מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

הגר"ע יוסף זצ"ל

על חכמים ורבנים, צדיקים ויראים, אנשי השם אשר מעולם. לילך באורחות צדיקים ולדבוק במעשי ישרים.
אורייתא!
הודעות: 565
הצטרף: ו' אפריל 29, 2011 4:31 pm

Re: מו"ר הגר"ע יוסף שליט"א - בהיותו בחור, ובמצרים...

הודעהעל ידי אורייתא! » ב' אפריל 16, 2012 12:32 am

ארי במסתרים כתב:למה לא שומעים בברכת כהנים את התיבה "יברכך"?


זה לשון הגרי"ח בשו"ת רב פעלים חלק ג - אורח חיים סימן ה
שאלה. בש"ע סי' קכ"ח כתב מרן ז"ל, מתחילין הכהנים לומר יברכך, ומור"ם כתב י"א שגם יברכך יקרא הש"ץ תחלה, ושמענו שבמח"ק היה המנהג כמ"ש מרן, ושניתם המנהג ועשיתם כמ"ש מור"ם, יורינו למה, ומה טעם יש בזה, ובעירינו ג"כ המנהג כמ"ש מרן ז"ל אם נוכל לשנותו.
ועוד באתי לשאול ממעכ"ת במזמור ארוממך ה' כי דלתני שאומרים בכל יום, למה מדלגים פסוק מזמור שיר חנוכת הבית לדוד ומתחילים מן ארוממך, ולא עוד אלא גם בחנוכה כתוב בשם רבינו האר"י זלה"ה שידלגו פסוק זה ויאמרו מן ארוממך, אבל בשיר היום אומרים מן מזמור שיר חנוכת הבית, ואין מדלגים אותו. יורינו מה טעם יש בזה, ושכמ"ה.
תשובה. על שאלה הראשונה, ע"פ הסוד צריך שכל תיבות של ברכת כהנים יקבלו אותם הכהנים מן הש"ץ, והכהנים יתנו אותם לישראל, ורמז של הסוד זה כתוב בדברי רבינו בחיי ז"ל פרשת נשא ע"ש, ומשם תבין שאין הטעם בקריאת הש"ץ כמ"ש הפשטנים שהוא מפני הטעות, ולהכי ס"ל תיבת יברכך לא יאמר החזן, מפני שהיא ראשנה וליכא חשש טעות, אלא הטעם האמתי הוא שצריך שהכהנים יקבלו כל ט"ו תיבות כולם מן החזן ואז יברכו את ישראל בהם כידוע ליודעי חן כנגד מי הוא החזן וכנגד מי הכהנים, ולכן אין הפרש בזה בין יברך לשאר תיבות, ועל כן במדרש בית אל יכב"ץ בירושלם תוב"ב נוהגים שהחזן מקרא לכהנים גם תיבת יברכך מפני שכך צריך ע"פ הסוד, וכ"כ הרב המגיה בספר חסד לאלפים, והוסיף שם בשבח המנהג שנוהגים לקרות החזן תיבת יברכך משום דמ"ד לא יקרא החזן אינו לעכב אלא כונתו לומר דאינו צריך, כיון דליכא חשש טעות בתיבה ראשנה, ולמ"ד דיקרא החזן סובר דצריך ואיכא קפידה בדבר ע"ש. וטעם זה הוא יציב ונכון כי כן מפורש בב"י שדעת רבינו הטור והר"ן ז"ל שצריך החזן לקרות גם מלת יברכך, ורק מדברי הרמב"ם נראה שאין צריך ע"ש. והנה עינא דשפיר חזי יראה דאפשר להשוות דעתו של הרמב"ם עם דעת י"א שצריך לקרות החזן, ובפרט כי כן כתב בפירוש המשנה, אך מאחר שראה מרן ז"ל שבמלכות א"י ומצרים נוהגים שאין החזן אומר יברכך באומרם שהם נוהגים כהרמב"ם דנראה שהם מפרשים דברי הרמב"ם כפשוטן, לכן סתם בש"ע כמנהגם.
והנה אמת הדבר דפה עירינו בג'דאד היו נוהגין מקדמת דנא כמ"ש מרן ז"ל דאין החזן מקרא תיבת יברכך, ואנא עבדא דרשתי לקהל הי"ו בדרוש שבת שובה לשנות המנהג, והיה החזן מקרא גם תיבת יברכך כי כן ראוי להיות ע"פ הסוד, והכי נהוג המקובלים ז"ל ועוד סברת י"א שהביא מור"ם הוא לעיכובה שצריך לומר יברכך ג"כ אבל סברה שהביא מרן ז"ל אינה לעיכובה, וגם חשש הפסק אצל החזן ליכא כנודע, ותועלת גדולה עשיתי בזה המנהג, כי מקודם היו הכהנים סומכין תיבת באהבה עם יברכך בנשימה אחת ולא היו הצבור עונין אמן אחר באהבה מחמת המהירות של הכהנים שסומכין באהבה עם יברכך, ועתה תהלות לאל עונין אמן בשופי הנה כי כן גם במקומכם תהיו נוהגים בכך להקרות החזן גם תיבת יברכך.

וזה לשון מרן ביבי"א ח"י
ח"ג חאו"ח סימן ה אודות מה שפסק מרן בש"ע (סי' קכח סעיף יג) שבברכת כהנים הכהנים מתחילים לומר "יברכך", והוא מדברי הרמב"ם (הל' תפלה פרק יד הלכה ג). ומרן הכסף משנה הביא המקור לזה, מהגמרא (סוטה לט.) אין הכהנים מתחילים בברכה עד שיכלה אמן מפי הצבור. ובספרו בית יוסף כתב שבכל מלכות ארץ ישראל ומצרים נוהגים כדברי הרמב"ם שהכהנים מתחילים מעצמם לומר "יברכך". ע"ש. והרהמ"ח כתב שע"פ הסוד צריך שכל התיבות של ברכת כהנים יקבלו אותן הכהנים מהשליח צבור, וחוזרים הכהנים ונותנים אותן לישראל. וכמ"ש רבינו בחיי (פרשת נשא). ולכן אף שמנהג בגדאד היה כדברי הרמב"ם ומרן, דרש הרהמ"ח בדרשה לשבת תשובה לשנות המנהג, שהש"צ יקריא גם תיבת יברכך. ע"כ. אולם הנה מהר"ש ויטל שהיה מקובל ובכל תורת הסוד נאמן הוא, כתב בספר "חיים שנים ישלם" (סי' קכח), "שהכהנים מתחילים יברכך מעצמם, ופוק חזי מאי עמא דבר". ולא מלאו לבו לומר שיש לשנות המנהג ע"פ הסוד. וזהו כמ"ש מהר"י קולון שאפילו גדול הדור אין בכחו לשנות מנהג, כמו שאמרו ביבמות (קב.) אפילו אם יבא אליהו ויאמר אין חולצים בסנדל אין שומעים לו שכבר נהגו העם בסנדל. ושאין לחלק בין מנהג למנהג. והוכיח כן מהמעשה של רב בתענית (כח:). והובא בשו"ת לב חיים ח"ב (סי' ט דף ד רע"ב). וכ"כ הגאון רבי גבריאל פונטרימולי בשו"ת שמש צדקה (חאו"ח סי' ד, דף כז רע"ד), שאם הקהל רוצים להמשיך במנהגם שנהגו להניח תפלין בחוה"מ, ושלא כדברי הזוהר שאוסר בזה בכל תוקף, בודאי שאין שום חכם יכול להכריחם לשנות מנהגם, כיון שיש להם על מה שיסמוכו, על דברי הפוסקים הסוברים כן. ע"ש. והנה ידוע כי בנוסח "זכרנו לחיים" שאומרים בעשרת ימי תשובה, היה נוסח קדום בהוספת תיבות "אל חי", ובשער הכוונות (דף צו ע"ג) כתב שאין לאומרו. וכתב על זה בשו"ת מטה יוסף ח"א (חאו"ח סי' ג), שהגם שהחכמים המקובלים היו מדלגים תיבות "אל חי", אף כשהיו יורדים לפני התיבה, מ"מ כל הצבור במצרים ובכל המקומות נוהגים לאומרם ואין פוצה פה למחות בידם. כי חכמת הסוד לא ניתנה אלא לצנועים יראי ה' וחושבי שמו בהצנע לכת, כי אף רבינו האר"י עצמו מעולם לא אמר לצבור לשנות שום מנהג, וכל התקנות והסידורים שתיקן וסידר היו לו לעצמו ולכל סיעתו ההולכים לרגליו וכו'. ע"ש. גם הגאון מהר"י עייאש בספר מטה יהודה (סי' תקפב) כתב ע"ז, וזה דרכי תמיד שלא לשנות מן המנהגים כלל וכלל, מכיון שנתקנו מקדמת דנא על ידי רבנים וגאונים גדולי עולם. וכל מנהג יש לו שרש וצנור למעלה, וכל המשנה ידו על התחתונה, ואינו אלא טועה ופורץ גדר. ע"ש. וע"ע בשו"ת חקקי לב ח"א (חאו"ח סי' ו, דף ז ע"א) שכתב, שהגאון גדול הדור מהר"י מאיו (המחבר שרשי הים ועוד) ביקש מהצבור לשנות את מנהג עירם שהיו אומרים ההושענות בחג הסוכות אחר תפלת מוסף, ולקבוע אמירתן אחר ההלל כמנהג ארץ ישראל, וכמנהג הרבנים המקובלים, וכל הצבור הסכימו לדבריו, זולת הגביר החכם רבי יעקב רבי שעמד כנגדו ולא הניחו לשנות המנהג, כי אמר שלא לחנם הנהיגו כן זה כמה דורות, וכראות הגאון כן משך ידו מלשנות המנהג. וכן חזר על המעשה הנ"ל בשו"ת לב חיים ח"ב (סי' ט דף ו סע"ב, וסימן קכז דף צג ע"ד). ע"ש. אלא שהרהמ"ח היתה לו השפעה גדולה על אנשי קהלתו. וכמ"ש הרה"ג בן ציון מ. חזן זצ"ל בתחלת ספר דעת ותבונה, שלא היה שום חשש שמי שהוא ימרה את פיו או לעשות מחלוקת נגד הרב ח"ו. ולכן במקומות שמצא לנכון לשנות המנהג בקעה מצא וגדר בה גדר. אבל אין לנו ללמוד מזה אנן יתמי דיתמי לשנות מנהגים, וגם לא יבצר ממחלוקת ריב ומדון. וכמ"ש בשו"ת מהריק"ו (סי' ט) בשם רבינו יצחק בן גיאת, שנשאל רב האי גאון על מנהג שנהגו להוציא ס"ת וכו', והשיב, כי מה שנהגו במקום הנזכר אין לשנותו, אע"פ שהמנהגים האחרים יותר מתוקנים ממנו, דחיישינן דילמא אתו לאנצויי. ע"ש. ופוק חזי מ"ש מרן החיד"א בספר ככר לאדן (סי' ז דף קנז ע"א), כי דברי הקבלה לא נאמרו אלא למצניעיהם ההולכים בכל דרכיהם ע"פ דברי רבינו האר"י, והרי כמה דברים שנוהגים בהם המון העם אף שהם נגד הקבלה, והמשכיל בעת ההיא ידום. כגון שיש חברות בבית המדרש בחו"ל שאחר תפלת ערבית קוראים תנ"ך, ומרבית העם זהירים לקרוא עמהם. וכמה מחכמי ארץ ישראל המקובלים עוברים דרך ארצם ואינם אומרים להם שום דבר. אף שהם יודעים שרבינו האר"י הזהיר שלא יקראו מקרא בלילה, מ"מ סברי מרנן, דהני מילי אין לאומרם בפני עמי הארץ, דכמו זר נחשב לומר שלא ילמדו תורה. והצנועים מושכים את ידיהם שלא לגלות אזהרות רבינו האר"י. ולא עוד אלא שיש רבים מגדולי ישראל דאביקי בתורת הפשט טובא ואף ששומעים מדברי רבינו האר"י אינם זזים ממנהגיהם. כגון הפרי חדש שנהג שלא לומר ברכת הנותן ליעף כח, הגם שרבים אומרים אותה ע"פ דברי האר"י. וכן הגאון יעב"ץ בספר מור וקציעה קורא תגר על איזה מדברי המקובלים, וכתב שקבלה בידו שלא לחוש לנהוג בדבר שלא בא בתלמוד וכו'. ע"ש. ובספר פדה את אברהם להרה"ג ר' אברהם מונסה נר"ו ח"א (עמוד תלו) כתב, שהיה ש"צ בבית הכנסת שהיה שם הגאון נסים אלישר ז"ל ונהג להקריא תיבת יברכך כדברי הרהמ"ח, והעיר לו הגאון, שמכיון שאנו נוהגים כדעת מרן, וכך נהגו כל בתי הכנסת בירושלים זה מאות בשנים, אין דעתי נוחה לשנות מנהגים שנוהגים בהם כדעת מרן, הגם שלא נעלם ממני דעת המקובלים ודברי הגרי"ח, הילכך אל תשנה מנהגינו. ע"ש. אלא בודאי שרשאי כל חכם מורה הוראה למסור ההלכה בשיעוריו, עם מקורותיה, לדעת מה יעשה ישראל, וממילא השומעים החרדים לדבר ה', ישנו את מנהגם מרצונם לעשות כדת וכהלכה, והא ודאי שאין בזה משום שינוי מנהג, ועליהם תבא ברכת טוב. וראה עוד מש"כ בזה בספר הליכות עולם ח"א (עמוד ר והלאה). ובתשובה שנדפסה בקובץ מאור ישראל על הל' שבת (עמוד י והלאה). ע"ש.

ישראל הר כסף
הודעות: 887
הצטרף: א' מאי 23, 2010 9:47 pm
מיקום: ברכפלד

Re: מו"ר הגר"ע יוסף שליט"א - בהיותו בחור, ובמצרים...

הודעהעל ידי ישראל הר כסף » ב' אפריל 16, 2012 10:11 am

שמעתי את ההקלטה, ואחר בקשת המחילה, לא מצאתי בה שום דבר מיוחד (למעט סוף ברכת מודים וברכת כהנים בה שמעתי משהו יותר מסתם) חוץ מההנאה לשמוע את הרב עובדיה בתפילה.
ברור שאני עם הארץ בשמות ובעיקר במהות המקאמים, אבל לפי איך שאני מבין אם הייתי ממציא שמות לכל ניואנס בתפילת האשכנזים, הייתי יכול להביא לך הקלטה של הרב שך מתפלל שחרית של יום חול (לא להתלהב, אין לי) והייתי מפציץ אותך בשמות של קטעים מוזיקאליים משובחים, בעוד שלפי האמת זו המנגינה אותה יודע כל אחד רק לא יודע לקרוא לה שמות.
טעיתי? הייתי שמח בהסבר.
תפתח אשכול ואני יהיה זה שישאל ואז לא תהיו לבד.

יוסףלוי
הודעות: 668
הצטרף: ו' נובמבר 25, 2011 2:03 pm

Re: מו"ר הגר"ע יוסף שליט"א - בהיותו בחור, ובמצרים...

הודעהעל ידי יוסףלוי » ב' אפריל 16, 2012 10:56 am

א. לישראל הר כסף. שים לב שמקאמים וסלסולים מלאים בהרבה יותר ניאונסים, והם הרבה יותר קשים. בעוד שכל ספרדי יוכל לעשות לך את כל מנגינות הימים הנוראים האשכנזיות, שום אשכנזי לא יצליח לבצע בהצלחה קטעי תפילה ספרדיים רבים, ו... אל דאגה, הרבה ספרדים גם מזייפים כשהם מגיעים לקטעים האלו.
ב. נהניתי מהמקאם של שים שלום בהתחלה, איזה מקאם זה?

ישראל הר כסף
הודעות: 887
הצטרף: א' מאי 23, 2010 9:47 pm
מיקום: ברכפלד

Re: מו"ר הגר"ע יוסף שליט"א - בהיותו בחור, ובמצרים...

הודעהעל ידי ישראל הר כסף » ב' אפריל 16, 2012 11:05 am

יוסףלוי כתב:אל דאגה, הרבה ספרדים גם מזייפים כשהם מגיעים לקטעים האלו.

אם זה ככה אז אני מבין מה אתה מתכוון.
זה שאשכנזי לא יכול לבצע אותם אין לזה שום משמעות כי גם יצירות קלאסיות אני לא יודע. פשוט, כי אני לא יודע...
אני מתכוון שאם זה המנגינה של הספרדים והם עושים אותה כדבעי, אז מה המשמעות של ידיעת השמות.
אם כך חסר לנו רק שמות, אבל אין שום משמעות אמיתית לעצם השמות של המאקאמים.
אמנם, אם זה נכון שגם הרבה ספרדים פשוט לא יודעים את המנגינה כמו שצריך לרוב הדקויות, אזי אני מבין את הרעיון.

אורייתא!
הודעות: 565
הצטרף: ו' אפריל 29, 2011 4:31 pm

Re: מו"ר הגר"ע יוסף שליט"א - בהיותו בחור, ובמצרים...

הודעהעל ידי אורייתא! » ב' אפריל 16, 2012 11:48 am

אשמח לפתוח אשכול בזה העניין. והאמת שיש לי הרבה מה להעמיס בו. פלאי פלאות. אוכל ללמד כאן כל אחד מקאמים רבים על ידם.
רק לאיזה נושא לשייך זאת. ר"ל היכן לפתוח את האשכול?

יוסףלוי
הודעות: 668
הצטרף: ו' נובמבר 25, 2011 2:03 pm

Re: מו"ר הגר"ע יוסף שליט"א - בהיותו בחור, ובמצרים...

הודעהעל ידי יוסףלוי » ב' אפריל 16, 2012 12:01 pm

מטפחת סופרים.

יוסףלוי
הודעות: 668
הצטרף: ו' נובמבר 25, 2011 2:03 pm

Re: מו"ר הגר"ע יוסף שליט"א - בהיותו בחור, ובמצרים...

הודעהעל ידי יוסףלוי » ב' אפריל 16, 2012 12:03 pm

ישראל הר כסף כתב:
יוסףלוי כתב:אל דאגה, הרבה ספרדים גם מזייפים כשהם מגיעים לקטעים האלו.

אם זה ככה אז אני מבין מה אתה מתכוון.
זה שאשכנזי לא יכול לבצע אותם אין לזה שום משמעות כי גם יצירות קלאסיות אני לא יודע. פשוט, כי אני לא יודע...
אני מתכוון שאם זה המנגינה של הספרדים והם עושים אותה כדבעי, אז מה המשמעות של ידיעת השמות.
אם כך חסר לנו רק שמות, אבל אין שום משמעות אמיתית לעצם השמות של המאקאמים.
אמנם, אם זה נכון שגם הרבה ספרדים פשוט לא יודעים את המנגינה כמו שצריך לרוב הדקויות, אזי אני מבין את הרעיון.

מניסיון אשכנזים שניסו ללמוד ושברו את שיניהם פעם אחר פעם, נכשלו. מנגינות שהם שמעו יום יום בשביל לדעת. ופעם אמר אחד החזנים האשכנזים בחו״ל שביקשו ממנו לשלב בתפילת הימים הנוראים אחות קטנה במנגינה ספרדית - זה עלה לי בדמים מרובים

מורה צדק
הודעות: 1560
הצטרף: ד' יולי 14, 2010 12:03 am

Re: מו"ר הגר"ע יוסף שליט"א - בהיותו בחור, ובמצרים...

הודעהעל ידי מורה צדק » ב' אפריל 16, 2012 2:21 pm

ישראל הר כסף כתב:שמעתי את ההקלטה, ואחר בקשת המחילה, לא מצאתי בה שום דבר מיוחד (למעט סוף ברכת מודים וברכת כהנים בה שמעתי משהו יותר מסתם) חוץ מההנאה לשמוע את הרב עובדיה בתפילה.
ברור שאני עם הארץ בשמות ובעיקר במהות המקאמים, אבל לפי איך שאני מבין אם הייתי ממציא שמות לכל ניואנס בתפילת האשכנזים, הייתי יכול להביא לך הקלטה של הרב שך מתפלל שחרית של יום חול (לא להתלהב, אין לי) והייתי מפציץ אותך בשמות של קטעים מוזיקאליים משובחים, בעוד שלפי האמת זו המנגינה אותה יודע כל אחד רק לא יודע לקרוא לה שמות.
טעיתי? הייתי שמח בהסבר.
תפתח אשכול ואני יהיה זה שישאל ואז לא תהיו לבד.


אם תתפלל כמה חודשים בבית הכנסת הסמוך לביתך (אור יחזקאל או נפש חיים, האחרים לא משהו) תבין במה מדובר.

בברכה המשולשת
הודעות: 12019
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: מו"ר הגר"ע יוסף שליט"א - בהיותו בחור, ובמצרים...

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ב' אפריל 16, 2012 2:42 pm

יוסףלוי כתב:מניסיון אשכנזים שניסו ללמוד ושברו את שיניהם פעם אחר פעם, נכשלו. מנגינות שהם שמעו יום יום בשביל לדעת. ופעם אמר אחד החזנים האשכנזים בחו״ל שביקשו ממנו לשלב בתפילת הימים הנוראים אחות קטנה במנגינה ספרדית - זה עלה לי בדמים מרובים


בתור אשכנזי- ניסיתי וזה לא כ"כ קשה.

יוסףלוי
הודעות: 668
הצטרף: ו' נובמבר 25, 2011 2:03 pm

Re: מו"ר הגר"ע יוסף שליט"א - בהיותו בחור, ובמצרים...

הודעהעל ידי יוסףלוי » ב' אפריל 16, 2012 2:44 pm

זו הבעייה הכי חמורה. כשאתה לא מצליח ובטוח שכן.

בברכה המשולשת
הודעות: 12019
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: מו"ר הגר"ע יוסף שליט"א - בהיותו בחור, ובמצרים...

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ב' אפריל 16, 2012 3:01 pm

יוסףלוי כתב:זו הבעייה הכי חמורה. כשאתה לא מצליח ובטוח שכן.


וכבר העידו ידידי הספרדים שלא כך הוא.

סימנא
הודעות: 100
הצטרף: א' פברואר 12, 2012 3:04 pm

Re: מו"ר הגר"ע יוסף שליט"א - בהיותו בחור, ובמצרים...

הודעהעל ידי סימנא » ב' אפריל 16, 2012 3:08 pm

בברכה המשולשת כתב:
יוסףלוי כתב:זו הבעייה הכי חמורה. כשאתה לא מצליח ובטוח שכן.


וכבר העידו ידידי הספרדים שלא כך הוא.


הלוא הם אותם "הספרדים המזייפים כשהם מגיעים לקטעים האלו".

יוסףלוי
הודעות: 668
הצטרף: ו' נובמבר 25, 2011 2:03 pm

Re: מו"ר הגר"ע יוסף שליט"א - בהיותו בחור, ובמצרים...

הודעהעל ידי יוסףלוי » ב' אפריל 16, 2012 3:28 pm

סימנא, נהניתי.

אורייתא!
הודעות: 565
הצטרף: ו' אפריל 29, 2011 4:31 pm

Re: מו"ר הגר"ע יוסף שליט"א - בהיותו בחור, ובמצרים...

הודעהעל ידי אורייתא! » ב' אפריל 16, 2012 3:53 pm

יוסףלוי כתב:
ב. נהניתי מהמקאם של שים שלום בהתחלה, איזה מקאם זה?

הרב סיים ברכת כהנים בראשט - בשביל לעשות את מה ששמעת בשים שלום...
זהו קטע מתוך השיר חביבי אלי...

יוסףלוי
הודעות: 668
הצטרף: ו' נובמבר 25, 2011 2:03 pm

Re: מו"ר הגר"ע יוסף שליט"א - בהיותו בחור, ובמצרים...

הודעהעל ידי יוסףלוי » ב' אפריל 16, 2012 3:58 pm

שים לב שמרן הגר״ע לא מרים את קולו יותר מדי גם במקאמים הגבוהים. ע״ד מה שהתאונן חבושה פעם על הצעירים היום שצועקים, ואצלנו לעולם לא נהגו לצעוק ולהשתגע רק הכל בנחת ובנעימה...

אורייתא!
הודעות: 565
הצטרף: ו' אפריל 29, 2011 4:31 pm

Re: מו"ר הגר"ע יוסף שליט"א - בהיותו בחור, ובמצרים...

הודעהעל ידי אורייתא! » ב' אפריל 16, 2012 8:08 pm

הסקיצה...
סקיצה.jpg
סקיצה.jpg (97.75 KiB) נצפה 10864 פעמים

יוסףלוי
הודעות: 668
הצטרף: ו' נובמבר 25, 2011 2:03 pm

Re: מו"ר הגר"ע יוסף שליט"א - בהיותו בחור, ובמצרים...

הודעהעל ידי יוסףלוי » ב' אפריל 16, 2012 8:35 pm

זה נראה איכותי מאוד. מחכים לאי אילו טעימות קטנות.

מורה צדק
הודעות: 1560
הצטרף: ד' יולי 14, 2010 12:03 am

Re: מו"ר הגר"ע יוסף שליט"א - בהיותו בחור, ובמצרים...

הודעהעל ידי מורה צדק » ב' אפריל 16, 2012 8:58 pm

זה ספר או חוברת?

הוגה
הודעות: 1150
הצטרף: ד' אוקטובר 05, 2011 5:08 pm

Re: מו"ר הגר"ע יוסף שליט"א - בהיותו בחור, ובמצרים...

הודעהעל ידי הוגה » ב' אפריל 16, 2012 9:02 pm

מה הפסי רכבת בכריכה אמורים להגיד ?

שמעתי ג"כ לאחרונה, על יומנו של הרב יוסף מצעירותו בפורת יוסף, ובו כותב (משהו כמו): שהוא מעדיף ליכנס לשיעורי הרב עדס המהירים בקיצבם מאשר להרב עטייה העמקן והמעיין, יש משהו כזה ?

אורייתא!
הודעות: 565
הצטרף: ו' אפריל 29, 2011 4:31 pm

Re: מו"ר הגר"ע יוסף שליט"א - בהיותו בחור, ובמצרים...

הודעהעל ידי אורייתא! » ב' אפריל 16, 2012 9:11 pm

מורה צדק כתב:זה ספר או חוברת?

ספר

סימנא
הודעות: 100
הצטרף: א' פברואר 12, 2012 3:04 pm

Re: מו"ר הגר"ע יוסף שליט"א - בהיותו בחור, ובמצרים...

הודעהעל ידי סימנא » ב' אפריל 16, 2012 9:13 pm

הוגה כתב:מה הפסי רכבת בכריכה אמורים להגיד ?

על רכבת לילה לקהיר לא שמעת?

מורה צדק
הודעות: 1560
הצטרף: ד' יולי 14, 2010 12:03 am

Re: מו"ר הגר"ע יוסף שליט"א - בהיותו בחור, ובמצרים...

הודעהעל ידי מורה צדק » ב' אפריל 16, 2012 9:22 pm

סימנא כתב:
הוגה כתב:מה הפסי רכבת בכריכה אמורים להגיד ?

על רכבת לילה לקהיר לא שמעת?


אמורים לרמוז על הנסיעה למצרים.

אורייתא!
הודעות: 565
הצטרף: ו' אפריל 29, 2011 4:31 pm

Re: מו"ר הגר"ע יוסף שליט"א - בהיותו בחור, ובמצרים...

הודעהעל ידי אורייתא! » ב' אפריל 30, 2012 2:49 pm

ספר המנהיג
להזמנות:
0527606617

אמרתי אחכמה
הודעות: 1861
הצטרף: א' נובמבר 21, 2010 6:05 pm

Re: מו"ר הגר"ע יוסף שליט"א - בהיותו בחור, ובמצרים...

הודעהעל ידי אמרתי אחכמה » ג' מאי 01, 2012 9:56 pm

בארה"ב?

אויצר_ניק
הודעות: 226
הצטרף: ב' אפריל 23, 2012 10:17 pm
מיקום: ירושלים,ישראל

Re: מו"ר הגר"ע יוסף שליט"א - בהיותו בחור, ובמצרים...

הודעהעל ידי אויצר_ניק » ד' מאי 02, 2012 2:06 pm

היכן ניתן להשיג את הספר

ציבור
הודעות: 505
הצטרף: א' ינואר 01, 2012 4:02 pm

Re: מו"ר הגר"ע יוסף שליט"א - בהיותו בחור, ובמצרים...

הודעהעל ידי ציבור » ה' מאי 03, 2012 12:34 pm

האם שם המחבר המופיע על הכריכה הוא שם ספרותי?

אורייתא!
הודעות: 565
הצטרף: ו' אפריל 29, 2011 4:31 pm

Re: מו"ר הגר"ע יוסף שליט"א - בהיותו בחור, ובמצרים...

הודעהעל ידי אורייתא! » ב' יוני 04, 2012 3:19 pm

עוד 2 פנינות

בוחן בתלמוד תורה.
בוחן ב5כיתה.jpg
בוחן ב5כיתה.jpg (153.35 KiB) נצפה 10153 פעמים


הרב מחופש לבוכרי
הרב בלב7וש בוכרי.jpg
הרב בלב7וש בוכרי.jpg (45 KiB) נצפה 10153 פעמים


ידידי היקרים:
אם יש ברשותכם, או ידוע לכם על מאן דהוא שיש ברשותו איזה פנינות [מכל סוג] אודות רבינו הגר"ע שליט"א, יודיעני, ושכמ"ה.
תבורכו מפי עליון

ישעיהו לוריא
הודעות: 167
הצטרף: ב' מאי 14, 2012 2:04 am

Re: מו"ר הגר"ע יוסף שליט"א - בהיותו בחור, ובמצרים...

הודעהעל ידי ישעיהו לוריא » ה' יוני 07, 2012 3:00 am

[quote="אורייתא!"]עוד 2 פנינות

ידידי היקרים:
אם יש ברשותכם, או ידוע לכם על מאן דהוא שיש ברשותו איזה פנינות [מכל סוג] אודות רבינו הגר"ע שליט"א, יודיעני, ושכמ"ה.
תבורכו מפי עליון[/quote

לאורייתא : בידי חומר מעניין. צור עימי קשר בתיבה האישית.

אורייתא!
הודעות: 565
הצטרף: ו' אפריל 29, 2011 4:31 pm

Re: מו"ר הגר"ע יוסף שליט"א - בהיותו בחור, ובמצרים...

הודעהעל ידי אורייתא! » ו' יוני 08, 2012 12:39 am

ישעיהו לוריא כתב:
אורייתא! כתב:עוד 2 פנינות

ידידי היקרים:
אם יש ברשותכם, או ידוע לכם על מאן דהוא שיש ברשותו איזה פנינות [מכל סוג] אודות רבינו הגר"ע שליט"א, יודיעני, ושכמ"ה.
תבורכו מפי עליון[/quote

לאורייתא : בידי חומר מעניין. צור עימי קשר בתיבה האישית.


ר' ישעיהו צור איתי קשר בתיבה האישית
תזכה למצוות
[שלחתי הודעה ולא נענתי].

מורה צדק
הודעות: 1560
הצטרף: ד' יולי 14, 2010 12:03 am

Re: מו"ר הגר"ע יוסף שליט"א - בהיותו בחור, ובמצרים...

הודעהעל ידי מורה צדק » ו' יוני 08, 2012 2:39 pm

מה זה פנינות?

איש אשכולות
הודעות: 276
הצטרף: ג' מרץ 01, 2011 10:35 pm

Re: מו"ר הגר"ע יוסף שליט"א - בהיותו בחור, ובמצרים...

הודעהעל ידי איש אשכולות » א' יוני 10, 2012 1:35 am

מורה צדק כתב:מה זה פנינות?


האשה של פנינים.

מורה צדק
הודעות: 1560
הצטרף: ד' יולי 14, 2010 12:03 am

Re: מו"ר הגר"ע יוסף שליט"א

הודעהעל ידי מורה צדק » ג' יוני 12, 2012 8:42 pm

מרן שליט"א בכינוס בישיבת קול יעקב, כנראה קבלת פנים לתורמים.
ועל במה זו אציין שמרן שליט"א הורה על יסוד הישיבה ותמך בה מאוד מבחינה כלכלית בגיוס תורמים וגולת הכותרת בגיוס התרומה לבנין הישיבה בבית וגן.
קבצים מצורפים
ישיבת קול יעקב.jpg
ישיבת קול יעקב.jpg (75.48 KiB) נצפה 9926 פעמים

מורה צדק
הודעות: 1560
הצטרף: ד' יולי 14, 2010 12:03 am

Re: מו"ר הגר"ע יוסף שליט"א - בהיותו בחור, ובמצרים...

הודעהעל ידי מורה צדק » ג' יוני 12, 2012 8:46 pm

הנחת אבן הפינה לישיבת קול יעקב
קבצים מצורפים
קול יעקב.jpg
קול יעקב.jpg (92.35 KiB) נצפה 9923 פעמים

מורה צדק
הודעות: 1560
הצטרף: ד' יולי 14, 2010 12:03 am

Re: מו"ר הגר"ע יוסף שליט"א - בהיותו בחור, ובמצרים...

הודעהעל ידי מורה צדק » ג' יוני 12, 2012 8:49 pm

מישהו מזהה את הסובבים?
קבצים מצורפים
236.jpg
236.jpg (193.04 KiB) נצפה 9923 פעמים

מורה צדק
הודעות: 1560
הצטרף: ד' יולי 14, 2010 12:03 am

Re: מו"ר הגר"ע יוסף שליט"א - בהיותו בחור, ובמצרים...

הודעהעל ידי מורה צדק » ג' יוני 12, 2012 8:54 pm

בימים אלה ממש יצא ספר גדול מימדים ובו למעלה מ-1000 תמונות נדירות, וביוגרפיה מדהימה על תורת מרן שליט"א.

אמרתי אחכמה
הודעות: 1861
הצטרף: א' נובמבר 21, 2010 6:05 pm

Re: מו"ר הגר"ע יוסף שליט"א - בהיותו בחור, ובמצרים...

הודעהעל ידי אמרתי אחכמה » ג' יוני 12, 2012 10:05 pm

מורה צדק כתב:בימים אלה ממש יצא ספר גדול מימדים ובו למעלה מ-1000 תמונות נדירות, וביוגרפיה מדהימה על תורת מרן שליט"א.

מה שם הספר?

ישיבה מאן דהו
הודעות: 100
הצטרף: ד' אפריל 18, 2012 9:14 pm

Re: מו"ר הגר"ע יוסף שליט"א - בהיותו בחור, ובמצרים...

הודעהעל ידי ישיבה מאן דהו » ב' יוני 18, 2012 10:15 pm

מצו"ב גליון 'קול סיני' שהוקדש לדמותו של הגר"ע יוסף.
http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=25477&pgnum=1

אמרתי אחכמה
הודעות: 1861
הצטרף: א' נובמבר 21, 2010 6:05 pm

Re: מו"ר הגר"ע יוסף שליט"א - בהיותו בחור, ובמצרים...

הודעהעל ידי אמרתי אחכמה » ד' יוני 20, 2012 10:30 pm

אורייתא! כתב:ספר המנהיג
להזמנות:
0527606617

למה נגרע?!
למה לא ניתן עדיין להשיג את הספר בארה"ב?

אורייתא!
הודעות: 565
הצטרף: ו' אפריל 29, 2011 4:31 pm

Re: מו"ר הגר"ע יוסף שליט"א - בהיותו בחור, ובמצרים...

הודעהעל ידי אורייתא! » ד' יוני 20, 2012 11:54 pm

אמרתי אחכמה כתב:
אורייתא! כתב:ספר המנהיג
להזמנות:
0527606617

למה נגרע?!
למה לא ניתן עדיין להשיג את הספר בארה"ב?


אשמח להפיצו שם.
כיצד עושים זאת?

אמרתי אחכמה
הודעות: 1861
הצטרף: א' נובמבר 21, 2010 6:05 pm

Re: מו"ר הגר"ע יוסף שליט"א - בהיותו בחור, ובמצרים...

הודעהעל ידי אמרתי אחכמה » ה' יוני 21, 2012 1:02 am

אורייתא! כתב:
אמרתי אחכמה כתב:
אורייתא! כתב:ספר המנהיג
להזמנות:
0527606617

למה נגרע?!
למה לא ניתן עדיין להשיג את הספר בארה"ב?


אשמח להפיצו שם.
כיצד עושים זאת?

תתקשר אלי באישי.


חזור אל “משפחות סופרים וימות עולם”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 83 אורחים