מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

גר האם מותר לשחרר עבדו כנעני

דברי תורה, עיוני שמעתתא, חידושי אגדה וכל פטפוטיא דאורייתא טבין
סייג לחכמה
הודעות: 222
הצטרף: ג' מאי 31, 2016 6:16 pm

גר האם מותר לשחרר עבדו כנעני

הודעהעל ידי סייג לחכמה » ד' דצמבר 29, 2021 11:05 pm

בגמ' גיטין ל"ט. גר שמת ובזבזו ישראל נכסיו והיו בהן עבדים בין גדולים ובין קטנים קנו עצמן בני חורין, מבואר מזה דמכיון שאין יורשים לגר, ולא יהא עבדו לעולם, אי אפשר לקיים בו והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם האם משום זה מותר גר לשחרר עבדו ולא יעבור באיסור לעולם בהם תעבודו ?
ויסוד השאלה היא לפי"מ שמחדש החתם סופר בתשובותיו (אבהע"ז ח"ב סי' קנ"א) לתרץ קושית השיח יצחק (חגיגה ב:) על הרשב"א (שבת ד.) שמחדש דבחצי עבד וחצי בן חורין ליכא עשה של לעולם בהם תעבודו. וכ"ה בטורי אבן (חגיגה ב:)
ומקשה מהא דאמרינן בגמ' גיטין (ל"ח:) דההיא אמתא דהויא קעבדי בה אינשי איסורא, אמר אביי אי לאו דאמר רב יהודה כל המשחרר עבדו עובר בעשה הוה כייפנא ליה למרה וכתב לה גיטא דחירותא' ופריך הגמ' ואביי אינו סובר שמותר לשחרר, והא"ר יצחק מעשה באשה אחת שחציה שפחה וחציה בן חורין וכפו את רבה ועשאה בת חורין וכו' ואם נימא שבחצי בן חורין ליכא העשה א"כ מה פריך הגמ'
ומתרץ החתם סופר על פי סברא מחודשת די"ל דלא שייך לעולם בהם תעבודו אלא היכי דשייך והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם לרשת אחוזה, והיינו עבד הראוי לולדות שבניו ובני בניו יהיו עבד עולם לבניו אחריו, ובוודאי שאין לחלק בזה בין עבדים סריסים ואיילוני' וכדומה כל שהוא ממין שראוי שיולידו לאדון, משא"כ מי שחציו עבד דלא משכחת ליה ולדות לאדון ממילא לא שייך לרשת אחוזה, ולא שייך נמי לעולם בהם תעבודו, זה נ"ל, וא"כ בחצי שפחה וחב"ח דמהרה יבנה המקדש ויכול למוסרה לעבד עברי ויהיו הולדות שלו שייך שפיר לעולם בהם תעבודו ושפיר מדמה ש"ס שפחה גמורה לחצי שפחה לענין זה עיי"ש
וא"כ הכי נמי הלא אי אפשר לגר לקיים והתנחלתם אותם א"כ לא יהא חייב במצות עשה דלעולם בהם תעבודו.

חזור אל “בית המדרש”מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 74 אורחים