מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

ברכה על הדלקת נרות שבת בחדרים נוספים שבבית

דברי תורה, עיוני שמעתתא, חידושי אגדה וכל פטפוטיא דאורייתא טבין
חיים סגל
הודעות: 398
הצטרף: ב' ספטמבר 11, 2017 2:12 pm

ברכה על הדלקת נרות שבת בחדרים נוספים שבבית

הודעהעל ידי חיים סגל » ו' אוקטובר 04, 2019 5:03 am

בשו"ע סי' רס"ג סעיף ו' נפסק:
בחורים ההולכים ללמוד חוץ לביתם, צריכים להדליק נר שבת בחדרם ולברך עליו, אבל מי שהוא אצל אשתו א"צ להדליק בחדרו ולברך עליו, לפי שאשתו מברכת בשבילו

ובביה"ל נקט כרוב הפוסקים ש'בחורים' היינו גם נשואים, והסביר כך:
דכשיש לאיש כמה חדרים צריך להדליק בכל החדרים משום שלום בית ע"כ אם הוא בביתו אצל אשתו והיא מברכת במקום אחד הוי כאלו הוא היה המברך וממילא נפטרו כל החדרים שהוא מדליק בהברכה וכמו לענין בדיקת חמץ דמברך במקום אחד ועל סמך זה הוא בודק כל החדרים, משא"כ אם הוא איננו בביתו ויש לו חדר מיוחד לעצמו איך יפטר בהברכה שברכה שם אשתו במקום אחר ואף דהוא אינו אוכל שם עכ"פ משום שלום בית חייב להדליק ולברך...

והדברים טעונים הסבר, שהרי אם הפשט הוא שהברכה שמברכת האשה על הדלקתה במקום הסעודה היא הפוטרת את הברכה על ההדלקה בשאר החדרים, א"כ יצטרך הבעל שמדליק בחדרו המיוחד לשמוע הברכה מאשתו ולצאת י"ח, וכמו לענין בדיקת חמץ שצריכים לכתחילה הבודקים האחרים לשמוע הברכה.
ונשאל על כך השבט הלוי, ח"א סי' נ"א וזו תשובתו:
הנה זה ודאי אמת דהכא א"צ שיעמוד הבעל אצלה בעת ברכתה, ומוכח מדברי המחבר עצמו, מדכתב וא"צ להדליק ולברך, ואם היה חייב לברך אלא דיוצא בברכתה מכח שומע כעונה א"כ הרי הוא מברך באמת, אבל חלוקים רבים בין האי דהכא להאי דבדיקת חמץ, דלא מבעיא לשיטת הסמ"ג ודעימי' דלא מברכינן על נר יוה"כ גם כשחל בשבת, משום דאין שלום בית לענין חיוב ברכת נר אלא בהכנת סעודה, וזה כבר יצאו בהדלקתה, ומה דמדליק בחדרו רק משום שלא יכשל, וזה אינו חייב בברכה כלל, אלא גם למסקנת המהרי"ל ומג"א והפוסקים דגם על שלא יכשל בלבד מברכים, מ"מ ידוע מחלוקת הראשונים אם לברך בכלל על נר שבת כיון דהדלקה רק להציל מן הנזק וכיו"ב וזה טעם א' של הסוברים שלא לברך, אלא אנן קיי"ל לברך דגם מצוה בקום ועשה איכא, ומה"ט אף דאין לו מקום המחייב אותו להדליק מ"מ משתתף בפריטי דאיכא חיוב אגברא, וזה גורם הברכה וא"כ אין חיוב ברכה אלא בהצטרף שניהם יחד, חיוב גברא ושלום בית, והכא עיקר חיוב גברא דמצות הדלקה כבר יצאו בהאי ביתא ע"י הדלקתה, ולא נשאר בהאי חדר אלא כדי שלא יכשל והא פשיטא דאם בחדרו כבר דולק נר מבע"י שאינו חייב לכבות ולחזור ולהדליק כהאי דרמ"א ס"ד, דהתם משום חיוב גברא דעדיין לא יצאו התקנה, וזה כבר יצאו כאן ע"י הדלקתה, ושוב אין עליהם אלא חיוב אור ונר ולא חיוב הדלקה, וע"ז לא תקנו ברכה כמבואר מתוספות שבת כ"ה ע"ב, משא"כ בהאי דבדיקת חמץ דכל חדר וחלק קטן מרשותו שלא נבדק עדיין מחויב לבדוק בברכה לקיים תקנתם ולא מהני מה שכבר בדק רוב רשותו.

ולא זכיתי להבין דבריו, הרי מפורש במשנ"ב [עפ"י הפוסקים] שגם על שלום בית לחוד שייך ברכה אף שיצא ידי חובת גברא - בהדלקת אשתו, ולכן נפסק בסוף הסעיף שאם אינו מצוי באותו בית של אשתו אלא בבית אחר ושם יש לו חדר מיוחד מברך על הדלקתו בחדרו אף שלא שייך שם אלא ענין שלום בית, ואף שיצא י"ח גברא בהדלקת אשתו, ואף שברור שאם יהיה שם אור לא יצטרך לכבות ולחזור ולהדליק.
וא"כ פשוט שכל מה שאינו מברך באופן דתחילת הסעיף הוא משום שברכת אשתו פוטרת, וא"כ שפיר הקשה השואל מדוע לא יצטרך לשמוע הברכה? ולא ראיתי שום יישוב לקושיא זו בדברי השבט הלוי

מלבב
הודעות: 2139
הצטרף: ד' אפריל 17, 2013 4:48 am

Re: ברכה על הדלקת נרות שבת בחדרים נוספים שבבית

הודעהעל ידי מלבב » ב' אוקטובר 07, 2019 12:04 pm

החילוק הוא שבבדיקת חמץ הוא משום שליחות, לכן אין השליח יוצא בברכת בעל הבית, שאין השליח שייך במצווה רק בעשיית מעשה המצווה, משא"כ מצוות הדלקת נר המצווה על שניהם לכן יוצא הבעל בברכת אשתו.


חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 28 אורחים