מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

משפחת אורנשטיין - שיינברגר - בלוי <יחוס משפחת הקר"א>

על חכמים ורבנים, צדיקים ויראים, אנשי השם אשר מעולם. לילך באורחות צדיקים ולדבוק במעשי ישרים.
סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 13185
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

מאיר ברוכין בן המשכנות יעקב

הודעהעל ידי איש_ספר » ב' אוקטובר 03, 2011 8:19 am

ללא שם.JPG
ללא שם.JPG (32.37 KiB) נצפה 9953 פעמים

תוך כדי דיבור
הודעות: 1347
הצטרף: ה' מאי 20, 2010 1:59 pm

Re: משפחת אורנשטיין - שיינברגר - בלוי <יחוס משפחת הקר"א>

הודעהעל ידי תוך כדי דיבור » ב' אוקטובר 03, 2011 12:39 pm

ועוד קצת פרסומות ססגוניות ('מי פתי ולא יסור בבערלין, להתארח במלון בן הרב מקארלין, וכי חושש פן יעבור בבל ילין'?...):


111.jpg
111.jpg (37.33 KiB) נצפה 9948 פעמים222.jpg
222.jpg (39.5 KiB) נצפה 9948 פעמים333.jpg
333.jpg (58.77 KiB) נצפה 9948 פעמים

שומר
הודעות: 948
הצטרף: ש' דצמבר 11, 2010 9:23 pm

Re: משפחת אורנשטיין - שיינברגר - בלוי <יחוס משפחת הקר"א>

הודעהעל ידי שומר » ג' אוקטובר 04, 2011 12:05 am

לקרן אורה היתה בת נראה לי שלא ידוע עליה כמעט כלום האמנם

חיס
הודעות: 1186
הצטרף: ב' יולי 18, 2011 2:03 pm

Re:הגאון רבי יעקב ברוכין - אב"ד דק"ק קרלין

הודעהעל ידי חיס » ו' אוגוסט 10, 2012 1:03 am

המאמר מאת הרב נפתלי אהרן וקשטיין מח"ס ויתלדו

הגאון רבי יעקב ברוכין - אב"ד דק"ק קרלין
בעל "קהלת יעקב" ו"משכנות יעקב"

[תקמא-תרה]
מן המפורסמים שבין גדולי ישראל בדורות קדומים, היה "האיש האלקי הרב הגאון האמיתי המפורסם מו"ה יעקב
זצוק"ל - האב"ד ור"מ דק"ק קארלין", מחבר ספר "קהלת יעקב", אשר "תוכו נקהלו חידושים נפלאים, בפז
מסולאים, על כל סוגיות הש"ס, אשר אסף וקבץ מערוגת מטעי השתולים על תלמי לבו, ובתבונתו הסיר רבי הקושיות,
וזרועו מושלה לו בירושלמי ותוספתות וגדולי הראשונים, וחכמתם היא סמכתהו. עוד השיב לשואליו דבר ה' זו הלכה
בד' חלקי השו"ע, לדעת מה יעשו בישראל. גם אמרים נעימים במלי דאגדתא, זעיר שם זעיר שם, ערבים לנפש
שומעם". [מלשון שער הספר].

מלבד ספרו "קהלת יעקב" - הכולל חידושים בסוגיות הש"ס, ושו"ת בארבעת חלקי השו"ע, וחידושי אגדה, שנדפס
לאחר פטירתו, בווילנא בשנת תר"ז, חיבר עוד את ספרו ""משכנות יעקב", הכולל אף הוא שו"ת בארבעת חלקי
השו"ע, ונדפס בווילנא בשנת תקצ"ח.

אף את חיבורו "קהלת יעקב", ערך המחבר בחיי חיותו, וכפי שחתם הקדמתו: "כן עוד יזכני להשתעשע בנעימות
תורתו הקדושה, ויחזקני ויאמצני להבין ולהשכיל דברי חכמים וסודותם, ובאמיתות תורתו ידריכני ויראני נפלאות,
וכאשר התפלל נעים זמירות ישראל גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך, ויהא רעוא דאימא מלתא דתתקבל, הלא כה
דברי הכותב והחותם היום יום ה' י"א ימים לחודש מרחשוון דהאי שתא האדר"ת והאמונה לפ"ג פה קארלין יצ"ו.
יעקב בלא"א מהור"ר אהרן זללה"ה חונה פה קארלין".

כל ימיו היה ר' יעקב חלוש בגופו, ואהבת התורה שבערה בו, היא זו שנסכה בו כוחות רעננים ויכולת להתגבר על
חולשת מזגו. ברם, מיום ליום גברה חולשתו, עד שלא היה יכול לכתוב בעצמו את חידושי תורתו ואת תשובותיו
לשואלים דבר ה' זו הלכה, והיה אומר לבניו את חידושיו, והם העלוהו על הכתב, ובנו הקטן היה לו ל"משרתו בקודש,
ולשמור בריאותו, כאשר ידוע לכל שער עמי". לשון בנו ר' סענדר הנ"ל, בהקדמתו.

[שם, בהקדמה, מקונן ר' סענדר על "פטירת בני יקירי מחמד עיני רך שנים כבן כ"ב שנה, המופלג ושנון מו"ה שמואל
שמעלקא זלה"ה תנצב"ה, פתאום יצאה בו אש מה' ותוקד בקרבו, לוקחה למרום נפשו יום כ"ד לחודש אדר ב' שנה זו
מבלי השאיר לי זרע שארית אחריו להשתעשע בו, למלאות לי מקום בני יקירי ז"ל ולהיות לי למזכרת". וחותם שמו:
"נאום הכותב והחותם ידיד לבית יעקב יום ד' י"א כסליו תר"ו לפ"ק קארלין אלכסנדר סענדר בהגאון המנוח מוהר"ר
יעקב זצלל"ה הכ"מ בעה"מ ספר משכנות יעקב וקהלת יעקב"].

הספר נדפס - כאמור - לאחר פטירת המחבר, ע"י "בן הגאון המחבר הרב החריף המפורסם הנגיד מו"ה סענדר נ"י",
בדפוס "ראם" המפורסמת בווילנא, בשנת תר"ז, לאחר שנצטווה על כך מאת אביו שנתים קודם לכן, סמוך לפטירתו
ממש, וכפי שמתאר הבן בהרחבה בהקדמתו:
"אחרי רוב הימים, יום יום כי גברו מכאוביו חלישותו כי חזקה עליו, כוחותיו כי יתמעטו פחותים והולכים כל היום,
כאשר הגיעו ימיו קרוב לארבעה וששים שנה, בהתחלת השנה שנת תר"ה בחודש כסליו, ביום השלישי לסדר תולדות
שנה זו עד יום א' לסדר ויצא יעקב, יום יום כי הגדיל עליו חליו ומכתו אנושה, בכל עת ורגע רוחו נאסף, יום א' דנא
בבוקר התחיל לדבר עמנו הרבה מענייני תהלוכות הזמן, ותועלת יצירת האנושי, על מה הוטבעו אדני יסודותיו,
וכחותיו מה המה, כאלה וכאלה הרבה בענינים אלו".

"עוד השמיענו מפיו הקדוש הרבה סוגיות הש"ס ומאמרי זוה"ק, דברי קדשו בנחת השמיענו, עד כי הטיתי אזני לשמוע
מפיו דברי קדשו, ויפתח עיניו וירא והנה ראשי נטויה, ויתן ידו על ראשי ויברכני, ויאמר אלי - אתה זה בני יקירי, הלא
ידעת גודל יגיעתי ועמלי בחיבורי עוד שנית ערכתיו לפני היום, גם יסדתיו והכינותיו, קראתיו בשם 'קהלת יעקב', חנני
ה' לסדרו על מכונו גם בהקדמתו המסודרה, מבלי יחסר מאומה, חשבתי ודמיתי כי עוד יחבוש ה' חליי וירפאני, עוד
יזכני להוציא לאור חפצי להביאו במכבש הדפוס לחלקו ביעקב וכו', אשר תקוותי כי ימצא המעיין בו די חפצו וכוסף נפשו".

"אמנם הלא רבות מחשבות וכו', חלישותי כי גברה בי, ימי כי הגיעו רוחי אין אתי, לא אדע ימי חיי כמה המה, אזכך
בני ידידי, כאשר ידעתיך זריז במלאכתך בכל עת, בפרט בעת כי תפיק בזה מאויי נפשי, חגור מתניך ותמהר ותחיש
מעשיך להביא חיבורי דנא אל בית מכבש הדפוס, למען הוציא לאור חפצי. ידעתי בני גם ידעתי כי תכבד העבודה עליך,
גם בהוצאת הדפוס, הלא אתך בניי ובנותיי כל בית יעקב יחיו, ידעתי כי גם המה יהיו בעזרך, ובל יקפצו ידם לעזור
אותך, חסדם מאתי לא תמוש לזכני ולזכות נשמתי, כן לא ימיש ה' חסדו מאתם כל ימיהם נצח.

"אמנם בני יקירי מעת היותך לאיש ידעתיך, גם לעבדי נאמן ביתי קראתיך, לעמוד על משמרת דלתותי ועל ידך נשען
בית יעקב, חזק ואמץ וה' אתך, עוד ימים יגיעו כי ירחם ה' את בית יעקב ישוב ינשאם ויגדלם כימי עולם, בל ימנעך
דבר, וה' יהיה בכחך, ויעזרך להוציא לאור חפצי ומשפטי כצהרים, ידעתי בני ברצות ה' כאשר תגמור מלאכתך
בהדפסת חיבורי דנא, הלא כל רואי בו ואוהבי נפשי יחישו וימהרו לקחתו ולהוסיף לך תמורתו, הלא מאת ה' תהי
ברכתי עליהם להרבות הצלחתם, ולהגדיל שלומם וטובתם".

"כזאת וכזאת השמיעני יום יום, ויצווני על ככה, יום ד' אחר חצי היום פקדני לקרוא לפניו דברי הרמב"ן הקדוש
בביאורו על התורה, כאשר כל ימי חייו יום ולילה היתה יגיעתו בו, ואף גם טרם האספו הראה לנו חביבתו בקודש, וכי
קשה עליו מאד פרידתו מאתו, זכותו עמדה לו כל ימי חייו - כן בל יעזבנו נצח. הרבה לדבר על לבנו דבריו הנעימים
להשקיט רוחנו מעצבון ותוגיון נפשנו, עד חצות לילה פסקו דברי קדשו, ונח מלהשמיענו עוד דבריו הנעימים, הלא
הראנו אז, והכרנו בו כי נכונה הוא דרכו בקודש".

"יום מחר כחצי היום עיניו ולבו למרום נשא למסור נפשו הטהורה, אל אשר נתנה לו, ואל מקור מחצבתה להשיבה
בקדושה ובטהרה. וכמו רגע כי הביט בנו בעין ימינו, נתבקש בישיבה של מעלה, ויצאת נשמתו בטהרה, ויגוע יעקב
ויאסף אל עמיו, ויעקב הלך לדרכו וכו'. אהה ואוי לנפשינו, נפלה עטרת ראשינו, ונוטל מנו ארון עוזנו, השוד והשבר
יחד כי הדביקונו, מי ינוד לנו ראש ומי ינחם אותנו: אבי אבי רכב ישראל ופרשיו"...

לאחר שראינו עוזו ונפלאותיו מימיו האחרונים, מן הראוי לשוב לראשית ימיו, ולקיים מאמר הכתוב: "כי שאל נא
לדור ראשון, וכונן לחקר אבותיו". ובכן. שלשלת יוחסין מפוארת משתלשלת ועולה לו מאבותיו. ראש משפחתו היה
[דודי זקיני] הרב הגאון המפורסם רבי יהודא - אב"ד דק"ק קלעצק ומייצעט, אחיו של [זקיני] הרב הגאון המפורסם
רבי אשר אב"ד דק"ק מינסק - אבי הגאון המפורסם בעל ה"שאגת אריה" זצ"ל.

בנו, היה הגאון רבי יעקב - שהיה מתחילה מורה צדק בק"ק סלוצק, ואח"כ מגיד משרים ומורה צדק בק"ק שקלאב,
יותר מעשרים שנה. חיבורו - ספר "מורה צדק" על הלכות בציעת הפת, נדפס בשקלאב בשנת תקמ"ג, ונדפס על ידי בנו
הגאון רבי אהרן אב"ד דק"ק פראפאיסק ובקראסנפאליע. ר' יעקב לא האריך ימים, ובהיותו כבן נ"ב שנה, נפטר
בשקלאב ביום ד' בתשרי שנת תקל"ה.

אחד מילדי ר' יעקב - היה בנו הגאון המפורסם החכם השלם רבי ברוך שקלאבער - המפורסם בשם "ר' ברוך דאקטער
מסלאצק". מנעוריו ממש נודע בגאונותו ובכשרונותיו המזהירים, "ובטרם הגיע לעשרים שנה, כבר נסמך לרב ומורה
מאת הגאון רב הגליל מו"ה אברהם קאצענילנבויגען אב"ד דק"ק בריסק, כאשר נדפס בס' יסוד עולם שהו"ל".
הקדמת "קרן אורה", ווילנא תרי"ז, מבני המחבר]. נודע מצעירותו כמופלג בתורה, ושימש תחילה כמורה צדק בעירו.
לימים, נודע נתפרסם גם כחכם גדול מלא מדע וחכמה, וחיבר כמה ספרים על חכמות זרות [אסטרונומיה וכדומה].

לאחר שהשלים עצמו גם בחכמת הרפואה, באנגליה, שימש גם כרופא מומחה, ולעת זקנתו היה רופאו של הנסיך
ראדזוויל. משום כך, נקרא בשם: "ר' ברוך דאקטער".
לאחר מכן, נתקבל ר' ברוך להיות דיין בק"ק מינסק. שם תירגם את הספר "אוקלידוס" ללשון הקודש, [האג, תק"כ].
בראש חיבורו זה, הוא מספר כי הגר"א מווילנא ציווה עליו להעתיק כפי יכלתו ספרי חכמה ללשון הקודש, "יען כי
התורה והחכמה נצמדים יחד". כמו כן חיבר ואף ההדיר והוציא לאור כמה ספרים. ["עמודי שמים" - ברלין תקל"ז,
"קנה המדה" - פראג תקמ"ה, "קנה המדה" - שקלאב תקנ"א, "דרך ישרה" - האג תקל"ט. "יסוד עולם" לרבינו יצחק
הישראלי - ברלין תקל"ז, ועוד]. לאחר מכן התיישב בק"ק סלוצק, ושימש גם שם כ"מורה צדק", וישב שם עד יום
פטירתו בשנת תקס"ח, ביום שני - ב' דר"ח אדר, ושם מנו"כ. [מקורות תולדותיו, ע"פ פינקסי סלוצק, ומתוך מאמריו
ורשימותיו של ידידי הרב דובעריש וועבער מברוקלין על ק"ק סלוצק].

הגאון רבי אהרן - בנו של רבי ברוך הנ"ל - שהיה אחד מנכבדי וחשובי עיר מינסק, זכה לכמה בנים גדולי עולם,
שהאירו את העולם בתורתם ובצדקתם, ומהם: בנו - הגאון רבי יעקב ברוכין אב"ד ור"מ דק"ק קרלין, שהיה מגדולי
תלמידיו של הגאון רבי חיים מוואלז'ין, ה"ה הגאון המחבר ה"קהלת יעקב" דנן, שנולד לו בק"ק מינסק, בשנת
תקמ"א. ואחיו הצעיר ממנו, ה"ה הגאון הנודע רבי יצחק מינקובסקי - אב"ד דק"ק קרלין, מחבר הספר המפורסם
"קרן אורה" על מסכתות הש"ס, [נולד במינסק - בשנת תקמ"ח, ונפטר בקרלין - ביום ט' במרחשוון שנת תרי"ב]. אח
נוסף, הוא הגאון רבי יהודה מרגלין - ספרא ודיינא, ומגדולי התורה בק"ק מינסק.

הגאון המפורסם בעל ה"קרן אורה", מילא מקום אחיו - הגאון רבי יעקב ברוכין בעל מחבר הספר "קהלת יעקב" דנן -
בק"ק קרלין, לאחר פטירתו - ביום ו' לחודש כסלו, שנת תר"ה, ומנו"כ

שיף
הודעות: 2480
הצטרף: ב' דצמבר 31, 2012 11:21 pm

Re: משפחת אורנשטיין - שיינברגר - בלוי

הודעהעל ידי שיף » ב' פברואר 06, 2017 10:32 am

איש_ספר כתב:הגאון ר' אשר ז"ל שהוא אבי הגאון השאגת אריה בן הגאון הנקרא ר' לייב בעל התוספות.

ועוד על צאצאי ה"שאגת אריה"
viewtopic.php?f=19&t=27762&p=337271#p285930

שיף
הודעות: 2480
הצטרף: ב' דצמבר 31, 2012 11:21 pm

Re: משפחת אורנשטיין - שיינברגר - בלוי <יחוס משפחת הקר"א>

הודעהעל ידי שיף » ב' פברואר 06, 2017 11:06 am

ומאשכול אחר:
בית ישי כתב:האם מישהו מכיר ספר שמדבר על צאצאי הבית אפרים והקרן אורה מה שידוע לי הוא שהבית אפרים מחותן אם החמדת צבי לא ידוע לי איך וכן שלקרן אורה יש נכדים בשם שינברגר וכן שלקרן אורה היתה בת איני יודע את שמה ולה בן בשם הרב יחיאל סולוביצקי שהיה אבד מילייצץ ואח"כ ראבד שדליץ חתנו של הרב ברוך מרדכי ליבשיץ אב"ד שדליץ
נאום הגבר כתב:הג"ר ברוך מרדכי ליבשיץ אב"ד שדליץ, היה באמת מנכדיו של החמדת צבי, כפי שכתב בעצמו, ונדפס ע"י חתנו הג"ר אליהו קלצקין בסוף ספרו אבן פנה. וראה קובץ ישורון חלק ט"ו.

מגיב ומניב כתב:על נכדי הקרן אורה ראה בספר אוסף חידו"ת להגר"א קוטלר בסופו קצת מענין זה. צאצאי הבית אפרים דומני כי בספרי הבית אפרים שהדפיסו ביחד ישנו איזה קונט' בענין, וראה עוד בספר פנס שלמה (פינס) במגילת יוחסין בסופו סדר היחס שלו (הוא נמנה על משפ' מרגליות של התבואות שור ועוד, שהבעש"ט הק' אמר שזה אחד מג' משפחות מיוחסות).

שיף
הודעות: 2480
הצטרף: ב' דצמבר 31, 2012 11:21 pm

Re: משפחת אורנשטיין - שיינברגר - בלוי

הודעהעל ידי שיף » ב' פברואר 06, 2017 11:31 am

שומר כתב:לקרן אורה אבי משפחת אורנשטין היתה בת ולה בן בשם הרב יחיאל סולוביצקי דומ"צ מילציץ ואחכ דומ"צ שעדליץ חתנו של ברית יעקב זה מה שידוע וחסר פרטים נוספים

viewtopic.php?f=19&t=1676

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 5538
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: משפחת אורנשטיין - שיינברגר - בלוי <יחוס משפחת הקר"א>

הודעהעל ידי מיללער » ד' ינואר 15, 2020 7:27 pm

בור הגולה כתב:
ר' ישעי' אורנשטיין, היה בנו של הרה"ג ר' אורי אורנשטיין, חתנו של הג"ר יצחק מקרלין, בעל ה"קרן אורה".

גם רבי משה אברהם מונשטר בעמח"ס גנון והציל, ובניו ר' אורי מחבר ספר קרני רא"ם ור' יעקב לייב במח"ס סדר המצוות להרמב"ם היה נכדי ר' אורי אורנשטיין חתנו של הקרן אורה.
מה בדיוק סדר היחוס?
תמונה

סוקולקה
הודעות: 326
הצטרף: ג' אוגוסט 14, 2012 9:50 pm

Re: משפחת אורנשטיין - שיינברגר - בלוי <יחוס משפחת הקר"א>

הודעהעל ידי סוקולקה » ד' ינואר 15, 2020 7:48 pm

הרב משה אברהם מוינעשטער היה חתנו של ר' אהרן לעווי (בן רב יעקב ליב ראב"ד ירושלים) חתן רב אורי אורנשטיין

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 5538
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: משפחת אורנשטיין - שיינברגר - בלוי <יחוס משפחת הקר"א>

הודעהעל ידי מיללער » ד' ינואר 15, 2020 8:01 pm

סוקולקה כתב:הרב משה אברהם מוינעשטער היה חתנו של ר' אהרן לעווי (בן רב יעקב ליב ראב"ד ירושלים) חתן רב אורי אורנשטיין

תודה רבה

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 13185
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: משפחת אורנשטיין - שיינברגר - בלוי <יחוס משפחת הקר"א>

הודעהעל ידי איש_ספר » ה' פברואר 04, 2021 9:55 pm

לאחרונה קראתי על בנו של ר' יעקב. ר' יוסף חיים אורנשטיין, (חתנו של ר' אליעזר קלונסקי מחברון, סבא של הרב קלונסקי מגבעת מרדכי), היה ת"ח ועסקן. מצאתי תשובה אליו בהר צבי, שמו מופיע כמנוי לספרי הגר"ח נאה ועוד. רי"ח שימש בתפקידים שונים בירושלים ובחברון עבר לחדרה להיות שם שו"ב, תחילה שימש גם כרב המושבה. ושילם ע"כ מחיר כבד מנשוא, כל בניו נהיו חילוניים. קראתי בזכרונות של בנו מר אלישיב אורן, שכאשר הגיעה ההצעה לעבור לחדרה, ביקש ר' משה בלוי גיסו, להניאו ואף הציע לדאוג להכפיל את משכורתו, אך ללא הועיל. מאידך גם שאר נכדי וניני ר' יעקב מהבנים שנשארו בירושלים, מצבם לא שפר עליהם.

נכד אחד ר' שלום בן ר' מאיר אורי, נסע לדרא"פ, ודוקא הוא זכה להקים משפחה של ת"ח מופלגים. בנו הוא הגאון המופלא ר' אביאל אורנשטיין, המהדיר של בעל המאור עם נר למאור (חתנו הוא הגאון העילוי ר' אריה בהגרמ"ש שפירא).

שמעתי שא' מנכדי ר' יוסף חיים חזר בתשובה והקים בית של תורה.

ר יוסף חיים ובניו.jpg
ר יוסף חיים ובניו.jpg (87.86 KiB) נצפה 1331 פעמים
אורנשטיין (3).jpg
בזקנותו בחדרה עם אשתו ואחיותיה
אורנשטיין (3).jpg (82.31 KiB) נצפה 1330 פעמים
אורנשטיין (2).jpg
בניו
אורנשטיין (2).jpg (86.99 KiB) נצפה 1330 פעמים

שיף
הודעות: 2480
הצטרף: ב' דצמבר 31, 2012 11:21 pm

Re: משפחת אורנשטיין - שיינברגר - בלוי <יחוס משפחת הקר"א>

הודעהעל ידי שיף » ה' פברואר 04, 2021 11:46 pm

יש בירושלים את ר' יגאל שליט"א [בן ישעיהו בן יצחק אורן אורנשטיין]שהקים משפחה לתפארת

פרנקל תאומים
הודעות: 3579
הצטרף: ב' יולי 04, 2016 5:26 pm

Re: משפחת אורנשטיין - שיינברגר - בלוי <יחוס משפחת הקר"א>

הודעהעל ידי פרנקל תאומים » ו' פברואר 05, 2021 12:17 am

איש_ספר כתב:לאחרונה קראתי על בנו של ר' יעקב. ר' יוסף חיים אורנשטיין, (חתנו של ר' אליעזר קלונסקי מחברון, סבא של הרב קלונסקי מגבעת מרדכי), היה ת"ח ועסקן. מצאתי תשובה אליו בהר צבי, שמו מופיע כמנוי לספרי הגר"ח נאה ועוד. רי"ח שימש בתפקידים שונים בירושלים ובחברון עבר לחדרה להיות שם שו"ב, תחילה שימש גם כרב המושבה. ושילם ע"כ מחיר כבד מנשוא, כל בניו נהיו חילוניים. קראתי בזכרונות של בנו מר אלישיב אורן, שכאשר הגיעה ההצעה לעבור לחדרה, ביקש ר' משה בלוי גיסו, להניאו ואף הציע לדאוג להכפיל את משכורתו, אך ללא הועיל. מאידך גם שאר נכדי וניני ר' יעקב מהבנים שנשארו בירושלים, מצבם לא שפר עליהם.

נכד אחד ר' שלום בן ר' מאיר אורי, נסע לדרא"פ, ודוקא הוא זכה להקים משפחה של ת"ח מופלגים. בנו הוא הגאון המופלא ר' אביאל אורנשטיין, המהדיר של בעל המאור עם נר למאור (חתנו הוא הגאון העילוי ר' אריה בהגרמ"ש שפירא).

שמעתי שא' מנכדי ר' יוסף חיים חזר בתשובה והקים בית של תורה.

ר יוסף חיים ובניו.jpg
אורנשטיין (3).jpg
אורנשטיין (2).jpg

שובר את הלב לראות את התמונות האלה. אני מסתכל בהם ונושך את השפתיים.

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 13185
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: משפחת אורנשטיין - שיינברגר - בלוי <יחוס משפחת הקר"א>

הודעהעל ידי איש_ספר » ו' פברואר 05, 2021 12:55 am

אמת.

ושוב מנסרת השאלה הטורדנית: מי אמר שאנחנו חסינים משבר שכזה?

פרנקל תאומים
הודעות: 3579
הצטרף: ב' יולי 04, 2016 5:26 pm

Re: משפחת אורנשטיין - שיינברגר - בלוי <יחוס משפחת הקר"א>

הודעהעל ידי פרנקל תאומים » ו' פברואר 05, 2021 1:07 am

איש_ספר כתב:אמת.

ושוב מנסרת השאלה הטורדנית: מי אמר שאנחנו חסינים משבר שכזה?

אנחנו לא.

אם נחשוב שאנו חסינים, בוודאי לא נהיה חסינים.

מחולת המחנים
הודעות: 3016
הצטרף: ה' דצמבר 13, 2012 12:49 pm

Re: משפחת אורנשטיין - שיינברגר - בלוי <יחוס משפחת הקר"א>

הודעהעל ידי מחולת המחנים » ו' פברואר 05, 2021 2:11 am

חתנו של רבי יצחק אביגדור אורנשטיין הי"ד שומר הכותל שהוזכר לעיל, היה הרה"ג ר' אברהם כהן ראטה זצ"ל יו"ר ועד הכשרות של העדה החרדית, משפחתו משפחה מפוארת בישראל, ראה עוד כאן
viewtopic.php?p=628521#p628521

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 13185
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: משפחת אורנשטיין - שיינברגר - בלוי <יחוס משפחת הקר"א>

הודעהעל ידי איש_ספר » ו' פברואר 05, 2021 10:00 am

מחולת המחנים כתב:חתנו של רבי יצחק אביגדור אורנשטיין הי"ד שומר הכותל שהוזכר לעיל, היה הרה"ג ר' אברהם כהן ראטה זצ"ל יו"ר ועד הכשרות של העדה החרדית, משפחתו משפחה מפוארת בישראל, ראה עוד כאן
http://forum.otzar.org/viewtopic.php?p=628521#p628521

מעניין מאד. הרי ר' יצחק אביגדור עצמו היה מאנשי המזרחי.
שיף כתב:יש בירושלים את ר' יגאל שליט"א [בן ישעיהו בן יצחק אורן אורנשטיין]שהקים משפחה לתפארת

יצחק אורן-אורנשטיין, בן מי הוא?

גלאגוזים
הודעות: 1000
הצטרף: ב' ינואר 31, 2011 1:55 pm

Re: משפחת אורנשטיין - שיינברגר - בלוי <יחוס משפחת הקר"א>

הודעהעל ידי גלאגוזים » ו' פברואר 05, 2021 11:04 am

איש_ספר כתב:
מחולת המחנים כתב:חתנו של רבי יצחק אביגדור אורנשטיין הי"ד שומר הכותל שהוזכר לעיל, היה הרה"ג ר' אברהם כהן ראטה זצ"ל יו"ר ועד הכשרות של העדה החרדית, משפחתו משפחה מפוארת בישראל, ראה עוד כאן
viewtopic.php?p=628521#p628521

מעניין מאד. הרי ר' יצחק אביגדור עצמו היה מאנשי המזרחי.

ר' אברהם הוא 'א געווארנער קנאי'
במקור הוא חברונר.

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 13185
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: משפחת אורנשטיין - שיינברגר - בלוי <יחוס משפחת הקר"א>

הודעהעל ידי איש_ספר » ו' פברואר 05, 2021 1:25 pm

גלאגוזים כתב:
איש_ספר כתב:
מחולת המחנים כתב:חתנו של רבי יצחק אביגדור אורנשטיין הי"ד שומר הכותל שהוזכר לעיל, היה הרה"ג ר' אברהם כהן ראטה זצ"ל יו"ר ועד הכשרות של העדה החרדית, משפחתו משפחה מפוארת בישראל, ראה עוד כאן
http://forum.otzar.org/viewtopic.php?p=628521#p628521

מעניין מאד. הרי ר' יצחק אביגדור עצמו היה מאנשי המזרחי.

ר' אברהם הוא 'א געווארנער קנאי'
במקור הוא חברונר.

מעניין. תוכל להוסיף פרטים?

================

כתב לי מישהו באישי, שלמר אלישיב אורן בן ר' יוסף חיים מחדרה, יש ילדים דתיים. מהם חתנו פרופ' שמחה מיזל, קרדילוג מומחה. ועוד.

לבי במערב
הודעות: 7446
הצטרף: א' מאי 14, 2017 12:58 pm
מיקום: לענינים נחוצים - נא לפנות בהודעה־פרטית. בתודה מראש.

Re: משפחת אורנשטיין - שיינברגר - בלוי <יחוס משפחת הקר"א>

הודעהעל ידי לבי במערב » ש' פברואר 06, 2021 9:47 pm

שיף כתב:יש בירושלים את ר' יגאל שליט"א [בן ישעיהו בן יצחק אורן אורנשטיין]שהקים משפחה לתפארת
מצבת קברו של ר' ישעי'.

איש_ספר כתב:יצחק אורן-אורנשטיין, בן מי הוא?
מסתמא הכוונה לרי"א הי"ד (ראה כאן), ונתחלף שמו אגב בנו.

לבי במערב
הודעות: 7446
הצטרף: א' מאי 14, 2017 12:58 pm
מיקום: לענינים נחוצים - נא לפנות בהודעה־פרטית. בתודה מראש.

Re: משפחת אורנשטיין - שיינברגר - בלוי <יחוס משפחת הקר"א>

הודעהעל ידי לבי במערב » ש' פברואר 06, 2021 10:00 pm

וכיון שבכללות תולדות המשפחה עסקינן, אציין לרשימה מעניינת אודות תקופתו האחרונה של רי"א הי"ד בעלמא־דין.

כאן מוצג אוסף תצלומים מאוצרותיו של מר שמואל (משה יהודא לייב) אבן־אור ע"ה, בנו של רי"א הי"ד.

מחולת המחנים כתב: . . הרה"ג ר' אברהם כהן ראטה זצ"ל יו"ר ועד הכשרות של העדה החרדית . .
כאן מצוי תצלום מצבתו (וגם דזוגתו, מ' רעכיל).
כאן - תצלום הזמנה לחגיגת בר־המצוה דבנם רי"ד (בכ"ד מנ"א תשט"ו).

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 13185
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: משפחת אורנשטיין - שיינברגר - בלוי <יחוס משפחת הקר"א>

הודעהעל ידי איש_ספר » א' פברואר 07, 2021 11:37 am

לבי במערב כתב:וכיון שבכללות תולדות המשפחה עסקינן, אציין לרשימה מעניינת אודות תקופתו האחרונה של רי"א הי"ד בעלמא־דין.

כאן מוצג אוסף תצלומים מאוצרותיו של מר שמואל (משה יהודא לייב) אבן־אור ע"ה, בנו של רי"א הי"ד.

מחולת המחנים כתב: . . הרה"ג ר' אברהם כהן ראטה זצ"ל יו"ר ועד הכשרות של העדה החרדית . .
כאן מצוי תצלום מצבתו (וגם דזוגתו, מ' רעכיל).
כאן - תצלום הזמנה לחגיגת בר־המצוה דבנם רי"ד (בכ"ד מנ"א תשט"ו).

אני מרגיש צורך לתקן מה שכתבתי למעלה
איש_ספר כתב: גם שאר נכדי וניני ר' יעקב מהבנים שנשארו בירושלים, מצבם לא שפר עליהם.
דברים אלו נכתבו בהשפעת שיחה עם א' מבני המשפחה. הלה ת"ח גדול וראשו ורובו בתורה וכנראה עניני המשפחה לא כ"כ מוכרים לו. אליבא דאמת יש הרבה צאצאים שומרי תו"מ נכדי ר' יעקב. וכיון שיש בכך משום כבודו של ראש המשפחה, האדם הגדול בענקים, מצאתי חובה לתקן.

הנה למשל פרטים לכמה צאצאים מר' משה יהודה ליב בן ר' יעקב:

א. ר' אורי ניסן בן ר' משה יהודה ליב: היה לו חתן חשוב בשם ר' מרדכי ידידיה ויינר שהוציא את הראשונים למקוואות ותוס' ר"פ לנדרים ועוד.
לר' אורי ניסן היה בן יחיד בשם ר' יעקב. ר' יעקב היה נשוי פעמיים. בסוף ימיו היה גר בבני ברק. מזיווגו הראשון יש לו צאצאים בני תורה ליטאים, מזיווגו השני יש לו צאצאים חסידי חב"ד. (מלבדם ישנם עוד חסידי חב"ד בשם אורנשטיין והם ממשפחת עו"ד ר' מאיר, אחיו של הגאון ר' אביאל הנזכר לעיל בני ר' שלום בן ר' מאיר בן ר' יעקב).

ב. אחיו ר' יצחק אביגדור (רב הכותל הי"ד), ממנו יש כמו שהזכירו כאן את חתנו ר' אברהם ראטה מהעדה"ח. ויש לו נכד שהזכירו כאן ר' יגאל בן ישעיהו אורנשטיין.

ג. אח נוסף היה ר' אברהם נחום, בתו מרת זהבה ז"ל הוציאה ספר עליו בנה היה ר' שריה נחום מלכיאל. נפטר צעיר לפני כמה שנים.

מן הסתם ישנם עוד.

ויה"ר שנזכה בקרוב לקיום הבטחת הנה אנכי שולח לכם את אליה הנביא וגו' והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. אנס"ו.

גלאגוזים
הודעות: 1000
הצטרף: ב' ינואר 31, 2011 1:55 pm

Re: משפחת אורנשטיין - שיינברגר - בלוי <יחוס משפחת הקר"א>

הודעהעל ידי גלאגוזים » א' פברואר 07, 2021 12:26 pm

איש_ספר כתב:

הנה למשל פרטים לכמה צאצאים מר' משה יהודה ליב בן ר' יעקב:

א. ר' אורי ניסן בן ר' משה יהודה ליב: היה לו חתן חשוב בשם ר' מרדכי ידידיה ויינר שהוציא את הראשונים למקוואות ותוס' ר"פ לנדרים ועוד.

ויה"ר שנזכה בקרוב לקיום הבטחת הנה אנכי שולח לכם את אליה הנביא וגו' והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. אנס"ו.

ה"ה הגה"צ רבי ידידיה ויינר זצ"ל, שהיה ר"מ בישיבת מיר, ועד סוף ימיו היה ה'בעל שחרית' בימים נוראים בהיכל הישיבה הק'.
התפרסם כשותפו הנאמן של רבי רפאל סאלאווייציק זצ"ל בן מרן הרב זצ"ל למאבקיו כנגד ביזוי כבוד מתי ישראל הן בניתוחי מתים והן בחיטוטי שכבי.
היה אחיו של הגאון הצעיר והמופלא רבי אברהם יעקב ויינר זצ"ל.

שיף
הודעות: 2480
הצטרף: ב' דצמבר 31, 2012 11:21 pm

Re: משפחת אורנשטיין - שיינברגר - בלוי <יחוס משפחת הקר"א>

הודעהעל ידי שיף » א' פברואר 07, 2021 2:38 pm

גלאגוזים כתב:
איש_ספר כתב:
מחולת המחנים כתב:
ר' אברהם הוא 'א געווארנער קנאי' במקור הוא חברונר.

רוב הקנאים הם גווארנערס'

לבי במערב
הודעות: 7446
הצטרף: א' מאי 14, 2017 12:58 pm
מיקום: לענינים נחוצים - נא לפנות בהודעה־פרטית. בתודה מראש.

Re: משפחת אורנשטיין - שיינברגר - בלוי <יחוס משפחת הקר"א>

הודעהעל ידי לבי במערב » א' פברואר 07, 2021 4:24 pm

הראי"ס, ייש"כ!

בור הגולה כתב:בנו של ר' ישעי' אורנשטיין, היה הרה"ג הנפלא ר' יעקב אורנשטיין, מתלמידיו הגדולים של הגרי"ל דיסקין. היה חריף ובקי בש"ס ופוסקים, ולהבדיל גם חכם גדול בשאר חכמות. נפטר כבן מ"ט שנה, מדלקת ריאות. נכדיו הדפיסו מחידושיו "חידושי הגאון רבי יעקב אורנשטיין".
מצבת־קבורתו, בהר הזיתים.

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 13185
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: משפחת אורנשטיין - שיינברגר - בלוי <יחוס משפחת הקר"א>

הודעהעל ידי איש_ספר » ב' פברואר 15, 2021 1:11 am

לא רק חסידי חב"ד גם חסידי פולין...

האדמו"ר מטאלנא אשדוד ר' אמיתי מלכיאל/טברסקי הוא מצאצאי ר' יעקב אורנשטיין.

ר' אמיתי בן ר' אפרים (רם) בן מרת זהבה מלכיאל ז"ל בת ר' אברהם נחום אורנשטיין בן ר' משה יהודה ליב אורנשטיין בן ר' יעקב אורנשטיין זצ"ל.


חזור אל “משפחות סופרים וימות עולם”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 194 אורחים