מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

תולדות ר' אליעזר רבינוביץ ממינסק

על חכמים ורבנים, צדיקים ויראים, אנשי השם אשר מעולם. לילך באורחות צדיקים ולדבוק במעשי ישרים.
סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 12470
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: משפחות מעדאליע - ליברמן <רבי אליעזר רבינוביץ ממינסק>

הודעהעל ידי איש_ספר » ו' ספטמבר 23, 2011 2:05 pm

בוסטון כתב:מובא במרדכי גיטין שר"ת השתמש בכהן דסבר רק בזמן שקדושתם עליהם כהונם עליהם והקשה לו רבינו פטר אם כן לא יעלו לדוכן ויהיו מותרים להיטמא ושתק ר"ת. ובביאור שיטתו ביאר רבינו הגדול שיש שתי קדושות בכהונה קודשת הכוהן בהיותו מזרע אהרן ושנית הרי הכהן עובד במקדש וממילא מתקדש ככלי שרת שהרי אף הוא ככלי לעבודת המקדש ובזה"ז הרי קדושתם מצד זרע אהרן קייימת ולכן אסורים להיטמא ועולים לדוכן ברם האיסור להשתמש בכהן אינו מצד היותם זרע אהרן אלא מצד קדושתם ככלי שרת והוכיח זאת מדיוק נפלא בירושלמי. הירושלמי שהוא המקור לאיסור זה אינו כותב אסור להשתמש בכהן אלא המשתמש בכהן-מעל שניסוח זה אכן מתאים לאיסור מצד קדושה הקשורה לעבודה במקדש ולא מדין זרע אהרן. וראויים הדברים למי שאמרם

עתה ראיתי שקדמו בתשו' הרד"ד או"ח סי' ב:
ד.JPG
ד.JPG (158.79 KiB) נצפה 9136 פעמים

ובערוך השולחן כתב בדרך פשוט, מה שאמרו בירושלמי המשתמש בכהן מעל:
ודע דשם מעילה לאו דוקא בחיוב קרבן מעילה וכל עבירה נקראת מעילה כדכתיב [דברי הימים א' ה, כה] וימעלו בה' אלהי אבותם ואונקלס תרגום על מעילה לשון שקר ע"ש וכן כתיב [במדבר ה, ו] למעל מעל בה' על דבר פעור ולהדיא שנינו במעילה [י"ח.] אין מעילה אלא שינוי וכן הוא אומר [במדבר ה, יב] איש איש כי תשטה אשתו ומעלה בו מעל וכן הוא אומר וימעלו וכו' ע"ש דכל שעושה דבר נגד התורה נקרא מועל ובזה א"ש הכל כמו שנבאר בס"ד

ויש לפלפל לפי"ז אם יש וקדשתו אצל כהן קטן, שדנו בו הפסוקים.
באחד מכרכי ישורון היה תשובה יפה של הגריש"א בענין.

בוסטון
הודעות: 18
הצטרף: ה' ספטמבר 22, 2011 6:25 pm

Re: מדליא-רבי אליעזר רבינוביץ ממינסק-ר"ש ליברמן-הגרי"ד מבוסט

הודעהעל ידי בוסטון » ו' ספטמבר 23, 2011 2:18 pm

לא אאריך היכן שאמרו לקצר. משנשלחו דבריי הצטערתי רבות על משפט זה. לא רציתי לפגוע ואין בלבי על משפחת שלזינגר שינוחמו מן השמים. אך העובדה היא שמאן דהוא (שמאז חזר בו) הביא להם מכתבי הגרי"ד והללו פורסמו תחת שם זקינו. הטענה אינה עליהם אלא על עורכי הספר. לא מזמן ראיתי בספר על מסכת סוכה את חידושו שנענעוים הוי קיום בהלל מובא בשם הגר"ח. איני יודע מה יש בארגזך (כבר ראינו איזו תקלה יצאה מתחת ידי הוצאת מישור בטענתם שיש בידם כת"י הגר"ח) אך דבר אחד אני מוכן להשבע בליל כל נדרי רבינו מעולם לא ניסח לנכס לעצמו דברי תורה שאינן שלו וידועה הערצתו לסבו הגדול. והדבר מוכח מתוכו מי שאינו מבזה את השני יכול לצטטו בשמו אך על המחנה שכנגד אין ברירה אלא לנכס לאחרים את דברי תורתו. חידושיו בדבר כלאיים בציצית, ברכת הזימון, ברכת התפילין דר"ת, ברכת כהנים ועוד רבים רבים כולם נשמעו מפיו .מפאת קדושת היום ויארצייט של מרן החפץ חיים רק אחתום בברכת שבת שלום וכתיבה וחתימה טובה

נ.ב. רק עכשיו ראיתי דברי א"ס מתשובת הרד"ד יישר כחו .

בוסטון
הודעות: 18
הצטרף: ה' ספטמבר 22, 2011 6:25 pm

Re: מדליא-רבי אליעזר רבינוביץ ממינסק-ר"ש ליברמן-הגרי"ד מבוסט

הודעהעל ידי בוסטון » ש' ספטמבר 24, 2011 11:46 pm

שבוע טוב
אין ברצוני להמשיך ולהתווכח בימי הרחמים לכן אני בע"ה בל"נ פורש מן הדיון אגב כמה הערות

החשובה מכל היא בכדי לדייק בדבריי וכיוון שהדברים נשמרים שהספור עם עורכי ספר הזכרון לק' שלזינגר סיפר לי אחד מגדולי תלמידי הגרי"ד.

שנית באין פה עוד תגובות אין ברצוני למחזר רק אומר שמי שאין שנאה בלבו יודע כי ישנם חידושים רבים שחידש ואין ספק לכל מי שמתמצא ולו מקופיא בהסטוריה שהגרי"ד הוסיף תורה בארה"ב ותלמידיו הוסיפו ישיבות פה באה"ק.
במאמר המוסגר לגבי הר"ש ליברמן (אף שאיני רואה אותו מרבותי וחולק עליו) כבר כתבו אחרים שאשתו הראשונה נפטרה מרעב והדבר היה טראומה עבורו שנית בשנת תרצ"ה ניסה אחד מגדולי הדור הקודם אף הוא (כך לפי מכתבים המצויים בסמינרי לפי עדות ראיה )להתקבל לשם. ולא הרי הסמינרי אז כהיום.

ושוב אסיים בדברי תורה בכמה מקושיותיו ברמב"ם שנתקלתי בהם לאחרונה שברובם לא מובאים בספר המפתח וכאשר תשובותיו הם בספרים . מדוע הר"מ מונה את איסור אמירת כתיבת תורה שבע"פ רק בדרך אגב בהקדמתו ולא בהל' ת"ת? מדוע אין הר"מ מונה את כל י"ג העיקרים בהלכות יסודי התורה? בפי"ד מהל' תפילה כתב הר"מ את דין הברכה של נ"כ בהי"ב אך מדוע לא הביא ברכה זו קודם בה"ג ובה"ט שם תיאר את חיוב נ"כ במקדש ובגבולין? באם במקדש נשאו כפיים רק בתמיד של שחר כמבואר בה"יד מדוע אנו נושאים כפיים בשחרית ובמוסף ובנעילה?

והאמת והשלום אהבו

כתיבה וחתימה טובה

ארי שבחבורה
הודעות: 1112
הצטרף: ה' ספטמבר 22, 2011 9:48 pm

Re: מדליא-רבי אליעזר רבינוביץ ממינסק-ר"ש ליברמן-הגרי"ד מבוסט

הודעהעל ידי ארי שבחבורה » א' ספטמבר 25, 2011 12:12 am

ברצוני להתייחס כאן למספר דברים קשים שנאמרו כאן ע"י כמה מן החברים הנכבדים אודות הגרי"ד סולובייצ'יק זצ"ל:
הרב 'איש ספר' כתב:
"אצל הגרי"ד יש הרבה חידושים שהם סברות בטן (סברות בויך), חידושים יפים ומבריקים אבל עם מקור רעוע. ואין מה להתכחש לדברים משום שהכתבים גלוים לכל".
אינני יודע לאיזה כתבים מתכוון הרב 'איש ספר'. בדברי כאן אין ברצוני להתיחס לכל אותם רשימות שיעורים שנכתבו במהלך השנים ע"י תלמידים רבים אשר חלקם ת"ח רציניים ביותר ללא כל ספק, אך אינני יודע מהי מידת כושרם להעלות את הדברים על הכתב כראוי, ואם הם אכן הצליחו בכך. במסגרת זו ברצוני להתייחס אך ורק לסדרת 'שיעורי הגרי"ד' שיצאה לאור בשנים האחרונות בהוצאת מוסד הרב קוק - הכוללת את שני כרכי 'שיעורים לזכר אבא מרי' וב' כרכים נוספים הכוללים שיעורים על עניני סת"ם תפילין וציצית ועל עניני עבודת יוהכ"פ - שנכתבה ע"י תלמידיו המובהקים וזכתה להסכמת בני המשפחה. לבוא ולומר על שיעורים אלו הבנויים לתלפיות שהם בנויים על 'סברות בטן'? באותה מידה ניתן לומר על כל תורתו של ר' חיים שהיא סברות בטן!... ולאידך גיסא, גם בספריהם של גדולי ראשי הישיבות בני דורו ניתן למצוא במקומות רבים דברים שניתן להגדירם כ'סברות בטן' - וכי אצל ר' נחום ור' שמואל הכל עשוי מבטון יצוק?...
בקיצור, לדעתי זו אינה אמירה רצינית. אוסיף ואומר, שלו היה משפט זה יוצא מתחת קולמוסו של כל אחד אחר מחברי הפורום הייתי אומר שדברים אלו נובעים מ'גאוה ודעה קדומה', אלא שברב 'איש ספר' - המוחזק בעיני כאדם רציני ביותר - אינני חושד בכגון דא, ואני מקוה שאין זו אלא פליטת קולמוס ותו לא.
עוד כתב הרב 'מותיב ומפרק':
"מטין משמי' דגדול אחד שהקשה אמה דאמרו רז"ל מה בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע (אין בכוונתי להשוות). הול"ל מה בין אברהם לבלעם?
ובא התירוץ.. ההבדל החיצוני בין אברהם לבלעם לפעמים אינה ניכרת, אך בתלמידיהם שפיר יתגלה חילוקם בעליל!!
איך תשוה גדולי ישראל אשר העמידו רבבות הוגי תורה ועמליה, לבין רבבות תלמידים שונאי תורה בתכלית!! אשר הארס אשר בקרבם לכל צורב ושוקד "מצומצם" לא ידע גבול".
סליחה, אבל זו כבר ממש השמצה פרועה!
אני עצמי ביקרתי פעמים רבות במהלך השנים האחרונות בכולל הסמיכה של 'מכון גרוס' המסונף לישיבה יוניברסיטי המצוי במורדות שכונת בית וגן בירושלים ויצא לי להכיר שם רבים מתלמידיו ותלמידי תלמידיו שכולם תלמידי חכמים מופלגים ויר"ש בתכלית.
ומה עם ר' הערשל שכטר שליט"א (מראשי ישיבת 'ר' יצחק אלחנן') ושאר ראשי הישיבה ותלמידיהם - גם הם 'שונאי תורה בתכלית'?!
אסכם ואומר, כי הרושם שמתקבל למקרא ריבוי ההשתלחויות הבוטות ברב זצ"ל הוא של לינץ' ממש - כביכול הותר דמו, וכל המוסיף הרי זה משובח.
למעשה - אינני תמה כלל על כך, שהרי בציבור שלנו הוא איננו ר' יושע בער וגם לא הגרי"ד אלא ג'יי.בי - ומי זה בכלל ג'יי. בי?
זה לא רציני וזה לא מכובד, וזה אפילו מביש.
הבה ונעמיד את הדברים על דיוקם (למי ששכח...):
אנו עוסקים כאן באדם ענק שבענקים, אדם שרגליו מוצבות ארצה וראשו מגיע השמימה, בקי עצום גאון אדיר וצדיק מופלא (מומלץ מאוד לעיין בספריו של ר' הערשל שכטר שליט"א 'נפש הרב' 'פניני הרב 'ו'דברי הרב' המתמקדים בפן זה שאולי הוא פחות מוכר בציבור שלנו), ובסיכומו של דבר - אדם בעל שיעור קומה אדיר שאיננו נופל בשיעור קומתו מכל גדולי ישראל בני דורו, ואשר אותם גדולי ישראל - רבים מהם העריכוהו כראוי לו ואף התבטאו על כך במפורש (ראה בהקדמת ר' הערשל שכטר שליט"א לספרו 'פניני הרב' שהביא לכך דוגמאות רבות), ואף אלו שהסתייגו מדרכו ואף חלקו עליו בחריפות לא מיעטו בערכו ולא זלזלו בו ( וכפי שאין עוררין על גדולתו של הרב קוק זצ"ל גם אם רוב גדולי ישראל חלקו בחריפות על שיטתו).
אינני מכיר את חברי הפורום אך קשה לי להאמין שמצוי כאן אדם בעל שיעור קומה כה גדול שיכול להתייחס אישית לגרי"ד זצ"ל ולומר עליו ככל העולה על רוחו. ואם אתם מסתמכים על אותם גדולי ישראל שהסתייגו ממנו והתנגדו לדרכו - אז הביאו את דבריהם ותו לא, אבל אתם - מה לכם פה ומי לכם פה?
תופעה זו שכל מי שדרכו איננה דרכנו דמו מותר מטרידה ביותר ומעוררת הרהורים עגומים על יכולתנו להתמודד עם השקפות שונות מהשקפותינו ללא היגררות למקומות כה נמוכים.
מקוה אני שדברי יחתמו מסכת עגומה זו.
והוא רחום יכפר עוון וכו'.
שנה טובה.

מותיב ומפרק
הודעות: 247
הצטרף: ו' דצמבר 31, 2010 8:48 pm

Re: מדליא-רבי אליעזר רבינוביץ ממינסק-ר"ש ליברמן-הגרי"ד מבוסט

הודעהעל ידי מותיב ומפרק » א' ספטמבר 25, 2011 8:36 pm

ארי שבחבורה

לא הי' מי מחברי הפורום אשר מיעטו בעוצם כשרונו וחריפותו של הרב מבוסטון.. כל התגובות באו אחרי אחד החברים שדיבר נצורות עליו, תוך כדי זלזול בחכמי הדור והוגי התורה בדורינו..
אינני יודע ומתמצא באיזורי בית וגן ומכון גרוס וכל שום חניכא דאית לי'... אך זאת אדע כתושב ארה"ב אשר כל מערכה כל דהו אשר בא לאיים על האינטרסים של עמילי תורה, נעמדו חבורה זו תלמידיו ותלמידי תלמידיו בצד המפירים, וכללא דו"איש כפי מהללו" הוכיח את מצפון ליבם... מוסד אשר נשיאו אמר במקהלות עם "מאי אהני לי' רבנן" ואין מהם פוצה פה (כולל ר' ה"ש), ראבבאי אבי ווייס מבחירי תלמידיו לוחם בכל עוז להעמיד רבניות ארטודוקסיות לדון ולהורות... ואין פוצה פה מהם..
לדון על יחסיו של בני התורה כלפי בית מדרשו של הבוסטונר כעלילת דם שאין לה יסוד, היא הכחשת עובדות מוצקות...
עובדה.. שכל מי שעבר על מפתן בית מדרשם, מתייחס בבוז לכל בן תורה שאין לו דוקטורט בצידו... ואם במכון גרוס אינו כן אשריהם ואשרי חלקם...

חלמיש
הודעות: 105
הצטרף: ה' ספטמבר 08, 2011 12:32 am

Re: מדליא-רבי אליעזר רבינוביץ ממינסק-ר"ש ליברמן-הגרי"ד מבוסט

הודעהעל ידי חלמיש » א' ספטמבר 25, 2011 10:46 pm

דברי מותיב (שכמעט גובל בהשמצות) שתלמידיו של הנ"ל, הם שונאי התורה פשוט מגוחכים להפליא. וצר האופק שלו מדהים, אך אופייני. וקביעתו שבחוגו שם מי שאין לו ד"ר, אינו מתקבל כת"ח הינו גם שקר גס.

גם הגדרתו שלפעמים מדבר כמו פרופ' ולפעמים כמו נכדו של הגר"ח - מגלה בורות מדהימה בתורת הנ"ל. ומן הראוי אף להשוות ולהנגיד את פרופ' ליברמן לעומת הרי"ד. למרות שפתו הגבוהה של הרי"ד והסגנון האקדמי, הרי מי שרק קרא את דברי הגרי"ד הן במחשבתו והן בהלכתו יראה בעליל שאין שמץ של מדעי היהדות בכל כתביו והשקפותיו, למרות השפה, הרי הוא במהותו הנפשית המחשבתית "פרימטיב", אינו עוסק כלל בניתוח היסטוריית הלכה, אינו עוסק בהבחנות בין הגדה להלכה, כל לימודו אין לו זיק בשום פנים למה שנקרא מדע היהדות. גם במחשבתו אין זיק לשום שמץ של מחשבה מודרנית. כמו בריסקאי אין לו שום ענין בתפיסות הרמב"ם של מורה הנבוכים, ובודאי שאין לי שום קשר למחקרים על מחשבת הרמב"ם המקורית. יחסו לזהר ולקבלה הינו בלי התחכמות וללא אבק של מחקר. כן, למרות השפה של פרופסר הרי מדובר ביין בריסקאי ישן בקנקן חדש. רק מי שדרכו בשטחיות ומתפעל משפה, מניסוח, יחשוב שהרי"ד הינו איש מודרני במחשבתו בגלל שיש לו שפה מתוחכמת. גם ספרו איש ההלכה שנכתב בשפה הגבוהה הוא טקסט מאד פשוט באופיו: הגשת תורת בריסק ב"פרימטיביותו" (המלה פרימטיבית רק מציינת חוסר התחכמות של אמונה פשוטה) הבסיסית. לעומת זאת בעייתו של שאול ליברמן היא שהוא היה נעוץ בעולם המדעי. גישתו (כולל האמת שבדבריו ויש אמת) הינה מדעי. המודע להבדלים בין ירושלמי ובבלי, התפתחות הלכה, הכרת השפה ותנאי המחיה ההיסטורית וכו'. גם לו שר"ש ליברמן לא היה מצטרף לJTS לא היה נתפס כהמשך טבעי לעולם הישיבות (אם יש אמת בגישה ההיא , היא כבר ענין אחר). (רק שליברמן לא התעניין כלל במחשבה ופילסופיה ולכן לא עסק כלל בתחום זה).

ובאם מותיב רצה לזלזל שהרי"ד בקי בהזהר, הרי פשוט שאכן כך אמת, היה בקי היטב בזהר ובספרות המקובלים.

כמובן, שאני רחוק מהוית הרי"ד ובית מדרשו, אך האמת ניתנת להיאמר, אך איני משלה שאשכנע קנאים הרובצים באתר זה שהשקפת עולמם כבר מגובשת באופן ששום עובדות לא יבלבלו אותם.

מן הענין להתייחס גם לטענת א"ש שכבר העלה במקו"א, הוכחה לסברות בטן (מדוגמא של ציטוט מקוצר וכו'). אך שוב ברור לי, ונדמה לגם לא"ש, שלכל גדולי ישראל המקובלים כמעמיקים (כבר איני מדבר על ר' שלמה קלוגר וכו') כמו החזו"א הגר"מ פיינשטיין וכו' שאפשר להביא דוגמאות למכביר לדברים תלושים וסברות בטן. אך מכיון שהם כבר נקבעו לגדולים לא יעלה על הדעת שמישהו יכתוב בסגנון כזה, ושום דוגמא לא תועיל.

[אגב, הביקורת בגזיר עיתון נגד ליברמן שהעיז לבטל את בנימין זאב, מצחיקה, ומי אינו יודע שרוב הפוסקים לא החזיקו מבנימין זאב ואלמלא שהרמ"א הביאו היה לגמרי עומד מחוץ לגדר, ולא עיינתי כעת בכל הנושא בפרטיות, אך המצוי אצל ליברמן יודע שמתייחס לראשונים בשיא הכבוד וכובד ראש}
נערך לאחרונה על ידי חלמיש ב ב' ספטמבר 26, 2011 12:41 am, נערך פעם 1 בסך הכל.

ארי שבחבורה
הודעות: 1112
הצטרף: ה' ספטמבר 22, 2011 9:48 pm

Re: מדליא-רבי אליעזר רבינוביץ ממינסק-ר"ש ליברמן-הגרי"ד מבוסט

הודעהעל ידי ארי שבחבורה » ב' ספטמבר 26, 2011 12:29 am

ערב טוב.
ראשית כל, יישר כח גדול לרב 'חלמיש' על דבריו. לא יכולתי לנסח את הדברים טוב יותר.
באופן אישי לא רציתי לעסוק בתחום ספרי ההגות של הרב זצ"ל מאחר וסברתי כי מדובר ב'סדין אדום' ממש בעיני רבים, ולא חפצתי להלהיט את הרוחות יתר על המידה, אך כמובן שהנני מסכים עם כל מילה שכתב הרב הנ"ל, ושוב יישר כח.
אין ברצוני לשוב ולהיכנס לפולמוס עקר עם הרב 'מותיב ומפרק' החוזר על דבריו שוב ושוב, אך משפט אחד שכתב הרב הנ"ל בשלהי תגובתו האחרונה הפליאני עד מאוד. וכך הוא כותב:
"לדון על יחסיו של בני התורה כלפי בית מדרשו של הבוסטונר כעלילת דם שאין לה יסוד, היא הכחשת עובדות מוצקות..."
אינני יודע למי מכוון כאן הרב הנ"ל, אך אם כוונתו להתייחס לדברים שכתבתי לעיל חוששני שישנה כאן בעיה חמורה של הבנת הנקרא.
מעולם לא עסקתי ביחסם של 'בני התורה כלפי בית מדרשו של הבוסטונר' שהוא אכן ידוע, ולדעת רבים וטובים - אף מוצדק, ואף התייחסתי לכך במפורש בתוך דברי לעיל. הדברים שכתבתי עסקו ביחסם של גדולי ישראל אל הגרי"ד זצ"ל עצמו ולא לדרכו. ואם אף כאן יטען הרב הנ"ל שדברי הם 'הכחשת עובדות מוצקות' הייתי מצפה ממנו להביאן בפני החברים הנכבדים, ולא להסתפק בהצהרות רהב.
בהקשר זה שוב אפנה את החברים הנכבדים להקדמתו של הגאון ר' הערשל שכטר שליט"א לספרו 'פניני הרב' שם הוא אכן מביא 'עובדות מוצקות' בהקשר זה אך כנראה שלא אליהם כיוון הרב הנ"ל.
בנוסף, אציין כי עצם העובדה שהגרי"ד זצ"ל היה חבר במועצגה"ת של אגו"י באמריקה עד לפרישתו ממנה בעקבות חבירתו ל'מזרחי' מוכיחה רבות על יחסם של גדולי ישראל אליו.
אמנם, כפי שכותב הרב 'חלמיש' אין אני משלה את עצמי שאצליח לשכנע את המשוכנעים, אבל אם יש בדברי כדי לצנן ולו במעט את להטם של כל אותם 'קנאים' דייני.
שנה טובה.
בשולי הדברים, ברצוני לבקש את עזרת החברים הנכבדים בנושא הבא. אחד מצאצאיו של הגאון ר' נטע גרינבלאט שליט"א שח לי כי לאחר פטירת הגרי"ד זצ"ל כתב סבו מאמר מיוחד במינו אודות הגרי"ד זצ"ל והשנים אשר הוא בילה במחיצתו בימי חורפו עת נשלח ע"י הגר"מ פיינשטיין זצ"ל מישיבת 'תפארת ירושלים' שם למד לישיבתו של הגרי"ד זצ"ל בשיקאגו 'היכל רבינו חיים הלוי' אשר באותה עת עמד בראשה גם הגרי"מ פיינשטיין זצ"ל אחיינו של הגר"מ זצ"ל. מאמר יחודי זה פורסם באותה תקופה באחד ממכה"ע ומאז לא פורסם שוב. האם למישהו יש מושג היכן נתפרסם מאמר זה וכיצד ניתן להשיגו היום אם בכלל?
תודה רבה.
נערך לאחרונה על ידי ארי שבחבורה ב ב' ספטמבר 26, 2011 9:18 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

מתעניין
הודעות: 173
הצטרף: ו' מאי 13, 2011 4:56 pm

Re: מדליא-רבי אליעזר רבינוביץ ממינסק-ר"ש ליברמן-הגרי"ד מבוסט

הודעהעל ידי מתעניין » ב' ספטמבר 26, 2011 2:00 am

ארי שבחבורה כתב:
בשולי הדברים, ברצוני לבקש את עזרת החברים הנכבדים בנושא הבא. אחד מצאצאיו של הגאון ר' נטע גרינבלאט שליט"א שח לי כי לאחר פטירת הגרי"ד זצ"ל כתב סבו מאמר מיוחד במינו אודות הגרי"ד זצ"ל והשנים אשר הוא בילה במחיצתו בימי חורפו עת נשלח ע"י הגר"מ פיינשטיין זצ"ל מישיבת 'תפארת ירושלים' שם למד לישיבתו של הגרי"ד זצ"ל בשיקאגו 'היכל רבינו חיים הלוי' אשר באותה עת עמד בראשה גם הגרי"מ פיינשטיין זצ"ל אחיינו של הגר"מ זצ"ל. מאמר יחודי זה פורסם באותה תקופה באחד ממכה"ע ומאז לא פורסם שוב. האם למישהו יש מושג היכן נתפרסם מאמר זה וכיצד ניתן להשיגו היום אם בכלל?
תודה רבה.

אולי הכוונה לכאן?
הכותב לא האריך כאן מאד בדברים או בסיפורים, אבל נכרת הערכה רבה.

ארי שבחבורה
הודעות: 1112
הצטרף: ה' ספטמבר 22, 2011 9:48 pm

Re: מדליא-רבי אליעזר רבינוביץ ממינסק-ר"ש ליברמן-הגרי"ד מבוסט

הודעהעל ידי ארי שבחבורה » ב' ספטמבר 26, 2011 9:33 am

יישר כח עצום לרב 'מתעניין'. חיפשתי מאמר זה במשך זמן רב מאוד, וכמעט נואשתי מלמצאו. ישא ברכה מאת ה'.
לא יכולתי לחשוב על תשובה טובה יותר לכל הדברים האומללים שנאמרו כאן אודות הרב זצ"ל מאשר מאמר יחודי ומרגש זה, ובפרט כאשר מדובר במאמר אשר יצא מתחת ידיו של הגאון ר' נטע שליט"א אשר כל יודעיו ומכיריו יעידו שאין מאמרים מסוג זה לחם חוקו, שלא לדבר על ההשתפכות הרגשית אשר ודאי איננה ממאפייניו הבולטים.
שוב יישר כח גדול ושנה טובה.

הגהמ
הודעות: 1322
הצטרף: א' אוגוסט 07, 2011 5:49 pm

Re: מדליא-רבי אליעזר רבינוביץ ממינסק-ר"ש ליברמן-הגרי"ד מבוסט

הודעהעל ידי הגהמ » ג' ספטמבר 27, 2011 12:52 am

רואה אני דברי הר' תוכ"ד שכ' (והלואי יראה לנו גם דבריו שהאריך בהם במקו"א)
רק אזכיר שכך בדיוק הוא המצב גם באשר לראי"ה קוק, שהיה נכבד מאד בעיני רוב גדולי א"י בדורו, ולאחר דורו המצב התהפך ואצ"ל ששמועות ממנו אינן מתבדרות בשום בית מדרש בציבור החרדי. והארכתי מאד במקו"א אבל אכתוב כאן על קצה המזלג שבדור הרלוונטי מתייחסים לדמות עצמה אבל בדור אח"כ מתייחסים למה שנמשך ממנה. וזה גם המצב ביחס לעולם הישיבות והגריד"ס.


דבר זה אמת בפיהו ואחשוב שמצב כזה ראוי להתלונן עליה. ומי יתן ירחי קדם כמו קודם שנעשו ישראל אגודות אגודות, שעל אף הביקורת החריפה שתמיד היה מנת חלקם של החורגים ממסלול הזהב, עוד ידעו דורות הבאים לזרוק הקליפה ולברר אוכל מתוך פסולת. ומי שהיה ירא ושלם לא גורש מהסתפח בנחלת ה' עקב השקפותיו והנהגותיו הזרות, כל עוד שלא נחשב למין ואפיקורוס. כך, למשל, רק דור אחד אחרי התהפוכות הגדולות שבימי הריעב"ץ, שקטה הארץ ונח הים מזעפו. (וראה בספרו של בנו 'המאור הגדול' שמביא שמועה מהר"י אייבשיץ כמצויין במבוא שם) ואף המתנגדים והחסידים ידעו להשלים זע"ז תוך תקופה קצרה אחרי המלחמות הקשות שנמתחה ביניהם. וע"ז הדרך תבין היאך נהייתה שאנשים כמו ר' אלי' הבחור ורי"א ממודינא מצאו מנוח לכף רגלם בביהמ"ד ונזכרים הם בספרי גדולי הדורות הבאים אחריהם כמו הפמ"ג והחיד"א, למרות שיטותיהם הזרות לרוח השורה ביני עמודא דגרסא. וחבל חבל שבימנו אנו, הודות למלפגתיות שלנו, דבר כזה הוא מן הנמנע ולחוץ.

ובהזדמנות זו אזכיר דבר אחד שאמרתי פעם בכוונת דונש המדקדק הקדמון בפיוטו "דרור יקרא", בהחרוז "נטע שורק בתוך כרמי". והוא שכידוע בימיו נפלגה הארץ בחילוקי דעות בינו לאיש-ריבו מנחם בן סרוק. וספרים רבים נתחברו בין שתי המפלגות. ונראה לי שה'שורק' בחרוז הנזכר מתכוון כלפי מנחם בן 'סרוק', וכאן דונש מודיע, שבכרמו, זאת אומרת בית מדרשו (במשקל כרם ביבנה), גם ישנו דברי בר פלוגתיה, ומיניה ומיניה תסתיים שמעתתיה.

הגהמ
הודעות: 1322
הצטרף: א' אוגוסט 07, 2011 5:49 pm

Re: מדליא-רבי אליעזר רבינוביץ ממינסק-ר"ש ליברמן-הגרי"ד מבוסט

הודעהעל ידי הגהמ » א' אוקטובר 09, 2011 6:32 pm

העלתי כאן להנאת הקוראים מסמך מעניין שבו ניתן לראות עדינות נפשו של הגריד"ס. האגרת נכתבה כמענה למכתבו של אברך ת"ח, מפליטי המלחמה, שהתקרב להגריד"ס בעת שלמד אצלו בקיבוץ שלו בבוסטון, שכתב לו איחולי מז"ט לרגל הבר-מצוה של הבן חיים ובו גם המחאה בסך חמשים דולר, סכום הגון באותם ימים (בדיוק לפני ס"א שנה). וזה מה שהשיבו הגריד"ס:
100_1045.jpg
ריד"ס
100_1045.jpg (64.09 KiB) נצפה 8944 פעמים

בא בימים
הודעות: 4
הצטרף: א' ינואר 01, 2012 2:10 am

Re: הרבנים למשפ' מדליא -רבי אליעזר רבינוביץ ממינסק - שאול לי

הודעהעל ידי בא בימים » ו' ספטמבר 27, 2013 2:53 am

איש_ספר כתב:לגבי על התשובה.
אם התוכן שם כ"כ משובח, מדוע לא קם מי מתלמידיו והו"ל מהדורה טובה יותר של דרשות התשובה, האם רק פנחס פלאי ישב שם בדרשות?
העובדה שתלמידי הגרי"ד אינם בושים שספר של רבם, י"ל בידי אדם כמו פ"פ, היא אות קלון עבורם.

יצא לי לאחרונה לעיין בספר שיח אחים, ת"א תשמ"ז, חילופי דברים בין שמואל אבידור, פנחס -לאי, ומנחם הכהן. מן הדברים שם עולה שפנחס פלאי היה רשע מרושע, לועג לחז"ל, בעד ביטול מצוות ואיסורים רבים, אכן מדהים שהרב סולויציק לא התנער מהוצאת ספרו ע"י עוכר ישראל כזה.

מתפעל
הודעות: 3771
הצטרף: ב' דצמבר 06, 2010 12:35 pm

Re: מדליא-רבי אליעזר רבינוביץ ממינסק-ר"ש ליברמן-הגרי"ד מבוסט

הודעהעל ידי מתפעל » א' ספטמבר 29, 2013 9:30 am

אמנם אולי יש לומר שבזמן שערך את על התשובה, באותה שעה כשר היה.

רבטוב
הודעות: 470
הצטרף: ה' נובמבר 18, 2010 11:46 pm

Re: מדליא-רבי אליעזר רבינוביץ ממינסק-ר"ש ליברמן-הגרי"ד מבוסט

הודעהעל ידי רבטוב » א' ספטמבר 29, 2013 8:46 pm

הרבה ביקרתי בבית מדרשו של הרב .. בישיבת רי''א ובדרשותיו הפומביים ובשעוריו השבעויים במורי' . ההברקות שלו ואופן האמירה והניתוח והחידוש . אין בדומה לו . ידע הכל תורת הנגלה והנסתר והחסידות . ידו בכל . אך לדאבונינו לא זכה הדור שיעמיד תלמידים בניתורה כמעט . למעט יחידים ממש כאלופי ומיודעי הרה''ג והצדיק רה''ש שליט''א .הלימוד הי' באופן מדעי . הי' חסר הנשמה הווארימקייט . תלמידיו אפילו הת''ח היו יענקיס בלי שום השגה ----- כמובן מדבר אני מרובם [אך ככולם ].
לדעתי הי' קרוע בין בריסק-לברלין ועם כל הכשרונות המופלאים שלו לא ידע איך להתמודד בזה .

מבני ציון וירושלים
הודעות: 64
הצטרף: ב' ספטמבר 30, 2013 1:20 am

Re: מדליא-רבי אליעזר רבינוביץ ממינסק-ר"ש ליברמן-הגרי"ד מבוסט

הודעהעל ידי מבני ציון וירושלים » ב' ספטמבר 30, 2013 1:21 am

א. הגר"י הוטנר התבטא על כניסתו של הר"ש ליברמן לשכטר: הער האט פאשמאדעט צו לערנען תורה לשמה (מיוסד על הלצת החסידים: מעשה במתנגד שהשתמד כדי להנשא לנוצריה עשירה בכדי שיוכל ללמוד תורה לשמה).
ב. במשפחת החזו"א מספרים שבהיות הר"ש ליברמן נער במינסק היתה שם אשה שפחדה מרוחות וכו' והוא עשה תעלול להפחידה: בלילה אחד לבש בד לבן והופיע ליד ביתה בליווי קולות משונים. כשהחזו"א שמע ע"כ הוא אמר "גדול" הוא כבר לא יהיה.
ג. הגר"ח צימרמן סיפר שלפני נסיעתו לארה"ב אמר לו הגרב"ב, היכן תלמד שם? ר' משה הוא ראש ישיבה טוב, אבל התלמידים שלו אינם טובים.
ד. בשעת ביקורו של הגרי"ד בא"י מסר שיעורים בכמה ישיבות . אחד מבני הישיבות ביקר אז אצל הרב מטעפליק ואמר לו ששמע שיעור מהגרי"ד. שאל אותו הרב מטעפליק באיזה נושא היה השיעור? כשהשיב לו בענין שעיר המשתלח אמר לו הרב מטעפליק א"כ אני יכול לומר לך את תוכן השיעור. ואכן אמר את השיעור כפי שאמרו הגרי"ד. הוסיף והסביר מהיכן השיעור מוכר לו, כשזלדוביץ ממינסק חיתן את בתו הזמין את מכיריו מכמה קהילות ברוסיה ובתוכם היה ראש הקהל של טעפליק שהיה ת"ח. בחתונה נכח הגר"ח שבסעודת שבע ברכות אמר ד"ת בענין שעיר המשתלח. והנחתי שדברי הגרי"ד יהיהו מיוסדים על דברי הגר"ח. (כנראה הם הדברים שנדפסו בהפרדס ואח"כ בקובץ חידושי הגר"מ והגרי"ד).
ה. בראיון עם שאול מייזליש (נדפס באחד מספרי הגרי"ד) ציין שתלמידיו למדו את חכמתו ולא את רגשתו לבו
ו. לא הוזכר מסירותו של הגרי"ד לכשרות אמיתית, עד שבגין כך הושב בב' סוהר פעמיים (כמדומני) ע"י הלשונות מצד העוסקים במסחר בבשר.
ז. ר' שכנא קולדצקי אמר על הגרי"ד: הוא אמנם נשאר ירא ושלם אבל הוא לא יהיה מוכן לרקוד בשמח"ת על השולחן ולהכריז "צאן קדשים".
ח. ר' שכנא שאל את הגר"מ מפני מה הרשה לבנו הגרי"ד ללמוד באונברסיטא, הגר"מ השיב: ללמוד כמוני הוא כבר יודע, להיות כמו הגר"ח הוא לא יגיע, לכן לא ראיתי מניעה שילמד באקדמיה.
ט. הגרי"ד אמר לר' בצלאל כהן (מח"ס משכן בצלאל): אני חושש שקפצנו על העגלה הלא נכונה (בנוגע להתחברות עם המזרחי)
י. כשתלמיד של הגר"י הוטנר עלה לא"י ללמוד בשיטת בריסק א"ל הגר"י שהוא שוטה הרי יש לפניך הגריד"ס
יא. ביקורת על "סברות כרס" יש למצוא גם בביקורתו של החזו"א על מאמרו של הגרא"מ שך בענין שלמי שמחה, בכנסת ישראל. נגד "המצוה חדשה שהמציא"
יב. ממש מגוחך לתת יתרון לחידושי בני הגרי"ז שליט"א וזצ"ל על פני חדושי אדם מבריק כהגרי"ד זצ"ל
יג. על שיטת בריסק כפי שהיא מוכר כיום אמר הדובב מישרים להרב הגר מסאוורן: מזאגט בריסק בריסק וד"ל

ישבב הסופר
הודעות: 2738
הצטרף: ו' אוקטובר 22, 2010 7:37 pm

Re: מדליא-רבי אליעזר רבינוביץ ממינסק-ר"ש ליברמן-הגרי"ד מבוסט

הודעהעל ידי ישבב הסופר » ב' ספטמבר 30, 2013 4:49 am

ראיון מעניין עם שאול ליברמן. מדבר אודות החזו"א ואודות חותנו הראשון אב"ד מינסק. שווה קריאה.
הודות לבעל הבלוג הלועזי "אישים ושיטות".
קבצים מצורפים
Saul-L-E24p46.pdf
(162.79 KiB) הורד 390 פעמים

הגהמ
הודעות: 1322
הצטרף: א' אוגוסט 07, 2011 5:49 pm

Re: מדליא-רבי אליעזר רבינוביץ ממינסק-ר"ש ליברמן-הגרי"ד מבוסט

הודעהעל ידי הגהמ » ד' אוקטובר 02, 2013 8:12 pm

מבני ציון וירושלים כתב:א. הגר"י הוטנר התבטא על כניסתו של הר"ש ליברמן לשכטר: הער האט פאשמאדעט צו לערנען תורה לשמה (מיוסד על הלצת החסידים: מעשה במתנגד שהשתמד כדי להנשא לנוצריה עשירה בכדי שיוכל ללמוד תורה לשמה).
ב. במשפחת החזו"א מספרים שבהיות הר"ש ליברמן נער במינסק היתה שם אשה שפחדה מרוחות וכו' והוא עשה תעלול להפחידה: בלילה אחד לבש בד לבן והופיע ליד ביתה בליווי קולות משונים. כשהחזו"א שמע ע"כ הוא אמר "גדול" הוא כבר לא יהיה.
ג. הגר"ח צימרמן סיפר שלפני נסיעתו לארה"ב אמר לו הגרב"ב, היכן תלמד שם? ר' משה הוא ראש ישיבה טוב, אבל התלמידים שלו אינם טובים.
ד. בשעת ביקורו של הגרי"ד בא"י מסר שיעורים בכמה ישיבות . אחד מבני הישיבות ביקר אז אצל הרב מטעפליק ואמר לו ששמע שיעור מהגרי"ד. שאל אותו הרב מטעפליק באיזה נושא היה השיעור? כשהשיב לו בענין שעיר המשתלח אמר לו הרב מטעפליק א"כ אני יכול לומר לך את תוכן השיעור. ואכן אמר את השיעור כפי שאמרו הגרי"ד. הוסיף והסביר מהיכן השיעור מוכר לו, כשזלדוביץ ממינסק חיתן את בתו הזמין את מכיריו מכמה קהילות ברוסיה ובתוכם היה ראש הקהל של טעפליק שהיה ת"ח. בחתונה נכח הגר"ח שבסעודת שבע ברכות אמר ד"ת בענין שעיר המשתלח. והנחתי שדברי הגרי"ד יהיהו מיוסדים על דברי הגר"ח. (כנראה הם הדברים שנדפסו בהפרדס ואח"כ בקובץ חידושי הגר"מ והגרי"ד).

ו. לא הוזכר מסירותו של הגרי"ד לכשרות אמיתית, עד שבגין כך הושב בב' סוהר פעמיים (כמדומני) ע"י הלשונות מצד העוסקים במסחר בבשר.
ז. ר' שכנא קולדצקי אמר על הגרי"ד: הוא אמנם נשאר ירא ושלם אבל הוא לא יהיה מוכן לרקוד בשמח"ת על השולחן ולהכריז "צאן קדשים".

יב. ממש מגוחך לתת יתרון לחידושי בני הגרי"ז שליט"א וזצ"ל על פני חדושי אדם מבריק כהגרי"ד זצ"ל

א. בקשר לר"י הוטנר ר"ש ליברמן והסמינר – פרופ' שפירא בספרו על ליברמן הנ"ל פירסם בסופו מכתב שכ' הגר"מ סאלאוויציק (בן הגר"ח ואבי הגרי"ד) ללוי גינצבורג אודות ר"י הוטנר להשתדל להשיג עבורו משרה בהסמינר. (הגר"מ הכיר ר"י הוטנר מעת כהונתו בוורשא כר"י תחכמוני והחזיק ממנו הרבה ואף שכרו ללמוד עם בנו ר' אהרן – לימים ר"מ בישיבת ח"ב תחת ר"י הוטנר ואח"כ ר"י סקוקי בשיקגא)

ב. בדבר יחס החזו"א לאחיינו יש לציין העובדא שהחזו"א סרב לקבל שום תמיכה ממנו ופעם שמע אחד איך שאמר לו בפירוש "מיר נעמט נישא פון אייך שאול".

ג. העובדא עם הגר"ח צימרמן צ"ב שהרי בעת לימודו של ר' חיים בישיבת רי"א היה שומע שיעורי הר"י דאז העילוי ממייצ'יט שהגר"מ מילא מקומו אחר מותו בתרפ"ח.

ד. שמעתי ממו"ז הי"ו שפעם סיפר לו הגרי"ד שבעת ביקורו בא"י התווכח עם מועמד אחר ספרדי בענין הלכתי ונכנסו לגדול אחד ספרדי לפשר ביניהם ואותו גדול לחש באזני המתווכח "הליטאי הוא צודק". יתר הפרטים אינם מבוררים. האם יודע מישהו מסיפור כזה?

ו. הסיפור עם מאסרו בבית האסורים מוגזם מאד. מה שאכן קרה הוא שהתלוננו השוחטים נגד הגרי"ד בערכאות והלשינו עליו שהוא מבריח את המכס וכדו' ואחר דרישה וחקירה פירסם השופט החלטתו שהגרי"ד הוא איש ישר מאד וכל מעשהו באמונה ומעשה השוחטים כנגדו הוא חרפה לכל הקהילה היהודיה של בוסטון. ראה על כך בביוגרפיה שכ' תלמידו אהרן רקפת-רוטקוף.

ז. על יראת שמים שלו שמעתי מהגר"י שיינר הי"ו (ר"י קמניץ) שבהיות הגרי"ד באוניברסיתת ברלין היה מן הצורך לשמוע ההרצאות אפילו בשבת וכמובן לא היה עושה שום מלאכה, ופעם בלכתו לשם בשבת התכחך בבגדו באין מבין בשק של קמח ונשאר בו רושם גדול לבן, כשהבחין בכך נזהר לא לנגוע בו מחשש ליבון בשבת ולמרות הבושה הגדולה שסבל מזה ישב והמתין עד כלות השבת לסלקו.

יב. בזהירות שלא לספר אחרי מטתן של ת"ח אעיר שהניגש ללמוד תורת הגרי"ד עליו להבחין בין מה שכ' הוא בעצמו ובין מה שכ' תלמידיו. וגם עליו להבחין בין תורתו השנונה שלמד ולימד בנערותו במיטב כוחותיו למה שלימד בבגרותו תחת תנאים אחרים ודבל"מ.

רבטוב
הודעות: 470
הצטרף: ה' נובמבר 18, 2010 11:46 pm

Re: מדליא-רבי אליעזר רבינוביץ ממינסק-ר"ש ליברמן-הגרי"ד מבוסט

הודעהעל ידי רבטוב » ד' אוקטובר 02, 2013 11:27 pm

הגר''ח צימרמן בא לארה''ב אחר פטירת המייצעטער בשנת תרפ''ט .

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 12470
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: מדליא-רבי אליעזר רבינוביץ ממינסק-ר"ש ליברמן-הגרי"ד מבוסט

הודעהעל ידי איש_ספר » ש' מרץ 08, 2014 11:19 pm

שמועה גונבה לאזני על גילויו של מכתב מהגרא"ו הי"ד לר' שכנא זאהן ובו דברים קשים על הגרי"ד. מישהו שמע ע"כ?
[לפי הסיפור ר"ש זאהן היה לו איזה כולל עו דלפני המלחמה בבוסטון ושם אמר הגרי"ד שיעורים, ר"ש שחשש מפניו שלח להתיעץ עם הגרא"ו והלה כתב דברים חריפים על הגרי"ד, והתנה את המשך העסקתו בהבאתו של ר' אלה לופיאן לשם. הפרטים נשמעים קצת על הקצה..
לפי הסיפור, קיומו של המכתב היה ידוע במשך שנים אך הוא נעלם ולאחרונה "התגלה").

ספרן
הודעות: 421
הצטרף: ב' אוגוסט 02, 2010 10:58 am

Re: מדליא-רבי אליעזר רבינוביץ ממינסק-ר"ש ליברמן-הגרי"ד מבוסט

הודעהעל ידי ספרן » א' מרץ 09, 2014 9:30 am

איש_ספר כתב:שמועה גונבה לאזני על גילויו של מכתב מהגרא"ו הי"ד לר' שכנא זאהן ובו דברים קשים על הגרי"ד. מישהו שמע ע"כ?
[לפי הסיפור ר"ש זאהן היה לו איזה כולל עו דלפני המלחמה בבוסטון ושם אמר הגרי"ד שיעורים, ר"ש שחשש מפניו שלח להתיעץ עם הגרא"ו והלה כתב דברים חריפים על הגרי"ד, והתנה את המשך העסקתו בהבאתו של ר' אלה לופיאן לשם. הפרטים נשמעים קצת על הקצה..
לפי הסיפור, קיומו של המכתב היה ידוע במשך שנים אך הוא נעלם ולאחרונה "התגלה").


באחד מביקורי בלייקוואד שמועה גונבה לאזני על פירסומו ע"י חברים מהכולל שם של קונטרס הנועד לבאר את צורת ההסתכלות הראויה על הגרי"ד מצד בני תורה. לא הצלחתי אז לראות את הקונטרס. מישהו יודע במה מדובר ?

הגהמ
הודעות: 1322
הצטרף: א' אוגוסט 07, 2011 5:49 pm

Re: מדליא-רבי אליעזר רבינוביץ ממינסק-ר"ש ליברמן-הגרי"ד מבוסט

הודעהעל ידי הגהמ » ג' מרץ 11, 2014 7:20 pm

איש_ספר כתב:שמועה גונבה לאזני על גילויו של מכתב מהגרא"ו הי"ד לר' שכנא זאהן ובו דברים קשים על הגרי"ד. מישהו שמע ע"כ?
[לפי הסיפור ר"ש זאהן היה לו איזה כולל עו דלפני המלחמה בבוסטון ושם אמר הגרי"ד שיעורים, ר"ש שחשש מפניו שלח להתיעץ עם הגרא"ו והלה כתב דברים חריפים על הגרי"ד, והתנה את המשך העסקתו בהבאתו של ר' אלה לופיאן לשם. הפרטים נשמעים קצת על הקצה..
לפי הסיפור, קיומו של המכתב היה ידוע במשך שנים אך הוא נעלם ולאחרונה "התגלה").


שמועה זו לא שמעתי אבל ככה"נ הרקע שכתבת לכך לא מדוקדק. להשערתי מדובר לא בכולל שהיה לו לר"ש זאהן רק במוסד שכמעט אבד זכרו לגמרי והוא ה'היכל רבנו חיים הלוי' שייסד הגרי"ד בבוסטון יחד עם שארו הגרי"מ פיינשטיין. ישיבה זו התקיימה רק למשך שנה וחצי עד שנפטר הגר"מ אביו של הגרי"ד ונקרא הגרי"ד לשבת על כסאו כראש ישיבת רי"א. ההיכל נמנה באופן רשמי כסניף בין מוסדותיה של רי"א. הגרי"מ היה מגיד בה שעורים יומיומיים והגרי"ד היה מגידה שיעור כללי. מהרב נטע גרינבלט שמעתי שישיבה זו שהצטרפו אליה בחורים מופלגים פליטי המלחמה (ביניהם גם ר"ש זאהן) היה עתיד להיות הישיבה הגדולה בארה"ב אם רק התקיימה. (הוא מזכיר תקופת לימודו שם בגעגועים בהקדמת ספרו 'כריח השדה' וראה הסכמתו של הגרי"מ לספרו).

התנגדות חריפה לישיבת רי"א מצד הגרא"ו ידועה ממקו"א. שמעתי שהוא כתב אגרת להגר"ש שקופ (שכיהן בה כראש ישיבה בשנת תרפ"ט) ומפציר בו לעזוב משרתו שם וכתב לו שלמרות שר"ש הוא מורו ורבו בכל זאת במקום ח"ה אין חולקין כבוד לרב וע"כ הוא ממריץ בו לעזוב מיד "ואל תתחשב במה שהמייצ'טער כבר כיהן בה כר"י שהרי 'ראה מה עלתו לו'". ע"כ שמעתי.

תוך כדי דיבור
הודעות: 1347
הצטרף: ה' מאי 20, 2010 1:59 pm

Re: מדליא-רבי אליעזר רבינוביץ ממינסק-ר"ש ליברמן-הגרי"ד מבוסט

הודעהעל ידי תוך כדי דיבור » ג' מרץ 11, 2014 9:12 pm

על מכתב כמו שאתה מתאר לא שמעתי (ואיני יודע מהו "שעלתה להמייצ'יטער"). מכל מקום יש המכתב הזה (לרבי אלחנן יוסף הרצמן, מתחילת תרצ"ט):
111.jpg
111.jpg (222.6 KiB) נצפה 8407 פעמים
ובעצם העניין כבר הוזכר קצת כאן.

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 12470
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: מדליא-רבי אליעזר רבינוביץ ממינסק-ר"ש ליברמן-הגרי"ד מבוסט

הודעהעל ידי איש_ספר » ד' מרץ 12, 2014 2:40 am

מעניין מאד יש"כ.
חזרתי למקור והלה תיקן עצמו שלא מדובר בכולל שניהל ר"ש זאהן אלא במקום שלמד בו ר"ש, וכנראה הוא אכן המוסד שהזכיר הגה"מ.
תיקון נוסף, הגרא"ו כתב שם שאם היה שם משגיח כמו ר' אלה לופיאן היה מתיר לו להשאר שם.

לבקשתו אני מתקן את הדברים.

ישבב הסופר
הודעות: 2738
הצטרף: ו' אוקטובר 22, 2010 7:37 pm

Re: מדליא-רבי אליעזר רבינוביץ ממינסק-ר"ש ליברמן-הגרי"ד מבוסט

הודעהעל ידי ישבב הסופר » א' נובמבר 02, 2014 9:47 pm

כרוז למען פדיון הגרשי"ל מעדאליע , בחתימת הראי"ה קוק, הגרמ"מ עפשטיין והגרא"ז מלצר.
http://www.otzar.org/aspcrops/28663_65_ ... 112014.asp

לוצאטי
הודעות: 594
הצטרף: א' נובמבר 07, 2010 1:41 pm

Re: מדליא-רבי אליעזר רבינוביץ ממינסק-ר"ש ליברמן-הגרי"ד מבוסט

הודעהעל ידי לוצאטי » ד' דצמבר 17, 2014 5:29 am

עוד על ר"ש ליברמן

מאמר של דוד גולינקין (קונסרבטיבי)
http://seforim.blogspot.co.il/2014/12/w ... hodox.html
קבצים מצורפים
Lieberman_Epstein_and_Hazon_Ish-libre.pdf
(143.62 KiB) הורד 401 פעמים
איגרות חכמים.pdf
(579.96 KiB) הורד 361 פעמים
התנא מניו יורק.pdf
(661.57 KiB) הורד 459 פעמים

ישבב הסופר
הודעות: 2738
הצטרף: ו' אוקטובר 22, 2010 7:37 pm

Re: מדליא-רבי אליעזר רבינוביץ ממינסק-ר"ש ליברמן-הגרי"ד מבוסט

הודעהעל ידי ישבב הסופר » ג' דצמבר 23, 2014 6:27 pm

עוד על רש"ל:
א - שמעתי ביום ו' ערש"ק חנוכה העעל"ט מר' טוביה רוטברג בעל החנות במונסי, ששמע מבן דודו הגר"צ שליט"א ראש ישיבת בית מאיר, שסיפר על אביו הג"ר זלמן רוטברג זצ"ל שביקר אצל הר"ש ליברמן בארה"ב, וישבו ארבע שעות ושוחחו, דיברו בלימוד, וכן בעניני משפחה, וחלק סתם "פוליטיק". בסוף כשקם הגרז"ר לצאת, הלך ר"ש ליברמן להביא את המעיל של ר' זלמן, והוא התחיל להלביש לר"ז את מעילו. ר' זלמן עצר אותו ואמר לו שהוא אינו רוצה להשתמש בת"ח! ליברמן ענה לו "ר' זלמן, איהר וויסט דאך אוואו איך זיץ.... דארט האב איך נישט קיין געלעגנהייט פון משמש זיין א תלמיד חכם... לאזט מיר..." ["ר' זלמן, אתם הרי יודעים איפה אני יושב... שם אין לי הדזמנות לשמש תלמיד חכם.. תרשה לי לקיים את זה עכשיו.."]

ב - שמעתי היום מאיש ושמו רזה"פ ששמע מדודתו מרת נעמי ביילה לזר בת טוביה בר אילן, שהלכה לנחם את ליברמן כשנפטרה עליו אשתו יהודית בת ר"מ בר אילן, והתקשורת היתה שם. וליברמן דיבר בפניהם באריכות על המושג "טרגדיה יוונית". ובסוף דבריו הפטיר "אבל חכמינו ז"ל דרך אחרת היה להם בכל נושא זה." ואנשי התקשורת שאלו מהי דרך חז"ל בזה, וליברמן ענה "זה כבר אסור לי להגיד כעת, כי זה נחשב דברי תורה, ואסור לאבל לעסוק בד"ת...".

ג - הנ"ל סיפר לי שליברמן תרגם את הכתובה לאנגלית ורצה להראות את זה להגר"מ פיינשטיין, והגר"מ סירב לפגוש אותו. וליברמן נפגע מזה מאוד.

ד - לגבי הג"ר צדוק וקרבתו למשפחה, אמר לי הנ"ל ששמע מאיש חסיד חשוב מאנשי לייקווד ושמו הג"ר יהושע [שיקי] בוראק ז"ל, ששמע שאמו [של ליברמן] היתה ממשפחת הג"ר צדוק מלובלין [כמו שכבר הובא], וליברמן סיפר שהיתה מתפללת שלא יגדל בנה להיות כר' צדוק, שפרש ונהיה חסיד רח"ל.... והפטיר ר' שיקי בוראק ואמר "ותפילותיה נתקבלו...."

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 12470
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: מדליא-רבי אליעזר רבינוביץ ממינסק-ר"ש ליברמן-הגרי"ד מבוסט

הודעהעל ידי איש_ספר » ד' דצמבר 24, 2014 2:11 am

ישבב הסופר כתב: לגבי הג"ר צדוק וקרבתו למשפחה, אמר לי הנ"ל ששמע מאיש חסיד חשוב מאנשי לייקווד ושמו הג"ר יהושע [שיקי] בוראק ז"ל, ששמע שאמו [של ליברמן] היתה ממשפחת הג"ר צדוק מלובלין [כמו שכבר הובא], וליברמן סיפר שהיתה מתפללת שלא יגדל בנה להיות כר' צדוק, שפרש ונהיה חסיד רח"ל.... והפטיר ר' שיקי בוראק ואמר "ותפילותיה נתקבלו...."

זה האיש?
http://www.otzar.org/wotzar/Book.aspx?159175&

פניני
הודעות: 324
הצטרף: ג' אפריל 17, 2012 11:53 pm

Re: מדליא-רבי אליעזר רבינוביץ ממינסק-ר"ש ליברמן-הגרי"ד מבוסט

הודעהעל ידי פניני » ד' דצמבר 24, 2014 5:22 am

כן חתן ר' אי"ש פרלוב ז"ל [אח של האדמו"ר מנובומינסק שליט"א]

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 12470
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: מדליא-רבי אליעזר רבינוביץ ממינסק-ר"ש ליברמן-הגרי"ד מבוסט

הודעהעל ידי איש_ספר » ה' ינואר 15, 2015 1:04 am

כיון שבאשכול הזה כתבו כמה מחסידי הגרי"ד אנצלו לכתוב כאן דבר מילתא דתמיה באחת מהתורות היותר ידועות של הגרי"ד, בתוקה שאולי ימצאו לנכון לבאר דבריו שנראים מופרכים ממש.
כיון שאין לי כח להאריך אתן כאן לינק ומי שירצה יקרא, מדובר במאמר די קצר (שני עמודים)
כאן זה מתחיל
http://www.otzar.org/wotzar/Book.aspx?148718&&page=3
וראו בנפש הרב שהיו שראו בשטיקל הזה משהו אופיני להקצנה של בריסק
נפש.png
נפש.png (126.68 KiB) נצפה 8064 פעמים

ולכאורה חידודה קודם, שאם כדבריו שהגמר דין נגמר בעדות של יכה יוסי, וכל העדות המפורשת היא להפוך את הב"ד לשומעין, מפני מה שאר העדים אמרו אף אני כמותו?
ואם בכל זאת מאיזה טעם עלום צריכים את שאר העדים, מה עוזר שהם אומרים אף אני כמותו לענין להפוך את הב"ד לשומעין? (ואולי בדוחק לפי הר"ן), ועל הדרך גם יש להתפלא שאם כדבריו שכל העדות המפורשת היא רק בשביל להפוך את הב"ד לשומעין, מה זה שהביאו ראיה בדף ס שאף אני כמותו מועיל לנפשות ולממונות. הרי כאן לדבריו אין אנו צריכים כלל את העדות הזו, רק לאשווי לב"ד כשומעין ומאי שיאטה לשאר עדויות.

הדברים כ"כ מפליאים שאני לא מאמין שלא עמדו עליהם.

ברזילי
הודעות: 3235
הצטרף: ב' ספטמבר 13, 2010 7:23 am

Re: מדליא-רבי אליעזר רבינוביץ ממינסק-ר"ש ליברמן-הגרי"ד מבוסט

הודעהעל ידי ברזילי » ה' ינואר 15, 2015 6:10 pm

נראה שר"ל שרק כאשר שומעים את הדבר בתורת עדות, זה הופך את הדיינים כאילו היו באותו מעמד ושמעו בעצמם מפי המקלל ומשווי להו "כל השומעים". לו רק ישמעו בתורת סיפור דברים בעלמא אינם שומעים אלא שומעים-מן-השומעים. ממילא צריך שיאמרו שאר העדים אף אני כמותו, ויש ללמוד מכאן לשאר מקומות שצריך בהם עדות, אף שאין כאן עדות לבירור הדבר, אלא עדות ליצירת חלות שם "כל השומעים".

רמז לדבר, דברי המהר"ל (דרך-חיים ד,כג): "אין הדין חל רק כאשר הדבר הוא נגלה בפועל לפני הדיין ואז אפשר לו לדון, והעד הוא שמוציא הדבר לפועל לפני הדיין עד שיוכל לדון הדיין", והביאו האבנ"ז אה"ע קא וכתב עפ"ז "וצ"ל שהבי"ד אינם יכולים לדון אלא על פי ידיעתם אלא על פי ראייתם, ומה ששמעו מהעדים שראו חשוב כאילו אז ראו הבי"ד בשעה ששמעו העדות".

(הסגנון הזה מדבר אלי פחות ופחות עם השנים, אבל במסגרת הז'אנר זה נשמע סביר)

כהן
הודעות: 539
הצטרף: ד' ספטמבר 21, 2011 8:35 pm

Re: מדליא-רבי אליעזר רבינוביץ ממינסק-ר"ש ליברמן-הגרי"ד מבוסט

הודעהעל ידי כהן » ה' ינואר 15, 2015 8:38 pm

במחילה אבל לא הבנתי מה לא מובן [וגם לא הבנתי היכן ההקצנה והדוגמאות שהביא בנפש הרב פשוט אינם לענין]
פשיטא שבכדי להחשב שומעין צריך עדות ונאמנות גמורה [וכיון שסו"ס זהו תנאי בהריגתו צריך שתועיל לנפשות] שאל"כ מנין הם יודעים שכך אמר,ואדרבה הגרי"ד הוסיף שלא מועיל שתהיה להם הוכחה אפי' בבירור שכך אמר אלא צריך כביכול לשחזר ולהביא את הגידוף מפורשות למול הבי"ד, ורק אז ראוי שהם יסמכו ידיהם עליו ויקחוהו למיתה, שלא מתוך ידיעה והוכחה גרידא אלא כאילו ראו בעיניהם את הגידוף וממילא מוטל עליהם להורגו, ובזה מתקיים הקרא של וסמכו כל השומעים את ידיהם וכו' ורגמו וכו'

סמבטיון
הודעות: 111
הצטרף: ה' דצמבר 26, 2013 3:29 pm

Re: מדליא-רבי אליעזר רבינוביץ ממינסק-ר"ש ליברמן-הגרי"ד מבוסט

הודעהעל ידי סמבטיון » ה' ינואר 15, 2015 9:03 pm

הנקודה שלא מובנת לי היא אפילו נלך אחר המהלך הזה מה ההבדל בין העדים האחרים שאומרים אף אני כמותו ומהני לעד הראשון דלא מהני שיאמר בזה קילל

כהן
הודעות: 539
הצטרף: ד' ספטמבר 21, 2011 8:35 pm

Re: מדליא-רבי אליעזר רבינוביץ ממינסק-ר"ש ליברמן-הגרי"ד מבוסט

הודעהעל ידי כהן » ה' ינואר 15, 2015 9:17 pm

ע"י שאחד העדים הביא כביכול את הגידוף לפני הבי"ד ממילא מועיל שהאחרים מצטרפים אליו לקיים את דבריו, משא"כ כאשר הקללה איננה לפני הבי"ד רק ע"י הוכחה שהייתה בשעתה.
נערך לאחרונה על ידי כהן ב ו' ינואר 16, 2015 11:38 am, נערך פעם 1 בסך הכל.

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 12470
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: מדליא-רבי אליעזר רבינוביץ ממינסק-ר"ש ליברמן-הגרי"ד מבוסט

הודעהעל ידי איש_ספר » ו' ינואר 16, 2015 11:22 am

ברזילי כתב:נראה שר"ל שרק כאשר שומעים את הדבר בתורת עדות, זה הופך את הדיינים כאילו היו באותו מעמד ושמעו בעצמם מפי המקלל ומשווי להו "כל השומעים". לו רק ישמעו בתורת סיפור דברים בעלמא אינם שומעים אלא שומעים-מן-השומעים. ממילא צריך שיאמרו שאר העדים אף אני כמותו, ויש ללמוד מכאן לשאר מקומות שצריך בהם עדות, אף שאין כאן עדות לבירור הדבר, אלא עדות ליצירת חלות שם "כל השומעים". [/size]

בדף ס ע"א מכונים בית דין, שומע מפי שומע. ובאמת עי' ר"ן נו א שהביא שיש שרצו (אולי כוונתו לרמב"ן בתוה"א) להוכיח מלשון זו, שהעדים לא חוזרים על הגידוף, שאחרת ב"ד נקראים שומעים ולא שומעים מפי שומעים, ודחה הר"ן שמ"מ העדים לא התכוונו לגדף ממש יהיה איך שיהיה, ברור שב"ד מכונים שומעים מפי שומעים.
כהן כתב:במחילה אבל לא הבנתי מה לא מובן [וגם לא הבנתי היכן ההקצנה והדוגמאות שהביא בנפש הרב פשוט אינם לענין]
פשיטא שבכדי להחשב שומעין צריך עדות ונאמנות גמורה [וכיון שסו"ס זהו תנאי בהריגתו צריך שתועיל לנפשות] שאל"כ מנין הם יודעים שכך אמר'
אינו נכון. שהרי לד' הגרי"ד מצד הלכות עדות, סגי במה שאמרו העדים יכה יוסי את יוסי, שהוא לשון המובנת היטב לבית דין, כדי להבין בדיוק מה אמר המגדף, ולא הוצרך העד הגדול לפרש, רק כדי שהב"ד יהיו שומעים.
ובמענה לשניכם:
הרי לגבי מה שב"ד קורעים מדין שומעין, (כדאמרו במשנה נו א , וכדכללו בברייתא ס א, אחד השומע מפי שומע,) שם ודאי לא צריך לשמוע מדיבור שיש עליו תורת עדות, שהרי כך ההלכה, שכל השומע מפי שומע חייב לקרוע.
ואיזו סיבה יש שלגבי סמיכה שם יצטרכו לשמוע מפי עדים? (אולי כי לגבי סמיכה לא איתרבי שומע מפי שומע...?)

ועדין לא הבנתי מה התועלת באף אני כמוהו לענין אשווי ב"ד שומעים. ומה בין אף אני כמוהו, שמועיל להפוך את הב"ד לשומעים, לבין יכה יוסי את יוסי.
בשניהם העד לא אמר כלום, ובשניהם מובן לגמרי מתוך דבריו מה כוונתו. ומש"כ הרב כהן "שאחד העדים הביא כביכול את הגידוף לפני ב"ד", זה דברים שנשגבים מבינתי הדלה.


בקיצור כדאמרי אינשי: שטיקל תורה אי אפשר להפריך אלא רק להרחיב.

כהן
הודעות: 539
הצטרף: ד' ספטמבר 21, 2011 8:35 pm

Re: מדליא-רבי אליעזר רבינוביץ ממינסק-ר"ש ליברמן-הגרי"ד מבוסט

הודעהעל ידי כהן » ו' ינואר 16, 2015 11:50 am

שומע מפי השומע אינו בתורת נאמנות ומסתמא יועיל ג"כ קטן ואולי גם אם באמת שקר סו"ס ישנה חובת קריעה מחמת עצם שמיעת עובדה כזו,משא"כ כאן אנו צריכים שתהיה לפנינו את קללת המגדף,וודאי שצריכים לזה כל דיני נאמנות,ונוסף לזה צריך שכביכול העדים ישחזרו את המעשה [וזה נעשה ע"י שאחד מקלל ממש והשאר מצטרפים] ולא רק נדע מהם שכך היה ועיי"ז הרי"ז כאילו הבי"ד שמעו בעצמם

אגב אם הסיבה שאינו מועיל כינוי הוא מחמת שאינו ודאי למה עכ"פ אין הבי"ד צריך לקרוע עד הסוף,ומבואר לכא' שהשומע מפי השומע הוא רק בחוזר במפורש על הקללה,וג"ז טעון הסבר

ברזילי
הודעות: 3235
הצטרף: ב' ספטמבר 13, 2010 7:23 am

Re: מדליא-רבי אליעזר רבינוביץ ממינסק-ר"ש ליברמן-הגרי"ד מבוסט

הודעהעל ידי ברזילי » ו' ינואר 16, 2015 11:51 am

איש_ספר כתב:
ברזילי כתב:נראה שר"ל שרק כאשר שומעים את הדבר בתורת עדות, זה הופך את הדיינים כאילו היו באותו מעמד ושמעו בעצמם מפי המקלל ומשווי להו "כל השומעים". לו רק ישמעו בתורת סיפור דברים בעלמא אינם שומעים אלא שומעים-מן-השומעים. ממילא צריך שיאמרו שאר העדים אף אני כמותו, ויש ללמוד מכאן לשאר מקומות שצריך בהם עדות, אף שאין כאן עדות לבירור הדבר, אלא עדות ליצירת חלות שם "כל השומעים". [/size]

בדף ס ע"א מכונים בית דין, שומע מפי שומע. ובאמת עי' ר"ן נו א שהביא שיש שרצו (אולי כוונתו לרמב"ן בתוה"א) להוכיח מלשון זו, שהעדים לא חוזרים על הגידוף, שאחרת ב"ד נקראים שומעים ולא שומעים מפי שומעים, ודחה הר"ן שמ"מ העדים לא התכוונו לגדף ממש יהיה איך שיהיה, ברור שב"ד מכונים שומעים מפי שומעים.

בגמרא לא מפורש שהשומע מפי שומע הם הדיינים, אבל אני מסכים שצריך לנסח מחדש, וגם אחרי שנאמר שהעדות היא כעין שחזור המאורע, עדיין אין זה אלא "כאילו" וצריך ריבוי של "כל השומעים" כי אינם שומעים ממש וכמ"ש הר"ן, ומ"מ י"ל שהשומע בתורת סיפור דברים אפילו לכדי דרגת "כל השומעים" לא הגיע (ויש מקום לתלות גם בדר זה בלשון הספרא שכל השומעים היינו הדיינים דווקא).

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 12470
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: מדליא-רבי אליעזר רבינוביץ ממינסק-ר"ש ליברמן-הגרי"ד מבוסט

הודעהעל ידי איש_ספר » ו' ינואר 16, 2015 11:59 am

כהן כתב:שומע מפי השומע אינו בתורת נאמנות ומסתמא יועיל ג"כ קטן ואולי גם אם באמת שקר סו"ס ישנה חובת קריעה מחמת עצם שמיעת עובדה כזו,משא"כ כאן אנו צריכים שתהיה לפנינו את קללת המגדף,וודאי שצריכים לזה כל דיני נאמנות,ונוסף לזה צריך שכביכול העדים ישחזרו את המעשה [וזה נעשה ע"י שאחד מקלל ממש והשאר מצטרפים] ולא רק נדע מהם שכך היה ועיי"ז הרי"ז כאילו הבי"ד שמעו בעצמם

אגב אם הסיבה שאינו מועיל כינוי הוא מחמת שאינו ודאי למה עכ"פ אין הבי"ד צריך לקרוע עד הסוף,ומבואר לכא' שהשומע מפי השומע הוא רק בחוזר במפורש על הקללה,וג"ז טעון הסבר

על הצריכותא הזו אני שואל, מה טיבה. הרי לדעת הגרי"ד, גמרו דינו של המגדף, ואמרו חייב, הכל על סמך העדות של יכה יוסי, קודם ששמעו את העדות המפורשת, הרי שמחמת דיני עדות סגי בעדות של כינויים לשיטתו. וכל העדות של הפירוש נועדה רק לאשווי שומעין לסמיכה. ולא מובן למה צריך בשביל לאשווי שומעין תורת עדות. וכשם שלענין קריעה ודאי לא צריך תורת עדות לאשווי שומעים.

הרב בריזלי, בגמ' לא מפורש אמנם, אבל כך פירושו כל הראשונים, והעיקר שמבואר להדיא שבשביל קריעה מספיק שומע מן שומע, ואין סיבה שלגבי סמיכה לא יהיה כך. (אא"כ נוסיף חילוק וכמו שכתבתי...). ושאר דבריך לא ממש הבנתי אם יש בהם תוספת על הנאמר כבר.

ברזילי
הודעות: 3235
הצטרף: ב' ספטמבר 13, 2010 7:23 am

Re: מדליא-רבי אליעזר רבינוביץ ממינסק-ר"ש ליברמן-הגרי"ד מבוסט

הודעהעל ידי ברזילי » ו' ינואר 16, 2015 12:04 pm

איש_ספר כתב:הרב בריזלי, בגמ' לא מפורש אמנם, אבל כך פירושו כל הראשונים, והעיקר שמבואר להדיא שבשביל קריעה מספיק שומע מן שומע, ואין סיבה שלגבי סמיכה לא יהיה כך. (אא"כ נוסיף חילוק וכמו שכתבתי...). ושאר דבריך לא ממש הבנתי אם יש בהם תוספת על הנאמר כבר.
הסיבה לומר שסמיכה שאני היא דרשת הספרא, "כל השומעים אלו הדיינים", ולא אמרו "אלו השומעים-מן-העדים", או "השומעים-מן-השומעים". מזה יצא לו לחדש ש"כל השומעים" היא דרגה נפרדת של מי שכאילו שמע את המאורע עצמו, ול"כאילו" זה צריך שתהיה קבלת עדות.

מה שנכון נכון
הודעות: 9831
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: מדליא-רבי אליעזר רבינוביץ ממינסק-ר"ש ליברמן-הגרי"ד מבוסט

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ו' ינואר 16, 2015 12:10 pm

כסף משנה הלכות עבודת כוכבים פרק ב הלכה י
כל העדים והדינים וכו'. בספרא פ' אמור וסמכו השומעים את ידיהם אלו העדים כל השומעים אלו הדיינים את ידיהם יד כל יחיד ויחיד ידיהם על ראשו סומכים ידיהם עליו ואומרים לו דמך בראשך שאתה גרמת לכך עכ"ל: ומשמע שכל היחידים הנמצאין בשעת סקילה סומכים ידיהם עליו וצריך טעם למה השמיטו רבינו. וי"ל משום דמשמע לרבינו דאין סברא לומר כן דהא רחמנא לא אמר אלא כל השומעים דהיינו עדים ודיינים בלבד.

אין כאן דין חדש של "שומעים", אלא עיקר קרא קאי אעדים ששמעו הגדוף, ומרבויא דכל למדים על אחרים שניתן להכניסם בכלל שומעים והיינו הדינים. ובהכרח הכונה בגלל היותם שומעים מכבר - מעצם היותם דינים שקבלו העדות וגמרו את דינו, ולא דין מיוחד של שמיעה נוספת.

ברזילי
הודעות: 3235
הצטרף: ב' ספטמבר 13, 2010 7:23 am

Re: מדליא-רבי אליעזר רבינוביץ ממינסק-ר"ש ליברמן-הגרי"ד מבוסט

הודעהעל ידי ברזילי » ו' ינואר 16, 2015 12:56 pm

מה שנכון נכון כתב:כסף משנה הלכות עבודת כוכבים פרק ב הלכה י
כל העדים והדינים וכו'. בספרא פ' אמור וסמכו השומעים את ידיהם אלו העדים כל השומעים אלו הדיינים את ידיהם יד כל יחיד ויחיד ידיהם על ראשו סומכים ידיהם עליו ואומרים לו דמך בראשך שאתה גרמת לכך עכ"ל: ומשמע שכל היחידים הנמצאין בשעת סקילה סומכים ידיהם עליו וצריך טעם למה השמיטו רבינו. וי"ל משום דמשמע לרבינו דאין סברא לומר כן דהא רחמנא לא אמר אלא כל השומעים דהיינו עדים ודיינים בלבד.

אין כאן דין חדש של "שומעים", אלא עיקר קרא קאי אעדים ששמעו הגדוף, ומרבויא דכל למדים על אחרים שניתן להכניסם בכלל שומעים והיינו הדינים. ובהכרח הכונה בגלל היותם שומעים מכבר - מעצם היותם דינים שקבלו העדות וגמרו את דינו, ולא דין מיוחד של שמיעה נוספת.
למה זה "בהכרח", אני בודאי מסכים שניתן לומר כך, אבל עפ סגנון הלימוד של הגרי"ד ובית מדרשו יותר מתאים לומר שיש סיבה מהותית המבחינה בין שמיעת הדיינים לשמיעת הקהל, ומהכס"מ אין שום ראיה לשאלה אם זו אבחנה דינית כדברי הגרי"ד, או שדבר הספרא בהווה וכל השומעים בכלל יחד עם הדיינים, או שריבו הדיינים השומעים מטעם אחר.


חזור אל “משפחות סופרים וימות עולם”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: Google [Bot] ו־ 41 אורחים