מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

דף ועוד דף (מתעדכן)

הערות, בירורים וחידושים במרחבי התלמודים. לומדי דף היומי וכל חבורות הלומדים
סמל אישי של המשתמש
אהרן תאומים
הודעות: 1548
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: מאנטריאל קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ה' מאי 27, 2021 3:26 am

יומא מג.: דאפילו כהן הדיוט {במדבר יט-ו} ולקח הכהן עץ ארז ואזוב ושני תולעת לשמואל דאפי' בכהן הדיוט לרב אצטריך סלקא דעתך אמינא כיון דלאו גופה דפרה נינהו לא ליבעי כהן קא משמע לן {במדבר יט-ז} וכבס בגדיו הכהן בכיהונו וטמא הכהן עד הערב כהן בכיהונו לדורות הניחא למאן דאמר לדורות בכהן הדיוט שפיר אלא למאן דאמר לדורות בכהן גדול השתא כהן גדול בעינן בכיהונו מיבעיא (ע"ב) ובני אהרן עם קדושך
סנהדרין טו. א''ל רב פפא לאביי בשלמא לר' יהודה היינו דכתיב כהן אלא לרבנן כהן למה להו קשיא: הקרקעות תשעה וכהן: מנהני מילי אמר שמואל עשרה כהנים כתובין בפרשה חד לגופיה הנך הוי מיעוט אחר מיעוט ואין מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות דאפילו ט' ישראל ואחד כהן מתקיף לה רב הונא בריה דרב נתן אימא חמשה כהנים וחמשה ישראלים קשיא.

סמל אישי של המשתמש
אהרן תאומים
הודעות: 1548
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: מאנטריאל קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ה' מאי 27, 2021 4:06 am

יומא מד. פר כהן משיח
סנהדרין טז. ולפני אלעזר הכהן יעמוד הוא זה מלך וכל בני ישראל אתו זה משוח מלחמה

בין משיח למשוח

סמל אישי של המשתמש
אהרן תאומים
הודעות: 1548
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: מאנטריאל קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ו' מאי 28, 2021 6:04 am

יומא מה. תנו רבנן דקה מה ת''ל והלא כבר נאמר {שמות ל-לו} ושחקת ממנה הדק אלא להביא דקה מן הדקה: מעשה הקטרת ובעמוד הקודם
מד: ותנא דבי ר' ישמעאל על מה קטורת מכפרת על לשון הרע יבא דבר שבחשאי ויכפר על מעשה חשאי (רש"י) על לשון הרע. כי ההיא דקרח לשון הרע הוה דכתיב (במדבר יז) אתם המיתם את עם ה' וסתם לשון הרע בחשאי הוא:
ורמז שביוה"כ אין מכפר על בין אדם לחבירו ועל כן צריך לדקדק דקה מן הדקה ולבקש לשמוע הקול שמחול לו והקול יפה לבשמים
סנהדרין יז. בשעה שאמר לו הקב''ה למשה אספה לי שבעים איש אמרו אלדד ומידד אין אנו ראויין לאותה גדולה אמר הקב''ה הואיל ומיעטתם עצמכם הריני מוסיף גדולה על גדולתכם ומה גדולה הוסיף להם שהנביאים כולן נתנבאו ופסקו והם נתנבאו ולא פסקו ומה נבואה נתנבאו אמרו משה מת יהושע מכניס את ישראל לארץ אבא חנין אומר משום רבי אליעזר על עסקי שליו הן מתנבאים עלי שליו עלי שליו רב נחמן אמר על עסקי גוג ומגוג היו מתנבאין שנאמר {יחזקאל לח-ג/י/יד/יז ??} כה אמר ה' אלהים האתה הוא אשר דברתי בימים קדמונים ביד עבדי נביאי ישראל הנבאים בימים ההם שנים להביא אותך עליהם וגו' אל תיקרי שנים אלא שנים ואיזו הן שנים נביאים שנתנבאו בפרק אחד נבואה אחת הוי אומר אלדד ומידד אמר מר כל הנביאים כולן נתנבאו ופסקו והן נתנבאו ולא פסקו מנא לן דפסקו אילימא מדכתיב {במדבר יא-כה} ויתנבאו ולא יספו אלא מעתה {דברים ה-כב} קול גדול ולא יסף ה''נ דלא אוסיף הוא אלא דלא פסק הוא אלא הכא כתיב ויתנבאו התם כתיב {במדבר יא-כז} מתנבאים עדיין מתנבאים והולכים בשלמא למ''ד משה מת היינו דכתיב {במדבר יא-כח} אדוני משה כלאם אלא למ''ד הנך תרתי מאי אדני משה כלאם דלאו אורח ארעא דהוה ליה כתלמיד המורה הלכה לפני רבו בשלמא למ''ד הנך תרתי היינו דכתיב מי יתן אלא למ''ד משה מת מינח הוה ניחא ליה לא סיימוה קמיה מאי כלאם א''ל הטל עליהן צרכי ציבור והן כלין מאיליהן
מאמר שלי על רש"י בענין זה כאן viewtopic.php?f=46&t=27673&p=710422#p710123

במדרש שבעקבות שנתנבאו אמרה ציפורה אוי להם לנשותיהם של אלו ומרים סיפרה זאת ודיברה לשון הרע, וכן יש גם מי שפירש שלכך לא נאמר שם הנער שאמר למשה כי זה לשון הרע, וסימנא מילתא פרשת השבוע והציר הסובב שמלשון הרע ללשון הרע ממרים למרגלים ומרגלים לקרח

סמל אישי של המשתמש
אהרן תאומים
הודעות: 1548
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: מאנטריאל קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

הודעהעל ידי אהרן תאומים » א' מאי 30, 2021 7:34 am

יומא מו. אמר רב אחא בר יעקב איצטריך סלקא דעתך אמינא הני מילי היכא דחל יום הכפורים להיות אחר השבת דחלבי שבת קרבין ביוה''כ אבל באמצע שבת לא קמ''ל
סנהדרין יח: לא מלך וכהן גדול בעיבור שנה מלך משום אפסניא כהן גדול משום צינה (רש"י) כהן גדול. אינו רוצה שתתעבר שנה מפני הצינה שצריך לטבול ולקדש ביום הכפורים חמש טבילות ועשרה קידושין ואם תתעבר שנה הרי תשרי במרחשון וצינת מרחשון תהיה בתשרי:
הדרן טרף בקלפי והדרן דיני ממונות

סמל אישי של המשתמש
אהרן תאומים
הודעות: 1548
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: מאנטריאל קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

הודעהעל ידי אהרן תאומים » א' מאי 30, 2021 7:45 am

יומא מז. אמרו עליו על רבי ישמעאל בן קמחית פעם אחת סיפר דברים עם ערבי אחד בשוק ונתזה צינורא מפיו על בגדיו ונכנס ישבב אחיו ושמש תחתיו וראתה אמן שני כהנים גדולים ביום אחד ושוב אמרו עליו על רבי ישמעאל בן קמחית פעם אחת יצא וסיפר עם אדון אחד בשוק ונתזה צינורא מפיו על בגדיו ונכנס יוסף (עם) אחיו ושמש תחתיו וראתה אמן שני כהנים גדולים ביום אחד ת''ר שבעה בנים היו לה לקמחית וכולן שמשו בכהונה גדולה אמרו לה חכמים מה עשית שזכית לכך אמרה להם מימי לא ראו קורות ביתי קלעי שערי
סהנדרין יט. ת''ר כשהוא עובר בשורה לנחם את אחרים סגן ומשוח שעבר בימינו וראש בית אב ואבלים וכל העם משמאלו וכשהוא עומד בשורה ומתנחם מאחרים סגן מימינו וראש בית אב וכל העם משמאלו אבל משוח שעבר לא אתי גביה מ''ט חלשא דעתיה סבר קא חדי בי א''ר פפא ש''מ מהא מתניתא תלת שמע מינה היינו סגן היינו ממונה ושמע מינה אבלים עומדין וכל העם עוברין ושמע מינה אבלים לשמאל המנחמין הן עומדין (רש"י) משוח שעבר. כגון שאירע בו פסול בכהן גדול ומינו אחר תחתיו וכשעבר פסולו של ראשון חוזר לעבודתו ושני קרא ליה משוח שעבר: חלשה דעתיה. דכהן גדול: חדי בי. שמח באבלי: . ש''מ. מדקתני סגן מיכן והעם מיכן וכהן באמצע היינו סגן היינו ממונה דמתני' דקתני הממונה ממצעו לכהן ונותנו בינו לבין העם:
יש להבין איך כל בניה היו כהנים האם כל אחד היה סגן של השני וקרא שאחד נטמא ואז והשני ואז השלישי וכו' או שחלק נפטרו ועיין בתוספות ישנים על הדף

סמל אישי של המשתמש
אהרן תאומים
הודעות: 1548
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: מאנטריאל קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ו' יוני 04, 2021 8:57 am

יומא מח: ובית עורה לחוץ. ומקום חתך לפנים כלפי כהן וכן נאה:
סנהדרין כ. אמר רבי שמואל בר נחמן אמר רבי יונתן מאי דכתיב {משלי לא-ל} שקר החן והבל היופי שקר החן זה יוסף והבל היופי זה בועז יראת ה' היא תתהלל זה פלטי בן ליש דבר אחר שקר החן זה דורו של משה והבל היופי זה דורו של יהושע יראת ה' היא תתהלל זה דורו של חזקיה דבר אחר שקר החן זה דורו של משה ויהושע והבל היופי זה דורו של חזקיה יראת ה' היא תתהלל זה דורו של ר' יהודה ברבי אילעאי אמרו עליו על רבי יהודה ברבי אילעאי שהיו ששה תלמידים מתכסין בטלית אחת ועוסקין בתורה:
אבל במקדש ה' ראוי ליופי

סמל אישי של המשתמש
אהרן תאומים
הודעות: 1548
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: מאנטריאל קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ו' יוני 04, 2021 9:16 am

יומא מט. א''ר חנינא בא וראה שאלת הראשונים למימרא דרבי יהושע בן לוי קשיש והאמר רבי יהושע בן לוי לי התיר רבי חנינא לשתות שחליים בשבת לשתות פשיטא דתנן כל האוכלין אוכל אדם לרפואה וכל המשקין שותה אלא לשחוק ולשתות שחליים בשבת היכי דמי אי דאיכא סכנתא משרא שרי ואי דליכא סכנתא מיסר אסיר לעולם דאיכא סכנתא והכי קא מבעיא ליה מי מסיא דניחול עלייהו שבתא או לא מסיא ולא ניחול עלייהו שבתא ומאי שנא רבי חנינא משום דבקי ברפואות הוא (רש"י) א''ר חנינא. לתלמידים בא וראה שהדור האחרון זוכה להתחכם כדורות הראשונים שאף אני הייתי שואל שאילה זו ועכשיו שאלה רבי יהושע בן לוי שהוא מן הראשונים: שחליים. קרשו''ן: לשחוק ולשתות: אימא וחיית. המכה: שמע מינה. דרבי יהושע בן לוי לא הוה קשיש מדקרי ליה רבי דקאמר לי התיר רבי חנינא ולא היה דרך הזקנים לומר על הבחורים רבי אלא לי התיר חנינא היה אומר כלומר לי אמר חנינא שהיא רפואה
סנהדרין כא: ויאמר לו יונדב שכב על משכבך והתחל וגו' (רש"י)והתחל. עשה עצמך כחולה:
ובוודאי ריב"ל היה באמת חולה ואז שאל את רב חנינא דאם עשה עצמו חולה ושאל הדין לא היה אומר לי התיר ואז לכאורה היה צ"ל לי אמר, והמשמעות לי התיר שבאמת היה חולה וא"כ זה לא ראיה חזקה שאמר בלשון זה ואולי לכן פירש רש"י "כלומר"

סמל אישי של המשתמש
אהרן תאומים
הודעות: 1548
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: מאנטריאל קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ש' יוני 05, 2021 12:57 am

יומא נ:והכי קא מיבעיא ליה אחיו הכהנים בקביעותא מתכפרי או דילמא בקופיא מתכפר (רש"י) או דילמא בקופיא מתכפרי. כלומר אין כפרתן קבועה בו אלא צפה על גב כפרת כהן גדול כדבר הצף על פני המים ואין הקרבן נקרא על שמם וקרבן יחיד הוא ויצף הברזל (מ''ב ו) מתרגמא וקפא פרזלא:
סנהדרין כב: ת''ר מלך מסתפר בכל יום כהן גדול מערב שבת לערב שבת.... והתניא רבי אומר אומר אני כהנים אסורין לשתות יין לעולם אבל מה אעשה שתקנתו קלקלתו ואמר אביי כמאן שתי כהני חמרא האידנא כרבי מכלל דרבנן אסרי התם היינו טעמא מהרה יבנה בית המקדש ובעינן כהן הראוי לעבודה וליכא ה''נ בעינא כהן הראוי לעבודה וליכא.
הדרן הלך פרק כהן גדול בסנהדרין ונמשיך בלימוד במסכת יומא בעבודת כ"ג ביוה"כ תזכינו שיהיה כהן ראוי לעבודה ובמהרה יבנה בית המקדש אמן כי"ר

סמל אישי של המשתמש
אהרן תאומים
הודעות: 1548
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: מאנטריאל קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ש' יוני 05, 2021 1:41 am

יומא נא. אמר ליה רב הונא בריה דרב יהושע לרבא ותנא מ''ש פסח דקרי ליה קרבן יחיד ומ''ש חגיגה דקרי לה קרבן ציבור
סנהדרין כג: (רש"י) אלמא דווקא קתני. מדשני במילתיה דבדיינין נקט לשון יחיד ובעדים נקט לשון רבים וליתא לדריש לקיש והדרא קושיין לדוכתא והא עדים כמומחין דמו:

סמל אישי של המשתמש
אהרן תאומים
הודעות: 1548
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: מאנטריאל קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ש' יוני 05, 2021 1:55 am

יומא נב: והתניא הוא יוסף איש הוצל הוא יוסף הבבלי הוא איסי בן יהודה הוא איסי בן גור אריה הוא איסי בן גמליאל הוא איסי בן מהללאל ומה שמו איסי בן עקיבא שמו בדאורייתא ליכא בדנביאי איכא ובדאורייתא ליכא והא איכא דבעי רב חסדא {שמות כד-ה} וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עולות כבשים ויזבחו זבחים שלמים פרים או דילמא אידי ואידי פרים לרב חסדא מספקא ליה לאיסי בן יהודה פשיטא ליה:
סנהדרין כד. א''ר אושעיא מאי דכתיב {זכריה יא-ז} ואקח לי (את) שני מקלות לאחד קראתי נועם ולאחד קראתי חובלים נועם אלו ת''ח שבארץ ישראל שמנעימין זה לזה בהלכה חובלים אלו ת''ח שבבבל שמחבלים זה לזה בהלכה {זכריה יא-יג/טו ??} ויאמר (אלי) אלה [שני] בני היצהר העומדים וגו' ושנים זיתים עליה יצהר אמר רבי יצחק אלו ת''ח שבא''י שנוחין זה לזה בהלכה כשמן זית ושנים זיתים עליה אלו ת''ח שבבבל שמרורין זה לזה בהלכה..מאי בבל א''ר יוחנן בלולה במקרא בלולה במשנה בלולה בתלמוד {איכה ג-ו} במחשכים הושיבני כמתי עולם אמר ר' ירמיה זה תלמודה של בבל:

סמל אישי של המשתמש
אהרן תאומים
הודעות: 1548
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: מאנטריאל קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ד' יוני 09, 2021 3:49 am

יומא נג: אמר רבי אלכסנדרי אמר רבי יהושע בן לוי המתפלל צריך שיפסיע שלש פסיעות לאחוריו ואחר כך יתן שלום אמר ליה רב מרדכי כיון שפסע שלש פסיעות לאחוריו התם איבעיא ליה למיקם משל לתלמיד הנפטר מרבו אם חוזר לאלתר דומה לכלב ששב על קיאו

הדרש מהפסוק ככלב שב על קיאו נאמר במסכת יומא דף פו ע"ב שלוש פעמים היחידים בש"ס נקבצו למסכת יומא בה נאמר ביטוי זה ממשלי כלב שב על קיאו ולמעשה חמש פעמים מדובר בענין כלב במסכת יומא!! ואפשר שהכל נשזר ומסביר מאחד על השני.
הראשון בדף כ"א ע"ב והתניא א''ר חנינא סגן הכהנים אני ראיתיה ורבוצה ככלב לא קשיא כאן במקדש ראשון כאן במקדש שני ובמקדש שני,
השני (שעליו נסוב דיון לעיל) בדף נג ע"ב אמר רבי אלכסנדרי אמר רבי יהושע בן לוי המתפלל צריך שיפסיע שלש פסיעות לאחוריו ואחר כך יתן שלום אמר ליה רב מרדכי כיון שפסע שלש פסיעות לאחוריו התם איבעיא ליה למיקם משל לתלמיד הנפטר מרבו אם חוזר לאלתר דומה לכלב ששב על קיאו תניא נמי הכי המתפלל צריך שיפסיע שלש פסיעות לאחוריו ואחר כך יתן שלום ואם לא עשה כן ראוי לו שלא התפלל,
השלישי בדף פג במשנה ואח"כ גמרא וברייתא בענין זה בדף פד, מי שנשכו כלב שוטה אין מאכילין אותו מחצר כבד שלו ור' מתיא בן חרש מתיר,
ועוד פעמיים בדף פו ע"ב בשני דרכים ללמוד הפסוק הנ"ל, ת''ר עבירות שהתודה עליהן יוה''כ זה לא יתודה עליהן יום הכפורים אחר ואם שנה בהן צריך להתודות יוה''כ אחר ואם לא שנה בהן וחזר והתודה עליהן עליו הכתוב אומר {משלי כו-יא} ככלב שב על קיאו כסיל שונה באולתו
רבי אליעזר בן יעקב אומר כ''ש שהוא משובח שנאמר {תהילים נא-ה} כי פשעי אני אדע וחטאתי נגדי תמיד אלא מה אני מקיים ככלב שב על קיאו וגו' כדרב הונא דאמר רב הונא כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה הותרה לו הותרה לו סלקא דעתך אלא אימא נעשית לו כהיתר,
ונראה (וכעין דברי הב"ח) שדברי רב מרדכי נסובו אכן על זה שאחר שפוסע לאחוריו עושה שלום בסיום שמונה עשרה לא יחזור למקומו לאותו מקום שהתפלל שמו"ע לומר את הוידוי אשמנו בגדנו כי הרי בשמונה עשרה אומר סלח לנו אבינו כי חטאנו, וזה היה המחלוקת בפירוש הפסוק כלב שב על קיאו כסיל שונה וגו', האם ראוי לחזור ולהתוודות וזה הוא כעין נשיכת הכלב השוטה (הכסיל) שחוזר ולקח כבד הכלב לרפואתו, כך השב ומתוודה וכראב"י שהוא משובח, או שאין ראוי לשוב ולהתוודות וזה הרמז בבית שני שנצבר מהקרבנות על המזבח כצורת כלב מפני שחטאו והביאו קרבנו ושוב חטאו וכפי שנדרש הפסוק הוקר רגלך מבית רעך בחגיגה דף ה ועיין בתוספתא כאן פ"ד, וזה הוא כפי רב הונא שנעשית לו כהיתר.
סנהדרין כה. והא רבא הוא דאמר לוה ברבית פסול לעדות והוה ליה רשע והתורה אמרה אל תשת רשע עד רבא לטעמיה דאמר רבא אדם קרוב אצל עצמו ואין אדם משים עצמו רשע ההוא טבחא דאישתכח דנפקא טריפתא מתותי ידיה פסליה רב נחמן ועבריה אזל רבי מזיה וטופריה סבר רב נחמן לאכשוריה א''ל רבא דילמא איערומי קא מערים אלא מאי תקנתיה כדרב אידי בר אבין דאמר רב אידי בר אבין החשוד על הטריפות אין לו תקנה עד שילך למקום שאין מכירין אותו ויחזיר אבידה בדבר חשוב או שיוציא טריפה מתחת ידו בדבר חשוב משלו: (רש"י) רבא לטעמיה. בפ''ק דאין אדם משים עצמו כו' אינו יכול לפסול עצמו על פיו דהא אין קרוב מעיד לא לזכות ולא לחובה ואדם קרוב אצל עצמו: רבי מזייה וטופריה. הגדיל שערו וציפורניו לנוול עצמו לעשות תשובה: שאין מכירין אותו. דתשובה דהתם לאו עירומי הוא: ויחזיר אבידה. אם ימצא אבידת חבירו דכיון דמחזיר אבידה הוא ודאי הדר ביה מחמדת ממון:
ואפשר שכאומר שוב וידוי הרי הוא כמשים עצמו רשע, ועוד אפשר שהבחינה של רפואת כלב שוטה הוא גם כן תשובה באותו ענין וכדברי הרמב"ם באותו מקום באותה אישה וכו'

סמל אישי של המשתמש
אהרן תאומים
הודעות: 1548
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: מאנטריאל קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ה' יוני 10, 2021 2:13 am

יומא נד: ושתיה היתה נקראת: תנא שממנה הושתת העולם תנן כמאן דאמר מציון נברא העולם דתניא רבי אליעזר אומר עולם מאמצעיתו נברא שנאמר {איוב לח-לח} בצקת עפר למוצק ורגבים ידובקו רבי יהושע אומר עולם מן הצדדין נברא שנאמר {איוב לז-ו} כי לשלג יאמר הוי ארץ וגשם מטר וגשם מטרות עוזו רבי יצחק (נפחא) אמר אבן ירה הקב''ה בים ממנו נשתת העולם שנאמר {איוב לח-ו} על מה אדניה הטבעו או מי ירה אבן פנתה וחכמים אומרים מציון נברא שנאמר {תהילים נ-א} מזמור לאסף אל אלהים ה' ואומר מציון מכלל יופי ממנו מוכלל יפיו של עולם תניא ר' אליעזר הגדול אומר {בראשית ב-ד} אלה תולדות השמים והארץ בהבראם ביום עשות ה' אלהים ארץ ושמים תולדות שמים משמים נבראו תולדות הארץ מארץ נבראו וחכמים אומרים אלו ואלו מציון נבראו שנאמר מזמור לאסף אל אלהים ה' דבר ויקרא ארץ ממזרח שמש עד מבואו ואומר מציון מכלל יופי אלהים הופיע ממנו מוכלל יופיו של עולם:
סנהדרין כו: דתנן אבן היתה שם מימות נביאים הראשונים ושתייה היתה נקראת (רש"י) אבן היתה שם. תחת הארון: ושתייה היא נקראת. שממנה נשתת עולם שנאמר (תהלים נ) דיבר ויקרא ארץ ואומר מציון מכלל יופי וגו' במסכת יומא (דף נד:) אומר עולם מציון נברא:

bingo

סמל אישי של המשתמש
אהרן תאומים
הודעות: 1548
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: מאנטריאל קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ה' יוני 10, 2021 2:26 am

יומא נה: מיתיבי שלש עשרה שופרות היו במקדש והיה כתוב עליהן תקלין חדתין ותקלין עתיקין וקינין וגוזלי עולה ועצים ולבונה וזהב לכפורת וששה לנדבה תקלין חדתין אלו שקלים של כל שנה ושנה תקלין עתיקין מי שלא שקל אשתקד ישקול לשנה הבאה קינין הן תורין גוזלי עולה הן בני יונה וכולן עולות דברי ר' יהודה
סנהדרין כז: דתנן אלו הן הפסולים המשחק בקוביא ומלוי ברבית ומפריחי יונים וסוחרי שביעית והעבדים

סמל אישי של המשתמש
אהרן תאומים
הודעות: 1548
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: מאנטריאל קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ו' יוני 11, 2021 1:31 am

יומא נו: (תוספות) מאי שנא לכאן ולכאן [דלא] דאין ברירה. על כרחך רבי יוחנן לא מפליג בין תולה בדעת עצמו לתולה בדעת אחרים ..... וההיא דשופרות חשוב כתולה בדעת עצמו כיון דאין הקינין מתפרשות אלא בלקיחת בעלים אי [נמי] בעשיית כהן תלייה שדעת כהן המקריב חשוב כמו היא עצמה ..
סנהדרין כח: בשארו תלה רחמנא אכתי לאו שארו היא הכא משום איקרובי דעתא הוא והא איקרבא דעתיה לגבה

לא באותו ענין אבל בקירוב הדעת

סמל אישי של המשתמש
אהרן תאומים
הודעות: 1548
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: מאנטריאל קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ו' יוני 11, 2021 6:11 am

יומא נז. {ויקרא טז-טז} השוכן אתם בתוך טומאתם אפילו בזמן שהן טמאין שכינה שרויה בינהן וכי דבר הלמד בהיקש חוזר ומלמד בהיקש (רש"י) וכי דבר הלמד בהיקש. כגון פר שלמד במתנות פנים אחת למעלה מן השעיר בהיקש והשעיר שבע למטה בהיקש מן הפר חוזרין ומלמדין מתנות שבפנים על מתנות הפרוכת בהיקש דוכן יעשה לאהל מועד וקיימא לן במסכת זבחים (דף מט:) דאין למדין בקדשים היקש מן ההיקש:
תנא כשהוא מזה אינו מזה על הפרוכת אלא כנגד הפרוכת אמר ר' אלעזר בר' יוסי אני ראיתיה ברומי והיו עליה כמה טיפי דמים של פר ושעיר של יום הכפורים
סנהדרין כט. רב משרשיא אמר מהכא {שמות כה-י} אמתים וחצי ארכו (ארון הברית הנמצא לפני הפרכת בקודש הקדשים)רב אשי אמר {שמות כו-ז} עשתי עשרה יריעות
וְעָשִׂיתָ יְרִיעֹת עִזִּים, לְאֹהֶל עַל-הַמִּשְׁכָּן; עַשְׁתֵּי-עֶשְׂרֵה יְרִיעֹת, תַּעֲשֶׂה אֹתָם.

סמל אישי של המשתמש
אהרן תאומים
הודעות: 1548
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: מאנטריאל קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ד' יוני 16, 2021 7:34 am

יומא נח. הניח סיב בתוך המזרק וקבל בו את הדם (רש"י) סיב. הגדל סביב הדקל ונכרך עליו סביב כמין לולבין בגפנים והוא רך וסופג את הדם והדם יוצא מכל עבריו ואינו חוצץ כל כך מי הויא כי האי גוונא חציצה או לא:
סנהדרין ל: היינו דשמיע לי עלייכו דרמיתו דיקלי וזקפיתו להו (רש"י) דרמיתו דיקלי וזקפיתו ליה. שאתם משונים קוצצין דקלים וחוזרין ונוטעין אותן כלומר בונים . וסותרים שפירשתם לי קושיא וחזרתם וסתרתם:

סמל אישי של המשתמש
אהרן תאומים
הודעות: 1548
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: מאנטריאל קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ה' יוני 17, 2021 7:26 am

יומא נט. תנא דבי רבי ישמעאל בדבי רבי שמעון בן יוחאי זה וזה יסוד דרומית וסימניך משכוה גברי לגברא (רש"י) תנא דבי רבי ישמעאל בדבי ר' שמעון בן יוחי זה וזה יסוד דרומי. בבית מדרשו של ר''ש בן יוחי היו שונין משנת רבי ישמעאל וגורסין בה זה וזה יסוד דרומי לומר חזר בו רבי ישמעאל: וסימן. שלא תטעה לומר זה וזה יסוד מערבי היו שונין: משכוה גברי לגברא. תלמידי ר' שמעון משכו את ר' ישמעאל לומר כדבריהן:
סנהדרין לא. גברא אגברא קא רמית....תנו רבנן מניין לכשיצא לא יאמר הריני מזכה וחבירי מחייבין אבל מה אעשה שחבירי רבו עלי תלמוד לומר {ויקרא יט-טז} לא תלך רכיל בעמך ואומר {משלי יא-יג} הולך רכיל מגלה סוד ההוא תלמידא דנפיק עליה קלא דגלי מילתא דאיתמר בי מדרשא בתר עשרין ותרתין שנין אפקיה רב אמי מבי מדרשא אמר דין גלי רזיא

סמל אישי של המשתמש
אהרן תאומים
הודעות: 1548
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: מאנטריאל קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ב' יוני 21, 2021 4:57 pm

יומא ס. משום דהוי תרומת הדשן ועגלה ערופה שני כתובין הבאין כאחד
סנהדרין לב. ודיני נפשות בעשרים ושלשה
יעויין בפרק א על דין המדידה בעגלה ערופה, ויעויין בתוספות ח: ד"ה רבה

סמל אישי של המשתמש
אהרן תאומים
הודעות: 1548
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: מאנטריאל קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ב' יוני 21, 2021 5:01 pm

יומא סא: תנו רבנן {ויקרא יד-יד} ולקח מדם האשם יכול בכלי ת''ל ונתן מה נתינה בעצמו של כהן אף לקיחה בעצמו של כהן
סנהדרין לג. רב חסדא אמר כאן שנטל ונתן ביד כאן שלא נטל ונתן ביד

סמל אישי של המשתמש
אהרן תאומים
הודעות: 1548
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: מאנטריאל קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ב' יוני 21, 2021 5:08 pm

יומא סב: שנים ליום כנגד היום אתה אומר כנגד היום או אינו אלא חובת היום כשהוא אומר את הכבש אחד תעשה בבקר ואת הכבש השני תעשה בין הערבים
סנהדרין לד. אמר רב זביד כדתנן מזבח מקדש את הראוי לו רבי יהושע אומר כל הראוי לאשים אם עלה לא ירד שנאמר {ויקרא ו-ב} העולה על מוקדה מה עולה שהיא ראויה לאשים אם עלתה לא תרד אף כל שהוא ראוי לאשים אם עלה לא ירד

סמל אישי של המשתמש
אהרן תאומים
הודעות: 1548
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: מאנטריאל קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ב' יוני 21, 2021 5:12 pm

יומא סג. והאמר רב חסדא פסח ששחטו בחוץ בשאר ימות השנה לשמו פטור שלא לשמו חייב
סנהדרין לה. הרי שהיה הולך לשחוט את פסחו ולמול את בנו


חזור אל “בית התלמוד”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 10 אורחים