מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

במערות צורים שעמדת, שם קנית הודך והדרך

הלכות חג בחג. חקרי הלכה ומנהג. מאמרים לעיון והורדה.
נוטר הכרמים
הודעות: 7559
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

במערות צורים שעמדת, שם קנית הודך והדרך

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ג' מרץ 21, 2017 8:20 pm

בפיוט בר יוחאי, בר יוחאי מושב טוב ישבת, יום נבסת יום אשר ברחת, במערות צורים שעמדת, שם קנית הודך והדרך.

בפשוטו המושג 'מערות צורים' הוא ביטוי למערה מוסתרת אשר היא חצובה בין נקבי הסלעים והצורים, אולם נראה שטמונה בכאן כוונה עמוקה, בכך שהיה ר"ש בר יוחאי דווקא ב'מערות צורים', ובמקום הזה קנה מידות הוד והדר, ובהקדם כמה הקדמות.

נוטר הכרמים
הודעות: 7559
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

Re: במערות צורים שעמדת, שם קנית הודך והדרך

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ג' מרץ 21, 2017 8:21 pm

[א] בספר 'לבנת הספיר' לרבי דוד בנו של רבי יהודה החסיד (פר' בראשית אות ג) מובא בתוך דבריו על רשב"י בזה"ל,
דעביד ליה [קוב"ה] ניסא במערת משה ואליהו תליסר שנין חרובא ועינא דמיא, ועסיק באורייתא עילאה הוא ובריה וכו'.

הרי מבואר שהמערה שנתחבא בה רשב"י עם ר"א בנו היא המערה של משה ואליהו, ומהי אותה המערה?

איתא בפסחים (נד, א),
והא תניא עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות, אלו הן: באר, והמן, וקשת, כתב, ומכתב, והלוחות, וקברו של משה, ומערה שעמד בו משה ואליהו.
ופירש"י, ומערה שעמד בו משה - ושמתיך בנקרת הצור עד עברי (שמות לג), וכן באליהו וילך עד הר האלהים חורב ויבא שם אל המערה וילן שם (מלכים א יט).

והיינו דמיירי במערה שהיתה בהר סיני, וזה היה מקום מיוחד לגילוי השכינה, וכמו שיתבאר להלן אי"ה, שם נתגלה הקב"ה למשה, ושם הלך אליהו ג"כ להתעלות במדרגת הנבואה.

ובאותה המערה בסתר בצל שד"י התלוננו רשב"י ור"א בנו, ואף שבודאי מערת רשב"י היתה בארץ ישראל ולא בהר סיני, יתכן שזה על דרך שמצינו לחז"ל במדרש תהילים (מזמור סח), וסיני מהיכן בא, אמר ר' יוסי מהר המוריה נתלש, כחלה מעיסה, ממקום שנעקד יצחק אבינו, אמר הקדוש ברוך הוא הואיל ויצחק אביהם נעקד עליו נאה לבניו לקבל עליו את התורה, ובדומה לזה ניתן לומר כאן.

נוטר הכרמים
הודעות: 7559
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

Re: במערות צורים שעמדת, שם קנית הודך והדרך

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ג' מרץ 21, 2017 8:23 pm

[ב] והנה על אותה המערה, איתא עוד במגילה (יט, ב),
ואמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן אלמלי נשתייר במערה שעמד בה משה ואליהו כמלא נקב מחט סדקית לא היו יכולין לעמוד מפני האורה, שנאמר כי לא יראני האדם וחי.

ופירש"י,
מערה שעמד בה משה - כשעבר הקדוש ברוך הוא לפניו, שנאמר ושמתיך בנקרת הצור (שמות לג), ואליהו אף הוא עמד באותה מערה ועבר הקדוש ברוך הוא לפניו, שנאמר ויבא שם אל המערה וגו' ויאמר צא ועמדת בהר וגו' והנה ה' עובר וגו' (מלכים א' יט)... אלמלי נשתייר בה נקב - כפי מחט, כשעבר עליהן הקדוש ברוך הוא, כמו שנאמר ושכותי כפי עליך עד עברי (שמות לג).

הרי לנו גודל ועוצם השראת השכינה באותה מערה, שהיתה בנקרת הצור דייקא, מחמת שהמקום הוא סתום וחתום לגמרי מאויר העולם.

נוטר הכרמים
הודעות: 7559
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

Re: במערות צורים שעמדת, שם קנית הודך והדרך

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ג' מרץ 21, 2017 8:24 pm

[ג] ונראה שזוהי ההדגשה כאן בלשון הפיוט ד'מערות צורים' זהו המקום לקניית ההוד וההדר, שזהו מקום חתום ומסוגר לגמרי מאוירת והשפעת העולם וחומריותו.

ואולי זהו גם המכוון בלשון הכתוב בישעיהו (ב כא) לָבוֹא֙ בְּנִקְר֣וֹת הַצֻּרִ֔ים וּבִסְעִפֵ֖י הַסְּלָעִ֑ים מִפְּנֵ֫י פַּ֤חַד ד' וּמֵהֲדַ֣ר גְּאוֹנ֔וֹ בְּקוּמ֖וֹ לַעֲרֹ֥ץ הָאָֽרֶץ. והיינו דנקרות הצורים – מערות צורים זה משל לדבר חתום ומסוגר להיחבא בו, וכשם שמשה ואליהו נחבאו בו לקבל את השראת השכינה אשר היתה שם, כן שייך בהיפוך להתחבא שמה מחמת השראת השכינה בעולם מחוץ למערה, ודוק.

נוטר הכרמים
הודעות: 7559
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

Re: במערות צורים שעמדת, שם קנית הודך והדרך

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ג' מרץ 21, 2017 8:25 pm

[ד] אולם זה ברור שמלבד היות המקום סתום והתום מן האויר החומרי של העולם, שזה באמת תנאי ראשון ומוקדם להשגת נבואה, שככל שמתבודד מן העולם החומרי ומזכך את גופו להתנתק למעלה מן החומר בדביקות אל אדוניו ככה שורה עליו רוח הנביאה, ומקום זה היה מבודד ומסוגר מן העולם, וכמו שכתב המאירי בפי' לאבות (פ"ה), וז"ל,
ושם בפסחים הוסיפו בה מן הדברים התוריים מערה שעמד בה משה ואליהו ורומז בזה לדעתי לנבואה והזכיר משה ואליהו ששניהם מבחר הנביאים משה היה אדון הנביאים ואחריו היה אליהו במדרגה גדולה עד מאד ואין ספק שקיום הדת והתמדת הצלחתו הוא בנבואה והזכיר המערה להיות בה תכלית ההתבודדות שהוא עיקר לנבואה למוכנים לה כאשר יגיעם רצון אלהי בכך.

נוסף לזה, היתה בו סגולה מיוחדת כי היה בריאה מיוחדת מתחילת הבריאה לזה, ונברא בין השמשות של יום השישי לתכלית זו , וכלשון הספורנו בפר' כי תשא (לג, כא), וז"ל,
הנה מקום אתי. מקום מוכן למראות אלהים, כאמרם ז"ל (מגלה פרק הקורא) על מערה שעמדו בה משה ואליהו שהיא מעשרה דברים שנבראו בין השמשות.

ולכן זכו רשב"י ובנו לאותה מערה של משה ואליהו דייקא, שמערה זו היא המקום להתפשטות מן החומר לגמרי ולעלות במעלות עליונות, וכה מצינו בדברי האלשיך בפי' למלכים שם על הכתובים לגבי אליהו, וז"ל,
ויקם וילך אל נפשו, שהמשיך גופו אל נפשו שהוא אל איכותה להיות גם גופו כרוחני לבלתי יראוהו כאשר עשה בית רחב, וילך כך עם נערו עד באר שבע להניחו שם, והוא הלך המדברה.
והענין שהיתה כוונתו לבלתי בקש מי שיפרנסהו והוא בורח כאשר בתחלה על ידי עורבים ואשה אלמנה, רק ללכת אל נקרת הצור הוא המערה אשר בה יש מרז"ל אומרים כי שם נזדכך משה עד שנעשו לו קרני ההוד, כך רצה אליהו ללכת שם למען יגמר שם זיכוך חומרו לגמרי, שיתקיים בו החיים והשלום שיזדכך וחי לעולם, ושם לא יצטרך לאכול כי יזדכך חומרו ויהיה הולך אחר איכות נפשו.
וזהו גם הוא כיוון באומרו וילך אל נפשו, וכוונתו היתה ללכת עד חורב כי שם המערה ההיא, אך אחר לכתו מהלך יום אחד לא יכול לסבול בלי אכילה, כי גם שחומרו היה זך עד יוכל להסתר מעיני כל, לא היה עוד גדר שיתקיים בלי אוכל ומים, כי עדיין עביות חומר בצד מה היה בו, כי לא נהפך חומרו עדיין לרוחניות גמור, על כן אחר מהלך יום וירא כי לא יכול להתאפק בלא אכילה התחיל לשוב מדרכו.

נוטר הכרמים
הודעות: 7559
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

Re: במערות צורים שעמדת, שם קנית הודך והדרך

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ג' מרץ 21, 2017 8:26 pm

[ה] ובזה מבואר דמקום מיוחד זה הוא המסוגל לקניית 'הודך והדרך', שכן איתא בדברי האלשיך בפר' כי תשא כאן, וז"ל,
כי והיה בעבור כבודי כל כך תהיה ההארה שאין צריך לומר שלא תסבול, כי אם שירדמו כל חושיך עד שלא תרגיש כי ושמתיך בעצמי תוך נקרת הצור שעל ידי שיתי אותך שם תזדכך. וגם שם ושכתי כפי עליך להגן, ועל כל הזיכוך שתקנה שם תשיג שוראית את אחורי ולא יעלה על רוחך שאחר זאת תהיה הולך ומזדכך יותר, שאחר זמן תחזור לשאלה זאת. כי מעתה דע לך כי ופני לא יראו. וראיה אל היות שם מקום זיכוך, הוא מאליהו שם. וגם אמרו רבותינו ז"ל (שמות רבה מז ו) שמשם קבל משה קרני ההוד.
ועי' מדרש תנחומא (פרשת כי תשא סימן כ) כמה דעות מהיכן נטל משה קרני ההוד, 'רבותינו אומרים מן המערה, שנאמר והיה בעבור כבודי [ושמתיך בנקרת הצור]'.

וכפי' רבי מתתיה היצהרי לאבות שם, וז"ל,
ובגמ' פסחים יש מערה שעמד בה משה ואליהו ר"ל שסגולת אותו מקום היה למשה עליו בהשגתו עד שקרן עור פניו ולא נס ליחה אחר מותו, [ולאליהו שהוא חי בגוף ונפש].

נוטר הכרמים
הודעות: 7559
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

Re: במערות צורים שעמדת, שם קנית הודך והדרך

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ג' מרץ 21, 2017 8:27 pm

[ו] והנה כתב מהר"ל בספר נצח ישראל (פרק כח), וז"ל,
דע שאין ספק, כי יש מקומות בעולם מיוחדים לדבר קדושה אלקית ביותר, ובפרט המערה שהיה רבי שמעון בן יוחאי הקדוש נטמן ראוי לזה. ואין ספק שהיה נגלה אליהו להקדוש רשב"י כמה פעמים במערה, והיה גלוי של אליהו נמצא שם בשכבר, גם עתה נגלה שם אליהו.

ולפי האמור, הנה כי כן, המערה היא המקום הראוי לגילויו של אליהו, כי מערת אליהו היא זו, שם נגלו לו מראות אלקים.

דודי צח
הודעות: 625
הצטרף: ג' נובמבר 01, 2016 6:20 pm

Re: במערות צורים שעמדת, שם קנית הודך והדרך

הודעהעל ידי דודי צח » ד' אפריל 26, 2017 5:28 pm

דברים מחכימים מאד. דרוש יפה המתקבל על הלב והנתמך על יסודות מושרשים

פייש
הודעות: 168
הצטרף: ב' ינואר 09, 2012 11:28 pm

Re: במערות צורים שעמדת, שם קנית הודך והדרך

הודעהעל ידי פייש » ד' אפריל 26, 2017 5:45 pm

נהניתי מאוד, תשוח"ח לך

בינוני
הודעות: 693
הצטרף: ג' ספטמבר 13, 2016 11:50 am

Re: במערות צורים שעמדת, שם קנית הודך והדרך

הודעהעל ידי בינוני » ה' אפריל 27, 2017 1:57 am

כדרכך, דברים מאירים מלאי הוד והדר.

הא לחמא עניא
הודעות: 1681
הצטרף: ג' יוני 02, 2015 9:58 am
מיקום: בני ברק

Re: במערות צורים שעמדת, שם קנית הודך והדרך

הודעהעל ידי הא לחמא עניא » ה' אפריל 27, 2017 9:18 am

נוטר הכרמים כתב:[א] בספר 'לבנת הספיר' לרבי דוד בנו של רבי יהודה החסיד (פר' בראשית אות ג) מובא בתוך דבריו על רשב"י בזה"ל,
דעביד ליה [קוב"ה] ניסא במערת משה ואליהו תליסר שנין חרובא ועינא דמיא, ועסיק באורייתא עילאה הוא ובריה וכו'.

הרי מבואר שהמערה שנתחבא בה רשב"י עם ר"א בנו היא המערה של משה ואליהו, ומהי אותה המערה?

דברים מחודשים מאוד.
האם יש למעלתו צילום מהספר לבנת הספיר???

לייטנר
הודעות: 5347
הצטרף: א' אוגוסט 14, 2011 9:42 pm

Re: במערות צורים שעמדת, שם קנית הודך והדרך

הודעהעל ידי לייטנר » ה' אפריל 27, 2017 8:32 pm

יפה מאוד!
בד"כ אני תוהה האם הכותב/הדרשן מעמיס יתר כוונות על הכתוב (וגם עכשו, כמובן, איני יודע אם כיון אל נכון), אך בוודאי בשיר יש הרבה עומק וראוי לעמול בו.

שבע
הודעות: 1470
הצטרף: ג' יוני 14, 2011 10:22 am

Re: במערות צורים שעמדת, שם קנית הודך והדרך

הודעהעל ידי שבע » ב' מאי 01, 2017 11:40 pm

אגב, מחבר הספר ''לבנת הספיר'' - הוא ר' יוסף אנג'לט, ולא רדב''י.

את הספר אפשר להוריד בהיברו-בוקס

איש לוי
הודעות: 268
הצטרף: ד' ספטמבר 14, 2016 12:24 am

Re: במערות צורים שעמדת, שם קנית הודך והדרך

הודעהעל ידי איש לוי » ד' מאי 03, 2017 7:59 pm

הא לחמא עניא כתב:
נוטר הכרמים כתב:[א] בספר 'לבנת הספיר' לרבי דוד בנו של רבי יהודה החסיד (פר' בראשית אות ג) מובא בתוך דבריו על רשב"י בזה"ל,
דעביד ליה [קוב"ה] ניסא במערת משה ואליהו תליסר שנין חרובא ועינא דמיא, ועסיק באורייתא עילאה הוא ובריה וכו'.

הרי מבואר שהמערה שנתחבא בה רשב"י עם ר"א בנו היא המערה של משה ואליהו, ומהי אותה המערה?

דברים מחודשים מאוד.
האם יש למעלתו צילום מהספר לבנת הספיר???


מצ"ב מהיברבוקס
קבצים מצורפים
לבנת הספיר.pdf
(122.78 KiB) הורד 173 פעמים

הא לחמא עניא
הודעות: 1681
הצטרף: ג' יוני 02, 2015 9:58 am
מיקום: בני ברק

Re: במערות צורים שעמדת, שם קנית הודך והדרך

הודעהעל ידי הא לחמא עניא » ה' מאי 04, 2017 9:30 am

שכויח גדול

איש לוי
הודעות: 268
הצטרף: ד' ספטמבר 14, 2016 12:24 am

Re: במערות צורים שעמדת, שם קנית הודך והדרך

הודעהעל ידי איש לוי » ו' מאי 05, 2017 1:37 pm

נוטר הכרמים כתב:בפיוט בר יוחאי, בר יוחאי מושב טוב ישבת, יום נבסת יום אשר ברחת, במערות צורים שעמדת, שם קנית הודך והדרך.

בפשוטו המושג 'מערות צורים' הוא ביטוי למערה מוסתרת אשר היא חצובה בין נקבי הסלעים והצורים, אולם נראה שטמונה בכאן כוונה עמוקה, בכך שהיה ר"ש בר יוחאי דווקא ב'מערות צורים', ובמקום הזה קנה מידות הוד והדר, ובהקדם כמה הקדמות.


בספר 'שיר בר יוחאי' לריאז"מ (מובא בהיברובוקס) ביאר ככל הנכתב כאן.

נוטר הכרמים
הודעות: 7559
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

Re: במערות צורים שעמדת, שם קנית הודך והדרך

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ב' מאי 08, 2017 7:12 pm

שבע כתב:אגב, מחבר הספר ''לבנת הספיר'' - הוא ר' יוסף אנג'לט, ולא רדב''י.

את הספר אפשר להוריד בהיברו-בוקס

יש גם באוצר, ושם המחבר כמובא בדבריי, וראה בהקדמת הרש"א ורטהיימר שם. https://www.otzar.org/wotzar/getimg.asp ... 00-0-1-512

שבע
הודעות: 1470
הצטרף: ג' יוני 14, 2011 10:22 am

Re: במערות צורים שעמדת, שם קנית הודך והדרך

הודעהעל ידי שבע » ב' מאי 08, 2017 7:40 pm

כיום הוברר הדבר ללא כל ספק
כי ר' יוסף אנג'לט הוא מחבר ''לבנת הספיר''
ולא ר' דוד ב''ר יהודה.

וכל המתעקש לטעון אחרת - אינו אלא מן המתמיהין!

משה ובני ישראל
הודעות: 522
הצטרף: ד' ספטמבר 14, 2016 7:27 pm

Re: במערות צורים שעמדת, שם קנית הודך והדרך

הודעהעל ידי משה ובני ישראל » ה' מאי 11, 2017 5:16 pm

מאוצר המועדים מתיבתא
קבצים מצורפים
ב.PNG
ב.PNG (107.96 KiB) נצפה 3333 פעמים
א.PNG
א.PNG (132.36 KiB) נצפה 3333 פעמים
אא.PNG
אא.PNG (113.22 KiB) נצפה 3333 פעמים


חזור אל “בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 19 אורחים