מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

רבי מאיר דן פלוצקי בעל "כלי חמדה"

על חכמים ורבנים, צדיקים ויראים, אנשי השם אשר מעולם. לילך באורחות צדיקים ולדבוק במעשי ישרים.
חלמישצור
הודעות: 2227
הצטרף: ב' יולי 04, 2016 11:55 am
שם מלא: צוריאל חלמיש

רבי מאיר דן פלוצקי בעל "כלי חמדה"

הודעהעל ידי חלמישצור » ג' יוני 13, 2017 12:03 pm

נפלאתי מעט שאין עמנו אשכול מיוחד לרבינו רבי מאיר דן ב"ר רפאל פלוצקי (פלאצקי), ראש אגודת הרבנים בפולין בשנות התר"פ, אב"ד דווארט, אוסטרוב, ממקימי אגודת ישראל, שותף לפרסום 'דגל התורה' ועוד. ספריו "כלי חמדה" עה"ת בכמה מהדורות, "חמדת ישראל" ובו חידושים על סהמ"צ לרמב"ם, הש"ס והשו"ע, ו"שאלו שלום ירושלים", לחשוף את זייפן הירושלמי קודשים.

בעניין פעילותו הקריטית בחשיפת זייפן הירושלמי קודשים עסקו קצת כאן (viewtopic.php?f=7&t=248). ועל המתיבתא דוורשה, הישיבה החשובה והחסידית שרמ"ד דאג לה בשנותיו האחרונות, העשיר הרב משמר כאן (viewtopic.php?f=19&t=32049&start=120#p347288) והוסיף את תמונת מצבתו. שתי משלחות תרומה ערך לארה"ב ועוד, הראשונה בקיץ תרפ"א והשנייה בתרפ"ו. נפטר כבן שישים ושתיים, ו' ניסן תרפ"ח.

ידיעה על שובו מביקור מיוחד בארץ ישראל בחורף שנת תרע"ב, יחד עם רבי נפתלי ווירשובר זילברברג מוורשה ורבי שאול משה זילברמן אב"ד וורשוב (http://jpress.org.il/Olive/APA/NLI_heb/ ... k=2560D806) וקריאה ממנו זמן קצר לאחר מכן לסייע לבית היתומים דיסקין בירושלים (http://jpress.org.il/Olive/APA/NLI_heb/ ... k=961CE6BE). כאן נמסר מפי הרב ד"ר פנחס כהן, יו"ר הועד הפועל העולמי של אגודת ישראל דאז, שרמ"ד ניהל "את המתיבתא, ואת חמש עשרה הישיבות עם שלושת אלפים תלמיד בפולין (!)" (http://jpress.org.il/Olive/APA/NLI_heb/ ... k=FC35984C). ידיעה על פטירתו (http://jpress.org.il/Olive/APA/NLI_heb/ ... k=1EA5EB28).

כתי"ק וחתימתו אפשר לראות כאן (https://il.bidspirit.com/portal/#!/lotP ... תו-של-גאון), כאן (https://winners-auctions.com/content/%D ... 7%A7%D7%99) וכאן (https://www.kedem-auctions.com/he/node/9759). קטע קצר של וידאו ממנו אפשר לראות בסרטון המפורסם מהכנסייה הגדולה של שנת תרע"ד, דקה 2:01.

כאן אגרת מבנו ר' ישראל נתן אל הרב חרל"פ, בעניין ת"ח אחד שעלה לאר"י (http://moreshet-auctions.com/%D7%9E%D7% ... 7%A9%D7%94).

אשמח לכל הרחבה בעניינו, במיוחד בתורתו ובפעולותיו הציבוריות בפולין שבין שתי המלחמות.

חלמישצור
הודעות: 2227
הצטרף: ב' יולי 04, 2016 11:55 am
שם מלא: צוריאל חלמיש

Re: רבי מאיר דן פלוצקי בעל "כלי חמדה"

הודעהעל ידי חלמישצור » ג' יוני 13, 2017 12:06 pm

דברים מאירים ממנו על היחס ש"בין מ"ע שבין אדם למקום למ"ע שבין אדם לחבירו" (כלי חמדה דברים, פיוטרקוב תרפ"ז, עמ' רכח-רכט):
אמנם לענ"ד כשנעי' בעומק ביסודי התורה והמצות אין לנו לעשות חלוקים מעצמנו בזה דלא נדע הגדרים ותכלית המצות איזהו הם בין אדם למקום ואיזהו הן בין אדם לחבירו ולשון הש"ס גיטין דנ"ט ע"ב כל התורה כולה נמי מפני דרכי שלו' הוא דכתיב דרכי' דרכ"נ וכ"נ שלום וידועין דברי הטו"ז דהיכא דכתיב כל כולה אתי להורות דכל ממש ולא רובו ככולו וכ"ה ברמב"ם ז"ל סוף ה' חנוכה נראה דתכלית כל התורה והמצות לצרף בהן את הבריות ולעשותן לחטיבה אחת וכאמרם ז"ל במדרש וכי מה איכפת לי' להקב"ה בין שוחט מן הצואר לשוחט מן העורף לא נתנה תורה אלא לצרף בהן את הבריות ומסכים לזה דברי ר"ע שאמר ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה ואידך פרושא הוא זיל גמור שנראה שכל המצות שבתורה המה רק ביאור לבוא עי"ז למצות ואהבת לרעך כמוך ולעומת זאת מצות שבין אדם לחבירו שנכללות במצות ללכת בדרכיו ולדבקה בו שדרשו חז"ל מה הוא רחום אף אתה רחום מה הוא חנון אף אחתה חנוך ולדבקה בו וכי אפשר לאדם שידבק בשכינה אלא כל המשיא בתו לת"ח כו' הרי מבואר דכל מצות שבין אדם לחבירו הוא כדי לבוא עי"ז לידבק בהקב"ה נראה מזה דכל המצות שבין אדם למקום ושב"א לחבירו הכל הולכין אל תכלית אחד להתאחד יחד שיהי' כל ישראל אחד וממילא יתאחדו להיות דבוקין בהקב"ה ויהי' קב"ה ואורייתא וישראל חד... וכבר ביארתי בדרוש פי' הקרא דואהבת לרעך כמוך אני ד' כי אני יש בכל אדם מישראל הוא ד' היינו חלק אלוקי ממעל כמאה"כ ויפח ד' אפיו נשמת חיים ובזוה"ק מאן דנפ מדלי' נפח וא"כ מפאת הנשמה שבאדם כל ישראל הם אחד וא"כ ממילא שורש מצות אהבת רעים הוא ג"כ כדי להזכיר ולהכיר תכלית בריאת האדם שנפשו הוא נשמתו הוא חלק אלוקי ממעל וצריך להזדכך חומרו שיהי' מתאים עם נשמתו וזה נראה פי' הגמ' כל התורה כולה מפני דרכי שלום נאמרה היינו לעשות שלו' בין החומר והנשמה וזה ע"י התורה והמצוה וממילא יהיה שלו' ואחדות בין ישראל כיון שיזככו את חומרו ויהיה מתאים עם תכונת הנשמה ומפאת נשמתן הם אחד בתכלית ואין פירד כלל.

וידיעה על נאום ממנו בועידת אגודת הרבנים השנייה בפולין (שנת תרפ"ו; http://jpress.org.il/Olive/APA/NLI_heb/ ... k=F8F95D55):
את רשות הדבור מקבל הרב מאיר דן פלוצקי מאוסטרוב להרצאתו על דבר חזוק הדת. בנאום ארוך ומקיף מתאר הנואם את המצב הדתי הנוכחי ברחוב העברי ובא לידי מסקנא שכבר "הגיעו מים עד נפש" ויש להחיש בתקון המצב בכל מה שאפשר. ראשית כל על כל רב ורב ליסד בעירו חברת "שומרי שבת", לבססה ולחזקה וליתן לה את היכלת למלא את תפקידיה האחראיים, גם העתונות היהודית מוכרחת היא להשיב בבירור: "הלאנו היא אם לצרינו". ביום מדפיסים הם דו"ח ארוכים מישיבותינו ולפעמים לעג ילעגו מאתנו. אין על הנשים להשתתף בשום בחירות פומביות; חובת הנשים רק לחנך את בניהן ואל להן לטפל בעניני הכלל. הנואם מוחה נגד העובדה שבעתונות היהודית עובדים בשבת ומדפיסים מאמרים וספורים המפיצים פריצות גדרי המסורת והדת. באשכנז היו הרבנים נוהגים ללמד את הבנות לפני חותנן את הדינים הנוגעים להן, מן הצורך היה לעשות כזאת גם בארצנו. כן גם יש לתקן ולהביא סדר בעניני סופרי סת"ם בנשואין וכדומה. העבודה צריכה להתנהל בכחות מאוחדים ומאורגנים, ואין להפריד בין הדת ומוסר היהדות, כי שניהם הם היסוד והבסיס של חיינו הרוחניים. לבסוף מוחה הנואם נגד חברות הצדקה הללו שמשתמשים בקבוץ כספים ב"נשפי מסכות" וכיוצא באלה - דברים הממיטים חרפה על החברה בפרט ועל היהודי בכלל.

מה שנכון נכון
הודעות: 9294
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: רבי מאיר דן פלוצקי בעל "כלי חמדה"

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ג' יוני 13, 2017 12:11 pm

את תולדותיו כתב סורסקי במרביצי תורה מעוה"ח ובדמויות הוד.
[כתבו לי שהובאו הדברים גם בראש הכלי חמדה הוצאת אור החיים].

חלמישצור
הודעות: 2227
הצטרף: ב' יולי 04, 2016 11:55 am
שם מלא: צוריאל חלמיש

Re: רבי מאיר דן פלוצקי בעל "כלי חמדה"

הודעהעל ידי חלמישצור » ד' יוני 14, 2017 12:37 pm

תודה על ההפנייה. אתמול לא היה אוצה"ח תח"י ועיינתיו היום. עוד על רבינו ב'יחידי סגולה', ר"א פרנקל, תל אביב תש"כ, עמ' 161-165; 'מגילת פולין - אוסטרוב מאזובייצק', תל אביב תשכ"ו, עמ' 46-59; במהדורה חדשה של 'שאלו שלום ירושלים', ניו יורק תשנ"א, בהקדמה מר"ש שפרכר; ועוד.

א.
סידרתי קצת ממאורעות רמ"ד שלאחר המלחמה. בתרע"ח החל לכהן ברבנות אוסטרוב-מאזובייצק. אותה תקופה עסק הרבה בהיתרי עגונות משנות המלחמה וכתב תשובות רבות. בתרע"ט הצטרף לנשיאות המתיבתא בוורשה, מטעם רבו האדמו"ר מגור. בתר"פ ערך שתי תשובות להלכה בעניין בחירת נשים ב'אספת הנבחרים' של הועד הלאומי באר"י (נדפסו ב'דעת הרבנים' שהו"ל ידידו-תלמידו רמ"מ כשר, וורשה תר"פ). בשנת תרפ"א השתתף במשלחת התרמה אל בלגיה, אנגליה, ובעיקר ארצות הברית (מהחורף ועד תשרי תרפ"ב. בשלהי אייר הגיעו לניו יורק; על הביקור בלונדון אפשר לראות כאן http://jpress.org.il/Olive/APA/NLI_heb/ ... k=A69C3E07). על התרשמויות הרב ממצב יהדות אמריקה אפשר לראות ב'לעבדו בלבב שלם', ניו יורק תש"ע, עמ' 24. לפי הדברים בספר 'אוסטרוב מאובייצק', "המשלחת לא הצליחה לאסוף את הסכום הדרוש". בקובץ 'דגלנו', שבט-אדר תרפ"ב, פרסם מאמר שכותרתו 'לכותבי ההיסטוריה' (http://jpress.org.il/Olive/APA/NLI_heb/ ... k=24ADBF13). בשבט תרפ"ב נשא נאום התעוררות בוועידה הארצית השנייה של אגו"י בפולין. לפי עדויות הנאספים, היו דבריו כה נרגשים שבסוף הנאום עמד כל הקהל על רגליו וקרא בקול 'שמע ישראל'. באותה שנה נבחר ליו"ר אגודת הרבנים (הדרשה נדפסה בכלי חמדה ע"פ נצבים). בשלהי תרפ"ג השתתף בכנסייה הגדולה הראשונה של אגו"י בווינה. בשבט תרפ"ו נשא נאום חשוב בוועידה הארצית של אגודת הרבנים בפולין (חלקו התפרסם בקובץ 'אור המאיר', וורשה תרפ"ח). בתרפ"ז עמד בראשות משלחת התרמה מטעם וועידה כל ארצית של אגו"י באירופה שנערכה באלול תרפ"ו בפרשבורג. רמ"ד ייצג את ישיבתו המתיבתא דוורשה, ועמו השתתף גם רי"מ שפירא מטעם ישיבתו הוא 'חכמי לובלין' (עוד על מסע זה ב'חבלי יוצר' לר"א סורסקי, עמ' 238). עם שובו לפולין התפטר רבינו מרבנות עירו, התיישב בוורשה והחל למסור שיעורים במתיבתא (על המוסד כתב ר"א זמבה פרק מקיף בספר 'מוסדות תורה באירופה בבנינים ובחורבנם'). ר"ש שמעון כותב בספרו 'וורשה של מעלה', עמ' רלד, "כמדומה, היה זה המקרה הראשון, כי רב של קהלה גדולה בפולין יתפטר מכסא הרבנות, כדי שיוכל להקדיש עצמו כליל להרבצת תורה. בפולין זכה הרב ליוקרה ולמעמד בולט. המושג 'ראש ישיבה' היה זר... אך בטרם עברו שבועות מספר, אך הספיק להשמיע שיעור אחד ברמב"ם הלכות קידוש השם, נתבקש לישיבה של מעלה". יש אומרים ששימש שם בראשות הישיבה חודשים או יותר, והעביר כמה שיעורים בהל' קה"ש. ידיעה על פטירתו והלוויתו אפשר לראות כאן (http://jpress.org.il/Olive/APA/NLI_heb/ ... k=624DC7C2).

ב.
בעניין הביקור בארץ בשנת תרע"ב אציין לשניים: "נס גדול" שאירע לשלושת ת"ח השלוחים, שקרון הרכבת שלהם 'נשכח' בתחנה באודסה והרכבת עצמה ירדה מעל הפסים והיו בה הרבה הרוגים ופצועים (יעלת חן, אשדוד תשס"ד, קונטרס אחרון, עמ' לב). כאן אפשר לראות על מועד בוא המשלחת דכולל וורשה ירושלימה (http://jpress.org.il/Olive/APA/NLI_heb/ ... k=09B57866).

ג.
אגב, פרט מעניין שמצאתי, שהגרמ"ד שלח את ספרי 'כלי חמדה' שלו אל הרב קוק (משפט כהן, סי' קכד; אגרת ממנו בעניין סיוע תעסוקתי באר"י לבנו משה מרדכי נדפסה באגרות לראיה, רא). הפרט המעניין יותר הוא שע"פ תלמידי הראי"ה, על שולחנו היו מונחים בשבתות שלושה ספרים: 'לקוטי תורה' לאדמו"ר הזקן, 'שפת אמת' ו'כלי חמדה' (מועדי הראיה עמ' י). בהקשר בנו של רמ"ד, מעניין האם ידועים לנו עוד צאצאים ממנו (כאן אפשר לראות על חתונת בתו שרה עם חנוך שרקובסקי http://jpress.org.il/Olive/APA/NLI_heb/ ... k=C393BBB8).

בקרו טלה
הודעות: 3086
הצטרף: ה' יוני 26, 2014 5:23 pm

Re: רבי מאיר דן פלוצקי בעל "כלי חמדה"

הודעהעל ידי בקרו טלה » ד' יוני 14, 2017 1:26 pm

חלמישצור כתב: בשבט תרפ"ב נשא נאום התעוררות בוועידה הארצית השנייה של אגו"י בפולין. לפי עדויות הנאספים, היו דבריו כה נרגשים שבסוף הנאום עמד כל הקהל על רגליו וקרא בקול 'שמע ישראל'. באותה שנה נבחר ליו"ר אגודת הרבנים (הדרשה נדפסה בכלי חמדה ע"פ נצבים).

עי' בכלי חמדה עמ' שה (עמ' 2 בקובץ) שהמחבר בעצמו מעיד ע"כ והי' באמצע הדרוש
קבצים מצורפים
כלי חמדה.pdf
(1.36 MiB) הורד 188 פעמים

חלמישצור
הודעות: 2227
הצטרף: ב' יולי 04, 2016 11:55 am
שם מלא: צוריאל חלמיש

Re: רבי מאיר דן פלוצקי בעל "כלי חמדה"

הודעהעל ידי חלמישצור » ד' יוני 14, 2017 2:24 pm

בהקשר משפחתו של רמ"ד, נשמט ממני ונשלח אלי כעת תיאור בניו ובנותיו, כאן: https://www.otzar.org/wotzar/Book.aspx? ... 6141349774

י. אברהם
הודעות: 1578
הצטרף: ש' ינואר 30, 2016 10:05 pm

Re: רבי מאיר דן פלוצקי בעל "כלי חמדה"

הודעהעל ידי י. אברהם » ד' יוני 14, 2017 2:39 pm

מכתבו בדבר ציונות.PDF
(1.02 MiB) הורד 203 פעמים

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 4980
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: רבי מאיר דן פלוצקי בעל "כלי חמדה"

הודעהעל ידי מיללער » ד' יוני 14, 2017 6:23 pm

אשכול עליו בפורום איוולט עם הרבה חומר תמונות וקובצים:
http://www.ivelt.com/forum/viewtopic.ph ... 89#p824489
תמונה

בקרו טלה
הודעות: 3086
הצטרף: ה' יוני 26, 2014 5:23 pm

Re: רבי מאיר דן פלוצקי בעל "כלי חמדה"

הודעהעל ידי בקרו טלה » ה' יוני 15, 2017 7:17 am

מה שנכון נכון כתב:את תולדותיו כתב סורסקי במרביצי תורה מעוה"ח ובדמויות הוד.
[כתבו לי שהובאו הדברים גם בראש הכלי חמדה הוצאת אור החיים].

מופיע ג"כ בקישור דלהלן מעמ' 11 ואילך
חלמישצור כתב:בהקשר משפחתו של רמ"ד, נשמט ממני ונשלח אלי כעת תיאור בניו ובנותיו, כאן: https://www.otzar.org/wotzar/Book.aspx? ... 6141349774

להודות ולהלל
הודעות: 175
הצטרף: ה' ספטמבר 01, 2016 5:54 pm

קברה של מרת געננדיל לאה ווינטרויב בת רבי מאיר דן פלוצקי בעל "כלי חמדה"

הודעהעל ידי להודות ולהלל » ג' נובמבר 07, 2017 7:32 pm

מצאתי את קברה של געננדיל לאה ווינטרויב.
בת הרב מאיר דן פלוצקי.
אשת ר' אברהם ישעי'.

אוהב עמו
הודעות: 707
הצטרף: ג' יוני 05, 2018 9:48 pm

Re: רבי מאיר דן פלוצקי בעל "כלי חמדה"

הודעהעל ידי אוהב עמו » ד' דצמבר 26, 2018 3:47 pm

האם חידושין של בנו הגאון ר' ישראל נתן נדפסו?
ראיתי שבאחת מההגהות שסיפח אל ספרו של אביו חמדת ישראל כותב "ובחידושיי הארכתי"

י. אברהם
הודעות: 1578
הצטרף: ש' ינואר 30, 2016 10:05 pm

Re: רבי מאיר דן פלוצקי בעל "כלי חמדה"

הודעהעל ידי י. אברהם » ד' דצמבר 26, 2018 6:40 pm

נדפס ממנו קונטרס אמרי ישראל על סוגיות במס' שבת, פסחים, סוכה, מגילה וסנהדרין, בסוף בית יהודה ח"ב (תר"ע)


חזור אל “משפחות סופרים וימות עולם”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 34 אורחים