מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

נוסחאות התפילות לפני ואחרי הספירה

הלכות חג בחג. חקרי הלכה ומנהג. מאמרים לעיון והורדה.
נוטר הכרמים
הודעות: 7570
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

נוסחאות התפילות לפני ואחרי הספירה

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ד' מאי 04, 2011 3:40 pm

בספר ליקוטי מהרי"ח (ח"ג עמ' לא) כתב: [בנוסח הנני מוכן ומזומן שאומרים לפני ספירת העומר] והקרבתם מנחה חדשה לה'. בסידור השל"ה והיעב"ץ ליתא [א"ה, אינו מדויק בסידור בית יעקב עמדין החל מהמהדורה השניה למברג תרסד זה מוקף בסוגריים, במהדורא הראשונה זה דווקא מופיע], ולכאורה היא מצוה אחרת ולא שייכא למצות ספירה כמ"ש העיון תפילה. ואם כדי שלא יסיים באמצע הפסוק כמ"ש העיון תפילה, ע"ש, הלא גם בתפילת רבש"ע שאומרין לאחר הספירה מסיימין הפס' בתספרו חמישים יום, עיי"ש.

ואפשר דשם הוי דרך תפילה ומותר לומר חצי פסוק כמ"ש בנשמת אדם כלל ה על פס' ה' צבאות יגן עליהם שאומרים במוסף דר"ה, ע"ש.

ולולי דמסתפיני הייתי אומר דמאן דתני הא לא תני הא, דתפילה שלאחר הספירה היא מהאר"י ז"ל, ותפילה שקודם הספירה אינו מנוסח האר"י ז"ל כי בסידור האר"י ז"ל ליתא, [א"ה, ומקורו טהור בסידור הרש"ש ז"ל]. ורבינו האריז"ל לא חשש להא דמסיימין באמצע הפס' כיון שיש טעם בדבר שזה לא שייך למצות ספירה וכמ"ש לעיל בסדר נפילת אפים בשם א"ר דלא יסיים פסוק השקיפה, דבזה"ז לא שייך ואת האדמה וכו' ע"ש, ורבותינו שתקנו הנוסח תפילה שקודם הספירה חששו לזה וסיימו כל הפסוק, כ"ז כתבתי בדרך אפשר, ואם שגיתי ה' הטוב יכפר לי, עכ"ל.

נוטר הכרמים
הודעות: 7570
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

Re: נוסחאות התפילות לפני ואחרי הספירה

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ד' מאי 04, 2011 3:40 pm

אמנם נראה לענ"ד שהביאור בנוסח לשם יחוד הוא פשוט בתכלית, דהנה כבר עמדו גדולים חקרי לב בנוסח זה של לשם יחוד שנאמר בו: לקיים מצות עשה של ספירת העומר, שהרי לרוב הפוסקים קיי"ל דספירת העומר בזמן הזה דרבנן. ועוד דנו בזה אי מצי למימר על מצוה דרבנן מצות עשה, והאריכו בזה למעניתם. [ראה בשו"ת דברי יציב ח"ב, דברי משה [הלברשטאם] סי' ל, שו"ת פאת שדך ח"ב מכתבו של הגרא"י זלזניק, הליכות שלמה תפילה פרק טז אות מד ועוד רבים].

אכן בספר 'והבן בחכמה' סי' כז להגאון המקובל ר' יעקב משה הלל נר"ו הוכיח במישור כי דעת הרש"ש בשיטת רבינו האר"י היא כי מצות ספירת העומר בזה"ז היא דאורייתא, וזה לפי מה שמבואר בדבריו בשער הכונות דרוש יא לפסח שטעם אמירת הרחמן לאחר הספירה הוא כנגד קרבן העומר בפרט שאנו מבקשים שיבנה ביהמ"ק במהרה בימינו ואז נקריב קרבן העומר בפועל, ויכנס אור הפנימי על ידו כדינו.

והנה מצינו מחלוקת הראשונים בטעם אמירת הרחמן לאחר הספירה, בתוס' במגילה כ,ב ד"ה כל הלילה כתבו, וז"ל: ואחר שמברך על הספירה אומר י"ר שיבנה וכו' היינו טעמא לפי שאין עתה אלא הזכרה עתה לבנין ביהמ"ק. וביאור הדברים, שכיון שהמצוה בזה"ז היא רק מדרבנן, לכן הבקשה היא שיבנה בית המקדש ונקיים המצוה מדאורייתא כתיקונה.

אבל בשבלי הלקט (סי' רלד) שס"ל שגם בזה"ז המצוה דאורייתא ביאר טעם אמירת הרחמן שמבקשים שיבנה ביהמ"ק ונוכל לקיים מצות קצירת העומר והבאתו, אבל מצות הספירה יש לנו גם עתה, עי' משנ"ב סי' תפט,י ושעה"צ שם ס"ק טו שפירש כן מחלוקתם.

ומעתה נמצא דאם ס"ל לרש"ש בדעת האריז"ל דהבקשה קאי על הקרבת העומר מוכח דסבר שגם בזה"ז מצות הספירה היא מדאורייתא.

ואי נימא הכי בדעת הרש"ש, מבואר הנוסח לקיים מצות עשה של ספירת העומר.

אמנם, הנה לדעה זו נמצא דאף שגם בזה"ז דליכא מצות הקרבת העומר ישנה מצוה מה"ת, מ"מ גם קיומה היום מישך שייכא למצות ההקרבה, ולאו תרי מילי נינהו, (וכמו שמבאר הרש"ש ענין אור הפנימי) ומה"ט אנו מבקשים בהרחמן על קרבן העומר בפועל, נראה דמבואר בזה עוד הטעם דממשיכים הפס' 'והקרבתם מנחה חדשה לה'', דאתא לאפוקי מדעת הסוברים שאין המצוה היום אלא זכר למקדש, אלא שמקיים את מצות הספירה מדאורייתא שהיא אותה המצוה שנצטוינו בה יחד עם הציווי על הקרבת העומר, ועי'.

נוטר הכרמים
הודעות: 7570
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

Re: נוסחאות התפילות לפני ואחרי הספירה

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ד' מאי 04, 2011 3:41 pm

אולם הני דלא גרסי תיבות אלו בנוסח התפילה סברי שאין ענין מצות הספירה שאנו מקיימים היום למצוות ההקרבה, ועתה אינו אלא זכר למצות הספירה במקדש, ואולי זה טעם ההשמטה גם בנוסח תפילת רבש"ע. [ומידי קושיא לא יצאנו כיון שמקורו בכתבי האר"י, וצ"ע].

נוטר הכרמים
הודעות: 7570
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

Re: נוסחאות התפילות לפני ואחרי הספירה

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ד' מאי 04, 2011 3:45 pm

עת הזמיר הגיענו,
קול התור'ה נשמע בארצנו,
הנה זה עומד אחר כתלינו,
זמן הקיץ לטובה יתחדש עלינו.

זה כמה מן המקדש יצאתי,
לרעות בגני החכמים אנשי עצתי,
כמלוא האורה וסלו מיערת הדבש רדיתי,
הנה מה טוב, ראו זה מצאתי!

ואיש כברכתו נתן בטוב לב ועין,
וכגבור ואיש מלחמה חגר כלי זין.

נתבררו ונתלבנו הדברים, עד כלות,
פירוקים והויות, עובדות וידיעות, חמורות וקלות.

והנפש לא תמלא באין מעצור,
כי 'נמכרתי', בשבי ובמצור.

והרוח אשר בקרבי תשאני:
מתי אעשה גם אנכי לביתי,
לנטור את כרמי וזיתי?

קשה עלי פרידתכם,
רבות החכמתי בסגל חבורתכם.

ימין ושמאל תפרוצו,
ומעינותיכם הברוכים חוצה יפוצו.


לע"ע עד ליום מתן תורתנו הבעל"ט.

דרדקי
הודעות: 159
הצטרף: ד' יוני 23, 2010 8:21 pm

Re: נוסחאות התפילות לפני ואחרי הספירה

הודעהעל ידי דרדקי » ד' מאי 04, 2011 4:02 pm

נוטר הכרמים כתב:קשה עלי פרידתכם,
רבות החכמתי בסגל חבורתכם.

ימין ושמאל תפרוצו,
ומעינותיכם הברוכים חוצה יפוצו.


לע"ע עד ליום מתן תורתנו הבעל"ט.

אשריך ואשרי חלקך.
מחלקך יהא חלקי. ג"א הק' מצטרף.
תזכה לזמן מוצלח ופורה.
ומיגו דזכי לך יזכי לכל בני החבורה דכאן לברכת זמן קיץ מוצלח בעליה בתורה ובעמלה.

תוך כדי דיבור
הודעות: 1347
הצטרף: ה' מאי 20, 2010 1:59 pm

Re: נוסחאות התפילות לפני ואחרי הספירה

הודעהעל ידי תוך כדי דיבור » ד' מאי 04, 2011 4:50 pm

לגבי האמירה שאחרי הספירה, יש לציין שהערוה"ש בהלכות ספירת העומר כותב שהיה ראוי שלא יגידו אותה כי עוסקת בעניינים נעלים וכו', אבל כבר נתפשט שהמון עם אומרים אותה בהתפעלות הנפש והנח להם לישראל, עיי"ש.
ולגבי האמירה שלפני הספירה, מלבד הבעיה עם "לקיים מצוות עשה", יש להפליא לכאורה על מה שאמירה זו של "הנני מוכן ומזומן" מופיעה כיום בכל סידורי אשכנז (לא בדקתי האם היה כן גם במזרח אירופה), לעיתים בתוספת "לשם יחוד" ולעיתים בלעדיה - מה נשתנה מצווה זו יותר מכל שאר מצוות התורה שעליהן בנוסח אשכנז אין אומרים שום נוסח לפני הברכה, מה בין זה לבין מצוות לולב למשל. ואין להשיב מקידוש לבנה, שגם שם ברוב סידורי נוסח אשכנז יש נוסח "לשם יחוד", א' מפני שבאמת בחלק מהסידורים ליתא, ב' מפני שקידוש לבנה בלאו הכי מיוסד כולו על פי הסוד, מה שאין כאן בדין ספירת העומר. ומסתמא התשובה כמו שכתב נוטר, שהגיע זה על ידי המקובלים (והלא אנו רואים שבמצוה זו תלויים הרבה עניינים כה"ג, כמו שלכל יום נותנים שם אחר ע"פ הספירות), אבל ראוי לציון שיש כמה בתי כנסת אשכנזים שבאמת אינם אומרים כלל את הנוסח של "הנני מוכן ומזומן" אלא מברכים מייד.

שומע
הודעות: 103
הצטרף: ה' אפריל 21, 2011 12:34 am

Re: נוסחאות התפילות לפני ואחרי הספירה

הודעהעל ידי שומע » ד' מאי 04, 2011 5:13 pm

ר' אברהם בן הרמב"ם כותב שטעם ברכת המצוות הוא כדי לעורר לכוונה בשעת המצווה. א"כ אין מקום לומר הנני מכוין.

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 12550
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: נוסחאות התפילות לפני ואחרי הספירה

הודעהעל ידי איש_ספר » ד' מאי 04, 2011 5:19 pm

הרב נוטר, לא כ"כ הבנתי את הפלפול בדעת הרש"ש ולא את הישוב של שייכות והקרבתם. רק אציין שבסידור יעב"ץ כפי שיצא מהיעב"ץ (ולא מהשוחט...) אין בכלל לשם יחוד קודם הספירה.
תוכ"ד, מהו הלשון 'בכמה בתי כנסיות', בכל הישיבות הק' ובבתי מדרשות של חניכי הישיבות א"א לשם יחוד ולא שום אמירה אח"ז זולת הרחמן.
שומע, כ"כ גם הריטב"א.
----------------------

רוצה לרצות
הודעות: 78
הצטרף: ד' נובמבר 03, 2010 5:47 pm

Re: נוסחאות התפילות לפני ואחרי הספירה

הודעהעל ידי רוצה לרצות » ד' מאי 04, 2011 5:54 pm

בסידור חלקת יהושע נוסח הפסוקים הוא:
וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את עומר התנופה שבע שבתות תמימות תהיינה עד ממחרת השבת השביעית תספרו חמישים יום והקרבתם מנחה חדשה לה', ונאמר שבעה שבועות תספר לך מהחל חרמש בקמה תחל לספור שבעה שבועות.

כך זכור לי שראיתי [ועומד בזכרוני משום החידוש שבדבר]. מקורו היכן?

שבטיישראל
הודעות: 1828
הצטרף: ב' יולי 05, 2010 12:37 am

Re: נוסחאות התפילות לפני ואחרי הספירה

הודעהעל ידי שבטיישראל » ד' מאי 04, 2011 6:10 pm

נוטר הכרמים כתב:בספר ליקוטי מהרי"ח (ח"ג עמ' לא) כתב: [בנוסח הנני מוכן ומזומן שאומרים לפני ספירת העומר] והקרבתם מנחה חדשה לה'. בסידור השל"ה והיעב"ץ ליתא [א"ה, אינו מדויק בסידור בית יעקב עמדין החל מהמהדורה השניה למברג תרסד זה מוקף בסוגריים, במהדורא הראשונה זה דווקא מופיע]

וכאן טעה הכותב הנכבד הי"ו בטעות שכבר נכשלו בה רבים וגם שלמים - הסידור "בית יעקב" אינו סידור היעב"ץ כי אם סידורו של השו"ב יודקיס מבארדיטשוב שהדפיס בה גם דברים שמקורם מהיעב"ץ ובתוספות ערבוב עוד הרבה דברים שהיעב"ץ בכלל התנגד להם (ובתוכם גם דברים שמקורם מכת ש"ץ ה"י ואכמ"ל), וכבר עמד ע"ז הגה"ק ממונקאטש זיע"א במאמר נוסח התפילה (אות י')

סידור היעב"ץ הינו סידור "עמודי שמים" (ח"א), ו"שערי שמים" (ח"ב) שנדפס לראשונה באלטונא בשנת תק"ה, ושם (ח"ב, נ"ג:) כלל לא מופיע ה"לשם יחוד" שלפני ספירת העומר, כי אם תחינת ה"רבש"ע" שלאחר הספירה (וחסר שם הקטע האחרון מ"ועי"ז יושפע שפע רב וכו')


*****

תיקון:
כעת ראיתי שהרב "איש ספר" כבר עמד על טעות זו
ואתכם הסליחה
קבצים מצורפים
ב.PNG
ב.PNG (82.73 KiB) נצפה 4674 פעמים
א.PNG
א.PNG (84.78 KiB) נצפה 4674 פעמים

נוטר הכרמים
הודעות: 7570
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

Re: נוסחאות התפילות לפני ואחרי הספירה

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ש' מאי 10, 2014 9:38 pm

בנוגע לאמור לעיל בנוסח הנני מוכן ומזומן:

בהגש"פ 'איגרא רמה' מובא מכת"י הג"ר רפאל זאב הלוי זצ"ל אב"ד דק"ק זאקרשטיין ב"ר אפרים הלוי זצ"ל אב"ד קויל, חתן בעמח"ס שו"ת חמדת שלמה
עי' או"ח סי' ק"ו סעיף ב' במג"א סק"ב נראה משם להדיא שעל דבר שהוא מדרבנן לא שייך לומר 'מצות עשה', וספיה"ע בזה"ז דעת רש"י מנחות דף ס"ו ודעת רוב הפוסקים דהוא רק מדרבנן, והרמב"ם דס"ל דגם בזה"ז הוא מדאורייתא, הוא יחיד בדבר זה, עי' או"ח סי' תפ"ט ובמג"א סק"ד, ע"כ אין לומר לקיים מצות עשה של ספיה"ע, ותא חזי גדול ומובהק העידו לי שרבו רבינו הגדול הגאון מאור הגולה קדוש וטהור רבינו עקיבא איגר זיע"א אמר לקיים מצוה של ספירת העומר, והשמיט תיבת עשה.

אשי ישראל
הודעות: 397
הצטרף: א' נובמבר 30, 2014 12:52 am

Re: נוסחאות התפילות לפני ואחרי הספירה

הודעהעל ידי אשי ישראל » ב' אפריל 27, 2015 8:17 pm

תוך כדי דיבור כתב:לגבי האמירה שאחרי הספירה, יש לציין שהערוה"ש בהלכות ספירת העומר כותב שהיה ראוי שלא יגידו אותה כי עוסקת בעניינים נעלים וכו', אבל כבר נתפשט שהמון עם אומרים אותה בהתפעלות הנפש והנח להם לישראל, עיי"ש..

לזכרוני אין מקורו בערוה"ש אלא כבר ב'חק יעקב'.

מעיין
הודעות: 1472
הצטרף: ה' דצמבר 09, 2010 10:41 pm

Re: נוסחאות התפילות לפני ואחרי הספירה

הודעהעל ידי מעיין » ב' אפריל 27, 2015 8:36 pm


בערל
הודעות: 236
הצטרף: ג' מרץ 21, 2017 5:04 pm

Re: נוסחאות התפילות לפני ואחרי הספירה

הודעהעל ידי בערל » ג' אפריל 25, 2017 2:06 am

אגב,
בנוסח של רבוש"ע מבקשים "ובזכות ספירה"ע שספרתי היום יתוקן מה שפגמתי בספירה.." תיבות אלו יש לומר בלחש כי אין ראוי לפרסם חטאיו.
ושמעתי מעשה שפעם ניגש לר' נטע צינווירט (ואולי היה זה עם צדיק אחר) יהודי שהיה באמצע התפילה ולא ידע את המידה של אותו יום ושאל אותו "יתוקן מה שפגמתי בספירה..??"
ענה לו ר' נטע: פרוסט שבפרוסט...

ארזי ביתר
הודעות: 2185
הצטרף: ב' פברואר 04, 2013 2:25 pm

Re: נוסחאות התפילות לפני ואחרי הספירה

הודעהעל ידי ארזי ביתר » ג' אפריל 25, 2017 8:32 am

בערל כתב:פעם ניגש לר' נטע צינווירט (ואולי היה זה עם צדיק אחר) יהודי שהיה באמצע התפילה ולא ידע את המידה של אותו יום ושאל אותו "יתוקן מה שפגמתי בספירה..??"
ענה לו ר' נטע: פרוסט שבפרוסט...

סיפר לי ידיד טוב, שזוכר את כ"ק אדמו"ר מהר"י מויז'ניץ, בתקופת ה"זיסע יאהר'ן", שהתפלל פעם מעריב באיצקוביץ', ופנה אליו אדם בנוסח הנ"ל...

ענה לו האדמו"ר: שוטה שבשוטים...

פרנצויז
הודעות: 991
הצטרף: ה' מרץ 26, 2015 1:40 pm

Re: נוסחאות התפילות לפני ואחרי הספירה

הודעהעל ידי פרנצויז » ב' מאי 20, 2019 9:18 pm

נוטר הכרמים כתב:ולולי דמסתפיני הייתי אומר דמאן דתני הא לא תני הא, דתפילה שלאחר הספירה היא מהאר"י ז"ל,

מה מקור התפילה שלאחר הספירה? איפה זה כתוב באר"י?

נוטר הכרמים
הודעות: 7570
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

Re: נוסחאות התפילות לפני ואחרי הספירה

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ב' מאי 20, 2019 11:19 pm

פרנצויז כתב:
נוטר הכרמים כתב:ולולי דמסתפיני הייתי אומר דמאן דתני הא לא תני הא, דתפילה שלאחר הספירה היא מהאר"י ז"ל,

מה מקור התפילה שלאחר הספירה? איפה זה כתוב באר"י?

אין לי מושג. מדובר בציטוט מדויק של 'ליקוטי מהרי"ח.


חזור אל “בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 8 אורחים