עמוד 1 מתוך 1

הרמב"ם היה חוזר בו מפני קושיות הראב"ד - האמנם?

פורסם: ה' אוגוסט 01, 2019 3:45 am
על ידי חוות דעת
נתקלתי בדברי הש"ך דלהלן ולא ידעתי איך לפרשם:
וז"ל בסי' לו ס"ק ד:

ואין ספק דאלו הי' הרמב"ם עצמו קיים היה מודה בכאן לדברי הראב"ד עכ"ל.

ותמוה, דכי משום קושיות של הראב"ד על הרמב"ם, הרמב"ם היה חוזר בו?

Re: הרמב"ם היה חוזר בו מפני קושיות הראב"ד - האמנם?

פורסם: ה' אוגוסט 01, 2019 11:43 am
על ידי תוכן
חוות דעת כתב:נתקלתי בדברי הש"ך דלהלן ולא ידעתי איך לפרשם:
וז"ל בסי' לו ס"ק ד:

ואין ספק דאלו הי' הרמב"ם עצמו קיים היה מודה בכאן לדברי הראב"ד עכ"ל.

ותמוה, דכי משום קושיות של הראב"ד על הרמב"ם, הרמב"ם היה חוזר בו?


למה זה תמוה?

Re: הרמב"ם היה חוזר בו מפני קושיות הראב"ד - האמנם?

פורסם: ה' אוגוסט 01, 2019 12:47 pm
על ידי חלמישצור
אכן לא תמוה. הרמב"ם כתב במקומות רבים (ראה רשימה באגרותיו, מהד' הרב שילת, עמ' רפו ובהע' שם) שישמח מאוד על כל קושיה נכונה. והרי כך עשה, שתיקן את דבריו גם בענייני הכרעה למעשה פעמים לא מעטות.

כיוון שאנו כאן, אציין שבהקדמת הרב קאפח לפירושו למשנ"ת מצאתי שכתב "אמנם נכון שרבינו הגדול ראה השגות הראב"ד, אך לא התייחס ישירות אליהן" וכו'. האם יש מקור ברור שההשגות הגיעו לעיונו של הרמב"ם?

Re: הרמב"ם היה חוזר בו מפני קושיות הראב"ד - האמנם?

פורסם: ה' אוגוסט 01, 2019 1:12 pm
על ידי תוכן
חלמישצור כתב:כיוון שאנו כאן, אציין שבהקדמת הרב קאפח לפירושו למשנ"ת מצאתי שכתב "אמנם נכון שרבינו הגדול ראה השגות הראב"ד, אך לא התייחס ישירות אליהן" וכו'. האם יש מקור ברור שההשגות הגיעו לעיונו של הרמב"ם?


יש מאמר מיוחס להרמב"ם 'שלא נצחני אלא זקן אחד', כשהכוונה להראב"ד.

Re: הרמב"ם היה חוזר בו מפני קושיות הראב"ד - האמנם?

פורסם: ה' אוגוסט 01, 2019 2:12 pm
על ידי לענין
מעולם היה מתקשה מורי במה שאין נוטלים ידים לתפילה ביוה"כ ות"ב, והלא רחיצה זו חובה גמורה היא כמבואר לכל מעיין בהלכות תפילה, שמן הדין יש לילך עבורה ד' מילין, והענין סתום.
וזה עתה מצאתי -
בין מה שראוי להשלימו ולדייק בו כאן הוא עניין רחיצת ידיים לקרית שמע ותפלה ביום הכפורים ותשעה באב: פשט [עמ' 8.] דבריהם ז"ל ביחס לאיסור הרחיצה ביומיים אלה, מעורר את הדעה המוטעית לאסור זאת משום דבריהם שאין מותר לטבול במים אפילו אצבע, ומשום דבריהם, בדברי המסורה שלהם, שאחד מהם ז"ל היה ממיר את רחיצת פניו במפה נגובה שמעבירהּ על גבי עיניו.1 ועל - פי פשט זה של ההלכה נוהגים דברי אבא זצ"ל בחבור, ודבריו בהלכות תפלה הם: "ביום הכפורים ותשעה באב שאין שם רחיצה אינו מברך על נטילת ידים ולא המעביר שינה",2 ואני סבור שרחיצת ידיים לקרית שמע ולתפלה מחויבת ביום הכפורים ותשעה באב כחיובה בשאר הימים ולא אסרוה החכמים ז"ל כי אין היא רחיצה שלתענוג אלא רחיצה שלמצוה. והראיה שלי לכך - טבילת בעל קרי קודם שיבטלוה, משום שהיו מחייבים אותה ביום הכפורים כפי שאמרו. ורחיצת ידיים לקרית שמע ולתפלה בזמן הזה, אין חיובה פחות מחיוב טבילת בעלי קרי באותו הזמן; ואין להשוות רחיצת פנים לזה, משום שאינה מחויבת כרחיצת ידיים ומשום כך היה ר' יהושע בן לוי ממיר אותה במפה נגובה. זהו עיון נכון, מדויק, שאין מחלוקת לגביו, אלא אצל מי שאינו מבין אותו או שיש לו פניות, ולוּ שמע אותו אבא מארי זצ"ל, היה מודה בו כפי שציווה: "והוי מודה על האמת", והרי תמיד ראינוהו ז"ל בבירור מסכים אל הקטן שבתלמידיו, לגבי האמת, למרות עושר לימודו שלא עמד בניגוד למופלגות דתו, ו"שגיאות מי יבין".
(המספיק לעובדי השם פרק כה על השלמת הדיבור על חובות התפלה).

מה דעתכם, האם להלכה למעשה יש לזה משמעות, עתה ניתן להורות כן דלא כמ"ש הרמב"ם בעצמו?

Re: הרמב"ם היה חוזר בו מפני קושיות הראב"ד - האמנם?

פורסם: ה' אוגוסט 01, 2019 4:17 pm
על ידי חלמישצור
הרב לעניין, נדמה לי שנקודת המוצא של שאלתך היא שבשונה מן הש"ך שדבריו פותחים את האשכול, לעמדת ר"א בן הרמב"ם יש לייחס משקל רב יותר, באשר הוא הבן והתלמיד המובהק, המכיר את שבילי חשיבת אביו. ובכן למרות שראיתי כמה מאחרוני דורנו שביקשו לבסס היטב בסוגיה את שיטת הרמב"ם לעומת שיטת בנו ראב"ם, לעניות דעתי יש משקל משמעותי לדבריך.

[ויעויין אשכולות זה וזה]

Re: הרמב"ם היה חוזר בו מפני קושיות הראב"ד - האמנם?

פורסם: ה' אוגוסט 01, 2019 5:17 pm
על ידי אוצר החכמה
יש משהו תמוה בתמיהת השואל. הש"ך נראה לו שקושיות הראב"ד כל כך מוכיחות עד שנראה לו שלא יתכן שיהיה מי יחלוק על זה וזה כוונת דבריו.

ר"א בן הרמב"ם אומר דבר יותר פשוט. הוא אומר סברא. יש לו קושי עם העובדה שזה נגד דברי הרמב"ם אז הוא אומר אני כל כך בטוח בצדקת הסברא שוודאי שהרמב"ם היה מודה לה אילו שמעה.
אין כאן משהו שקשור לתהלוכות נפשו של הרמב"ם מלבד כמובן היותו מודה על האמת ואינו מתעקש על סברתו סתם. אבל את זה גם אנחנו חושבים על הרמב"ם כמובן.

Re: הרמב"ם היה חוזר בו מפני קושיות הראב"ד - האמנם?

פורסם: ה' אוגוסט 01, 2019 10:29 pm
על ידי חוות דעת
תוכן כתב:
חוות דעת כתב:נתקלתי בדברי הש"ך דלהלן ולא ידעתי איך לפרשם:
וז"ל בסי' לו ס"ק ד:

ואין ספק דאלו הי' הרמב"ם עצמו קיים היה מודה בכאן לדברי הראב"ד עכ"ל.

ותמוה, דכי משום קושיות של הראב"ד על הרמב"ם, הרמב"ם היה חוזר בו?


למה זה תמוה?


וכי על כל קושיות של הראב"ד על הרמב"ם או של איזה אחרון על הרמב"ם, נבוא ונגיד שודאי הרמב"ם היה חוזר בו. ועוד הרי רואים שכל האחרונים טורחים בנפשם ליישב דברי הרמב"ם ולא אומרים שהרמב"ם היה חוזר בו, וכמה וכמה חיבורים נתחברו ליישב דברי הרמב"ם מתמיהות הראב"ד ושאר ראשונים ואחרונים, ולאף א' עלה על דעתו שהרמב"ם חוזר בו, מבלי שראינו באגרותיו במפורש שחזר בו.
חושבני שתמיהתי במקומה עומדת.

Re: הרמב"ם היה חוזר בו מפני קושיות הראב"ד - האמנם?

פורסם: ו' אוגוסט 02, 2019 8:45 am
על ידי לב האבן
ג"א חושב שזה לשון מעניין. הזכיר לי לשונו של הגליא מסכת
g.jpg
g.jpg (198.71 KiB) נצפה 2706 פעמים

Re: הרמב"ם היה חוזר בו מפני קושיות הראב"ד - האמנם?

פורסם: ו' אוגוסט 02, 2019 9:53 am
על ידי י. אברהם
חוות דעת כתב:וכי על כל קושיות של הראב"ד על הרמב"ם או של איזה אחרון על הרמב"ם, נבוא ונגיד שודאי הרמב"ם היה חוזר בו.

וכי על כל קושיות הראב"ד כתב הש"ך שהרמב"ם היה חוזר בו, הרי הלשון הש"ך שהבאת הוא: היה מודה בכאן

Re: הרמב"ם היה חוזר בו מפני קושיות הראב"ד - האמנם?

פורסם: ו' אוגוסט 02, 2019 1:23 pm
על ידי חוות דעת
י. אברהם כתב:
חוות דעת כתב:וכי על כל קושיות של הראב"ד על הרמב"ם או של איזה אחרון על הרמב"ם, נבוא ונגיד שודאי הרמב"ם היה חוזר בו.

וכי על כל קושיות הראב"ד כתב הש"ך שהרמב"ם היה חוזר בו, הרי הלשון הש"ך שהבאת הוא: היה מודה בכאן


אולי תסביר אז למה כאן כן נאמר שהרמב"ם חזר בו ולא בכל מקום?

Re: הרמב"ם היה חוזר בו מפני קושיות הראב"ד - האמנם?

פורסם: ו' אוגוסט 02, 2019 2:34 pm
על ידי אוצר החכמה
הסברתי לך למעלה. כי הש"ך סבור שקושיות אלו חזקות מאד ואין עליהן תשובה.

Re: הרמב"ם היה חוזר בו מפני קושיות הראב"ד - האמנם?

פורסם: ו' אוגוסט 02, 2019 2:50 pm
על ידי מה נשתנה
זה אופייני לש"ך. הש"ך מרבה להסביר שדעתו היא הרווחת והמקובלת בין הראשונים, וכמעט אף אחד לא חשב או היה חושב אחרת. גם אצל החזון איש יש נטיה כזו. גם כאן רוצה לומר שדעת הרמב"ם אין לה זכות קיום.
לגוף הענין, אין שום סיבה לחשוב שרמב"ם היה חוזר בו מקושיית הראב"ד, שהרי הראב"ד רק חלק על סברת וחילוק הרמב"ם, ולא הביא איזה מקור או חשבון שדוחה את דברי הרמב"ם. רמב"ם חידש חילוק וראב"ד תמה על החילוק. אפשר להבין בקלות את הרמב"ם.

Re: הרמב"ם היה חוזר בו מפני קושיות הראב"ד - האמנם?

פורסם: ו' אוגוסט 02, 2019 3:00 pm
על ידי אוצר החכמה
לענ"ד לגוף העניין ראוי לכתוב בדרך כבוד על הש"ך כראוי. ולא לכתוב אין שום סיבה לחשוב. אפשר לומר שאנחנו יכולים לסבור אחרת.

Re: הרמב"ם היה חוזר בו מפני קושיות הראב"ד - האמנם?

פורסם: ו' אוגוסט 02, 2019 5:52 pm
על ידי חוות דעת
אוצר החכמה כתב:הסברתי לך למעלה. כי הש"ך סבור שקושיות אלו חזקות מאד ואין עליהן תשובה.


גם הראב"ד חשב שאין תשובה על השגותיו

Re: הרמב"ם היה חוזר בו מפני קושיות הראב"ד - האמנם?

פורסם: ו' אוגוסט 02, 2019 6:23 pm
על ידי חלמישצור
תוכן כתב:
חלמישצור כתב:כיוון שאנו כאן, אציין שבהקדמת הרב קאפח לפירושו למשנ"ת מצאתי שכתב "אמנם נכון שרבינו הגדול ראה השגות הראב"ד, אך לא התייחס ישירות אליהן" וכו'. האם יש מקור ברור שההשגות הגיעו לעיונו של הרמב"ם?

יש מאמר מיוחס להרמב"ם 'שלא נצחני אלא זקן אחד', כשהכוונה להראב"ד.

תודה רבה הרב תוכן.

לשון התשב"ץ (א, עא) - "ואומרים כי רבי משה ראה בהשגות שהשיג עליו הראב"ד ז"ל, ובלשון הזה אמר: מימי לא נצחני אלא בעל חכמה [וי"ג מלאכה] אחת" - נידונה אך מעט בעבר באשכול אחד בפורום, היא עצמה זוקקת בירור (האם ראה את כל ההשגות, ומהו בדיוק "נצחני", ומהו החיסרון של "מלאכה אחת"), והתשב"ץ עצמו סייג אותה מיד וכתב "כך שמעתי, אבל לא ראיתי כתוב כן בשום מקום".---
אגב יוזכרו כאן דברי הרב יצחק שילת בעסקו בתשובות הרמב"ם לחכמי לוניל (אגרות הרמב"ם, מהדורתו, עמ' תצה-תצו):
תופעה מענינת היא, שחלק גדול מן השאלות זהה בתוכנו, ולפעמים אף בלשונו, להשגות הראב"ד במקומות המתאימים. כבר עמד על תופעה זו בעל 'מגדל עוז' על הרמב"ם, וכתב (הל' ציצית ב, ט): "נראה לי שחכמי לוניל העתיקו סתם לשון ההשגות לדעת מה ישיב, וכשהשיב לא נמצא הראב"ד ז"ל, או כבר נעתק הספר (ר"ל: השגות הראב"ד) במקום שלא הגיעה התשובה". ואמנם, לפי הנמסר במקורות אחדים (הרשימה שבכ"י פריס הנ"ל עמ' תע"ד הערה 3, שבט יהודה, ס' יוחסין) נפטר הראב"ד בחנוכה דתתקנ"ט, ואילו תשובות הרמב"ם נכתבו ככל הנראה בשלהי דתתקנ"ט, כנ"ל. ונראה שר' יהונתן לא שאל את השאלות בשם הראב"ד משום שהיה תלמיד-חבר שלו, והקושיות המופיעות גם בהשגות-הוקשו להם ביחד ובמשותף.

בהמשך שם דוחה הרב שילת הצעה לפיה מתייחס הרמב"ם באחת מהאגרות האלה ישירות לראב"ד. בכל מקרה ניתן ללמוד מזה, אליבא שיטת הר"י שילת שהתשובות לחכמי לוניל 'מקוריות הן', שחלק מקושיות הראב"ד עמדו לפני הרמב"ם - ולא חזר בו אלא להפך.

Re: הרמב"ם היה חוזר בו מפני קושיות הראב"ד - האמנם?

פורסם: ב' אוגוסט 19, 2019 12:58 am
על ידי חלמישצור
הרב ויינברג נתן פעם שיעור בישיבת "עץ חיים" במונטרה, פתיחה למסכת בבא קמא. והוא הביא שם איזה רמב"ם, עם קושיא גדולה שמקשה עליו הראב"ד. והוא הביא כיצד הגאון ר' חיים מבריסק זצ"ל מיישב את הרמב"ם, ואז הוא דפק על הסטנדר ואמר: "ברור לי שיש מקום לערער על דברי הגאון, ולמה? כי הוא אומר כל כך טוב פשט ברמב"ם שהוא לכאורה לא משאיר מקום לדברי הראב"ד..." (ר"א וינגורט, זכרונות השרידי אש, עמ' קלא הע' 122).