מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

מסכת כתובות - הערות והארות

הערות, בירורים וחידושים במרחבי התלמודים. לומדי דף היומי וכל חבורות הלומדים
סמל אישי של המשתמש
אהרן תאומים
הודעות: 2322
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: מאנטריאל קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: מסכת כתובות - הערות והארות

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ו' אוגוסט 05, 2022 2:13 am

תודה! בכל אופן ישנם גירסאות בכתב יד ראה אתר הכי גרסינן שמקדים נשתחררו לנתגיירו, עוד אפשר לדקדק מדוע פתח בלשון יחיד גיורת שבויה שפחה וסיים בלשון רבים, את המשך דבריך לא הבנתי כל כך הרי פתח בשבויה ולא בגיורת, עוד חשבתי מדוע לא כתב בלשון הבא על הגיורת שנתגיירה ועל השבויה שנפדתה ועל השפחה שנתשחררה פחותות מבנות וכו'
ומצאתי גירסא בכ"י ווטיקן 112 הבא על הגיורת ועל השפחה ועל השבוי'ה שנפדו ושנשתחררו ושנתגיירו פחותות, וגירסא זו אתי שפיר הסדר שפתח בסיפא בסיומא דרישא, גיורת שפחה שבויה - פדייה שחרור וגיור

טור תלגא
הודעות: 357
הצטרף: ו' אוגוסט 26, 2016 11:16 pm

Re: מסכת כתובות - הערות והארות

הודעהעל ידי טור תלגא » ו' אוגוסט 05, 2022 3:56 am

תימה על כבוד הרב שלא הקשה כן בדף יא.

עי"ש בריטב"א
מתני' הגיורת והשבויה: פירוש הא דקתני הגיורת ולא קתני הכותית או הנכרית כדקתני השבוי' והשפחה דכיון שכבר נתגיירה לא בעי למקרייהו בשם כותית שהוא גנאי והא דקתני שנפדו ונתגיירו ונשתחררו ולא נקט להו לפום חשיבותיה דגיורת חביבה ליה שנכנסה תחת כנפי השכינה ובתר הכי קתני לפום קדימת תקונם ואשמועי' דפדיון שבוים קודמת לגיורת נכרית וגיורת נכרית קודמת לשחרר שפחה וטעם נכון יש בדבר


וכן בתוספות יום טוב פרק א משנה ב בשם מהר"ל
הגיורת וכו' שנפדו וכו'. וכן תנן להו לקמן בריש פ"ג ובפי"א מה"א העתיק הרמב"ם משוחררת גיורת ושבויה. אבל פ"ק מהל' נערה [הל' ט'] העתיק הא דלקמן פ"ג גיורת שבויה משוחררת אם נתגיירה ונפדית ונשתחררה והטור סימן ס"ז וסימן קע"ז העתיק גיורת שבויה ושפחה שנתגיירו ושנפדו ושנשתחררו ובשם רבינו מהור"ר ליווא ז"ל שמעתי טעם ששונה שנפדו וכו' שכן מצות פדיון שבוים קודמת. ולהתגייר אף ע"פ שדוחין אותו בתחלה אין מרבין עליו ואין מדקדקין עליו. אבל להשתחרר עובר בעשה דוהתנחלתם אותם [*והתוספות פ"ק דעבודה זרה דף ג' [ד"ה יבא] כתבו אדהכא דאורחא דמלתא דגמרא דבהרבה מקומות לא קפיד למנות כסדר]:


ובהון עשיר שם
הגיורת והשבויה והשפחה. ובסיפא הפך הסדר ושנא שנפדו ושנתגיירו ושנשתחררו, והתי"ט נתן טע' בשם הרב ליווא, לסדר של סיפא. והנני מוסיף על זה, טעם למאי דלא נשנה רישא דומיא דסיפא, הוא דסמך שבויה לשפחה, מפני שיש להם שייכות זו עם זו שמעבידים אותם

שנפדו ושנתגיירו ושנשתחררו. ברישא הזכירם לשון יחיד והכא שנאם בלשון רבים, כי כל אחד מן הצדדים האלה יש להם שייכות בכל השנויים ברישא, דכיון דהבא על הגויה חייב עליה משום נש"גז (סנהדרין פב.), הרי שלשון פדיה שייך אף בגיורת וכ"ש על השפחה ממש, וכן לשון שחרור שייכא בגיורת מטעם זה וכ"ש בשבויה, ולשון גרות שייך שפיר אף אשבויה דבעת שהיא שבויה הרי היא כגויה שאינה נזהרת בכמה מצות, וכ"ש דשייך בשפחה שהיא פטורה מכמה מצות בעוד שהיא שפחה:

סמל אישי של המשתמש
אהרן תאומים
הודעות: 2322
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: מאנטריאל קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: מסכת כתובות - הערות והארות

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ו' אוגוסט 05, 2022 5:38 am

יישר כח גדול!!!
ולא תימא שלא שאלתי שם, כי פשוט לא הבחנתי, כי זה תלוי בברכות התורה ובאהבה רבה של אותו היום

שמואל דוד
הודעות: 6095
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת כתובות - הערות והארות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ו' אוגוסט 05, 2022 6:24 am

אהרן תאומים כתב:דף כט.
במשנה - הבא על הגיורת ועל השבויה ועל השפחה שנפדו ושנתגיירו ושנשתחררו פחותות מבנות שלש שנים ויום אחד
יש לעיין בשינוי הסדר פתח ב- גיורת שבויה שפחה, וסיים (שבויה)שנפדו, (גיורת)שנתגיירו, (שפחה)שנשתחררו,

תוספות עבודה זרה ג.
יבא בלדד השוחי וצופר הנעמתי ואליפז התימני. אורחא דתלמודא דבהרבה מקומות לא קפיד למנות כסדר וכן הגיורת והשבויה והשפחה שנפדו ושנתגיירו ושנשתחררו

וע״ע תוספות יו״ט ועוד.

שמואל דוד
הודעות: 6095
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת כתובות - הערות והארות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ו' אוגוסט 05, 2022 7:19 am

כתובות י:

מאי אלמנה אמר רב חנא בגדתאה אלמנה על שם מנה כו׳ ואמר רב חנא בגדתאה מטר משקה מרוה ומזבל ומעדן וממשיך כו׳ ואמר רב חנא בגדתאה תמרי משחנן משבען משלשלן מאשרן ולא מפנקן כו׳

האם יש איזה שייכות בין הני שלשה דברים שאמר רב חנא?

נוריאל עזרא
הודעות: 1577
הצטרף: א' אפריל 12, 2020 1:00 am
שם מלא: נוריאל עזרא

Re: מסכת כתובות - הערות והארות

הודעהעל ידי נוריאל עזרא » ו' אוגוסט 05, 2022 8:53 am

אהרן תאומים כתב:תודה! בכל אופן ישנם גירסאות בכתב יד ראה אתר הכי גרסינן שמקדים נשתחררו לנתגיירו, עוד אפשר לדקדק מדוע פתח בלשון יחיד גיורת שבויה שפחה וסיים בלשון רבים, את המשך דבריך לא הבנתי כל כך הרי פתח בשבויה ולא בגיורת, עוד חשבתי מדוע לא כתב בלשון הבא על הגיורת שנתגיירה ועל השבויה שנפדתה ועל השפחה שנתשחררה פחותות מבנות וכו'
ומצאתי גירסא בכ"י ווטיקן 112 הבא על הגיורת ועל השפחה ועל השבוי'ה שנפדו ושנשתחררו ושנתגיירו פחותות, וגירסא זו אתי שפיר הסדר שפתח בסיפא בסיומא דרישא, גיורת שפחה שבויה - פדייה שחרור וגיור

לפני גם בגמרא וגם במשניות כתוב גיורת קודם שבויה.

באמונתו
הודעות: 1747
הצטרף: ג' מרץ 03, 2015 6:52 pm

Re: מסכת כתובות - הערות והארות

הודעהעל ידי באמונתו » ו' אוגוסט 05, 2022 12:56 pm

הנוסח במשנה קאופמן: https://he.wikisource.org/wiki/%D7%9E%D ... 7%81%D7%99, הנחשב כמוסמך ביותר, כגרסתנו:
הַגִּיּוֹרֶת וְהַשְּׁבוּיָה וְהַשִּׁפְחָה, שֶׁנִּפְדּוּ אוֹ שֶׁנִּתְגַּיְּרוּ אוֹ שֶׁנִּשְׁתַּחְרְרוּ וכו'
הַבָּא עַל הַגִּיּוֹרֶת, וְעַל הַשְּׁבוּיָה, וְעַל הַשִּׁפְחָה, שֶׁנִּפְדּוּ אוֹ שֶׁנִּתְגַּיְּרוּ אוֹ שֶׁנִּשְׁתַּחְרְרוּ וכו'
לענ"ד להוסיף על לעיל, לשון "נפדו" הינו נופל על "שפחה", היות ושורש שתיהם בפ"א. אחר כן חוזר אל סדר: גיורת = שנתגיירו, ושפחה = שנשתחררו.
המעבר בלשון מיחיד לרבים, לענ"ד כעין "הון עשיר" שנ"ל, כי אעפ"י שבפרטיות, לשון נפדו בשבויה, נתגיירו בגיורת, ונשתחררו בשפחה, האמת שנפדו הרי שייך גם בשפחה, וכן נתגיירו בשפחה, וכן נשתחררו בשבויה, ולכן נקט בסיפא לשון רבים, מפני שחוזרים לא על אחת מהם בלבד.
מכאן גם לזיקת שפחה ונפדו, היות ופדיון נוגע אף בשפחה.
נערך לאחרונה על ידי באמונתו ב ו' אוגוסט 05, 2022 6:59 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

נוריאל עזרא
הודעות: 1577
הצטרף: א' אפריל 12, 2020 1:00 am
שם מלא: נוריאל עזרא

Re: מסכת כתובות - הערות והארות

הודעהעל ידי נוריאל עזרא » ו' אוגוסט 05, 2022 5:31 pm

באמונתו כתב:.

ייש"כ!

סמל אישי של המשתמש
אהרן תאומים
הודעות: 2322
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: מאנטריאל קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: מסכת כתובות - הערות והארות

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ו' אוגוסט 05, 2022 7:22 pm

נוריאל עזרא כתב:לפני גם בגמרא וגם במשניות כתוב גיורת קודם שבויה.

גם לפני ב"ה, בחפזי לא דקתי בדבריך ובתגובתי ועמך הסליחה, ובכל אופן תודה לכל המגיבם החכמותני


חזור אל “בית התלמוד”מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 6 אורחים