאורה ליכא שום איסור ומ"מ אינו מדרך כבוד אעפ"כ לאביו שבנו יספרנו.
ומה שהביא בשם הגהות מוה"ר יעקב קאשטנר ז"ל שכתב שנ"ל דעת כל הפוסקים שווה שאם אין אחר לעשות והאב מצטער הרי זה מקיז וחותך כפי מה שהרשוהו ומינה תמה שכתבתי שם בספרינו הנ"ל דהמחבר מחמיר וס"ל דאפי' בדיעבד אין להבן להקיז דם.
הגהות הנ"ל לא ראיתי מ"מ לפענ"ד לא קשה חדא דיש לחלק בין אין אחר ואין בו סכנה לאין אחר ויש בו סכנה דכה"ג כ"ע מודי דבמקום סכנה יקיז וא"כ י"ל דכוונתו אין אחר והוא במקום סכנה, ושנית דלא דק בספרינו הנ"ל שם ד"ה ולהלכה שכתבתי שם דבדיעבד שליכא אחר או שאיננו פה יש לסמוך ארמ"א ז"ל ומה גם שיש לומר שהמחבר נמי מודה כה"ג להתיר בדיעבד ע"ש וא"כ אתי היתה בכה"ג ושלחתיה באופן אחר והבן.
אלו דברי אדם מועט לעולם טרוד בעבודת הקודש המברכו בברכת התורה, ויה"ר שיזכה ללמוד תורה לשמה וללמד ולסיים ולקיים את כל דברי תלמוד תורתיך באהבה הפך בה והפך בה דכולה בה ובאהבתה ישגה תמיד ויתרומם קרנו למעלה כעתירת וחפץ ידידו המצפה לגדולתו בלב ונפש,
מנשה הקטן

יואל שילה
הודעות: 923
הצטרף: ג' דצמבר 26, 2017 2:01 am

Re: לספר שער אביו

הודעהעל ידי יואל שילה » ה' יולי 18, 2019 12:20 am

רבש"ע - החילוק פשוט!
פעם עיקר התגלחת היתה בתער [במקומות שמותר], ועיקר התגלחת היתה קירוח - וחבלה היתה מצויה.
היום עיקר התגלחת היא במכונה, שהיא מספריים זעירות וסופר-מוגנות, אין חבלות אפילו באחד מני אלף.
וממילא התספורת היא מצות כיבוד אב במיטבה
אולי אולי במקרים נדירים יש בפאטר אפשרות של חבלה, וגם זה רק בנסים גדולים
אם המכונה נשברה עלול להיות מצב של חיכוך העור בצד החשוף של המכונה, אך באופן נורמאלי - מה הבעיה?

הצעיר באלפי
הודעות: 750
הצטרף: ו' יוני 24, 2016 7:35 am

Re: לספר שער אביו

הודעהעל ידי הצעיר באלפי » ה' יולי 18, 2019 3:10 am

יואל שילה כתב:רבש"ע - החילוק פשוט!
פעם עיקר התגלחת היתה בתער [במקומות שמותר], ועיקר התגלחת היתה קירוח - וחבלה היתה מצויה.
היום עיקר התגלחת היא במכונה, שהיא מספריים זעירות וסופר-מוגנות, אין חבלות אפילו באחד מני אלף.
וממילא התספורת היא מצות כיבוד אב במיטבה
אולי אולי במקרים נדירים יש בפאטר אפשרות של חבלה, וגם זה רק בנסים גדולים
אם המכונה נשברה עלול להיות מצב של חיכוך העור בצד החשוף של המכונה, אך באופן נורמאלי - מה הבעיה?


מסכים,
אבל בעיקרון נוכל לומר שעל אף שהשו"ע לא הביא הדוגמא של סיפור שערות ראש אביו, אעפ"כ להלכה ס"ל כן, רק שכללו במש"כ לענין הוצאות קוץ וכדו', רק שכהיום מכיון שמציאות הוא שזה חשש רחוק מאוד, על כן מותר, אם אכן אין חשש וכמש"כ.

יואל שילה
הודעות: 923
הצטרף: ג' דצמבר 26, 2017 2:01 am

Re: לספר שער אביו

הודעהעל ידי יואל שילה » ה' יולי 18, 2019 10:46 am

לא הבנתי מהיכן המושכל ראשון שזה אסור?
כוונתי למשהו מהמקורות ולא לחששות שהתחדשו לרב מסויים בתקופה מסויימת בהיסטוריה, עקב מציאות שאנחנו לא מכירים, וממילא לא מחייבים אותנו.

דרומי
הודעות: 5608
הצטרף: ב' פברואר 20, 2017 11:26 am

Re: לספר שער אביו

הודעהעל ידי דרומי » ה' יולי 18, 2019 12:05 pm

כמדומני שראיתי באיזה מקום שהריי"צ מליובאוויטש מספר על עצמו שהוא היה מספר את שערות אביו האדמו"ר הרש"ב. וצריך חיפוש.


חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 35 אורחים