מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

נוסח ברכת הספירה, לעומר או בעומר?

הלכות חג בחג. חקרי הלכה ומנהג. מאמרים לעיון והורדה.
נוטר הכרמים
הודעות: 7577
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

נוסח ברכת הספירה, לעומר או בעומר?

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ד' אפריל 18, 2012 2:56 pm

מאת הרה"ג אריה הכהן פלשניצקי שליט"א מח"ס 'אתקינו סעודתא' ו'שערי בית המדרש'

אחד מחילוקי המנהגים בין נוסח אשכנז לספרד בספירת העומר הוא שבנוסח אשכנז אומרים היום כך וכך "בעומר" ובנוסח ספרד "לעומר", הטעם שבחילוקי הנוסחאות הללו הוא מן הדברים המעניינים שכדאי להתבונן בהם. (ולמעשה בגמ' כלל לא מוזכר דבר זה.)
כתב השו"ע1: סופר הימים ושבועות כיצד ביום הראשון אומר היום יום אחד (בעומר). וכתב הט"ז כן מנהגינו אבל בדברי הר"ן סוף פסחים שמביא ב"י נזכר שם בלמ"ד, ונראה יותר נכון מנהגינו דהא ביום אחד שמנינן י"ו (טז') הוי פי' במנין ימי העומר אשר יביאו למחר ביום י"ו ובימים אחרים הוי ג"כ שפיר דאמרינן דעומר קאי כולם משא"כ אם תאמר לעומר תהיה הכוונה בליל י"ו לעומר למה שכבר הביאו, אבל בעומר לא קאי רק על ימי העומר דא"א לפרשו על ההבאה דהבי"ת משמע בתוך משא"כ בלמ"ד אפשר לפרשו על ההבאה כנלענ"ד. עכ"ל.
ובחק יעקב (ס"ק ט') כתב: וכן בנוסח בעומר הט"ז האריך שאין לומר לעומר אבל באמת רוב נוסחאות ישנים כתבו שיש לומר לעומר וכו' וצ"ל דמלת לעומר משמע שהוא ליום העומר כך וכך ימים משא"כ בעומר משמע שעכשיו הוא זמן העומר ובאמת זמן העומר הוא רק יום א' דהיינו י"ו בניסן וק"ל. וכ"כ בשל"ה שי"ל לעומר דוקא. ומ"מ אין לשנות ממנהג שנהגו מקדם כי יש להם על מה שיסמוכו.
וכן נוסח הגר"א3 לומר "בעומר" , וכ"כ בספר המנהגים לר"א טירנא4, ובחיי אדם5, אמנם נוסח האר"י ז"ל לומר "לעומר", וכ"כ בשל"ה6. ובמ"ב7 כתב: וברוב הפוסקים הנוסח לעומר8 מיהו עיקר דבר זה אינו אלא לכתחילה כדי לבאר שהוא מיום שהקריבו את העומר והלאה ואם לא אמר אלא היום כך וכך נמי יצא9. ובשע"ת10 כתב: ועיין בשו"ת בית יעקב שחמיו הגאון ז"ל היה אומר לעומר והוא החזיק הנוסח בעומר והביא ראיה מח"מ סי רנג' עי"ש. ובאמת אין ראיה משם לכאן ומצינו בל' המקרא "בשנה השנית לצאתם", וכה"ג טובא איכא עד כי לספור וגם בלשון בנ"א נופל יותר לעומר בלמ"ד וכן נהוג במדינתנו והוא ע"פ האר"י ז"ל ועיין באה"ע סי' קכו' לענין כתיבת הגט לירח פלוני עי"ש.
ובספר ערוך השולחן11 כתב: בענין הנוסחא בעומר או לעומר אין הכרע ויותר נראה לעומר.
בספר אורחות רבינו12 לבעל הקה"י מבוא' שספר היום כך וכך "בעומר", וחוזר ואומר היום כך וכך "לעומר", ואמר שאלו החוזרים מיד עוד פעם רק על תיבת לעומר13 אין לזה תועלת ואם רוצה לחזור שיספור כל הספירה פעמיים, פעם אחת יסים "בעומר" או "לעומר" ופעם שני' יסיים "לעומר" או "בעומר".

מקורות וציונים:
1. סימן תפט' סעי' א'. 2. ס"ק ג'. 3. מעשה רב. וכן נהג החזו"א. (דינים והנהגות עמ' צז'). 4. מנהג של פסח. 5. כלל קלא' סעי' א'. 6. באה"ט שם ס"ק ח'. 7. בס"ק ח'. 8. וכ"כ בשו"ת הרשב"א ח"א סי' תנז'- מובא בב"י סי' תפט'. וכן כ' הר"ן (הבאינו לעיל בדברי הט"ז) ובכל בו סי' נח'. וברבינו ירוחם. וברוקח ובשבלי הלקט סי' רלד'. ובסידור יעב"ץ. וכן בספר יסוד ושורש העבודה שער ט' פ"ח. ובספר מנהגי א"י הל' ספירת העומר- ה'. 9. וע"ע במ"ב לקמן בס"ק כא'. 10. שם ס"ק ח'. 11. סי' תפט' אות ט'. ועי' בספר מועדים וזמנים (ח"ז סי' רלא') מה שכתב בזה העניין, והביא ראיה למנהג אשכנז מהא דאומרים ל"ג בעומר ולא ל"ג לעומר, עי"ש. 12. עמ' צ"ג. 13. אמנם שמעתי בשם הגרח"פ שיינברג (מפי נכדו) שאומר היום כך וכך בעומר, לעומר, ללא חזרה על הספירה.


לכאורה פשטות לשון המשנ"ב משמע שהיות ועיקר הדבר שמזכירים את המנין לעומר אינו לעיכובא, לכך אין משמעות כ"כ לנוסח בעומר או לעומר, ונראה כי אין הידור לומר את שני הנוסחאות בזה אחר זה. יתירה מזו, עד כמה שאין עיכוב בדבר, הרי בכל מקרה יצא ידי חובתו כבר בספירה הראשונה, וא"כ בפעם השניה אין לזה שם ספירה לכאורה, כי כבר ספר, (האם שייך לספור שוב ושוב?), ודלא כמנהג הקה"י ועוד, (ושמעתי שגם הגרש"ז אויערבאך זצ"ל נהג כך).

הבונה
הודעות: 1131
הצטרף: ד' מרץ 09, 2011 6:05 pm

Re: נוסח ברכת הספירה, לעומר או בעומר?

הודעהעל ידי הבונה » ד' אפריל 18, 2012 3:14 pm

מן הענין להזכיר נוסח שראיתיבסדור תימני, השינויים שלו מן הנוסח שאני מתפלל בו הם:
א. סופרים בארמית (הנוסח הרגיל בלה"ק).
ב. "בעומר[א]", בעוד שבנוסחי "לעומר".
ג. לאחר ספירת הימים מזכירים ב/לעומר[א], ולא כפי נוסחי לאחר ספירת השבועות.
ביום ל"ב למשל סופרים כך:
האידנא תרין ותלתין יומין בעומרא דאינון ארבעה שבועי וארבעה יומין

(הכל מהזכרון ובתקוה שאל"ט)

צביב
הודעות: 1880
הצטרף: א' מרץ 04, 2012 2:02 pm

Re: נוסח ברכת הספירה, לעומר או בעומר?

הודעהעל ידי צביב » ד' אפריל 18, 2012 3:31 pm

מנהג אחד מגדולי החיסידות
[אולי רבי מנחם מנדל מרימנוב]
לספור כעשר פעמים ספירת העומר
וכמה פעמים למחרת
וזה מענין חביבות המצוה

היא שיחתי
הודעות: 3496
הצטרף: ו' דצמבר 17, 2010 1:27 am
מיקום: צפת

Re: נוסח ברכת הספירה, לעומר או בעומר?

הודעהעל ידי היא שיחתי » ד' אפריל 18, 2012 3:50 pm

נוטר הכרמים כתב:לכאורה פשטות לשון המשנ"ב משמע שהיות ועיקר הדבר שמזכירים את המנין לעומר אינו לעיכובא, לכך אין משמעות כ"כ לנוסח בעומר או לעומר, ונראה כי אין הידור לומר את שני הנוסחאות בזה אחר זה. יתירה מזו, עד כמה שאין עיכוב בדבר, הרי בכל מקרה יצא ידי חובתו כבר בספירה הראשונה, וא"כ בפעם השניה אין לזה שם ספירה לכאורה, כי כבר ספר, (האם שייך לספור שוב ושוב?), ודלא כמנהג הקה"י ועוד, (ושמעתי שגם הגרש"ז אויערבאך זצ"ל נהג כך).


ראשית מנא ליה למר שאי אפשר לספור כמה פעמים, ומה שאי"ז כמה מצוות הוא משום דהמצווה היא בתוצאה שיהיה היום ספור ומנוי אצלו
שנית לכאו' אין כאן מקום להידור מצווה והוא שאלה של דיעבד, דהט"ז מפקפק דילמא לא יצא בלמ"ד
וכל דברי הגר"ח הידועים על ב' אתרוגים שייכים רק בהידור מצווה דיש דין של זה קלי ואנוהו ומכל מקום ניתן לקיים המצווה בלא הידור ואם קיים שוב אינו יכול לקיים בהידור
משא"כ הכא דאין זה עניין להידור ואם יצא יצא ואין עניין של הידור בדיבור בשפה יותר מדוייקת (לכאו') מה גם שאם יצא כבר לא שייך לומר שזו שפה שאינה טובה
וא"כ הרוצה לדקדק יאמר פעמיים עם למ"ד ועם בי"ת

שבטיישראל
הודעות: 1828
הצטרף: ב' יולי 05, 2010 12:37 am

Re: נוסח ברכת הספירה, לעומר או בעומר?

הודעהעל ידי שבטיישראל » ד' אפריל 18, 2012 7:19 pm

נוטר הכרמים כתב:אחד מחילוקי המנהגים בין נוסח אשכנז לספרד בספירת העומר הוא שבנוסח אשכנז אומרים היום כך וכך "בעומר" ובנוסח ספרד "לעומר"


דבריו אינם מדוייקים - דעל אף דבסידורי נוסח אשכנז אכן כתוב "בעומר", מ"מ המציאות ממה שראיתי וביררתי, הרי גם אצל רוב רובם של מתפללי נוסח אשכנז בא"י ובחו"ל נהוג לומר "לעומר" ולא "בעומר"

שבטיישראל
הודעות: 1828
הצטרף: ב' יולי 05, 2010 12:37 am

Re: נוסח ברכת הספירה, לעומר או בעומר?

הודעהעל ידי שבטיישראל » ד' אפריל 18, 2012 7:22 pm

הבונה כתב:ג. לאחר ספירת הימים מזכירים ב/לעומר[א], ולא כפי נוסחי לאחר ספירת השבועות.
ביום ל"ב למשל סופרים כך:
האידנא תרין ותלתין יומין בעומרא דאינון ארבעה שבועי וארבעה יומין


כ"ה גם מנהג בני עדות המחזר על אף שסופרים בלשה"ק כמונו

שבטיישראל
הודעות: 1828
הצטרף: ב' יולי 05, 2010 12:37 am

Re: נוסח ברכת הספירה, לעומר או בעומר?

הודעהעל ידי שבטיישראל » ד' אפריל 18, 2012 7:25 pm

צביב כתב:מנהג אחד מגדולי החיסידות [אולי רבי מנחם מנדל מרימנוב] לספור כעשר פעמים ספירת העומר וכמה פעמים למחרת וזה מענין חביבות המצוה


דרכי חיים ושלום סי' תרכ"ו
קבצים מצורפים
ספירה 1.PNG
ספירה 1.PNG (13.6 KiB) נצפה 8804 פעמים
ספירה 2.PNG
ספירה 2.PNG (22.22 KiB) נצפה 8804 פעמים

אליהוא
הודעות: 1057
הצטרף: ג' מאי 04, 2010 5:18 pm

Re: נוסח ברכת הספירה, לעומר או בעומר?

הודעהעל ידי אליהוא » ד' אפריל 18, 2012 7:26 pm

אינך יודע מה אתה סח. ובנוסח אשכנז עכ"פ בא"י אומרים בעומר.
אם אומרים בעומר אחרי הימים או אחרי השבועות הוא פלוגתא בראשונים.

שבטיישראל
הודעות: 1828
הצטרף: ב' יולי 05, 2010 12:37 am

Re: נוסח ברכת הספירה, לעומר או בעומר?

הודעהעל ידי שבטיישראל » ד' אפריל 18, 2012 7:35 pm

אליהוא כתב:אינך יודע מה אתה סח. ובנוסח אשכנז עכ"פ בא"י אומרים בעומר.


אולי ב"נוסח ליטא הארצי ישראלי החדש" נוהגין לומר "בעומר", משא"כ ב"נוסח אשכנז"

לייבל
הודעות: 122
הצטרף: ב' יולי 25, 2011 4:06 pm

Re: נוסח ברכת הספירה, לעומר או בעומר?

הודעהעל ידי לייבל » ד' אפריל 18, 2012 7:44 pm

בזכרוני שבישא יוסף להגר"י אפרתי כתב שבליטא נהגו לומר לעומר עפ"י הערוך השולחן ובא"י נהגו לומר בעומר, והסביר בזה מנהגו של הגרז"ר בנגיס שאמר את שניהם (כמדומני שכ' שם שבעקבותיו נהג כן גם הגריש"א שליט"א).

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 12561
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: נוסח ברכת הספירה, לעומר או בעומר?

הודעהעל ידי איש_ספר » ד' אפריל 18, 2012 8:04 pm

דברי מהדירי סידור אזור אליהו שראו סידורים ישנים הרבה
http://www.otzar.org/aspcrops/147980_16 ... 842012.asp

אורח_נטה
הודעות: 29
הצטרף: ג' ינואר 10, 2012 3:48 pm

Re: נוסח ברכת הספירה, לעומר או בעומר?

הודעהעל ידי אורח_נטה » ה' אפריל 19, 2012 7:36 am

אם זכרוני אינו בכזיב האריך בכך הרבה הגאון מחלמא בעל מרכבת המשנה (הנודע גם כבקי בחוקי הלשון) בספרו שלחן תמיד שנדפס לאחרונה. וכמדומה שמצדיק יותר את הנוסח "בעומר".

ארי שבחבורה
הודעות: 1138
הצטרף: ה' ספטמבר 22, 2011 9:48 pm

Re: נוסח ברכת הספירה, לעומר או בעומר?

הודעהעל ידי ארי שבחבורה » א' מאי 20, 2012 11:27 pm

ואילו דעת הגאון הגדול ר' הלל זקס שליט"א היא שעל דרך האמת הנוסח הנכון יותר בדורנו הוא 'לעומר', אם כי הוא בעצמו נוהג לומר את ב' הנוסחאות.

שמר
הודעות: 643
הצטרף: ו' אפריל 07, 2017 2:30 am

לעומר - בעומר

הודעהעל ידי שמר » ד' אפריל 19, 2017 2:23 am

מדוע אף הסוברים שיש לומר לעומר בלמ"ד כותבים ל"ג בעומר בבי"ת, ולא מצאתי מי שכותב ל"ג לעומר?.

סגי נהור
הודעות: 4562
הצטרף: א' אוגוסט 04, 2013 11:55 pm

Re: לעומר - בעומר

הודעהעל ידי סגי נהור » ד' אפריל 19, 2017 2:38 am

כי כיון שמדובר בענין שאינו הלכתי הלכו אחר שגרת הלשון והנוסח המקובל (כן משמע במשמרת שלום סי' לו אות ג. וכ"כ באגרות קודש (ליובאוויטש) חי"א ע' רט ואילך).

הגיונות
הודעות: 934
הצטרף: ש' ינואר 28, 2017 7:44 pm

Re: לעומר - בעומר

הודעהעל ידי הגיונות » ד' אפריל 19, 2017 3:40 am

סגי נהור כתב:כי כיון שמדובר בענין שאינו הלכתי הלכו אחר שגרת הלשון והנוסח המקובל (כן משמע במשמרת שלום סי' לו אות ג. וכ"כ באגרות קודש (ליובאוויטש) חי"א ע' רט ואילך).


הדברים הובאו אצל מונדשיין באוצר שלו (עמ' רעא-רעב).

ושם גם הביא שהאדמו"ר זצ"ל כתב, במענה לשאלה זו, שבספרי פולין מובא שלג בעומר בגימטריא משה - ולהעיר דרשב"י "היה ניצוץ משה", "ונתעלה לאותו אור שקיבל משה כשעלה לקבל לוחות שניות" (עמק המלך סב, ד - וראה בהערות בשולי הגיליון אצל מונדשיין).

הגיונות
הודעות: 934
הצטרף: ש' ינואר 28, 2017 7:44 pm

Re: לעומר - בעומר

הודעהעל ידי הגיונות » ד' אפריל 19, 2017 3:43 am

בהמשך להודעה הקודמת -

הנה פתק בכתב ידו של האדמו"ר זצ"ל במענה לאחד שכתב שלכאורה צ״ל בנוסח התפילה 'בעומר' כי אומרים 'לג בעומר'.

nf_4086_189204.jpg
nf_4086_189204.jpg (182.79 KiB) נצפה 7980 פעמים

שמש
הודעות: 1306
הצטרף: ג' דצמבר 01, 2015 9:19 pm

Re: נוסח ברכת הספירה, לעומר או בעומר?

הודעהעל ידי שמש » ד' אפריל 19, 2017 10:20 am

בברכת הספירה מנהג כ"ע לומר ' העומר'...

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 17500
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: נוסח ברכת הספירה, לעומר או בעומר?

הודעהעל ידי אוצר החכמה » ד' אפריל 19, 2017 10:49 am

האם כוונתך לומר שלפי שיטת הלעומר היה צריך לומר על הספירה לעומר ולא על ספירת העומר?

אם כן זו טענה מאד מעניינת.
רק למה אתה נותן לנו לנחש ולא מבאר בדיוק את כוונתך?

שמש
הודעות: 1306
הצטרף: ג' דצמבר 01, 2015 9:19 pm

Re: נוסח ברכת הספירה, לעומר או בעומר?

הודעהעל ידי שמש » ד' אפריל 19, 2017 11:13 am

סליחה, חשבתי שזה מובן מאליו, התכוונתי בס"ה שצריך לתקן את הכותרת...

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 17500
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: נוסח ברכת הספירה, לעומר או בעומר?

הודעהעל ידי אוצר החכמה » ד' אפריל 19, 2017 11:43 am

כבר העירו לי שזה היתה כונתך. נראה לי שהטענה שייחסתי אליך קצת מרחיקת לכת היינו שאפשר לומר בברכה לכולי עלמא על ספירת העומר כי גם אם סופרים לעומר עדיין סופרים את העומר.
ואולי לא ?

שלום אידלמן
הודעות: 44
הצטרף: ה' מרץ 02, 2017 11:53 pm

Re: נוסח ברכת הספירה, לעומר או בעומר?

הודעהעל ידי שלום אידלמן » ד' אפריל 19, 2017 11:49 am

במשמרת שלום כתב לומר פעם אחת לעומר ופ"א בעומר, והעיר שמהלשון ל"ג בעומר משמע יותר שאומרים בב'.

סגי נהור
הודעות: 4562
הצטרף: א' אוגוסט 04, 2013 11:55 pm

Re: נוסח ברכת הספירה, לעומר או בעומר?

הודעהעל ידי סגי נהור » ד' אפריל 19, 2017 11:58 am

אוצר החכמה כתב:כבר העירו לי שזה היתה כונתך. נראה לי שהטענה שייחסתי אליך קצת מרחיקת לכת היינו שאפשר לומר בברכה לכולי עלמא על ספירת העומר כי גם אם סופרים לעומר עדיין סופרים את העומר.
ואולי לא ?

לא ברור כל הדיון (שהתחיל בבדיחותא). לשיטה האחרת מברכים "על הספירה בעומר"? היום יכול להיות בעומר או לעומר, אבל הספירה היא ספירת העומר.

לעומקו של דבר
הודעות: 3523
הצטרף: ב' ינואר 11, 2016 1:46 pm

Re: נוסח ברכת הספירה, לעומר או בעומר?

הודעהעל ידי לעומקו של דבר » ד' אפריל 19, 2017 12:52 pm

אני חוזר על שאלתו של הרב נטה"כ מתחילת האשכול, לפי מש"כ המ"ב שאין צריך בכלל לומר מילת בעומר (אולי כוונתו דווקא לאחר הברכה?), מה שייך לומר פעמיים וכפי שנהגו הרבה חכמים (לאו דווקא מאלו המחמירים בדר"כ) כנז"ל?
אולי זה רק ליתן כבוד למנהג?
אולי יש חולקין על המ"ב?

שמואל דוד
הודעות: 5465
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: נוסח ברכת הספירה, לעומר או בעומר?

הודעהעל ידי שמואל דוד » ה' אפריל 20, 2017 10:36 pm

המחבר בסימן תצג- נוהגים שלא לישא כו' עד ל"ג לעומר כו'
וברמ"א הגה מיהו מל"ג בעומר ואילך כו'

יושב ירושלים
הודעות: 854
הצטרף: ד' ינואר 18, 2017 6:33 pm
שם מלא: פסח הלפרין

Re: נוסח ברכת הספירה, לעומר או בעומר?

הודעהעל ידי יושב ירושלים » ה' אפריל 20, 2017 11:06 pm

בכל הדיון הארוך כאן עדיין לא ראיתי ביאור לנוסח 'בעומר', אשר כפי שהעירו נראה מוקשה שכן לכאורה הספירה היא מיום העומר ואילך, ולא מניין ימים בעומר, אכן כל זה הוא בהשקפה ראשונה, אבל לכשנתבונן בנוסח הברכה 'ספירת העומר' הרי מבואר להדיא שסופרים את העומר עצמו, ולא סופרים מהעומר, והביאור בזה הוא שמילת 'עומר' אין פירושה 'קרבן העומר' דאי הכי אין שייך לספור כשאין קרבן, אלא כוונת 'עומר' הוא לעומרים שקוצרים, ואת העומר הראשון מקריבים ואחר כך סופרים את שבע שבועות קציר אשר בסופם חוגגים את סיום השבועות ומביאים מנחה חדשה לה', וגם הנוסח 'לעומר' מתכוון לזה וכמו שאומרים 'לירח פלוני', ולכאורה המכוון כהביאור שסופרים מיום הקרבן ואילך לא קיים מצווה כתקנה, ואפשר דגרע ממי שלא הזכיר כלל 'לעומר', וצ"ע.

יושב ירושלים
הודעות: 854
הצטרף: ד' ינואר 18, 2017 6:33 pm
שם מלא: פסח הלפרין

Re: נוסח ברכת הספירה, לעומר או בעומר?

הודעהעל ידי יושב ירושלים » ב' אפריל 24, 2017 9:17 pm

שוב ראיתי שהאריכו בעניין זה כאן:https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=28&t=4883#p38944
ולא מצאתי מי שכתב כדבריי , אך נלענ"ד שכן הפשטות ואשמח אם מי מהחכמים יוכל למצוא מקור לזה.

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 17500
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: נוסח ברכת הספירה, לעומר או בעומר?

הודעהעל ידי אוצר החכמה » ב' אפריל 24, 2017 10:45 pm

סגי נהור כתב:
אוצר החכמה כתב:כבר העירו לי שזה היתה כונתך. נראה לי שהטענה שייחסתי אליך קצת מרחיקת לכת היינו שאפשר לומר בברכה לכולי עלמא על ספירת העומר כי גם אם סופרים לעומר עדיין סופרים את העומר.
ואולי לא ?

לא ברור כל הדיון (שהתחיל בבדיחותא). לשיטה האחרת מברכים "על הספירה בעומר"? היום יכול להיות בעומר או לעומר, אבל הספירה היא ספירת העומר.

ראה את ביאורו של יושב ירושלים.

יושב ירושלים
הודעות: 854
הצטרף: ד' ינואר 18, 2017 6:33 pm
שם מלא: פסח הלפרין

Re: נוסח ברכת הספירה, לעומר או בעומר?

הודעהעל ידי יושב ירושלים » ד' אפריל 26, 2017 9:52 pm

כעת ראיתי שר' אברהם כבר ביאר באריכות ובטוט"ד את אשר כתבתי במילים קצרות והריני מצרף הקישור בכאן לטובת החברים: https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=28&t=9234&p=89311&hilit=%D7%97%D7%92+%D7%94%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%A8#p89311

וונדרבר
הודעות: 1043
הצטרף: ב' אוקטובר 06, 2014 3:04 pm

Re: לעומר - בעומר

הודעהעל ידי וונדרבר » ב' מאי 01, 2017 11:27 pm

שמר כתב:מדוע אף הסוברים שיש לומר לעומר בלמ"ד כותבים ל"ג בעומר בבי"ת, ולא מצאתי מי שכותב ל"ג לעומר?.

כמדומני שהספרדים נהגו לומר "ל"ג לעומר" (עם ל').
אפשר לראות בספרי גדולי האחרונים הספרדים.

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 17500
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: נוסח ברכת הספירה, לעומר או בעומר?

הודעהעל ידי אוצר החכמה » ב' מאי 01, 2017 11:31 pm

בשולחן ערוך המחבר כותב ל"ג לעומר והרמ"א ל"ג בעומר.

איש גלילי
הודעות: 2544
הצטרף: ג' יולי 08, 2014 3:28 pm
מיקום: הגליל העליון

Re: לעומר - בעומר

הודעהעל ידי איש גלילי » ג' מאי 02, 2017 3:37 am

שמר כתב:מדוע אף הסוברים שיש לומר לעומר בלמ"ד כותבים ל"ג בעומר בבי"ת, ולא מצאתי מי שכותב ל"ג לעומר?.

מפי השמועה - מפני כבודו של הרמ"א שיום פטירתו חל בל"ג בעומר, אומרים ל"ג בעומר כדעתו...

דעת_האברך
הודעות: 580
הצטרף: ו' ינואר 29, 2016 9:44 am

Re: נוסח ברכת הספירה, לעומר או בעומר?

הודעהעל ידי דעת_האברך » ג' מאי 02, 2017 4:02 am

בניגוד לדברי הקהילות יעקב שלכפול את המילים בעומר לעומר הם שגיאה, וצריך לחזור על כל הספירה (אם רוצים לומר את שתי הנוסחאות), שמעתי באזניי מהאי גברא רבא וגאון הגר"צ קושלבסקי שליט"א ראש ישיבת היכל התורה בירושלים עיה"ק שנוהג לומר "בעומר לעומר". ולאחר העיון נראה ליישב ולבאר היטב שיטתו, שבעצם המחלוקת אם לומר בעומר או לעומר היא בהבנת מהות הספירה, שאם אומרים "לעומר" הכוונה ליום הקרבת העומר, ואם אומרים "בעומר" הכוונה למסגרת ימים זו שנקראת ימי העומר (וכבר הסבירו לעיל בטו"ט עניין זה), ואם כן אין מניעה לומר 'היום כ"א ימים בעומר (היינו במסגרת ימי העומר) לעומר (היינו שהם כ"א ימים ליום הקרבת העומר)'. ומאז שביארתי לעצמי הנהגה זו כך גם אני הקטן אוחז בשיפולי גלימתו ונוהג כן, [ונראה שאין לחוש מפני הפסק מכיון שאין זה מעיקר הדין אלא רק ציון המוסיף להבהרת הספירה].

וונדרבר
הודעות: 1043
הצטרף: ב' אוקטובר 06, 2014 3:04 pm

Re: לעומר - בעומר

הודעהעל ידי וונדרבר » ד' מאי 03, 2017 1:45 am

וונדרבר כתב:כמדומני שהספרדים נהגו לומר "ל"ג לעומר" (עם ל').
אפשר לראות בספרי גדולי האחרונים הספרדים.

רשימה חלקית של ספרים שכותבים "ל"ג לעומר" (עם ל'), וביניהם גם גדולי הקדמונים.
ראה viewtopic.php?f=28&t=33575&p=362532#p362542

ש. ספראי
הודעות: 1171
הצטרף: ב' יולי 06, 2015 12:21 am

Re: נוסח ברכת הספירה, לעומר או בעומר?

הודעהעל ידי ש. ספראי » א' אפריל 08, 2018 6:07 pm

נוטר הכרמים כתב:מאת הרה"ג אריה הכהן פלשניצקי שליט"א מח"ס 'אתקינו סעודתא' ו'שערי בית המדרש'לכאורה פשטות לשון המשנ"ב משמע שהיות ועיקר הדבר שמזכירים את המנין לעומר אינו לעיכובא, לכך אין משמעות כ"כ לנוסח בעומר או לעומר, ונראה כי אין הידור לומר את שני הנוסחאות בזה אחר זה. יתירה מזו, עד כמה שאין עיכוב בדבר, הרי בכל מקרה יצא ידי חובתו כבר בספירה הראשונה, וא"כ בפעם השניה אין לזה שם ספירה לכאורה, כי כבר ספר, (האם שייך לספור שוב ושוב?), ודלא כמנהג הקה"י ועוד, (ושמעתי שגם הגרש"ז אויערבאך זצ"ל נהג כך).[/quote]

אכן כך נהג הגרשז"א, כמדומני מובא בהליכו"ש. וחושבני שהמנהג לשוב ולספור בנוסחאות השונות, וכן בכל מהלך היום (שכן נהג הגרשז"א) אינו מדין הנוסחא, אלא כדי לזכור ולשנן ענין הספירה ומשמעותה, שוב ושוב ושוב. וכמדומני ששמעתי הלשון מהגרב"מ אזרחי פעם, ש"יהיה האדם עצמו ספור"...

חזן הכנסת
הודעות: 97
הצטרף: ה' אפריל 05, 2018 11:08 am

Re: נוסח ברכת הספירה, לעומר או בעומר?

הודעהעל ידי חזן הכנסת » א' אפריל 08, 2018 6:22 pm

שבטיישראל כתב:
אליהוא כתב:אינך יודע מה אתה סח. ובנוסח אשכנז עכ"פ בא"י אומרים בעומר.


אולי ב"נוסח ליטא הארצי ישראלי החדש" נוהגין לומר "בעומר", משא"כ ב"נוסח אשכנז"


בנוסח אשכנז מעולם לא היה נוסח "לעומר" אלא בנוסח אשכנז המקורי לא אמרו לא בעומר ולא לעומר אלא כך אמרו בלשון הברכה: בא"י אמ"ה אקב"ו על ספירת העומר שהיום יום אחד (כאן עונין: אמן) עכ"ל הברכה!!!
בנוסח פולין חילקו את הברכה מהספירה והוסיפו תיבת "בעומר" לבסוף
אבל נוסח "לעומר" לא היתה קיימת לא באשכנז ולא בפולין
בסידורים המאוחרים באשכנז שהושפעו ממדקדקים ובעלי הלכה מאוחרים נשתרבב הלשון "לעומר" מהספרדים (כדרך שנשתרבב לשם מהספרדים תפלת "הרחמן הוא יחזיר לנו עבודת ביהמ"ק למקומה", בעוד שבכל אשכנז ופולין לא היה ידוע אלא תפלת "יהי רצון שיבנה ביהמ"ק במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך" אחר ספירת העומר)

האמת והשלום
הודעות: 142
הצטרף: א' דצמבר 18, 2016 9:57 pm

Re: נוסח ברכת הספירה, לעומר או בעומר?

הודעהעל ידי האמת והשלום » ב' אפריל 16, 2018 7:50 am

חזן הכנסת כתב:
שבטיישראל כתב:
אליהוא כתב:אינך יודע מה אתה סח. ובנוסח אשכנז עכ"פ בא"י אומרים בעומר.


אולי ב"נוסח ליטא הארצי ישראלי החדש" נוהגין לומר "בעומר", משא"כ ב"נוסח אשכנז"


בנוסח אשכנז מעולם לא היה נוסח "לעומר" אלא בנוסח אשכנז המקורי לא אמרו לא בעומר ולא לעומר אלא כך אמרו בלשון הברכה: בא"י אמ"ה אקב"ו על ספירת העומר שהיום יום אחד (כאן עונין: אמן) עכ"ל הברכה!!!
בנוסח פולין חילקו את הברכה מהספירה והוסיפו תיבת "בעומר" לבסוף
אבל נוסח "לעומר" לא היתה קיימת לא באשכנז ולא בפולין
בסידורים המאוחרים באשכנז שהושפעו ממדקדקים ובעלי הלכה מאוחרים נשתרבב הלשון "לעומר" מהספרדים (כדרך שנשתרבב לשם מהספרדים תפלת "הרחמן הוא יחזיר לנו עבודת ביהמ"ק למקומה", בעוד שבכל אשכנז ופולין לא היה ידוע אלא תפלת "יהי רצון שיבנה ביהמ"ק במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך" אחר ספירת העומר)

מלבד באור הגר"א זצוקללה"ה שכתב שכך היתה גירסת ראבי"ה הטור והמחבר אך עוד לא ראיתי כזו גירסא,אם תפנה אותי מאוד אשמח.

חזן הכנסת
הודעות: 97
הצטרף: ה' אפריל 05, 2018 11:08 am

Re: נוסח ברכת הספירה, לעומר או בעומר?

הודעהעל ידי חזן הכנסת » ב' אפריל 16, 2018 10:08 am

כך כתב הרוקח בהלכות פסח סימן רצ"ד וכן במהרי"ל הלכות ספה"ע וכ"כ המרדכי במגילה רמז תתג וכ"כ האו"ז סי' שכ"ט וכ"כ רבינו ירוחם תא"ו נ"ה ח"ד וכ"כ התניא סימן נ' וכ"כ המטה משה וכ"כ השל"ה שכך המנהג (אלא שהוא סובר שהוא טעות, וקשה מאוד שהוא חולק על כל הראשונים הנ"ל).

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 17500
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: נוסח ברכת הספירה, לעומר או בעומר?

הודעהעל ידי אוצר החכמה » ב' אפריל 16, 2018 11:23 am

בסידור הרס"ג כותב
חד יומא בעומרא תרי יומי בעומרא.

ובהערות שם ציין שכן הוא גם בתשובת רב האי שהובאה בריצ"ג.


ביום האחרון כתוב שם יומאי ארבעין ותשעה דעומרא. רק אולי זו טעות המעתיק.

האמת והשלום
הודעות: 142
הצטרף: א' דצמבר 18, 2016 9:57 pm

Re: נוסח ברכת הספירה, לעומר או בעומר?

הודעהעל ידי האמת והשלום » ב' אפריל 16, 2018 8:39 pm

חזן הכנסת כתב:כך כתב הרוקח בהלכות פסח סימן רצ"ד וכן במהרי"ל הלכות ספה"ע וכ"כ המרדכי במגילה רמז תתג וכ"כ האו"ז סי' שכ"ט וכ"כ רבינו ירוחם תא"ו נ"ה ח"ד וכ"כ התניא סימן נ' וכ"כ המטה משה וכ"כ השל"ה שכך המנהג (אלא שהוא סובר שהוא טעות, וקשה מאוד שהוא חולק על כל הראשונים הנ"ל).

ייש"כ עצום,לא שמתי אל ליבי בעת לומדי את דברי המרדכי,ה' יברך אותך.


חזור אל “בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 5 אורחים