עמוד 1 מתוך 1

אוריאן תליתאי - תנ"ך

פורסם: ג' מאי 24, 2016 9:48 pm
על ידי עושה חדשות
בריך רחמנא דיהב אוריאן תליתאי לעם תליתאי על ידי תליתאי ביום תליתאי בירחא תליתאי

רנ"ג רש"י ועוד ראש', מפרשים אוריאן תליתאי על שם תורה נביאים כתובים, ובריטב"א הוסיף שהכל נרמז בסיני, ועי"ש עוד פירושים.

אמנם כעת ראיתי את דברי בן דורו של ר' פרחיה (בשיטת הקדמונים) מסכת שבת דף פח עמוד א -
ראיתי לזכור פירוש זה הדרש הכתוב גמרא להשלים בו הפרק, שראיתי בו פירוש להרב הגדול בישראל הרב רבינו אברהם בר הרב הגדול רבינו משה בעל החיבור מנוחתו כבוד. אמרינן בגמרא דרש ההוא גלילאה. פירוש אדם אחד מן הגליל בא ודרש. בריך רחמנא דיהב לן אוריאן תליתאה. פירוש שהרי נצטוו במצרים על קרבן פסח. והוא צווי ראשון. וצווי שני היה לישראל במדבר, כדאמור רבנן שבת ודינין במרה אפקוד. ולא נצטוו צוואה שלישית אלא במעמד הר סיני. ופירוש יפה הוא זה מאד. שהרי ראיתי מי שמפרש אוריאן תליתאה שהוא עונה על התורה ועל הנביאים והכתובים. ואינו כן, שאין לנו תורה אלא על ידי משה רבינו בלבד

וקושיא זו כבר נמצאת בספרי דרוש וחסידות, ותירוצים רבים וטובים לה. אבל הריני מסתקרן לידע האם בין קדמונינו הוא יחיד בקושיא זו, וכן האם מובא בעוד מקום פירוש זה של רבי אברהם בהר"מ.

Re: אוריאן תליתאי - תנ"ך

פורסם: ד' יוני 01, 2016 10:51 am
על ידי לעומקו של דבר
יש שאלה פשוטה על שני הפירושים:
"בריך רחמנא דיהב אוריאן תליתאי לעם תליתאי על ידי תליתאי ביום תליתאי בירחא תליתאי"
וביום זה בירח זה לא ניתן מה שניתן במרה, וגם לא נבואות הנביאים.
ולמעשה על רש"י אולי יותר קל, שנאמר שדברי הנביאים מקורם בתורת סיני וכד', (בטח נכלל במה שהבאת שעמדו ע"כ בדברי דרוש) אבל לפי הפירוש של ראבר"מ יותר קשה.
ובכלל, איך דווקא במאמר שבא לשבח את הבוי"ת על מעמד הר סיני, מחודדת הנקודה שבעצם מורידה כביכול את הייחודיות של הר סיני, שכן זהו כביכול רק שליש אחרון של קבלת התורה. וצע"ג.
גם ההקבלה של השלישיות נהיית לכאו' לא מובנת.

Re: אוריאן תליתאי - תנ"ך

פורסם: ד' יוני 01, 2016 9:17 pm
על ידי עושה חדשות
מלבד מה שציינתי לספרי דרוש הרי הבאתי שכ' הריטב"א דהנ"ך ג"כ נרמז בסיני.
ועל פירושו של ראבר"מ לא קשיא כן, כי באמת החלק השלישי ניתן בירח השלישי ביום השלישי.
ואינני מסכים לטענתך שיורדת היחודיות וכו', אבל קשה להתווכח ע"ז.

Re: אוריאן תליתאי - תנ"ך

פורסם: ה' יוני 02, 2016 2:13 am
על ידי שבע
לעומקו של דבר כתב:יש שאלה פשוטה על שני הפירושים:
"בריך רחמנא דיהב אוריאן תליתאי לעם תליתאי על ידי תליתאי ביום תליתאי בירחא תליתאי"
וביום זה בירח זה לא ניתן מה שניתן במרה, וגם לא נבואות הנביאים.
ולמעשה על רש"י אולי יותר קל, שנאמר שדברי הנביאים מקורם בתורת סיני וכד', (בטח נכלל במה שהבאת שעמדו ע"כ בדברי דרוש) אבל לפי הפירוש של ראבר"מ יותר קשה.
ובכלל, איך דווקא במאמר שבא לשבח את הבוי"ת על מעמד הר סיני, מחודדת הנקודה שבעצם מורידה כביכול את הייחודיות של הר סיני, שכן זהו כביכול רק שליש אחרון של קבלת התורה. וצע"ג.
גם ההקבלה של השלישיות נהיית לכאו' לא מובנת.


תמהני,
איך נעלמו מעיניך דברי הרמב''ם המפורסמים (בפירוש המשניות חולין סוף פרק שביעי):

''ושים לבך על העיקר הגדול הנכלל במשנה הזאת, והוא מה שאמר: מסיני נאסר...

- מפאת עייפותי דלגתי על רוב ככל דבריו, ומן הראוי להעתיקם הנה -

הלא תראה מה שאמרו: תרי''ג מצוות נאמרו לו למשה מסיני, וכל אלו מכלל המצוות''.

מסוף דבריו מבואר כי כל תרי''ג המצוות - נאמרו לו למשה מסיני!

וכדבריו שם:
''וכל מה שאנו מרחיקים או עושים היום - אין אנו עושים אלא במצות הקב''ה ע''י מרע''ה... במה שצוה בסיני''

מעתה,
אף פסח, ושבת ודינין - נשנו בסיני!
ורק בגללה אנו מקיימים אותם!

כך שכולו - מעליותא!

והמעיין בחא''ג מהרש''א - המבאר בטוטו''ד את רעיון ה''תליתאי'' - יומתקו בפיו דברי ראבר''מ כצוף דבש.

Re: אוריאן תליתאי - תנ"ך

פורסם: ה' יוני 02, 2016 2:37 am
על ידי שבע
והדברים ארוכים, ואציין בחטף ראשי-פרקים:

גור אריה למהר''ל - במדבר טו, לב
בית האוצר (ענגיל) - כלל א - אבות - אות ז.