מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

ראיה עצומה לשיטת הרמ"א שבהמה שאכלה איסורים אסורה באכילה

דברי תורה, עיוני שמעתתא, חידושי אגדה וכל פטפוטיא דאורייתא טבין
תוכן
הודעות: 5284
הצטרף: ה' פברואר 02, 2012 10:27 pm

ראיה עצומה לשיטת הרמ"א שבהמה שאכלה איסורים אסורה באכילה

הודעהעל ידי תוכן » ג' ינואר 07, 2020 1:53 pm

כתב הגאון רמ"פ בשו"ת אגרות משה אורח חיים חלק א סימן קמז:

הנה דעת הרמ"א ביו"ד סי' ס' דבהמה שנתפטמה כל ימיה רק בדברים האסורים אסורה. והוא מתוס' תמורה דף ל"א ד"ה שינקה. והש"ך השיג דרק באיסורי הנאה יש לאסור אבל לא באיסורי אכילה כיון שאינו אוכל האיסור ומעוכל הוי כשרוף והתוס' כתבו רק בכרשיני עכו"ם שאסורין בהנאה עיין שם שרק מסברא הקשה וכו'. וגם יש שמתירין אף חטים שבתרנגולות שלא אסרי בפסח משום שהוו כמעוכלין. וא"כ איך שייך לאסור הבהמה שנתפטמה מאיסורין הא מה שנכנס לגוף הבהמה שמזה נעשה הבשר והשומן הוא עוד יותר כשרוף ואינו בעין, מהבעין שבמעים אחר שהתחיל להתעכל. דהא לא מחמת שאינו ראוי לאכילה הותר בעכול דהא אף בראוי לאכילה מתירין מחמת עכול דבלא ראוי אין צורך לזה ואין שייך בזה מחלוקת אלא הוא משום דהוי בעכול נחשב כשרוף ואינו בעולם וא"כ כ"ש שמה שנכנס לגוף שממש אינו בעין שהוי כשרוף. ועוד הא ודאי לא נכנס מהאיסור לגוף הבהמה להעשות בשר ושומן רק אחר שנתעכל ואז כבר אינו איסור וכדמותר מטעם זה אפרוח שנולד מביצת טריפה כדאיתא בתמורה דף ל"א.


עיי"ש שהאריך בדברים נפלאים וכבירים כדרכו, ואין צורך להכפיל הדברים. ויש להביא ראיה עצומה לדברי הרמ"א מדברי המלאך לאשת מנוח. דהכי כתיב בקרא (שופטים י"ג ג'-ה'):

וירא מלאך ה' אל האשה ויאמר אליה הנה נא את עקרה ולא ילדת והרית וילדת בן. ועתה השמרי נא ואל תשתי יין ושכר ואל תאכלי כל טמא. כי הנך הרה וילדת בן ומורה לא יעלה על ראשו כי נזיר אלהים יהיה הנער מן הבטן.


ויש להקשות, אטו משום שהנער יהיה נזיר אסור לאמו לשתות שכר, הרי אמו לאו נזירה היא. אלא צ"ל ששמשון היה נזיר מרגע שנכנסה בו נשמתו, והוא עדיין בבטן אמו (ויש לעיין על זה מסוגיין דסנהדרין ואכ"מ), ועל כן אמו אסורה ביין, כי היא זנה את בנה בבטנה. ויש להקשות, אטו היא זנה אותו בשכר, הרי היא לא זנה אותו אלא בדמה, וכדמבואר בסוגיין דנדה ל' ב'. ומבואר שאפילו שהיין נהפך לדם, עדיין אסור הוא. וא"כ הוא הדין יש לומר, דבהמה שאכלה איסור, אפילו שהאיסור נהפך לבשר, עדיין אסור הוא. ולפי זה יש לומר עוד, דכיון שלא הזהיר המלאך אלא שלא תאכל בעת הריונה, אבל אחרי שילדה מותרת היא בשכר, והרי גם אז מניקה את בנה, ולמה לא נאסרה. וצ"ל שכיון שדם נעכר ונעשה חלב, ממילא כיון שהאיסור השתנה, איסור זה כבר אינו אסור. ולפי זה בהמה שנתפטמה באיסורים כל ימיה, חלבה מותר. ויש לעיין.

עזריאל ברגר
הודעות: 8663
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: בת עין יע"א

Re: ראיה עצומה לשיטת הרמ"א שבהמה שאכלה איסורים אסורה באכילה

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ג' ינואר 07, 2020 4:43 pm

לא כל כך מהר ראוי להכריז על ראיה עצומה.
ייתכן שהמלאך הזהיר אותה בקדושה יתרה, ולא בדבר שאסור מן הדין.

תוכן
הודעות: 5284
הצטרף: ה' פברואר 02, 2012 10:27 pm

Re: ראיה עצומה לשיטת הרמ"א שבהמה שאכלה איסורים אסורה באכילה

הודעהעל ידי תוכן » ג' ינואר 07, 2020 4:46 pm

עזריאל ברגר כתב:לא כל כך מהר ראוי להכריז על ראיה עצומה.
ייתכן שהמלאך הזהיר אותה בקדושה יתרה, ולא בדבר שאסור מן הדין.


נניח שאין כאן ראיה עצומה, אבל מכל מקום פירכא לא ראינו. וכי איפה מצאנו שאמא צריכה לקבל על עצמה קדושה יתירה במהלך הריון? בודאי הטעם הישר הוא כמו שכתבתי.

עזריאל ברגר
הודעות: 8663
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: בת עין יע"א

Re: ראיה עצומה לשיטת הרמ"א שבהמה שאכלה איסורים אסורה באכילה

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ג' ינואר 07, 2020 4:51 pm

תוכן כתב:
עזריאל ברגר כתב:לא כל כך מהר ראוי להכריז על ראיה עצומה.
ייתכן שהמלאך הזהיר אותה בקדושה יתרה, ולא בדבר שאסור מן הדין.


נניח שאין כאן ראיה עצומה, אבל מכל מקום פירכא לא ראינו. וכי איפה מצאנו שאמא צריכה לקבל על עצמה קדושה יתירה במהלך הריון? בודאי הטעם הישר הוא כמו שכתבתי.

וכי איפה מצינו שאדם צריך להיות נזיר מן הבטן?!
ברור שיש כאן קדושה יתרה!

יבנה
הודעות: 2136
הצטרף: ד' אפריל 15, 2015 6:28 pm

Re: ראיה עצומה לשיטת הרמ"א שבהמה שאכלה איסורים אסורה באכילה

הודעהעל ידי יבנה » ג' ינואר 07, 2020 6:22 pm

כל הנידון לאסור הוא כשכל מאכל הבהמה הוא איסור, אבל אשת מנוח ודאי אכלה דברים אחרים, ולכו"ע אין איסור בהולד. וע"כ שהוראת שעה היתה.

יבנה
הודעות: 2136
הצטרף: ד' אפריל 15, 2015 6:28 pm

Re: ראיה עצומה לשיטת הרמ"א שבהמה שאכלה איסורים אסורה באכילה

הודעהעל ידי יבנה » ג' ינואר 07, 2020 6:33 pm

שו"ת עטרת פז חלק א כרך ב - יורה דעה, הערות סימן ג הערה א
ואח"כ המשיך מהר"ץ חיות וכתב עוד, ואין להביא ראיה ממקרא מפורש דגם על העוברין צריכים להשגיח שלא יעברו על האיסור דכתיב (שופטים יג) במאמר המלאך לאשת מנוח "ועתה השמרי נא ואל תשתי יין ושכר ואל תאכלי כל טמא וגו' כי נזיר אלהים יהיה הנער מן הבטן", ורואים דמפני נזירת הנער במעי האם אמר לה המלאך שלא תשתה יין ושכר ולא תאכל כל טמא (והיינו דברים האסורים לנזיר כמ"ש רש"י שם). דשאני התם דהמלאך אמר לה דיהיה נזיר מן הבטן היינו דהנזירות מתחיל במעי האם ובכה"ג כיון דהעובר הוא ג"כ נזיר פשיטא דאכילת האם מזין גם להולד ואם אסרו לאשה מניקה לאכול דברים אסורים יו"ד סי' פא מכ"ש למעוברת. ועי' נזיר (ד ע"ב) שמשון לאו נזיר הוא ופרש"י ותוס' (שם ד"ה דקס"ד) דהמלאך אמר למנוח שיזירנו כשיולד דאב מדיר בנו בנזיר, ולפ"ז מדוע אסר להאם לשתות יין ושכר, אולם הש"ס מסיק שם דמלאך קאמר לה והיה כאן ענין מחודש נזיר במעי אימו ע"פ מלאך, וא"כ חזינן דהיה צריך לפרש דהמלאך ציוה שיזירנו במעי אמו, אבל בשאר דיני התורה פשיטא דעובר לאו בכלל מצוות ואזהרות הוא ודברי הרוקח צ"ע. עכת"ד. ע"ש.

אתי שפיר
הודעות: 53
הצטרף: ב' יולי 22, 2019 7:59 pm

Re: ראיה עצומה לשיטת הרמ"א שבהמה שאכלה איסורים אסורה באכילה

הודעהעל ידי אתי שפיר » ג' ינואר 07, 2020 8:33 pm

אולי כדמות ראיה לדברי הרמ"א ראינו כאן,
ואדרבה, אחר שנוכחנו לדעת שהרמ"א כתב כדברים אלו, נוכל לפרש לפיהם גם פרשת אשת מנוח,
אבל להוכיח דברי רמ"א מפרשת אשת מנוח, הרי תלוי תניא בדלא תניא,
דלא שייך להגיד שזו ראיה בכלל, ובפרט ראי' עצומה, רק אם מוכרחין לפרש טעם הציוו כמו שפירשת,
אבל יש עוד כמה לפרש דברי המלאך שם,
לדוגמא, אמנם אין לי ספר בית השואבה על ההפטורות להג"ר שמעון שוואב זצ"ל לפני, אבל הוא האריך שם לבאר בדקדוק הכתובים בפרשת אשת מנוח, שהציוו שהמלאך ציווה עליה שגם הוא תשמור על כל הדברים, היה מפני שעי"כ שגם היא תשמור על כל הציוויים האלו, אז בנקל יהיה לשמשון לשמור על הכל, דאם לא תשמור על כל זה, לא יכנסו דבריהם באזני שמשון בנם שישמור את עצמו מכל ההגבלות האלו, עיי"ש.

אבני גזית
הודעות: 950
הצטרף: א' אוגוסט 26, 2018 11:09 am

Re: ראיה עצומה לשיטת הרמ"א שבהמה שאכלה איסורים אסורה באכילה

הודעהעל ידי אבני גזית » ג' ינואר 07, 2020 8:44 pm

תוכן כתב:
עזריאל ברגר כתב:לא כל כך מהר ראוי להכריז על ראיה עצומה.
ייתכן שהמלאך הזהיר אותה בקדושה יתרה, ולא בדבר שאסור מן הדין.


נניח שאין כאן ראיה עצומה, אבל מכל מקום פירכא לא ראינו. וכי איפה מצאנו שאמא צריכה לקבל על עצמה קדושה יתירה במהלך הריון? בודאי הטעם הישר הוא כמו שכתבתי.


כהנת מעוברת, מותר לה להיכנס לבין הקברות?

לבי במערב
הודעות: 4591
הצטרף: א' מאי 14, 2017 12:58 pm

Re: ראיה עצומה לשיטת הרמ"א שבהמה שאכלה איסורים אסורה באכילה

הודעהעל ידי לבי במערב » ד' ינואר 08, 2020 1:18 am

אבני גזית כתב:כהנת מעוברת, מותר לה להיכנס לבין הקברות?

כמדומה, שבלא"ה נזהרות המעוברות מלהכנס שם.

עזריאל ברגר
הודעות: 8663
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: בת עין יע"א

Re: ראיה עצומה לשיטת הרמ"א שבהמה שאכלה איסורים אסורה באכילה

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ד' ינואר 08, 2020 9:59 am

אבני גזית כתב:
תוכן כתב:
עזריאל ברגר כתב:לא כל כך מהר ראוי להכריז על ראיה עצומה.
ייתכן שהמלאך הזהיר אותה בקדושה יתרה, ולא בדבר שאסור מן הדין.


נניח שאין כאן ראיה עצומה, אבל מכל מקום פירכא לא ראינו. וכי איפה מצאנו שאמא צריכה לקבל על עצמה קדושה יתירה במהלך הריון? בודאי הטעם הישר הוא כמו שכתבתי.


כהנת מעוברת, מותר לה להיכנס לבין הקברות?

מדינא - מותר לכתחילה, כי נשים לא הוזהרו על הטומאה, ועובר במעי אמו אינו מקבל טומאה.
ולמעשה - יש שכתבו להיזהר כאשר קרב זמנה ללדת, שמא תלד שם ונמצא העובר נטמא.

כזית
הודעות: 112
הצטרף: ה' אפריל 26, 2018 12:04 am

Re: ראיה עצומה לשיטת הרמ"א שבהמה שאכלה איסורים אסורה באכילה

הודעהעל ידי כזית » ד' ינואר 08, 2020 7:48 pm

מצ"ב תשובה בענין זה מתוך שו"ת ברוך אומר - יורה דעה שי"ל בימים אלו.
קבצים מצורפים
אשת כהן מעוברת.pdf
(201.26 KiB) הורד 44 פעמים

יוסף חיים אוהב ציון
הודעות: 2130
הצטרף: א' אוגוסט 18, 2019 2:34 pm
מיקום: ירושלים תובב"א
שם מלא: יוסף חיים

Re: ראיה עצומה לשיטת הרמ"א שבהמה שאכלה איסורים אסורה באכילה

הודעהעל ידי יוסף חיים אוהב ציון » א' ינואר 19, 2020 1:04 am

וע"ע למר בריה הכא.
קבצים מצורפים
אשת כהן.PDF
(675.81 KiB) הורד 49 פעמים


חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: Google [Bot] ו־ 44 אורחים